Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 10. 6. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 10. 6. 2015, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

 

 

FS ČCE v Brně I - kandidatura Olgy Tydlitátové

Synodní rada ČCE schvaluje podmíněně kandidaturu sestry Olgy Tydlitátové na místo druhé farářky FS ČCE v Brně I na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2016. Podmínka je splněna doplněním povolací listiny o zamýšlenou dobu povolání kazatelky na sbor a o rozsah pracovního úvazku kazatelky. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě sestry Olgy Tydlitátové.

FS ČCE v Hradišti - opakovaná volba Jiřího Kučery

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jiřího Kučery za faráře FS ČCE v Hradišti na období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Soběslavi - opakovaná volba Richarda Dračky

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Richarda Dračky za faráře FS ČCE v Soběslavi na období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2020 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE Zádveřice - opakovaná volba Miloše Vavrečky

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Miloše Vavrečky za faráře FS ČCE v Zádveřicích-Rakové na období od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2018 na plný pracovní úvazek.

Mencl Tomáš - rezignace na povolání kazatele a žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada bere na vědomí rezignaci bratra Tomáše Mencla na povolání kazatele v církvi a ukončení jeho zaměstnaneckého poměru v ČCE ke dni 30. 9. 2015. Synodní rada ukládá ÚCK, aby bezodkladně uvědomila seniorátní výbor Libereckého seniorátu o rezignaci bratra Tomáše Mencla na povolání kazatele v církvi a o datu ukončení jeho zaměstnaneckého poměru. Synodní rada ČCE bude jednat o žádosti bratra Tomáše Mencla týkající se zachování způsobilosti k ordinované službě kazatele v ČCE až po vyhlášení usnesení 1. zasedání 34. synodu. Synodní rada ukládá synodnímu seniorovi a ÚCK zorganizovat jednání s představiteli vězeňských, vojenských a nemocničních kaplanů (P. Kočnar, V. Hrouda, P. Ruml) k tématu vztahu mezi kaplany a církví.

Správa církve

Seniorátní výbory

Synodní rada bere na vědomí zápisy ze schůzí seniorátních výborů a vizitací seniorátních výborů.

 

 

 

Jeronýmova jednota

 

FS Hrabová - žádost o podporu grantového financování

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektu FS ČCE v Hrabové ve výši 200.000,- Kč z finančních prostředků deponovaných na účtech synodní rady.

Zahraniční sbory

 

 

České sbory ve východní Evropě - koncepce spolupráce

Synodní rada schvaluje předloženou koncepci spolupráce s českými sbory ve východní Evropě.

Výchova a vzdělávání

 

 

Spolupráce s ETF UK na vzdělávacích aktivitách pro kazatele ČCE

Synodní rada ukládá ÚCK připravit pro jednání s učiteli ETF UK podklad ve smyslu konkrétní náplně spolupráce ČCE a ETF UK na vzdělávacích aktivitách pro kazatele ČCE na nejbližší rok.

Ekumenické vztahy

 

 

AMD Bibelwochenkonferenz ve Fuldě

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby našlo delegáta na AMB Bibelwochenkonferenz v termínu 14.-17. 9. 2015ve Fuldě.

Mezinárodní konference o kalvinismu v Berekfürdő 11.-15. dubna 2015

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Tomáše Pavelky z mezinárodní konference o kalvinismu v Berekfürdö, kam ho pozvala Debrecínská reformovaná teologická fakulta. Ve své zprávě, se podrobně věnuje obsahu jednotlivých přednášek. Velmi ho překvapila vysoká úroveň vědecké práce v maďarských a rumunských teologických institucích. Sám ke konferenci přispěl přednáškou o duchovním zrání Jana Karafiáta. Kromě hutného intelektuálního obsahu byla na celém setkání milá nenucená neformálnost, ve které mohl člověk probírat v osobním rozhovoru otázky teologie, filosofie, hospodářství i každodenní církevní správy, při nabitém programu a vysoce posazené akademické laťce probíhalo vše ve vřelé a uvolněné atmosféře. T. Pavelka zůstává v kontaktu s hlavním organizátorem konference prof. Abramem Kovácsem, který má shodou okolností na začátku příštího akademického roku hostovat na ETF UK a podle všeho velmi stojí o bližší seznámení s naší církví.

Zástupce ČCE v kuratoriu kostela Smíření v Dachau

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Evy Wypior z další schůze kuratoria. Zúčastnění jednali o Mezinárodním domu mládeže, který slouží mladým, kteří přijedou navštívit památník v Dachau a který je od r. 1998, kdy byl postaven, stále plný. Dále byli přítomni zpraveni o aktuálním dění v památníku, diskutovalo se také o tom, že v táboře nebyli (jen) Židé, ale hlavně protifašističtí bojovníci a lidé z odboje a velmi málo se mluví o tom, že internováni v Dachau byli i Sinti a Romové. V kostele Smíření pak proběhla vzpomínková bohoslužba za účasti biskupa Bedford-Strohma a dalších, na liturgii se podílela i Eva Wypior.

Ekumenické memorandum PCN, RCM a ČCE

Synodní rada bere předloženou zprávu na vědomí a souhlasí s termínem dalšího setkání, které hostí ČCE, a to 24.-26. 5. 2016.

Sympozium o míru a 100. synod PCK a PROK v Koreji 11.-17. 9. 2015

Synodní rada deleguje na sympozium o míru a synody PCK a PROK v Koreji Pavla Pokorného.

Bohoslužba smíření k 600. výročí MJH

Synodní rada bere na vědomí, že se synodní senior nemůže zúčastnit bohoslužby smíření v týnském chrámu a deleguje k účasti na této bohoslužbě Daniele Ženatého, příp. Pavla Kašpara, příp. Romana Mazura (dle jejich možností). Synodní rada souhlasí s účastí dalších členů rady dle jejich možností a Gerharda Frey-Reininghause. Synodní rada ukládá ÚCK zaslat dopis ERC a ČBK s pořadem bohoslužby smíření sborům ČCE.