Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 30. 6. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 30. 6. 2015, které je možné zveřejnit.

 

 

Sbory a pracovníci

 

 

FS ČCE Praha 6 Dejvice - kandidatura Lenky Ridzoňové

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu sestry Lenky Ridzoňové na místo farářky FS ČCE v Praze 6-Dejvicích na pracovní úvazek 30% na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2016. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě sestry Lenky Ridzoňové.

FS ČCE v Opatovicích - kandidatura Benjamina Kučery

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Benjamina Kučery na místo faráře FS ČCE v Opatovicích na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2020. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

FS ČCE v Novém Městě pod Smrkem - kandidatura Evy Halamové

Synodní rada ČCE schvaluje podmíněně kandidaturu sestry Evy Halamové na místo farářky FS ČCE v Novém Městě pod Smrkem, na pracovní úvazek 50%, na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2017. Podmínka je splněna doplněním příloh k povolací listině o dohodu o bydlení kazatelky. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě sestry Evy Halamové.

FS ČCE Česká Lípa - kandidatura Petry Náhlovské

Synodní rada ČCE schvaluje podmíněně kandidaturu sestry Petry Náhlovské na místo farářky FS ČCE v České Lípě na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2020. Podmínka je splněna úpravou smlouvy o užívání kazatelského bytu tak, aby odpovídala ustanovením nového občanského zákoníku. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě sestry Petry Náhlovské.

Šimonovská Constance - návrh dohody o ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi

Synodní rada přijímá návrh sestry Constance Šimonovské na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi a souhlasí s ukončením jejího zaměstnaneckého poměru ke dni 30. 9. 2015. Synodní rada ukládá ÚCK, aby bezodkladně uvědomila staršovstvo FS ČCE v Rumburku a seniorátní výbor Libereckého seniorátu o datu ukončení jejího zaměstnaneckého poměru.

Židková Marta - návrh dohody o ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi

Synodní rada přijímá návrh sestry Marty Židkové na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi a souhlasí s ukončením jejího zaměstnaneckého poměru ke dni 31. 8. 2015. Synodní rada ukládá ÚCK, aby bezodkladně uvědomila staršovstvo FS ČCE v Brně-Židenicích a seniorátního výboru Brněnského seniorátu o datu ukončení jejího zaměstnaneckého poměru.

FS ČCE v Hustopečích a Nikolčicích - kandidatura Kateřiny Rybárikové

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu sestry Kateřiny Rybárikové na místo jáhenky sdružení farních sborů ČCE v Hustopečích u Brna a v Nikolčicích na pracovní úvazek celkem 100%, a to FS ČCE Hustopeče u Brna 65% a FS ČCE Nikolčice 35%, na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2020. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě sestry Kateřiny Rybárikové.

Kábrt Jan - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky bratra Jana Kábrta a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Janu Kábrtovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Kábrt požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá ÚCK požádat seniora Jihočeského seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul bratra Kábrta do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Blažek Jan - žádost o prodloužení pověření k duchovenské službě v AČR

Synodní rada prodlužuje bratru Janu Blažkovi pověření k duchovenské službě v AČR na období dalších čtyř let, tj. od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2019.

FS ČCE v Praze 6 - Dejvicích - kandidatura Pavla Rumla

Synodní rada bere na vědomí posun termínu nástupu bratra Pavla Rumla na FS ČCE Praha 6-Dejvice z původního termínu 1. 9. 2016 na nový termín 1. 11. 2016. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE informovalo o posunu termínu nástupu bratra Pavla Rumla na dejvický sbor i seniorátní výbor Pražského seniorátu.

FS ČCE v Mostě - opakovaná volba Mariana Šustáka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Mariana Šustáka za faráře FS ČCE v Mostě na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE Louny - opakovaná volba Tomáše Pavelky

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Tomáše Pavelky za faráře FS ČCE v Lounech na období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2020 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Hradci Králové - kandidatura Tomáše Vítka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Tomáše Vítka za faráře FS ČCE v Hradci Králové na období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2025 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Kladně - kandidatura Leonarda Tecy

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Leonarda Tecy za faráře FS ČCE v Kladně na období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2020 na plný pracovní úvazek.

Hudcová Abigail - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty sestry Abigail Hudcové i nadále podle potřeby sloužit v církvi kázáním či svátostmi a souhlasí se zachováním způsobilosti k ordinované službě farářky v ČCE.

Nečil David - žádost o pověření k duchovenské službě ve vazební věznici České Budějovice

Synodní rada trvá na svém usnesení z 16. 12. 2014 a očekává, že se br. David Nečil stane do 31. 10. 2015 členem Vězeňské duchovenské služby.

Mišterová Petra - povolání za katechetku

Synodní rada ČCE povolává, v souladu s bodem 4 článku 19 Řádu pro kazatele, sestru Petru Mišterovou za katechetku Farního sboru ČCE v Přešticích.

Vikariát

 

 

Rozmístění vikářů na sbory - ročník 2015/2016

Synodní rada bere na vědomí, že Jan Hrudka nenastoupí do vikariátu roč. 2015/2016. Synodní rada schvaluje změnu umístění budoucího vikáře Tomáše Cejpa. T. Cejp nastoupí k mentorovi Romanu Mazurovi do sboru v Praze 8 - Libni.

Hodnocení vikářů, vikářky a jáhnů roč. 2014/2015

Synodní rada, na základě doporučení Komise pro hodnocení absolventů vikariátu, uděluje osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře/farářky ČCE Petře Náhlovské, Benjaminu Kučerovi, Danu Páleníkovi a Lukáši Královi. V případě posledních dvou jmenovaných synodní rada bere na vědomí doporučení komise ohledně kratší doby povolání na prvním sboru.

Synodní rada také konstatuje, že vikář Pavel Hanych podle vyjádření komise úspěšně absolvoval vikariát. Současně synodní rada na základě žádosti vikáře nerozhoduje o udělení způsobilosti k ordinované službě faráře. O tom, zda bude absolventovi vikariátu Pavlu Hanychovi udělena způsobilost k ordinované službě faráře, rozhodne synodní rada tehdy, až se změní jeho osobní poměry, a sice na základě jeho žádosti.

Synodní rada, na základě doporučení Komise pro hodnocení absolventů jáhenské praxe, uděluje Michalu Brandovi a Filipu Němečkovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě jáhna ČCE.

Správa církve

 

 

Usnesení 1. zasedání 34. synodu

Synodní rada vyhlašuje usnesení 1. zasedání 34. synodu ČCE s platností od 30. 6. 2015 a ukládá ÚCK rozeslat tato usnesení všem farním sborům a poslancům 34. synodu a zveřejnit je webu ČCE. Synodní rada ukládá ÚCK do příštího zasedání předložit synodní radě návrh na rozdělení úkolů plynoucích z usnesení synodu konkrétním zpracovatelům (ÚCK, SR, PO či komise).

Zápisy ze zasedání seniorátních výborů a vizitace seniorátních výborů ve farních sborech

Synodní rada bere na vědomí zápisy ze zasedání a vizitací seniorátních výborů.

Strategická komise – doplnění

Synodní rada jmenuje členem strategické komise Vladimíra Zikmunda.

Návrh grantového systému pro administrování dělby prostředků DaRPů

Synodní rada ukládá ÚCK připravit do 18. 9. návrh grantového systému pro administrování dělby prostředků DaRPů rozdělovaných prostřednictvím sborů ČCE (případně i včetně formulářů). Při tvorbě nechť je respektováno 7 zásad schválených synodem.

Jeronýmova jednota

 

 

Nezávislý sbor v Bohemce - žádost o půjčku z JTD

Synodní rada doporučuje poskytnutí půjčky z fondu JTD Nezávislému evangelickému bratrskému sboru v Bohemce na Ukrajině ve výši 47.133,- Kč.

Hospodářské věci

 

 

Vypořádání se se skladovými zásobami knih

Synodní rada souhlasí s předloženým návrhem redukce skladových zásob knih a ukládá ÚCK zajistit prodej knih ze skladových zásob během představení České nebe 5. a 6. 7. Vhodné tituly vytipuje Pavel Kašpar.

Využití prostor v 2. a 3. NP přední budovy Husova domu

Synodní rada souhlasí s pronájmem kancelářských prostor společnosti M-Communications, s.r.o. za cenu 200,- Kč/m2 (+DPH) na dobu 5 let a ukládá ÚCK připravit příslušnou smlouvu (s inflační doložkou). Synodní rada souhlasí s umístěním sídla společnosti M-Communications, s.r.o. na adrese Jungmannova 22/9 za částku 800,- Kč (+DPH)/měsíčně.

Stavební věci

 

 

Objekt Náchod - projekt realizace energetických úspor

Synodní rada bere na vědomí dosavadní postup přípravy realizace projektu energetických úspor objektu v Náchodě.

Ekumenické vztahy

 

 

Výměna na místě biskupa saské církve - slavnost

Synodní rada deleguje na slavnost uvedení nového biskupa saské církve v Drážďanech 29. 8. 2015 Daniele Ženatého.

Beseda Slovan - Husovské oslavy v Ženevě

Synodní rada deleguje na Husovské slavnosti v Ženevě Joele Rumla, Liu Valkovou a Pavla Stolaře.

Evropský ekumenický studijní kurz v Josefstalu 4. - 13. 5. 2015

Ondřej Zikmund podává zprávu ze studijního kurzu. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Synod SCEAV, 30. 5. 2015, Komorní Lhotka

Marek Zikmund podává zprávu. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Synod Skotské církve 16. - 22. 5. 2015 v Edinburghu

Magdalena Trgalová podává zprávu. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Synod Sjednocené protestantské církve ve Francii 14. - 17. 5. 2015

Helena Hamariová podává po návratu ze synodu zprávu. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Diakonie ČCE

 

 

Návrh na systematické stanovení mzdy

Synodní rada schvaluje návrh systematického stanovení mzdy ředitele Diakonie ČCE a jeho náměstků od 1. 7. 2015 dle návrhu předloženého personálním oddělením Diakonie ČCE.