Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 14. 7. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 14. 7. 2015, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

 

Výročí 2013 – 2018

Synodní rada sdílí pocit uspokojení nad průběhem Husovských slavností a ukládá ÚCK připravit do příštího zasedání vyúčtování celé akce. Synodní rada děkuje všem sponzorům Husovských slavností a ukládá ÚCK a sama sobě připravit najít vhodný způsob písemného poděkování sponzorům. Synodní rada žádá od vedení ÚCK informaci o zapojení zaměstnanců ÚCK do příprav a samotného průběhu Husovských slavností a návrh jejich ocenění.

Sbory a pracovníci

 

 

Stanislav Mikulík - rezignace na povolání kazatele

Synodní rada bere na vědomí rezignaci bratra Stanislava Mikulíka na povolání kazatele v církvi a ukončení jeho zaměstnaneckého poměru v ČCE ke dni 31. 10. 2015. Synodní rada ukládá ÚCK, aby bezodkladně uvědomila seniorátní výbor Východomoravského seniorátu o rezignaci bratra Stanislava Mikulíka na povolání kazatele v církvi a o datu ukončení jeho zaměstnaneckého poměru.

FS ČCE v Šenově u Ostravy - kandidatura Štěpána Marosze

Synodní rada ČCE schvaluje podmíněně kandidaturu bratra Štěpána Marosze na místo jáhna FS ČCE v Šenově u Ostravy na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 5. 8. 2015 do 31. 12. 2017. Podmínka je splněna úpravou doby povolání jáhna na sboru v povolací listině tak, aby tato doba odpovídala ustanovením Řádu pro kazatele. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě bratra Štěpána Marosze.

Seniorátní výbor Chrudimského seniorátu - dočasné povolání seniorátního jáhna Michala Brandy

Synodní rada potvrzuje dočasné povolání bratra Michala Brandy za seniorátního jáhna seniorátního výboru Chrudimského seniorátu na období od 1. 10. 2015 do 13. 11. 2015 na pracovní úvazek 50%. Synodní rada ukládá poradnímu odboru organizačně právnímu vypracovat návrh doplnění čl. 4 Řádu pro kazatele, kterým se stanoví závazná administrativa spojená s dočasným povoláním seniorátního faráře nebo jáhna a faráře nebo jáhna povšechného sboru tak, aby toto doplnění Řádu pro kazatele mohlo být schváleno nejbližším zasedáním synodu. V tomto doplnění bude zakotveno právo synodní rady vyjádřit se k dočasnému povolání kazatele před jeho povoláním.

Seniorátní výbor Chrudimského seniorátu ČCE - kandidatura M. Brandy na seniorátního jáhna

Synodní rada schvaluje podmíněně kandidaturu bratra Michala Brandy na místo seniorátního jáhna Chrudimského seniorátu ČCE na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 14. 11. 2015 do 31. 12. 2018. Podmínka je splněna opravou počáteční doby povolání seniorátního jáhna ve smlouvě o výši příspěvku na bydlení na datum 14. 11. 2015. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Špinarová Jana - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty sestry Jany Špinarové i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním její způsobilosti k ordinované službě. Sestra Jana Špinarová se od 1. 8. 2015 stává výpomocnou kazatelkou.

Michalík Milan - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada konstatuje, že bratr Milan Michalík má, jako ordinovaný presbyter, zachovanou způsobilost k ordinované službě vzhledem k tomu, že od ukončení jeho členství ve staršovstvu FS ČCE v Hošťálkové i podání jeho žádosti neuplynula řády stanovená šestiměsíční lhůta. Bratr Milan Michalík se tak v souladu s čl. 21 Řádu pro kazatele stává výpomocným kazatelem, o jehož zachování způsobilosti k ordinované službě se synodní rada vysloví, až br. Michalík dosáhne věku 70 let.

FS ČCE v Ostravě - změna povolací listiny Ewy Mileny Jelinek

Synodní rada schvaluje dodatek č. 1 k povolací listině ze dne 11. 9. 2011 sestry Ewy Mileny Jelinek, farářky ve FS ČCE v Ostravě.

Plíšková Jana - žádost o pověření pro duchovenskou službu ve zdravotnickém zařízení

Synodní rada není oprávněna v souladu se stávajícím ustanovením církevních řádů pověřit ses. Janu Plíškovou ke kaplanské službě. Synodní rada může pověřit ses. Plíškovou k dobrovolné duchovenské službě v nemocnici a zve ses. Plíškovou k rozhovoru na 11. 8. 2015. Synodní rada ukládá ÚCK předložit úpravu Zásad pověřování k duchovenské službě v jiných institucích tak, aby odpovídaly znění řádů platných po 1. zasedání 34. synodu ČCE. Zásady budou následně zaslány staršovstvům a seniorátním výborům s příp. komentářem. Synodní rada ukládá ÚCK zahájit rozhovor za účasti nemocničních kaplanů a jejich koordinátora o možnostech zapojení ordinovaných presbyterů-výpomocných kazatelů do kaplanské služby v nemocnicích.

FS ČCE v Praze 1 - Nové Město - kandidatura Pavla Dvořáčka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Pavla Dvořáčka za faráře FS ČCE v Praze 1 - Nové Město na období od 10. 10. 2015 do 30. 9. 2017 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Brně I - kandidatura Olgy Tydlitátové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Olgy Tydlitátové za druhou farářku FS ČCE v Brně I na období od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2016 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Opavě - kandidatura Pavla Janošíka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Pavla Janošíka za faráře FS ČCE v Opavě na období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2026 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Leskovci - kandidatura Pavla Čmelíka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Pavla Čmelíka za faráře FS ČCE v Leskovci na období od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2018 na plný pracovní úvazek.

Usnesení 1. zasedání 34. synodu

Synodní rada schvaluje dokument v příloze č. 2 po zapracování této změny u usnesení č. 52: ÚCK zašle usnesení poradnímu odboru teologickému (POT) se zadáním, aby se do 15. 9. vyjádřil k obsahu loga ČCE po teologické stránce. Synodní rada do příštího zasedání vytipuje výtvarníky (počítačové grafiky) do komise pro výběr loga. POT nechť vyšle do komise svého zástupce.

Hospodářské věci

 

 

CMS - prodloužení rámcové smlouvy s T-Mobile CZ

Synodní rada neakceptuje aktualizovanou nabídku T-Mobile, která byla ČCE zaslána dne 10. 7. v reakci na dřívější osobní jednání mezi zástupci TMCZ a ČCE a pověřuje komisi, aby nadále jednala se zástupci TMCZ tak, aby do aktualizované nabídky TMCZ byly věrně promítnuty vzájemně odsouhlasené principy, zejména určité zvýhodnění u každého z tarifů (ve formě snížení paušálu a/nebo zvýšení počtu volných minut/SMS) a dále aby TMCZ konkretizoval jednu požadovanou zajímavou výhodu (cenově zajímavou službu), která bude moci být nově v souvislosti s prodloužením rámcové smlouvy na dalších 24 měsíců prezentována účastníkům CMS.

Rekreační střediska

 

 

Středisko Luhačovice – žádost paní Kadlečkové o ukončení pachtu

Synodní rada ukládá ÚCK jednat s FS ČCE v Uherském Hradišti o další budoucnosti střediska Doubravka (pacht, prodej sboru, komerční prodej, nabídka objektu jako ubytovacího střediska pro uprchlíky). Synodní rada žádá informace o výsledku jednání se sborem e-mailem a je připravena v této věci jednat per rollam.

Janské Lázně – dotaz na možné odkoupení pozemku parc. č. 48/2

Synodní rada souhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo st. 48/2 o výměře 308 m2 zapsaného na LV č. 27, katastrální území Janské Lázně, obec Janské Lázně, okres Trutnov za cenu 80 000,- Kč a závazkem kupujícího uhradit veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti.

Ekumenické vztahy

 

 

Řídící výbor ERC 11. 6. 2015

Řídicí výbor ERC zasedal 11. června, hovořil s hlavním kaplanem VS a jeho zástupcem, vyslechl zprávy z předsednictva a ze sekretariátu ERC a diskutoval mj. o tématu migrantů a azylové problematiky. Synodní rada vzala zápis na vědomí.

Synody VELKD 5. - 6. 11. 2015 a EKD 8. - 11. 11. 2015 v Brémách

Synodní rada deleguje na synody VELKD a EKD v Brémách Daniele Ženatého a Gerharda Frey-Reininghause.

Workshop s HEKS - plán podpory projektů ČCE na další období

Synodní rada přesouvá své zasedání z úterý 22. 9. na pondělí 21. 9. se začátkem v 15:00 hodin. Synodní rada ukládá ÚCK pozvat vedení Diakonie k naplánovanému jednání na pondělní večer. Synodní rada se bude účastnit workshopu s HEKS dle svých možností.