Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 25. 8. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 25. 8. 2015, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve


Vydání obrazové publikace Husův rok

Synodní rada souhlasí se záměrem vydat obrazovou publikace Husův rok a ukládá ÚCK podle zadání synodního seniora připravit do druhého zasedání v září rozpočet.

Sbory a pracovníci

 

FS ČCE v Jablůnce - změna povolací listiny a smlouvy o nájmu bytu - Tomešek Martin

Synodní rada schvaluje dodatek č. 1 k povolací listině a dodatek č.1. ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 25. 8. 2011 bratra Martina Tomeška, jáhna FS ČCE v Jablůnce.

Martin Tomešek - žádost o uznání teologického vzdělání

Synodní rada žádosti nevyhovuje, protože dosažené vzdělání neodpovídá požadovanému dle článku 9 Řádu pro kazatele

Marie Molnár - návrh dohody o ukončení zaměstnaneckého poměru

1. Synodní rada ukládá statutárním zástupcům doplnit osobní spis M. Molnár o popis postupu ukončení zaměstnaneckého poměru.

2. Synodní rada revokuje usnesení č. 2 z 11. 8. 2015 z důvodu, že usnesení nebylo v souladu se statutem FKS a uděluje M. Molnár příspěvek z FKS.

FS ČCE Praha 6 Dejvice - kandidatura Lenky Ridzoňové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Lenky Ridzoňové za farářku FS ČCE v Praze 6 - Dejvicích na období od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2016 na pracovní úvazek 30%.

Fér Jaroslav - rezignace na povolání kazatele ve FS ČCE Čáslav

1. Synodní rada bere na vědomí rezignaci bratra Jaroslava Féra na povolání faráře v církvi a souhlasí s ukončením jeho zaměstnaneckého poměru dohodou ke dni 31. 8. 2015.

2. Synodní rada ukládá ÚCK, aby bezodkladně uvědomila seniorátní výbor Chrudimského seniorátu o datu ukončení zaměstnaneckého poměru bratra faráře.

3. Synodní rada si váží ochoty bratra Jaroslava Féra i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele.

Darina Hybská Majdúchová - ukončení zaměstnaneckého poměru dohodou

1. Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru pastorační pracovnice sestry Dariny Hybské Majdúchové dohodou ke dni 31. 8. 2015.

2. Synodní rada odkládá vyřízení žádosti merklínského sboru na ponechání místa pastoračního pracovníka za stávajících podmínek, dokud neobdrží potřebné doklady od FS Merklín.

FS ČCE v Opatovicích - kandidatura Benjamina Kučery

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Benjamina Kučery za faráře FS ČCE v Opatovicích na období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2020 na plný pracovní úvazek.

Mencl Tomáš - žádost o vyslání ke kaplanské službě

Synodní rada vysílá bratra Tomáše Mencla do kaplanské služby v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa od 1. 10. 2015 po dobu platnosti jeho pracovněprávního vztahu uzavřeného s Nemocnicí, nejdéle však do 30. 9. 2019.

Tkadlečková Eva - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Evy Tkadlečkové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE Volyně na 50% pracovní úvazek na období od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2016.

Noemi Batlová - přihláška do diakonátu

Synodní rada ČCE zve sestru Noemi Batlovou ke vstupnímu rozhovoru s Komisí pro diakonát a psychologickému posouzení. Synodní rada ukládá ÚCK dohodnout vhodný termín rozhovoru se ses. Batlovou.

Jeronýmova jednota

 

Dar z Jeronymovy jednoty pro ukrajinské sbory Veselinivku a Bohemku

Synodní rada ukládá ses. Zadražilové projednat změnu daru pro ukrajinské sbory takto: sbor v Bohemce 87.425,-- Kč a sbor ve Veselinivce 30.000,-- Kč.

Zahraniční sbory

 

Pavel Šebesta - zpráva z Peregu Mare

1. Synodní rada bere zprávu na vědomí.

2. Synodní rada ukládá upravit webové stránky v souvislosti se změnou na pozici kazatele / kazatelů pro zahraniční sbory.

Hospodářské věci – vnitřní

 

Prodloužení nájmu bytu - Marie Jüptner Medková

1. Synodní rada souhlasí s pronájmem bytu sestře Marii Jüptner Medkové do 31. 8. 2016. Se sestrou Jüpner Medkovou bude uzavřena nová nájemní smlouva.

2. Synodní rada ukládá ÚCK spočítat výši nájemného na spodní hladině běžného tržního nájmu.

Karta ČSOB k elektronickému bankovnictví – rozšíření počtu osob

1. Synodní rada odkládá rozhodnutí o kartách k elektronickému bankovnictví vedoucího tajemníka a ekonomického náměstka na příští zasedání.

2. Synodní rada souhlasí s rozšířením držitelů karet ČSOB k elektronickému bankovnictví na Lenku Dobšovou a na Věru Štulcovou.

Stavební věci (JJ)

 

Opravy oken Husova domu

1. Synodní rada ukládá ÚCK vypracovat strukturovaný návrh oprav oken v čase a nutnosti (tzn. zohlednit, co je nutno opravit v tomto roce a co je možno odložit na později).

2. Synodní rada ukládá ÚCK oslovit farní sbory formou sborové zásilky s prosbou o doporučení firmy, která by udělala nabídku na repasi oken.

Rekonstrukce Church pensionu

1. Synodní rada pověřuje ÚCK zadat vypracování studie rekonstrukce penzionu Ing. arch D. Vávrovi. ÚCK poskytne br. Vávrovi rámcové požadavky (standart ubytování, zachování kapacity penzionu atd.)

2. Synodní rada ukládá ÚCK spolupracovat při přípravě rekonstrukce Church Penzionu s br. Kolafou.

Rekreační střediska

 

Středisko Luhačovice – žádost paní Kadlečkové o ukončení pachtu

1. Synodní rada ukládá ÚCK nabídnout penzion Doubravka k pronájmu FS ČCE v Uherském Hradišti za roční nájemné 200 tis. Kč

2. Synodní rada ukládá ÚCK zajistit zpracování odhadu ceny obvyklé na penzion Doubravka.

3. Synodní rada souhlasí s ukončením pachtovní smlouvy s pí Kadlečkovou dohodou k datu 31. 8. 2015, podmínkou ukončení smlouvy je poskytnutí součinnosti při předání objektu, které by mělo proběhnout nejpozději do 15. 9. 2015.

4. Synodní rada ukládá ÚCK pozvat zástupce staršovstva FS Uherské Hradiště na zasedání 6. 10. 2015.

Janské Lázně – dotaz na možné odkoupení pozemku parc. č. 48/2

Synodní rada schvaluje předložený návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo st. 48/2, katastrální území Janské Lázně.

Ekumenické vztahy

 

Workshop s HEKS - plán podpory projektů ČCE na další období

1. Synodní rada odkládá rozhodnutí na příští zasedání.

2. Synodní rada ukládá ÚCK připravit podklady pro příští zasedání v českém jazyce.

SCEAV - Konference k V. Santariovi 10. 10. 2015 v Českém Těšíně

Synodní rada pověřuje ekumenické odd. ÚCK, aby našlo delegáta na konferenci k V. Santarovi.

Služební cesta do Štrasburku - zasedání Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu

Synodní rada souhlasí s vysláním br. L. Moravetze na služební cestu do Štrasburku a pověřuje ekumenické odd. ÚCK vyřízením finančních záležitostí.

 

Péče o uprchlíky

 

 

Jednání se zástupci NF Generace 21 - br. Hedánek, br. Drápal

Na základě jednání se zástupci NF Generace 21 synodní rada pokládá za důležité postupovat ve směru následujících bodů:

1. směřovat ke společné aktivitě ERC a ČBK při jednání o uprchlících

2. udržet náboženskou neutralitu uvnitř křesťanské části náboženského spektra

3. směřovat jednání k získání statutu uprchlíka alespoň u vybraných 152 osob

4. hlavní aktivita by měla směřovat k získání státního povolení k pobytu pro tuto skupinu

Synodní rada doporučuje synodnímu seniorovi jednat ve smyslu těchto bodů.

 

Různé

 

Zpráva z jednání výboru České biblické společnosti (červen 2015)

1. Synodní rada bere na vědomí zprávu o jednání výboru ČBS ze dne 22. 6. 2015.

2. Synodní rada ukládá ÚCK, aby do příštího zasedání předložila synodní radě stanovisko k návrhu stanov ČBS.