Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 8. 9. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 8. 9. 2015, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

 

Opočenský Jan - návrh dohody o ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi

1. Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru bratra Jana Opočenského dohodou ke dni 5. 9. 2015/30. 9. 2015.

2. Synodní rada ukládá ÚCK, aby bezodkladně uvědomila seniorátní výbor Ústeckého seniorátu o datu ukončení zaměstnaneckého poměru bratra faráře.

3. Synodní rada si váží ochoty bratra Jana Opočenského i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele.

4. Poděkování za službu bratru Opočenskému napíší statutáři.

Ženatý Filip - rezignace na povolání faráře ke službě na sboru

1. Synodní rada bere s politováním na vědomí rezignaci bratra Filipa Ženatého na povolání faráře ke službě na sboru a ukončení jeho zaměstnaneckého poměru s ČCE ke dni 30. 11. 2015.

2. Synodní rada ukládá ÚCK, aby bezodkladně uvědomila seniorátní výbor Ústeckého seniorátu o rezignaci bratra Filipa Ženatého na povolání faráře ke službě na sboru a o datu ukončení jeho zaměstnaneckého poměru.

3. Poděkování za službu v církvi bratru Filipu Ženatému napíší statutáři během listopadu 2015 na upozornění personálního oddělení ÚCK.

4. Synodní rada doporučuje statutárním zástupcům, aby pozvali br. Ženatého k rozhovoru.

Plíšková Jana - žádost o pověření pro duchovenskou službu ve zdravotnickém zařízení

Synodní rada pověřuje ses. J. Plíškovou duchovenskou a pastorační službou ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze od 15. 7. 2015 na dobu čtyř let.

Jirků Tomáš - návrh dohody o ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi

Synodní rada si váží ochoty bratra Tomáše Jirků i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatel

FS ČCE v Novém Městě na Moravě - opakovaná volba Markéty Slámové

Vzhledem k učiněnému rozhodnutí sestry Markéty Slámové o svém dalším setrvání na rodičovské dovolené a vzdání se v současné době kandidatury, všechny záležitosti kolem této volby odpadají. Druhou farářku sboru sestru Markétu Slámovou nyní na sboru zastupuje sestra Ida Tenglerová, která je povolána po dobu mateřské a rodičovské dovolené sestry Slámové do 21. 9. 2016.

Landová Tabita - návrh dohody o ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi

1. Synodní rada přijímá návrh sestry Tabity Landové na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi a souhlasí s ukončením jejího zaměstnaneckého poměru ke dni 30. 9. 2015.

2. Synodní rada ukládá ÚCK, aby bezodkladně uvědomila staršovstvo FS ČCE v Liberci a seniorátní výbor Libereckého seniorátu o datu ukončení jejího zaměstnaneckého poměru.

Landová Tabita - žádost o vyslání do učitelského působení

1. Synodní rada, v souladu s čl. 18 Řádu pro kazatele, vysílá sestru Tabitu Landovou do učitelského působení jako učitelku teologie na ETF UK a zachovává jí způsobilost k ordinované službě výpomocné kazatelky - učitelky teologie na ETF od 1. 10. 2015.

2. Synodní rada zve ses. Ladovou k rozhovoru na zasedání 29. 9. 2015.

FS ČCE Brno-Židenice - kandidatura Radmily Včelné

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu sestry Radmily Včelné na místo farářky FS ČCE v Brně-Židenicích na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě sestry Radmily Včelné.

FS ČCE v Praze 1-Staré Město - změna povolací listiny Lýdie Mamulové

Synodní rada schvaluje přílohu k povolací listině ze dne 1. 9. 2013 sestry Lýdie Mamulové, farářky FS ČCE v Praze 1 - Staré Město.

FS ČCE v Merklíně u Přeštic - žádost o nové obsazení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada pověřuje bratra Otu Tichého jako pastoračního pracovníka ve FS ČCE v Merklíně u Přeštic na pracovní úvazek 50% na období od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2016.

Výchova mládeže

 

Daniel Matějka ml. - rezignace na členství v COM

Synodní rada bere na vědomí rezignaci bratra faráře Daniela Matějky na členství v COM.

Hospodářské věci – vnitřní

 

CMS - prodloužení rámcové smlouvy s T-Mobile CZ

Synodní rada bere na vědomí současný vývoj a pověřuje synodního seniora a br. O. Kováře jednáním s generálním ředitelem T-Mobile dne 17. 9. 2015.

 

 

Stavební věci (JJ)

 

Opravy oken Husova domu

Synodní rada bere na vědomí informaci o postupu při plánované opravě oken v Husově domě a ukládá ÚCK podat průběžnou zprávu na příštím zasedání.

 

 

Ekumenické vztahy

 

Valné shromáždění LWF 10. - 16. 5. 2017 Windhoek/Namibie

Synodní rada deleguje ses. O. Navrátilovou.

Konference k M. J. Husovi v Torgau 25. - 27. 9. 2015

Synodní rada pověřuje Gerharda Frey-Reininghause, aby zastoupil ČCE na konferenci k M. J. Husovi v Torgau 25. - 27. 9. 2015.

 

Workshop s HEKS - plán podpory projektů ČCE na další období

Synodní rada bere na vědomí podněty k programu workshopu s HEKS a počítá s účastí.

 

Synod valdenské a metodistické církve v Itálii, Torre Pellice, 23. - 28. 8. 2015

Synodní rada bere zprávu na vědomí.

Výměna na místě biskupa saské církve - slavnost 29. 8. 2015

Synodní rada bere zprávu na vědomí a zašle odstupujícímu biskupovi J. Bohlovi dopis.

 

Rüstzeit saských superintendentů 21. - 25. 9. 2015 v Míšni

Synodní rada deleguje na Rüstzeit saských superintendentů v Míšni Jaroslava Pechara.