Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 21. 9. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 21. 9. 2015, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

Vydání obrazové publikace Husův rok

Synodní rada bere informaci na vědomí a souhlasí s navrhovanými členy pracovní skupiny.

Frinková Eržika - žádost o vyslání do kaplanské služby ve zdravotnickém zařízení

Synodní rada ukládá ÚCK zorganizovat setkání se ses. E. Frinkovou během některého z příštích řádných zasedání.

Kováč Ondrej - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

1. Synodní rada konstatuje, že ukončením zaměstnaneckého poměru dohodou ke dni 30. 4. 2015 bratr Ondrej Kováč odešel do výslužby.

2. Synodní rada si váží ochoty bratra Ondreje Kováče i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

FS ČCE ve Velkém Meziříčí - kandidatura Markéty Slámové

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu sestry Markéty Slámové na místo farářky FS ČCE ve Velkém Meziříčí na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021, a to v období od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016 na pracovní úvazek 50% a v období od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2021 na úvazek 100%. Synodní rada ČCE ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě sestry Markéty Slámové.

FS ČCE V Chomutově - kandidatura Filipa Němečka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Filipa Němečka za jáhna FS ČCE v Chomutově na období od 15. 9. 2015 do 14. 9. 2020 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE Česká Lípa - kandidatura Petry Náhlovské

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Petry Náhlovské za farářku FS ČCE v České Lípě na období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2020 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Novém Městě pod Smrkem - kandidatura Evy Halamové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Evy Halamové za farářku FS ČCE v Novém Městě pod Smrkem na období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2017 na pracovní úvazek 50%.

Karásek Svatopluk - žádost o obnovení způsobilosti k ordinované službě faráře

1. Synodní rada si váží ochoty bratra Svatopluka Karáska i nadále sloužit v církvi a promíjí mu nedodržení šesti měsíční lhůty pro podání žádosti o zachování způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE se zřetelem na vážnou nemoc.

2. Synodní rada s okamžitou účinností obnovuje bratru Svatopluku Karáskovi způsobilost k ordinované službě faráře v ČCE.

Vikariát

 

Vyúčtování příspěvku na bydlení vikářů

Synodní rada souhlasí se způsobem proplácení příspěvku na ubytování vikáře / jáhenského praktikanta dle návrhu, tj. v případě, že jsou pro ubytování využívány sborové prostory, bude proplácen v případě podání žádosti paušál do výše 25.000,- Kč bez možnosti poloviční zálohy; v případě, že pro bydlení využívá vikář / jáhenský praktikant svůj byt, je nutno doložit doklady (fakturami) skutečné náklady, které budou proplaceny nejvýše do 25.000,- Kč.

Správa církve

 

Komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu

Synodní rada deleguje br. J. Maška jako zástupce ČCE při předání sboru v Ústí nad Labem.

Návrh grantového systému pro administrování dělby prostředků DaRPů

Synodní rada předává návrh strategické komisi k posouzení a poté POOP.

Hospodářské věci – vnitřní

 

CMS - prodloužení rámcové smlouvy s T-Mobile CZ

Synodní rada schvaluje novou nabídku T-Mobile a pověřuje br. Kováře k uzavření dohody.

Stavební věci (JJ)

 

Opravy oken Husova domu

Synodní rada bere zprávu na vědomí a odkládá rozhodnutí o jeden měsíc, tj. do doby, než obdrží zprávy ze sborů.

Ekumenické vztahy

 

Setkání církevních vedení ČCE a RKC na Slovensku

Synodní rada souhlasí s účastí na setkání církevních vedení ČCE a RKC ve složení G. Frey-Reininghaus, P. Stolař, O. Titěra, L. Valková, E. Zadražilová, Vl. Zikmund, D. Ženatý.

Ekologická pouť 2015 do Paříže

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby našlo osobu, která by se připojila k ekologické pouti do Paříže 26. 11. - 1. 12. 2015.

Konference partnerství s PC USA 19. - 26. 4. 2016 v ČR

Synodní rada souhlasí s pořádáním konference o partnerství ČCE a PC USA 19. - 26. 4. 2016 v ČR.

Valná hromada EYCE 21. - 25. 10. 2015 ve Finsku

Synodní rada souhlasí s vysláním Lenky Juřenové na valnou hromadu EYCE do Finska 21. - 25. 10. 2015.

Synody VELKD 5. - 6. 11. 2015 a EKD 8. - 11. 11. 2015 v Brémách

Synodní rada bere na vědomí, že synodu VELKD a EKD se zúčastní jen Gerhard Frey-Reininghaus.

Setkání žen v Minnesotě, PC USA, 18. - 21. 6. 2015

Synodní rada bere zprávu na vědomí.

Synod saské církve v Drážďanech 17. - 20. 4. 2015

Synodní rada bere zprávu na vědomí.

Kontaktní studium Heidelberg LS AR 2014-15

Synodní rada bere zprávu na vědomí.

Služba M. Trgalové ve Church of Scotland

Synodní rada bere zprávu na vědomí.

Publikace o M. J. Husovi pro mládež

1. Synodní rada souhlasí s výprodejem stávajících zásob ÚCK prostřednictvím knihkupectví Kalich.

2. Synodní rada na základě dostupných odhadů nesouhlasí s dotiskem knihy.

Evangelická akademie

 

Bratrská škola – studie využití pozemku v Praze 8

Synodní rada bere na vědomí podněty ředitelky Bratrské školy paní Radové, ukládá ÚCK probrat s investorem projekt nejen z ekonomického hlediska a podat zprávu na příštím zasedání, tj. 6. 10. 2015.

Poradní odbor pro církevní školství

1. Synodní rada souhlasí se založením Poradního odboru synodní rady pro církevní školství.

2. Synodní rada odkládá jmenování členů poradního odboru na příští zasedání.

3. Synodní rada ukládá ÚCK poslat veškeré materiály týkající se koncepce škol stávajícím i novým členům synodní rady.

4. Synodní rada ukládá ÚCK připravit statut poradního odboru do příštího zasedání, tj. do 6. 10. 2015.

Péče o uprchlíky

 

Exulant: konference Exulanti, vyhnanci, uprchlíci - 14. - 16. 10. 2016 v Litomyšli

Synodní rada bere na vědomí plány Exulanta uspořádat konferenci o problematice exilu a je připravena pořádání konference podporovat.

Synodní rada souhlasí s tím, aby byl Gerhard Frey-Reininghaus v přípravném výboru konference.