Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 6. 10. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 6. 10. 2015, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

 

Jana Rumlová - návrh dohody o ukončení zaměstnaneckého poměru

1. Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnanecké poměru sestry Jany Rumlové dohodou k 30. 9. 2015.

2. Synodní rada ukládá ÚCK, aby bezodkladně uvědomila staršovstvo FS ČCE v Olomouci a seniorátní výbor Moravskoslezského seniorátu o datu ukončení jejího zaměstnaneckého poměru.

Seniorátní výbor Brněnského seniorátu - kandidatura Jaroslava Vítka

Synodní rada schvaluje kandidaturu bratra Jaroslava Vítka na místo seniorátního faráře Brněnského seniorátu na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 na 50% pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady vydalo pokyn k jeho volbě.

Drahomíra Pešlová - prodloužení místa pastorační pracovnice

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Drahomíry Pešlové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE v Sázavě na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 na pracovní úvazek 25%.

Iva Květonová - prodloužení místa pastorační pracovnice

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Ivy Květonové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE v Nosislavi na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 na pracovní úvazek 50%.

Blanka Nová - prodloužení místa pastorační pracovnice

Synodní rada pověřuje sestru Blanku Novou jako pastorační pracovnici ve FS ČCE v Jindřichově Hradci na pracovní úvazek 100% na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Jaroslava Kordiovská - prodloužení místa pastorační pracovnice

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Jaroslavy Kordiovské jako pastorační pracovnice ve FS ČCE v Kloboukách u Brna na období do 31. 12. 2016 na úvazek 50%.

Marie Melicharová - prodloužení místa pastorační pracovnice

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Marie Melicharové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE v Brně I na období do 31. 12. 2016 na úvazek 50%.

Miloslava Hofmanová - kandidatura na seniorátní farářku poděbradského seniorátu

Synodní rada schvaluje kandidaturu sestry Miloslavy Hofmanové na místo seniorátní farářky Poděbradského seniorátu na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 na 33% pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady vydalo pokyn k její volbě.

FS ČCE v Humpolci - kandidatura Pavla Šindlera

1. Synodní rada potvrzuje volbu bratra Pavla Šindlera za faráře FS ČCE v Humpolci na období od 15. 9. 2015 do 14. 9. 2017 na plný pracovní úvazek.

2. Synodní rada zve seniorátní výbor Horáckého seniorátu k rozhovoru o budoucnosti sboru v Humpolci (během farářského kurzu 2016).

3. Synodní rada se k tématu vrátí na svém prvním zasedání po farářském kurzu.

4. Synodní rada otevře téma kompetencí seniorátní výbor a synodní rada při obsazování kazatelských míst na setkání synodní rady a vedení ÚCK se seniory a sen. kurátory v dubnu 2016.

Ženatý Filip - rezignace na povolání faráře ke službě na sboru

Synodní rada si váží ochoty bratra Filipa Ženatého i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele ČCE.

Fakulta a bohoslovci

Žádost o příspěvek na kurz - Karel Müller

Synodní rada uděluje br. K. Müllerovi příspěvek na roční kurz českého znakového jazyka za podmínky, že br. K. Müller doloží úspěšné absolvování kurzu certifikátem od vzdělávacího střediska České unie neslyšících, v opačném případě br. Müller příspěvek vrátí. Částka bude vyplacena z Fondu pro bohoslovce a vikariát.

Správa církve

 

Spisový a skartační řád pro seniorátní úřady a farní sbory ČCE

Synodní rada přijímá Spisový a skartační řád pro seniorátní úřady a farní sbory ČCE a ustanovuje ho jako závaznou směrnici pro seniorátní úřady a farní sbory.

Strategická komise - jmenování členů z řad předsednictva synodu

Synodní rada odkládá jmenování členů strategické komise na své první prosincové zasedání (1.12.).

Hospodářské věci – vnitřní

 

CMS - prodloužení rámcové smlouvy s T-Mobile CZ

Synodní rada schvaluje přiložené dodatky č. 8, 9 a 10 k rámcové smlouvě s T-Mobile.

Využití prostor v 2. a 3. NP přední budovy Husova domu

Synodní rada souhlasí se snížením požadované ceny za pronájem nabízených prostor na 180 Kč/m2 (+DPH).

Rekreační střediska

 

Štěpán Brodský - rezignace na členství v kuratoriu TJAK Běleč

Synodní rada bere na vědomí rezignaci br. Štěpána Brodského na členství v kuratoriu TJAK Běleč nad Orlicí k datu 30. 9. 2015.

Středisko Luhačovice – žádost paní Kadlečkové o ukončení pachtu

1. Synodní rada souhlasí s pronájmem objektu Luhačovice Farnímu sboru v Uherském Hradišti na dobu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

2. Synodní rada stanovuje roční nájemné ve výši 200.000,- Kč a zároveň poskytuje slevu na nájemném ve výši 30.000,- Kč.

Ekumenické vztahy

 

Výzva duchovních ve vedení EKD k tématu uprchlíků

Synodní rada přijímá výzvu duchovenských členů rady EKD a pověřuje ekumenické oddělení, aby ve spolupráci se synodní radou reagovalo na tyto výzvy. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby o připojení ČCE k výzvě informovalo všechny signatáře výzvy. Synodní rada ukládá ÚCK zaslat výzvu sborům a reprezentantům politického života v ČR.

AMD Bibelwochenkonferenz 14. - 17. 9. 2015 ve Fuldě

Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

SCEAV - Konference k V. Santariovi 10. 10. 2015 v Českém Těšíně

Synodní rada deleguje na konferenci k V. Santariovi 10. 10. 2015 v Českém Těšíně Mojmíra Blažka.

Synod evropské pevninské provincie Evangelické Jednoty bratrské 21. - 27. 5. 2016 v Bad Boll

Synodní rada deleguje na synod evropské pevninské provincie Evangelické Jednoty bratrské 21. - 27. 5. 2016 v Bad Boll Daniele Matějku st.

ERC - obnovení Komise pro práci s Romy

Synodní rada podporuje iniciativu Jana Orta a pověřuje ekumenické oddělení ÚCK k jednání s ERC o obnovení Komise pro práci s Romy.

Valné shromáždění ERC 26. 11. 2015

Synodní rada deleguje na Valné shromáždění ERC 26. 11. D. Ženatého, Vl. Zikmunda, G. Frey-Reininghause, jako náhradníky P. Pokorného, D. Hamrovou a M. Kocandu.

Rüstzeit saských superintendentů 21. - 25. 9. 2015 v Míšni

Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Evropská zastavení na cestě k jubileu reformace v roce 2017

Synodní rada bere na vědomí průběh příprav a deleguje Jonáše Plíška na informační schůzku pro Evropská zastavení na cestě k jubileu reformace v roce 2017, která se uskuteční 13. 11. 2015 v Berlíně. Synodní rada dále pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby organizačně tuto akci zajišťovalo a v té souvislosti se obrátilo s výzvou ke spolupráci na členské církve ERC.

Setkání křesťanů 7. - 10. 7. 2016 v Budapešti

Synodní rada bere na vědomí termín příštího Setkání křesťanů v Budapešti, pověřuje G. Frey-Reininghause a D. Hamrovou prací v mezinárodním přípravném výboru a doporučuje členům nové synodní rady aktivní účast na tomto setkání.

Evangelická akademie

 

Bratrská škola – studie využití pozemku v Praze 8

1. Synodní rada bere předloženou koncepci rozvoje Bratrské školy na vědomí.

2. Synodní rada souhlasí s předběžným vyhledáváním budovy pro Bratrskou školu.

3. Synodní rada odkládá jmenování PO EA (viz titul č. 8289) na další zasedání, tj. na 20. 10.

Péče o uprchlíky

 

Jednání se zástupci NF Generace 21 - br. Hedánek, br. Drápal

1. Synodní rada bere na vědomí proběhlá jednání a souhlasí s celoúvazkovým místem koordinátora/ky pomoci církve migrantům. Toto místo bude vytvářeno společně s Diakonií ČCE. Synodní rada od koordinátora/ky očekává především předávání informací, koordinaci pomoci a vedení tak, aby pomoc církve a sborů migrantům a jejich integraci u nás byla efektivní, neroztříštěná a co nejvíce odborná.

2. Synodní rada ukládá ÚCK jednat s Diakonií o náležitostech spojených se vznikem takového místa (financování, náplň aj.) a očekává průběžnou zprávu při příštím zasedání synodní rady.

3. Synodní rada ukládá ÚCK uspořádat poradu spojenou se vznikem a náplní takového místa za účasti Diakonie, SR, ÚCK, Aleny Fendrychové a předsedy církevní Humanitární komise.

4. Synodní rada ukládá ÚCK dojednat s Diakonií úpravu letáku "Chci pomoci uprchlíkům, jak to mohu udělat?" tak, aby v něm byla uvedena též celocírkevní sbírka pro sociální a charitativní pomoc vyhlášená synodem na neděli Díkčinění vč. loga ČCE.

5. Synodní rada bere na vědomí návrh dopisu sborům k problematice uprchlictví, který obdržela od ředitele DČCE br. Hašky. Dopis bude předmětem jednání na společné poradě dle bodu 3 tohoto usnesení.

Různé

 

Vytvoření místa koordinátora spisové služby pro seniorátní a farní sbory

Synodní rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na činnost koordinátora spisové služby za předpokladu, že se zainteresované seniorátní úřady a farní sbory budou plně hradit náklady na cestovné a stravné koordinátora a přímé materiální náklady (např. archivační krabice) a podílet se na úhradě nákladů na odměnu koordinátora z 50%. (Měsíc práce pro sbor představuje náklad cca 6 tis. Kč.)

Statut humanitární komise

Synodní rada schvaluje doplnění čl. III statutu humanitární komise o odst. 2 o povinnosti zachovávat mlčenlivost.