Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 20. 10. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 20. 10. 2015, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

 

Seniorátní výbor Západočeského seniorátu ČCE - opakovaná volba Petra Chamráda

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě bratra Petra Chamráda na místo seniorátního faráře Západočeského seniorátu ČCE na pracovní úvazek 33% na dobu určitou od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2018. Současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Seniorátní výbor Horáckého seniorátu ČCE - kandidatura Michaela Erdingera

Synodní rada schvaluje kandidaturu bratra Michaela Erdingera na místo seniorátního faráře Horáckého seniorátu ČCE na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2018. Současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Seniorátní výbor Horáckého seniorátu ČCE - kandidatura Jana Tkadlečka

Synodní rada schvaluje kandidaturu bratra Jana Tkadlečka na místo seniorátního faráře Horáckého seniorátu ČCE na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

FS ČCE ve Hvozdnici - opakovaná volba Venduly Kalusové

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě sestry Venduly Kalusové za farářku FS ČCE ve Hvozdnici na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2021 na pracovní úvazek 70%. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě sestry Venduly Kalusové.

FS ČCE v Krucemburku - opakovaná volba Marka Vanči

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Marka Vanči za faráře FS ČCE v Krucemburku na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě bratra Marka Vanči.

FS ČCE ve Kdyni na Šumavě - změna povolací listiny D. Zapletalové Grollové

1. Synodní rada bere na vědomí snížení pracovního úvazku sestry farářky Daniely Zapletalové Grollové od 1. 10. 2015 na 50% a schvaluje dodatek č. 2 k povolací listině ze dne 31. 8. 2010.

2. Synodní rada konstatuje, že odchodem sestry Daniely Zapletalové Grollové na mateřskou dovolenou, tj. dnem 4. 9. 2012 zaniklo prohlášení kazatelského místa ve kdyňském sboru za podporované. Kdyňský sbor může znovu požádat synod, jemuž tato kompetence náleží, o prohlášení kazatelského místa ve FS ČCE v Kdyni na Šumavě za podporované. Z toho plyne, že sbor je v době od 1. 10. 2015 do vyhlášení příp. usnesení synodu o podpoře místa ve FS v Kdyni povinen hradit odvod do PF odpovídající výši úvazku farářky sboru, přičemž sbor má do konce listopadu t. r. možnost požádat o příspěvek z fondu solidarity.

Sedláčková Marta - zachování způsobilosti k ordinované službě

1. Synodní rada souhlasí s navrhovaným výkladem a ukládá PO organizačně-právnímu navrhnout upřesnění církevních řádů vztahujících se k tomuto tématu.

2. Synodní rada ukládá ÚCK seznámit sestru farářku Martu Sedláčkovou s výkladem církevních řádů ve věci její žádosti.

Paynová (dříve Smrčková) Olga - ukončení zam. poměru a zachování způsobilosti k ordin. službě

1. Synodní rada přijímá návrh sestry Olgy Paynové (dříve Smrčkové) na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi a souhlasí s ukončením jejího zaměstnaneckého poměru ke dni 14. 10. 2015.

2. Synodní rada ukládá ÚCK, aby bezodkladně uvědomila staršovstvo FS ČCE v Olešnici na Moravě a seniorátní výbor Brněnského seniorátu o datu ukončení jejího zaměstnaneckého poměru.

3. Synodní rada ČCE si váží ochoty sestry Olgy Paynové i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním její způsobilosti k ordinované službě. Sestra Olga Paynová se od 15. 10. 2015 stává výpomocnou kazatelkou.

4. Poděkování za službu sestře Paynové napíší statutáři.

Rumlová Jana - zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada si váží ochoty sestry Jany Rumlové i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním její způsobilosti k ordinované službě farářky.

Pokorný Pavel - žádost o prodloužení pověření ke službě nemocničního kaplana

Synodní rada prodlužuje bratru Pavlu Pokornému pověření ke službě nemocničního kaplana pro hospicové sdružení Cesta domů do 31. 7. 2019, t.j. po dobu jeho stávajícího povolání ve FS ČCE Praha 6-Střešovice.

Batlová Noemi - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Noemi Batlové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE Olomouc na plný pracovní úvazek na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Kantor Milan - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření bratra Milana Kantora jako pastoračního pracovníka ve FS ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji na plný pracovní úvazek na období jednoho roku, tj. od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Seniorátní výbor Moravskoslezského seniorátu ČCE - kandidatura Otakara Mikoláše

Synodní rada schvaluje podmíněně kandidaturu bratra Otakara Mikoláše na místo seniorátního jáhna Moravskoslezského seniorátu ČCE na pracovní úvazek 20% na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Podmínka je splněna učiněním závazné dohody o odvodech do PF. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo poté pokyn k volbě br. O. Mikoláše.

FS ČCE v Teplicích - kandidatura Dana Páleníka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Dana Páleníka za faráře FS ČCE v Teplicích na období od 6. 9. 2015 do 5. 9. 2018 na plný pracovní úvazek.

Landová Tabita - žádost o vyslání do učitelského působení

Vyslání ses. Tabity Landové do učitelské služby na ETF UK proběhne při bohoslužbách během řádného synodu 2016.

Lakomá (dříve Štefková) Pavlína - prodloužení místa seniorátního pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Pavlíny Lakomé (dříve Štefkové) jako seniorátní pastorační pracovnice pro mládež Moravskoslezského seniorátu na plný pracovní úvazek na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

FS ČCE ve Vsetíně (Horní sbor) - kandidatura Otakara Mikoláše

Synodní rada odkládá rozhodnutí o žádosti o schválení kandidatury br. Otakara Mikoláše za jáhna FS ČCE ve Vsetíně-Horním sboru a ukládá ÚCK pozvat br. Mikoláše k rozhovoru se synodní radou.

Vikariát

Rezignace na členství v komisi pro vikariát a jmenování nového člena - Wrana/Gallus

1. Synodní rada bere na vědomí rezignaci br. Aleše Wrany na členství v komisi pro vikariát ke dni 31. 10. 2015.

2. Synodní rada odkládá otázku jmenování br. Petra Galluse členem komise pro vikariát na zasedání 1. 12. 2015.

Správa církve

Termíny zasedání synodní rady v roce 2016

Synodní rada ukládá ÚCK, aby mezi navržené termíny zasedání synodní rady zařadila vždy v každém čtvrtletí jedno zasedání, které bude věnováno určitému tématu. Termíny zasedání synodní rady v rady 2016 budou schváleny na příštím zasedání 3. 11.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala zprávy na vědomí.

Návrh grantového systému pro administrování dělby prostředků DaRPů

Synodní rada souhlasí s předloženým harmonogramem a pravidly grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty a ukládá ÚCK zpracovat je do podoby synodního tisku dle pokynů předsednictva synodu.

Jeronýmova jednota

 

Zpráva o jednání ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty - září 2015

Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Hospodářské věci – vnější

 

Mimořádné zasedání synodu 2015 - neprojednaný návrh č. 104

Synodní rada sděluje předsednictvu synodu, že na návrhu synodní rady pro 1. zasedání 34. synodu vedeném pod č. 104 se nic nemění.

 

Použití dočasně volných prostředků PF

Synodní rada souhlasí s předloženým aktualizovaným návrhem čerpání dočasně volných prostředků Personálního fondu a jejich zpětného zapojení do Personálního fondu dle uvedené specifikace.

 

Stavební věci (JJ)

 

Opravy oken Husova domu

1. Synodní rada bere předložené informace na vědomí.

2. Synodní rada ukládá ÚCK rozfázovat opravu oken v Husově domě po jednotlivých patrech.

3. Synodní rada ukládá ÚCK vybrat dodavatelskou firmu na první etapu opravy oken v Husova domu (jedno patro).

Rekreační střediska

 

Janské Lázně – dotaz na možné odkoupení pozemku parc. č. 48/2

Synodní rada bere na vědomí informaci o dokončení prodeje pozemku parcelní číslo 48/2, katastrální území Janské Lázně. Synodní rada ukládá ÚCK investovat výnos z prodeje tohoto pozemku do objektu Sola fide.

Ekumenické vztahy

 

PO ekumenický - zápis z 30. 9. 2015

Synodní rada připraví materiál pro synod 2016, který bude reakcí na reflexi papeže Františka smrti M. J. Husa.

Den reformace v Rakousku 29. 10. 2015

Synodní rada souhlasí s tím, aby Ondřej Macek zastoupil ČCE na slavnosti Dne reformace ve Vídni 29. 10. 2015.

Komise ERC pro ekumenismus 6. 10. 2015

Synodní rada bere na vědomí výsledky jednání komise pro ekumenismus s doporučením, aby členské církve ERC přijaly Armádu spásy jako členskou církev ERC.

Služba Joele Rumla v Evangelické církvi ve Falci - leden-červen 2016

Synodní rada bere na vědomí plánovanou službu Joele Rumla v Evangelické církvi ve Falci.

Světová výstava reformace 20. 5. - 10. 9. 2017 ve Wittenbergu

Synodní rada přijímá pozvání Světového luterského svazu ke spoluúčasti na světové výstavě reformace 20. 5. - 10. 9. 2017 a pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby komunikovalo s LWF o podmínkách (termín, finanční závazky z naší strany).

AGDE - výroční zasedání v Lipsku – 2. - 4. 3. 2016

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby ve spolupráci s kanceláří Jeronýmovy jednoty našlo delegáta na výroční zasedání AGDE v Lipsku ve dnech 2. - 4. 3. 2016.

Sympozium o míru a 100. synod PCK a PROK v Koreji 11. - 17. 9. 2015

Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Setkání církevních vedení ČCE a RKC na Slovensku

Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Beseda Slovan - Husovské oslavy v Ženevě

Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Evangelická akademie

 

 Setkání zaměstnanců škol EA - listopad 2015

Synodní rada bere na vědomí setkání zaměstnanců škol Evangelické akademie.

Poradní odbor pro církevní školství

Synodní rada odkládá jednání o statutu PO a jmenování členů PO na zasedání 1. 12. 2015.

Bratrská škola – studie využití pozemku v Praze 8

Synodní rada bere na vědomí dopis pedagogů Bratrské školy.

Diakonie ČCE

 

Koncepce sociálního bydlení ČR na období 2015-2025

Synodní rada bere na vědomí předložené materiály a ukládá ÚCK dojednat s ředitelem DČCE P. Haškou jejich uveřejnění.

Různé

 

Archivní materiál SČED - uložení v ÚA ČCE

Synodní rada souhlasí s převzetím archivního materiálu SČED z let 1952-1975 a jeho uložením v Ústředním archivu ČCE.

Zpráva z jednání výboru České biblické společnosti (červen 2015)

Synodní rada souhlasí s připomínkami O. Navrátilové k návrhu stanov ČBS a postupuje je prostřednictvím ÚCK výboru ČBS.