Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 3. 11. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 3. 11. 2015, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

Vydání obrazové publikace Husův rok

Synodní rada souhlasí s tím, že pokud nedopadne jednání s Czech Tourism o finanční podpoře publikace, vyjde kniha elektronicky na DVD spolu s dokumentem M. Otřísala.

Sbory a pracovníci

FS ČCE v Bukovce - opakovaná volba Dalibora Antalíka

1. Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k opakované volbě bratra Dalibora Antalíka za faráře FS ČCE v Bukovce na dobu určitou od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2021 na pracovní úvazek 75%. Podmínka je splněna provedením aktualizací odkazů na občanský zákoník ve smlouvě o nájmu bytu tak, aby tyto odkazy odpovídaly ustanovením nového občanského zákoníku.

2. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě bratra Dalibora Antalíka.

FS ČCE v Hronově - opakovaná volba Michala Kitty

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Michala Kitty za faráře FS ČCE v Hronově na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě bratra Michala Kitty.

Queisnerová Pavla - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Pavly Queisnerové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE Pardubice na 75% pracovní úvazek na období jednoho roku, tj. od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Tyralíková Věra - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Věry Tyralíkové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE Valašské Meziříčí na 25% pracovní úvazek na období jednoho roku, tj. od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

FS ČCE v Brně II - žádost o nové obsazení místa pastoračního pracovníka 2016

Synodní rada pověřuje sestru Miluši Hauserovou jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Brno II na pracovní úvazek 50% na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Petříček Dan - žádost o vyslání do kaplanské služby

Synodní rada vysílá bratra Dana Petříčka do kaplanské služby v Armádě ČR po dobu platnosti jeho služebního vztahu s Armádou ČR, nejdéle však do 30. 9. 2019.

Seniorátní výbor Ústeckého seniorátu - kandidatura Martiny Šerákové Vlkové

1. Synodní rada schvaluje kandidaturu sestry Martiny Šerákové Vlkové na místo seniorátní farářky Ústeckého seniorátu ČCE na pracovní úvazek 100% na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016. Současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady vydalo pokyn k její volbě.

2. Synodní rada vyzývá SV Ústeckého seniorátu ČCE, aby nejpozději do konce tohoto roku rozhodl o sídle Ústeckého seniorátu ČCE k datu 1. 1. 2016 a sdělil je synodní radě.

FS ČCE ve Vsetíně (Horní sbor) - kandidatura Otakara Mikoláše

1. Synodní rada bere na vědomí důvody nepřítomnosti br. Otakara Mikoláše v zasedání synodní rady.

2. Synodní rada schvaluje kandidaturu bratra Otakara Mikoláše na místo jáhna FS ČCE ve Vsetíně (Horní sbor) na pracovní úvazek 10% na dobu určitou od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2018. Současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady vydalo pokyn k jeho volbě.

FS ČCE Aš - opakovaná volba Pavla Kučery

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Pavla Kučery za faráře FS ČCE v Aši na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Šenově u Ostravy - kandidatura Štěpána Marosze

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Štěpána Marosze za jáhna FS ČCE v Šenově u Ostravy na období od 5. 8. 2015 do 31. 12. 2017 na pracovní úvazek 50%.

Seniorátní výbor Ústeckého seniorátu - kandidatura Joela Rumla

1. Synodní rada schvaluje kandidaturu bratra Joela Rumla na místo seniorátního faráře Ústeckého seniorátu ČCE na pracovní úvazek 100% na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2018. Současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady vydalo pokyn k jeho volbě.

2. Synodní rada vyjadřuje nespokojenost nad nejasnou formulací v dodatku k povolací listině (ujednání o bydlení a příspěvku na energie) a doporučuje seniorátnímu výboru, aby v průběhu příštího roku jednal s farářem o změně tak, aby ujednání byla určitější.

Šeráková Vlková Martina - žádost o dispens

1. Synodní rada ČCE uděluje sestře Martině Šerákové Vlkové dispens od setrvání na místě farářky ve FS ČCE Chotiněves do konce doby jejího povolání na sboru, tj. do 30. 9. 2021.

2. Synodní rada ukládá ÚCK dořešit se sestrou Martinou Šerákovou Vlkovou žádost o dispens po formální stránce tak, aby její podání odpovídalo církevním řádům.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vyjadřuje nespokojenost se zpožděným zasíláním zápisů ze schůzí SV a ukládá SV zasílat zápisy nejpozději do 1 měsíce od zasedání SV.

Zpráva o vizitaci seniorátního výboru Poděbradského seniorátu ve FS v Kutné Hoře ze dne 26. 3. 2015

Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Termíny zasedání synodní rady v roce 2016

Synodní rada stanovuje termíny zasedání synodní rady během roku 2016 takto:

12. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6., 19. 7., 16. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12.

Synodní rada ukládá ÚCK sdělit termíny zasedání sborům v rámci nejbližší sborové zásilky.

Termíny tematických-mimořádných zasedání SR v r. 2016: 16.2., 10.5., 13.9. a 22.11. Na těchto zasedáních se nepředpokládá apriorní přítomnost pracovníků ÚCK jako na řádném zasedání. Náplň těchto zasedání si bude určovat synodní rada.

Hospodářské věci

 

 

Obec Velký Osek – žádost o bezúplatný převod vlastnického práva části hřbitova

1. Synodní rada souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 383/2 o výměře 2 100 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití hřbitov, urnový háj, a pozemku st. p. č. 633 o výměře 17 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Velký Osek vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín na listu vlastnictví č. 809 do vlastnictví obce Velký Osek. Podmínkou je písemný souhlas FS ČCE v Libici nad Cidlinou s uskutečněním tohoto převodu.

2. Synodní rada souhlasí s připomínkovaným návrhem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva obci Velký Osek.

Ekumenické vztahy

 

 

Ladislav Moravetz - účast na koncertu v Neuenkirche/Rakousko

Synodní rada schvaluje cestu Ladislava Moravetze dle předložené žádosti.

Diakonie ČCE

 

Žádost o finanční podporu tradičního setkání diakonek, diakonů a sociálních pracovníků

Synodní rada poskytuje na setkání diakonů, pracovníků Diakonie, pastoračních pracovníků a sborových sester s duchovním programem pro rok 2016 příspěvek ve výši 12.000,- Kč.

Účel sbírky na Diakonii v roce 2015

Synodní rada určuje, že přebytek celocírkevní sbírky pro Diakonii ve výši 11 231,36 Kč bude převeden do Fondu sociální a charitativní pomoci, konkrétně na pomoc uprchlíkům.

Různé

 

Šimon Trusina - žádost o zpřístupnění archivního materiálu pro účely disertační práce

Synodní rada souhlasí se zpřístupněním archivního materiálu uvedeného v žádosti Mgr. Šimona Trusiny v plném rozsahu pro účely jeho disertační práce Aktéři „církevní politiky“ a jejich praktiky v poslední dekádě komunistické diktatury. Materiál bude předložen ke studiu v badatelně Ústředního archivu ČCE. Synodní rada uděluje svůj souhlas za podmínky, že badatel bude respektovat obecná ustanovení o ochraně osobnosti § 81-83 Občanského zákoníku.