Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 18. 11. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 18. 11. 2015, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

 

 

Výročí 2013 – 2018

Synodní rada bere na vědomí finální zprávu o vyúčtování Husovských slavností 2015 a schvaluje ji.

Sbory a pracovníci

 

 

Noemi Batlová - přihláška do diakonátu

Synodní rada bere na vědomí stanovisko komise pro diakonát. V souladu s tímto stanoviskem rozhodne synodní rada o pověření Noemi Batlové k diakonské práci poté, co jí bude uděleno, po splnění řádem daných podmínek, osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocné kazatelky.

Ochranovský seniorát při ČCE Rovensko pod Troskami - kandidatura Hany Jaluškové

Synodní rada ČCE schvaluje podmíněně kandidaturu sestry Hany Jaluškové na místo farářky OS při ČCE v Rovensku pod Troskami na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018. Podmínka je splněna sjednáním splátkového kalendáře na dluh vůči PF. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě sestry Hany Jaluškové.

FS ČCE Vsetín Horní sbor - žádost o nové obsazení místa PP

Synodní rada pověřuje sestru Lenku Palovou jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Vsetín (Horní sbor) na pracovní úvazek 50% na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

FS ČCE v Liptále - žádost o zřízení místa pastoračního pracovníka a pověření Blanky Vaculíkové

1. Synodní rada ruší ke dni 31. 12. 2015 místo pastoračního pracovníka zřízeného ve FS ČCE Jasenná na pracovní úvazek 50%.

2. Synodní rada zřizuje dnem 1. 1. 2016 místo pastoračního pracovníka ve FS ČCE Liptál na pracovní úvazek 50%.

3. Synodní rada pověřuje sestru Blanku Vaculíkovou jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Liptál na pracovní úvazek 50% na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

FS ČCE ve Stříteži nad Bečvou - žádost o zřízení místa pastoračního pracovníka a pověření Anny Koňařové

1. Synodní rada ruší ke dni 31. 12. 2015 místo seniorátního pastoračního pracovníka Východomoravského seniorátu zřízeného na pracovní úvazek 25%.

2. Synodní rada zřizuje dnem 1. 1. 2016 místo pastoračního pracovníka ve FS ČCE Střítež nad Bečvou na pracovní úvazek 25%.

3. Synodní rada pověřuje sestru Annu Koňařovou jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Střítež nad Bečvou na pracovní úvazek 25% na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Susa Zdeněk - zachování způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele

Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra Zdeňka Susy i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí, v souladu s čl. 21 odst. 8 Řádu pro kazatele, se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele i po dosažení věku 70 let.

Fakulta a bohoslovci

 

 

Žádost o přijetí mezi kandidáty služby v církvi - Jan Lavický

Synodní rada souhlasí se zapsáním br. Jana Lavického mezi kandidáty služby v církvi.

Stipendium - Filip Ženatý

Synodní rada odkládá Filipu Ženatému povinnost vrátit stipendium vyplacené povšechným sborem. V případě, že se do 31. 12. 2016 F. Ženatý nestane farářem či kaplanem ČCE, bude s ním sjednán splátkový kalendář.

Správa církve

 

Zpráva ze zasedání seniorátního výboru Moravskoslezského seniorátu ze dne 6. 10. 2015

Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Zahraniční sbory

 

 

Michal Kitta - zpráva z cesty do Husince a do Stroužné 25. 10. 2015

Michal Kitta navštívil na Díkčinění dva české sbory v Polsku. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Ekumenické vztahy

 

 

Synod EKBO 11. - 14. 11. 2015 v Postupimi

ČCE dostala pozvání na synod Evangelické církve Berlín-Brandenburg-Slezská Horní Lužice. Ekumenické oddělení ÚCK oslovilo několik farářů, z nichž se nikdo synodu nemohl zúčastnit. V krátkém termínu nebylo možno získat ani nikoho dalšího, proto ekumenické oddělení ÚCK zaslalo do Berlína omluvu.

Synod Evangelické luterské zemské církve v Sasku 13. - 16. 11. 2015 v Drážďanech

ČCE dostala pozvání na synod Evangelické luterské zemské církve v Sasku. Ekumenické oddělení ÚCK oslovilo několik farářů, z nichž se nikdo synodu nemohl zúčastnit. V krátkém termínu nebylo možno získat ani nikoho dalšího, proto ekumenické oddělení zaslalo do Drážďan omluvu.

EAKE - 53. výroční zasedání v Budapešti 21. - 24. 4. 2016

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby našlo delegáta na výroční zasedání EAKE v Budapešti 21. - 24. 4. 2016.

Zápis z řídicího výboru ERC 4. 11. 2015

Řídící výbor ERC zasedal 4. listopadu 2015 a projednal tyto záležitosti: mediální kampaň "Pomáhat je normální" - rozhovor s M. Vymětalem a N. Jazairim; Modlitba za domov (zhodnocení, hledání sponzora na příští ročník); Vězeňská duchovenská péče - rozhovor s P. Zvolánkem; příprava programu VS ERC (návrhy pro volbu nového předsednictva, neprošel návrh na zařazení hlasování o přijetí AS za plného člena ERC; Den pro rodinu atd.); Novoroční ekumenické shromáždění (NES) v policejním kostele na Karlově a další.

Komitét členských církví LSS v ČR, 29. 10. 2015

Komitét členských církví Luterského světového svazu v ČR zasedal 29. 10. 2015 v Českém Těšíně. Sešel se poprvé v novém složení, zvolil nového předsedu G. Frey-Reininghause a tajemníka B. Stebela. Na programu byla církevní výročí (hodnocení Husovských slavností, plány na r. 2016-2017), jednalo se o Setkání křesťanů v Budapešti 7. - 10. 7. 2016, předaly se informace o VS LWF ve Windhoek, diskutovalo se o projektu Concept Note o uprchlících a komitét se věnoval i dalším tématům. Účastníci si v rámci setkání prohlédli nové Diakonické centrum, které bylo nedávno otevřeno v areálu církevního úřadu SCEAV.

Setkání partnerů Evangelické zemské církve v Sasku 9. - 14. 6. 2016 v Míšni

Synodní rada deleguje na Setkání partnerů EVLKS 9. - 14. 6. 2016 v Míšni Gerharda Frey-Reininghause a Danielu Hamrovou.

Ekologická pouť 2015 do Paříže

Synodní rada souhlasí s účastí Martiny Kadlecové na Ekologické pouti do Paříže.

Martin-Luther-Bund - jazykový kurz v Erlangen 18. 8. - 11. 9. 2015

Synodní rada vzala na vědomí zprávu N. Čejkové.

Den reformace v Rakousku 29. 10. 2015

Ondřej Macek podává zprávu: Tématem roku je vzdělávání, i hlavní přednáška prof. Lutze se tématu věnovala. Byly oceněny nejlepší (většinou sborové) diakonické projekty, O. Macek byl požádán o připomínku M. J. Husa. Za velmi vhodný považuje rámec Dne reformace (přednáška v kombinaci s diskuzí, hudbou, předáváním ocenění a společenství u stolu), poněkud zarážející je, že se taková událost obejde bez čtení Písma a modlitby.

Diakonie ČCE

 

 

Diakonický projekt Krabčice

Synodní rada pověřuje ÚCK zjistit do příštího zasedání další informace o tomto projektu.

Různé

 

Manuál pro pomoc uprchlíkům

Synodní rada ukládá ÚCK zveřejnit manuál pro pomoc uprchlíkům.