Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 1. 12. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 1. 12. 2015, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

 

 

Vydání obrazové publikace Husův rok

Synodní rada souhlasí s vydáním knihy pouze v elektronické podobě na DVD spolu s dokumentem M. Otřísala.

Sbory a pracovníci

 

FS ČCE v Merklíně u Přeštic - kandidatura Lukáše Krále

1. Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Lukáše Krále na místo faráře FS ČCE v Merklíně u Přeštic na plný pracovní úvazek na dobu určitou a s ohledem na doporučení od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 (s ohledem doporučení komise pro vikariát). Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Pražský seniorát ČCE - zvýšení pracovního úvazku Jakuba Malého

Synodní rada ČCE bere na vědomí zvýšení pracovního úvazku bratra Jakuba Malého na místě seniorátního faráře Pražského seniorátního sboru ČCE v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 z 50% na 100%.

Erdinger Miroslav - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru Miroslavu Erdingerovi dispens od setrvání na místě prvního faráře ve FS ČCE Praha 8 - Kobylisy do konce doby jeho povolání na sboru, tj. do 29. 7. 2017.

Hrouda Vojtěch - žádost o vyslání ke kaplanské službě

Synodní rada vysílá bratra Vojtěcha Hroudu do kaplanské služby v Nemocnici Nové Město na Moravě, p.o. od 1. 12. 2015 po dobu platnosti jeho pracovněprávního vztahu uzavřeného s nemocnicí, nejdéle však do 30. 11. 2019.

Müller Karel - žádost o přístup do archivu ČCE

Synodní rada ČCE dává bratru Karlu Müllerovi souhlas s přístupem do Ústředního archivu ČCE, spisovny a osobní složky bratra Zdeňka Bárty. Souhlas synodní rady nabývá účinnosti splněním podmínky, že bratr Karel Müller předloží "Souhlas s nahlížením do osobního spisu" se specifikací rozsahu přístupu do osobní složky, tj. seznámení s materiály, kopírování materiálů, zveřejnění materiálů, schválený bratrem Zdeňkem Bártou.

Frinková Eržika - žádost o vyslání do kaplanské služby ve zdravotnickém zařízení

Synodní rada s odvoláním na synodem schválenou koncepci nemocničních kaplanů konstatuje, že ses. Eržice Frinkvé nelze udělit vyslání ke kaplanské službě v nemocnici.

Seniorátní výbor Horáckého seniorátu ČCE - kandidatura Jana Tkadlečka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jana Tkadlečka za seniorátního faráře Horáckého seniorátu ČCE na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 na pracovní úvazek 50%.

FS ČCE ve Velkém Meziříčí - kandidatura Markéty Slámové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Markéty Slámové za farářku FS ČCE ve Velkém Meziříčí na období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021 takto: v období od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016 na pracovní úvazek 50%, a v období od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2021 na pracovní úvazek 100%.

FS ČCE Brno-Židenice - kandidatura Radmily Včelné

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Radmily Včelné za farářku FS ČCE v Brně-Židenicích na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.

Seniorátní výbor Horáckého seniorátu ČCE - kandidatura Michaela Erdingera

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Michaela Erdingera za seniorátního faráře Horáckého seniorátu ČCE na období od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2018 na pracovní úvazek 50%.

Miloslava Hofmanová - kandidatura na seniorátní farářku poděbradského seniorátu

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Miloslavy Hofmanové za seniorátní farářku Poděbradského seniorátu ČCE na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 na pracovní úvazek 33%.

Seniorátní výbor Chrudimského seniorátu ČCE - kandidatura M. Brandy na seniorátního jáhna

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Michala Brandy za seniorátního jáhna Chrudimského seniorátu ČCE na období od 14. 11. 2015 do 31. 12. 2018 na pracovní úvazek 50%.

FS ČCE ve Hvozdnici - opakovaná volba Venduly Kalusové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Venduly Kalusové za farářku FS ČCE ve Hvozdnici na období od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2021 na pracovní úvazek 70%.

FS ČCE v Praze 10 - Vršovicích - žádost o zřízení místa pastoračního pracovníka a pověření Martiny Valáškové

Synodní rada konstatuje, že nelze pověřit ses. Martinu Valáškovou za pastorační pracovnici, neboť je to v rozporu s řády ČCE (ŘK čl. 23 odst. 1).

Vikariát

 

Rezignace na členství v komisi pro vikariát a jmenování nového člena - Wrana/Gallus

Synodní rada jmenuje br. Petra Galluse členem komise pro vikariát.

Správa církve

 

 

Zápisy z konventů - podzim 2015

1. Synodní rada potvrzuje volbu br. Radka Černého seniorátním kurátorem Horáckého seniorátu ČCE, volbu ses. Dany Konvalinkové náměstkyní seniorátního kurátora, volbu br. f. Daniela Matějky 1. náhradníkem SV z řad kazatelů a volbu ses. Věry Červinkové 2. náhradnicí SV z řad laiků.

2. Synodní rada potvrzuje volbu br. Petra Kučery 2. náhradníkem SV Jihočeského seniorátu ČCE z řad laiků.

Strategická komise - jmenování členů z řad předsednictva synodu

Synodní rada odkládá jednání o strategické komisi na své příští zasedání 15. 12. 2015.

Zkušební komise pro zkoušky ordinovaných presbyterů

Synodní rada potvrzuje stávající členy komise Miroslava Hamariho a Davida Balcara. Daniel Ženatý je jakožto synodní senior virilním členem komise.

Rozdělení referátů mezi členy synodní rady

Synodní rada schvaluje rozdělení referátů mezi jednotlivé členy SR.

Hospodářské věci

 

 

ČCE Reality a.s. - informace o nákupu pozemků

Synodní rada bere na vědomí informaci představenstva ČCE Reality a.s. o uskutečněných a rezervovaných nákupech zemědělských pozemků k datu 24. 11. 2015.

Nabídka pojištění pro zaměstnance a členy sborů

1. Synodní rada bere na vědomí informaci o nabídce pojištění pro zaměstnance a členy církve.

2. Synodní rada ukládá ÚCK rozeslat nabídku pojištění prostřednictvím sborové zásilky.

Ekumenické vztahy

 

Výroční shromáždění GAW Baden 18. - 19. 1. 2016 v Bad Herrenalb

Synodní rada pověřuje synodního seniora D. Ženatého, aby se zúčastnil Výročního shromáždění GAW Baden ve dnech 18. - 19. 1. 2016 v Bad Herrenalb.

Wormský náboženský rozhovor (Wormser Religionsgespräch) 15. - 17. 4. 2016

Synodní rada souhlasí, aby se Wormského náboženského rozhovoru zúčastnil Ondřej Macek a zastoupil ČCE při prezentaci dějin české reformace při této příležitosti.

Evropské setkání zástupců členských církví WARC - 3. - 5. 3. 2016 v klášteře Kappel / Švýcarsko

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby našlo delegáta na Evropské setkání zástupců členských církví WARC 3. - 5. 3. 2016 v klášteře Kappel ve Švýcarsku.

Podpora projektů v roce 2016

Synodní rada souhlasí s podáním uvedených projektů Visegrádskému fondu, Světovému luterskému svazu a Church of Scotland.

Ekologická pouť 2015 do Paříže

1. Synodní rada bere na vědomí informaci o zrušení Ekologické pouti 2015 v Paříži.

2. Synodní rada ukládá POŽP, aby pro synodní radu připravil stručné shrnutí výsledků klimatické konference v Paříži.

Karen Moritz - zpráva za poslední rok působení v ČCE

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby jednalo s partnerskými církvemi o možnosti získání dobrovolných spolupracovníků v ÚCK.

Studijní volno Ondřej Macek

Synodní rada souhlasí s tím, aby ekumenické oddělení ÚCK jednalo o možnostech účasti na jazykovém kurzu a praxi pro Ondřeje Macka v Church of Scotland v příštím roce.

Evangelická akademie

 

Poradní odbor pro církevní školství

1. Synodní rada schvaluje předložený statut Poradního odboru pro církevní školství.

2. Synodní rada se bude otázkou jmenování POCŠ zabývat na příštím zasedání 15. 12.

3. Jiří Schneider a Martina Sklenářová připraví do příště podklad pro konkrétnější jednání synodní rady ohledně zadání POCŠ.

Diakonie ČCE

 

 

Příprava kaplanské služby v Diakonii ČCE

Synodní rada zve br. Štěpána Brodského k rozhovoru na 15. 12. na 11.30 hodin.

Stát a církev

 

 

Změna základního dokumentu ČCE

Synodní rada schvaluje předložený základní dokument.

Různé

Pronájem parkovacího místa – Divadlo Kalich

Synodní rada souhlasí s pronájmem jednoho parkovacího místa na dvoře Husova domu pro Divadlo Kalich za částku 2.100,- Kč měsíčně.

Projekt "Dědictví reformace"

Synodní rada jmenuje garantem projektu za synodní radu Evu Zadražilovou.