Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 15. 12. 2015 a 12. 1. 2016

Sbory a pracovníci

Synodní rada vzala na vědomí snížení pracovního úvazku faráře Mikuláše Vymětala ve sboru Beroun na dvě třetiny úvazku, třetinu zaujímá jeho práce celocírkevního kazatele pro menšiny; změny pracovních úvazků faráře Filipa Šimonovského – v Rumburku na 70 % a ve Varnsdorfu na 30 %. SR potvrdila volbu Jaroslava Vítka za seniorátního faráře Brněnského seniorátu; volbu Martiny Šerákové Vlkové za seniorátní farářku Ústeckého seniorátu (do 30. 6. 2016) a Joela Rumla (od 1. 7. 2016); potvrdila pověření Pavla Kotrly jako pastoračního pracovníka ve Vsetíně-Horním sboru a Petry Mišterové jako pastorační pracovnice ve sboru v Přešticích, pověřila Martinu Valáškovou jako pastorační pracovnici v Praze-Vršovicích, všechny na poloviční úvazek; Annu Šourkovou vysílá synodní rada do kaplanské služby v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.

Fakulta a bohoslovci, vikariát

Na vědomí vzala synodní rada zprávu Jan Mikschika o vykonání dvoutýdenní bohoslovecké praxe ve sboru ve Svitavách; SR souhlasí se zapsáním bohoslovců Jana Mikschika a Ireny Benešové mezi kandidáty služby v církvi.

Správa církve

Synodní rada vyhlásila usnesení 1. mimořádného zasedání 34. Synodu ČCE a uložila ÚCK jeho zveřejnění na webu a rozeslání všem farním sborům.

SR vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů Horáckého, Jihočeského, Pražského (2x), Poděbradského (2x), Východomoravského (2x), Poličského, Ústeckého, Moravskoslezského, Brněnského (2x), Královéhradeckého, Ochranovského, Chrudimského a Jihočeského seniorátu a zprávu správní komise sboru Ústí nad Labem. Na vědomí vzala SR zprávy z vizitací příslušných seniorátních výborů ve sborech v České Lípě, Hrabové, Vítkově, Vilémově, Pozděchově, Strmilově, Hrubé Vrbce a Velké nad Veličkou, Nymburce a Dvoře Králové nad Labem.

Na základě zápisů z jednání konventů Ochranovského, Poděbradského, Královéhradeckého, Libereckého, Brněnského, Pražského, Chrudimského, Ústeckého a Moravskoslezského seniorátu potvrdila SR:

Poděbradský seniorát – volbu Tomáše Féra náměstkem seniorátního kurátora, Jana Dobeše 1. náhradníkem SV z řad laiků a Tomáše Grolla 2. náhradníkem z řad laiků;

Královéhradecký seniorát – volbu Zdeňka Ryšavého 2. náhradníkem SV z řad laiků;

Liberecký seniorát – volbu Petra Hudce 1. náhradníkem seniorátního výboru Libereckého seniorátu;

Brněnský seniorát – členy a náhradníky seniorátního výboru Jiřího Grubera seniorem, Miroslava Maňáka seniorátním kurátorem, Ondřeje Rumla 2. náměstkem seniora, Reného Piknu 1. náměstkem a Olgu Smetanovou 2. náměstkem seniorátního kurátora, Martinu Kadlecovou 1. náhradníkem z řad farářů a Petra Zajíce 1. náhradníkem z řad laiků;

Pražský seniorát – členy a náhradníky seniorátního výboru Romana Mazura seniorem, Zdenu Skuhrovou seniorátní kurátorkou, Petra Firbase 1. náměstkem seniora, Daniela Hellera 1. náměstkem a Tomáše Fendrycha 2. náměstkem seniorátní kurátorky, Lenku Ridzoňovou 1. náhradnicí z řad farářů a Jana Maška 1. náhradníkem a Evu Potměšilovou 2. náhradníkem z řad laiků;

Chrudimský seniorát – volbu Františka Plecháčka 1. náhradníkem seniorátního výboru Chrudimského seniorátu z řad kazatelů;

Ústecký seniorát – členy a náhradníky seniorátního výboru Vlastu Erdingerovou seniorátní kurátorkou, Jana Zalabáka 1. náhradníkem a Marii Frostovou 2. náhradníkem seniorátního výboru z řad laiků;

Moravskoslezský seniorát – členy a náhradníky seniorátního výboru Marka Zikmunda seniorem, Noemi Batlovou seniorátní kurátorkou, Jana Lukáše 1. náměstkem a Pavla Prejdu 2. náměstkem seniora, Mojmíra Blažka 1. náhradníkem a Vlastislava Stejskala 2. náhradníkem seniorátního výboru z řad kazatelů a Libuši Palackou 1. náhradníkem a Zdeňku Formánkovou 2. náhradníkem seniorátního výboru z řad laiků.

SR vzala ve věci nového loga ČCE na vědomí stanovisko Poradního odboru teologického a skutečnost, že žádný z návrhů nebyl vybrán.

SR jmenovala členy strategické komise Miloslava Běťáka, Michala Kittu, Miroslava Pfanna, Romana Mazura, Petra Šilara a Daniela Ženatého, a to ke dni 1. 1. 2016. Členy strategické komise zůstávají: Vladimír Zikmund, Miroslav Maňák, Daniel Fojtů a Martin Kocanda.

Mládež

Synodní rada vzala na vědomí rezignaci Daniela Matějky na členství v Celocírkevním odboru mládeže a jmenovala do něj tyto osoby zvolené celocírkevní poradou zástupců mládeže ze seniorátů:

Michaela Erdingera, Matěje Halaše, Janu Hofmanovou, Jakuba Martinů, Daniela Orta, Alenu Pikousovou, Jana Trusinu, Ondřeje Zikmunda a Ewu Jelinek a tyto náhradníky: Alexandru Jacobea, Liu Medkovou a Benjamina Rolla.

Hospodaření církve

Synodní rada schválila návrh rozpočtu hospodaření povšechného sboru pro rok 2016 a ukládá ÚCK předložit tento rozpočet k projednání hospodářské komisi synodu. Finálně je rozpočet sestaven jako vyrovnaný bez odpisů.

Ekumena

SR vzala na vědomí zprávu Jindřicha Halamy ze zasedání odborné etické komice GEKE; zprávu Joela Rumla ze synodu Evangelické církve Hesensko-Nasavské; zprávu Ewy Jelinek z mezinárodního semináře v rámci luterské dekády ve Wittenbergu; souhlasí s roční službou Petra Peňáze ve Skotské církvi; delegovala Daniela Ženatého na synod Porýnské evangelické církve v lednu; vysílá na konzultaci partnerů Evangelické luterské církve ve Württembersku v září Gerharda Frey-Reininghause a Danielu Ženatou; delegovala Ondřeje Macka na synod Skotské církve v květnu v Edinburghu; Pavla Stolaře na seminář ECAV o restitucích v únoru v Bratislavě; pověřila Miroslava Pfanna, aby zastoupil ČCE na zasedání Evropského pracovního kruhu pro otázky vyznání v dubnu v Budapešti; vzala na vědomí zprávu Romana Mazura z ekumenické vizitace Porýnské církve; zprávu Evy Wypior z jednání kuratoria kostela Smíření v koncentračním táboře Dachau, které se konalo v nově otevřeném dokumentačním centru národního socialismu v Mnichově. Eva Wypior expozici doporučuje pozornosti všech návštěvníků Mnichova. Budova stojí v místě někdejší stranické centrály NSDAP a expozicí se s touto minulostí vypořádává.

SR vzala na vědomí vývoj příprav projektu Evropská zastavení na cestě k jubileu reformace 2017, který podal Jonáš Plíšek. Na vědomí SR vzala také nový Zemský program – plán podpory projektů ČCE ze strany švýcarského HEKSu. SR souhlasila se zasláním solidárního příspěvku na opravu městského kostela sv. Marie ve Wittenbergu ve výši 1000 eur; souhlasila s příspěvkem 2000 eur na Setkání křesťanů 2016 v Budapešti; vzala na vědomí výsledky auditu a doporučení komunikace v rámci projektu vzdělávání pracovníků ÚCK; vzala na vědomí zprávu Skotské církve, sdělující, že projekt na práci s uprchlíky je odsouhlasen a že na tento účel uvolňuje Skotská církev 10 tisíc liber; doporučila Jiřího Tenglera na kontaktní studium do Heidelbergu, na které zve každoročně jednoho faráře Bádenská církev.

Různé

Zástupkyně ČCE ve výboru České biblické společnosti Ester Čašková podala zprávu o nových stanovách společnosti, jejich schválení výborem a plánovaném předložení valnému shromáždění na jaře 2016.

SR souhlasí s poskytnutím příspěvku Centru humanitární pomoci krajanům z.s. ve výši 30.000,- Kč na dopravu čtyř učitelů češtiny na Ukrajinu a do Polska.

foto. H. Švec