Vedení církve  »  Synod  »  Usnesení synodů

2007 květen - Usnesení 1. zasedání 32. synodu ČCE

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
SYNODNÍ RADA

Jungmannova 9, pošt. př. 466, 111 21 Praha 1
tel. 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: srcce@srcce.cz

Všem sborům a kazatelským stanicím ČCE
a poslancům 1. zasedání 32. synodu ČCE

V Praze dne 5. června 2007
Č. j.: 1371/2007

Usnesení 1. zasedání 32. synodu ČCE 10. – 13. května 2007, Praha 2 – Vinohrady, Korunní 60

Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 32. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 1. zasedání 32. synodu ČCE:

 

A) VOLBY

Usnesení č. 1: Volba předsednictva 32. synodu
Synod zvolil předsednictvo 32. synodu a jeho náhradníky takto:
Předseda synodu: Vladimír Kopecký
Místopředsedové synodu – kazatelé: Jan Krupa, Daniel Ženatý
Místopředsedové synodu – starší: Vladimír Buzek, Dan Ryšavý, Jan Růžička
Náhradníci – kazatelé: 1. Pavel Kašpar, 2. Pavel Dvořáček, 3. Michal Kitta
Náhradníci – starší: 1. Eva Zadražilová, 2. Antonín Plachý, 3. Mikuláš Zoubek

Usnesení č. 2: Volba verifikátorů zápisů 32. synodu
Synod zvolil pro všechna jednání 32. synodu tyto verifikátory zápisů: Vladimír Buzek, Daniel Fojtů, Radmila Včelná.

Usnesení č. 3: Volba skrutátorů 32. synodu
Synod zvolil pro všechna jednání 32. synodu tyto skrutátory: Marta Binková, Pavel Čapek, Miloslav Ester-le, Václav Hurt, Josef Hurta, Petra Klimecká, Michal Kitta, Miroslav Maňák, Zvonimír Šorm, Vojtěch Zikmund.

Usnesení č. 4: Volba dozorčí rady Diakonie ČCE
Synod zvolil dozorčí radu Diakonie ČCE a její náhradníky takto:
Dozorčí rada: Miroslav Erdinger, Jiří Gruber, Martina Chlápková, Milan Lipner, Tomáš Matějovský, Josef Mištěra, Vojen Syrovátka, Simeona Zikmundová.
Náhradníci: Pavel Dvořáček, Jaroslav Pechar, Petr Haška, Petr Černý.

Usnesení č. 5: Volba zástupce synodu v komisi pro Diakonát
Synod zvolil svým zástupcem v komisi pro Diakonát Antonína Plachého.

 

B) CÍRKEVNÍ ZŘÍZENÍ A ŘÁDY, PRÁVNÍ PŘEDPISY

Usnesení č. 6: Změny Církevního zřízení
CZ § 3:
Synod usnáší změnu CZ § 3. Do CZ se vkládá nový § 3 v tomto znění:
§ 3. Ordinovaní členové církve
1. Církev pověřuje ordinací některé své členy, muže i ženy, aby se s využitím svých obdarování a s podporou celého společenství soustředěně věnovali službě kázání Božího slova a Kristových svá-tostí.
2. Ordinace stvrzuje, že společenství církve u ordinovaného rozpoznalo potřebná obdarování a při-mlouvá se za jejich zachování a rozhojnění. Ordinovaný při ordinaci vyznává, že přijímá pověření jako povolání od Pána církve.
3. Ordinaci musí předcházet odborná příprava, úspěšné složení předepsaných zkoušek, povolání ke konkrétní službě slova a svátostí v církvi a vyjádření souhlasu s učením a řády církve stvrzené vlastnoručním podpisem. Je-li ordinovaný církví povolán na jiné místo nebo k jinému druhu služ-by, nedochází k nové ordinaci.
4. Ordinace se uděluje ke službě kazatelů a ordinovaných presbyterů.
a. Kazatelé jsou povoláváni ke službě podle § 12 CZ. Přestanou-li vykonávat kazatelské povolání a přejí-li si zachovat způsobilost k ordinované službě, musejí o to požádat synodní radu.
b. Členové staršovstev jsou povoláváni ke službě ordinovaných presbyterů na základě rozhodnutí staršovstva, jehož členy jsou, doporučí-li jejich povolání příslušný seniorátní výbor. Přesta-nou-li být členy staršovstva a přejí-li si zachovat způsobilost k ordinované službě, musejí o to požádat synodní radu.
c. Kazatelé a ordinovaní presbyteři, kteří ztratili způsobilost k ordinované službě a jimž nebyla rozhodnutím synodní rady zachována, nemohou dále vykonávat ordinovanou službu v církvi ani k ní nemohou být povoláváni.
5. Ordinovaní členové církve mohou samostatně připravovat a vést bohoslužby v církevních sborech, jsou-li k tomu povoláni správním orgánem příslušného sboru.
6. O ordinaci k jiným druhům služby může rozhodnout synod na návrh synodní rady.
7. Českobratrská církev evangelická uznává ordinaci udělenou členům církví sdružených ve Spole-čenství evangelických církví v Evropě (GEKE).
Dosavadní § 3 až § 10 se přečíslují na § 4 až § 11.
CZ § 11:
Synod usnáší změnu CZ § 11. Dosavadní § 11 se přečísluje na § 12 a mění se takto:
§ 12. Kazatelé
1. Kazateli jsou faráři, případně jáhnové - členové církve odborně bohoslovecky vzdělaní, kteří prošli povinnou přípravou, zavázali se reversem, že budou věrně konat svou službu, získali osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi, byli řádně zvoleni v některém církev-ním sboru a byli ordinováni.
2. Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi uděluje synodní rada podle Řádu pro kazatele.
3. Absolventi odborného bohosloveckého vzdělání magisterského stupně se na službu faráře povinně připravují jako vikáři. Vikariát trvá zásadně jeden rok a je ukončen rozhodnutím o způsobilosti ab-solventa k ordinované službě faráře v církvi.
4. Absolventi odborného bohosloveckého vzdělání nižšího stupně se na službu jáhna povinně připra-vují v jáhenské praxi. Jáhenská praxe trvá zásadně jeden rok a je ukončena rozhodnutím o způsobi-losti absolventa k ordinované službě jáhna v církvi.
5. Všichni ordinovaní kazatelé jsou si rovni v mezích ustanovených církevním zřízením a řády a vy-konávají svůj úřad jménem a z pověření celé církve.
6. Kazatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, které jim byly důvěrně svěřeny.
7. Povinnosti kazatele jsou určeny povolací listinou sboru, který jej zvolil. Kazatel zvolený v někte-rém sboru je zaměstnancem církve, tj. povšechného sboru.
8. Kazatel farního sboru je volen sborovým shromážděním na návrh staršovstva po schválení synodní radou. Kazatelé seniorátního sboru jsou voleni konventem na návrh seniorátního výboru po schvá-lení synodní radou. Kazatelé povšechného sboru jsou voleni synodem na základě vlastní žádosti a doporučení synodní rady.
9. Dva nebo více sborů se mohou dohodnout na volbě společného kazatele.
10. Po desetiletém působení kazatele v určitém sboru se přistoupí k opakované volbě. Není-li kazatel znovu zvolen, zaniká jeho úřad v uvedeném sboru do 6 měsíců od data této volby.
11. Kazateli může být synodní radou dána výpověď ze zaměstnaneckého poměru v církvi pouze z některého z níže uvedených důvodů, který musí být ve výpovědi výslovně uveden:
a. skončí-li jeho povolání určitým sborem;
b. je-li zrušeno kazatelské místo, které dosud zastával;
c. žádá-li to svým nálezem pastýřská rada.
12. Výpověď podle bodů a) a b) je možno dát pouze v případě, že kazatel nebyl zvolen žádným jiným sborem a církev nemá možnost ho jinde zaměstnat.
CZ § 12 – 13:
Synod usnáší změnu CZ § 12 – 13. Dosavadní § 12 a 13 se vypouštějí, a vkládá se nový § 13 v tomto znění:
§ 13. Předčitatelé kázání
1. Předčitatelé kázání slouží sboru přednesem kázání, která připravili ordinovaní členové církve. Ke službě předčitatelů povolává v odůvodněných případech staršovstvo sboru ty členy sboru, kteří jsou k tomu způsobilí.

Usnesení č. 7: Řízení o změně Církevního zřízení
CZ § 12:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 12. Do CZ se vkládá nový § 12 v tomto zně-ní:
§ 12 Pastorační pracovníci
1. Pastorační pracovníci jsou zaměstnanci církve pověření k duchovenské činnosti spočívající:
a) v organizaci a provádění křesťansky zaměřené sociální a pastorační péče a služby,
b) ve vykonávání pomocných činností v rámci církevního sboru pod vedením faráře,
c) ve vykonávání pomocných činností v nemocnicích, věznicích a dalších zařízeních pod vedením faráře.
2. Zaměstnanecký poměr s pastoračními pracovníky uzavírá a rozvazuje jménem církve synodní rada.
3. Synodní rada určí na návrh příslušného správního orgánu církevní sbor, v němž bude pastorační pracovník vykonávat své pověření pod vedením určeného faráře.

Usnesení č. 8: Změna Řádu o správě církve
ŘSC čl. 45 odst. 1 písm. j.:
Synod usnáší změnu ŘSC čl. 45 odst. 1 písm. j. Čl. 45 odst. 1 písm. j. se mění takto:
j. vydávat kazatelům osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře, jáhna, nebo ordinovaného presbytera v církvi

Usnesení č. 9: Změna Jednacího a volebního řádu
JVŘ čl. 22 písm. A odst. 2 písm. b.:
Synod usnáší změnu JVŘ čl. 22 písm. A odst. 2 písm. b. takto:
b. studenti UK ETF (členové ČCE), kteří jsou podle Řádu pro studenty bohosloví registrováni jako zájemci o práci církve nebo zapsáni do seznamu kandidátů služby v církvi,

Usnesení č. 10:Změny Řádu pro kazatele
ŘK čl. 3:
Synod usnáší změnu ŘK čl. 3 takto:
Čl. 3. Způsobilost k ordinované službě kazatele
1. O zvolení v některém církevním sboru se může kazatel ucházet pouze s platným osvědčením o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi. Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna uděluje synodní rada.
2. Ztrátu způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna vysloví synodní rada vždy po právoplat-ném rozhodnutí pastýřské rady o ztrátě způsobilosti k ordinované službě a v případech, kdy farář nebo jáhen, který ukončil kazatelskou službu v církvi, nepožádá o zachování způsobilosti k ordinované službě.
3. O zachování nebo ztrátě způsobilosti k ordinované službě jedná synodní rada, když farář nebo já-hen ukončí kazatelskou službu na určitém místě v církvi, nepřijme jiné kazatelské místo v církvi, není církví povolán k jinému druhu služby nebo odejde do důchodu, pokud do šesti měsíců od ukončení služby požádá o zachování způsobilosti k ordinované službě. K žádosti je nutno připojit vyjádření staršovstva sboru, jehož členem žadatel je, a vyjádření příslušného seniorátního výboru.
4. Zachování nebo ztrátu způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna vyslovuje synodní rada zvláštním rozhodnutím v každém jednotlivém případě. Ztráta způsobilosti k ordinované službě na-bývá účinnosti doručením písemného rozhodnutí kazateli.
5. Obnovení způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna, jenž způsobilost ztratil, je možné za podmínek, které v každém jednotlivém případě určí synodní rada.

ŘK čl. 7 odst. 3:
Synod usnáší změnu ŘK čl. 7 odst. 3. Dosavadní odst. 3 se mění takto:
3. Při výkonu jednotlivých církevních služebností se mohou kazatelé po vzájemné dohodě a v mezích svého pověření zastupovat. Oprávnění takto zastupovat mají i kazatelé, kterým byla ponechána způsobilost k ordinované službě faráře nebo jáhna a církví ordinovaní učitelé bohosloví.

ŘK čl. 9 odst. 1 – 2:
Synod usnáší změnu ŘK čl. 9. Název článku a dosavadní odst. 1 a 2 se mění takto:
Čl. 9. Způsobilost kazatelů jiných církví k ordinované službě faráře nebo jáhna
1. Kazatelům jiných evangelických církví, kteří do církve přistoupili, nebo jimž bylo propůjčeno členství, může synodní rada vydat osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi, splňují-li požadavky tohoto řádu. Ordinace udělená v jiné evangelické církvi se pak uzná-vá i pro Českobratrskou církev evangelickou.
2. Kazatelům a duchovním jiných křesťanských církví než evangelických může synodní rada vydat osvědčení o způsobilosti k ordinované službě jáhna v církvi, splňují-li požadavky tohoto řádu a přesvědčí-li se synodní rada z dosažitelných svědectví i z osobního rozhovoru s nimi o opravdo-vosti jejich rozhodnutí vstoupit do Českobratrské církve evangelické a sloužit jí.

ŘK čl. 10 odst. 1:
Synod usnáší změnu ŘK čl. 10 odst. 1. Dosavadní odst. 1 se mění takto:
1. Za odbornou bohosloveckou přípravu faráře pokládá církev absolvování jednooborového magister-ského studijního programu „Evangelická teologie“ na UK ETF nebo obdobného studijního pro-gramu na některé zahraniční teologické fakultě.

ŘK čl. 11 odst. 5:
Synod usnáší změnu ŘK čl. 11 odst. 5. Dosavadní odst. 5 se mění takto:
5. Úspěšnému absolventovi vikariátu vydá synodní rada osvědčení o způsobilosti k ordinované služ-bě faráře v církvi za předpokladu, že absolvent podepíše kazatelský revers, jímž se zavazuje věrně konat kazatelskou službu. Znění reversu stanoví synod.

ŘK čl. 14 odst. 2, 3 a 11:
Synod usnáší změnu ŘK čl. 14. odst. 2 – 3 se mění takto:
2. O zařazení absolventa EA-VOŠB nebo jiné odborné školy teologického zaměření odpovídající úrovně do jáhenské praxe rozhodne synodní rada, a to na základě doporučení staršovstva přísluš-ného farního sboru, příslušného seniorátního výboru a vyjádření psychologa, kterého sama určí.
3. Úspěšnému absolventovi jáhenské praxe vydá synodní rada osvědčení o způsobilosti k ordinované službě jáhna v církvi za předpokladu, že absolvent podepíše kazatelský revers, jímž se zavazuje věrně konat kazatelskou službu. Znění reversu stanoví synod.

Dosavadní odst. 4 – 10 se nemění. Dosavadní odst. 11 se mění takto:
11. Ukončí-li jáhen působící v některém církevním sboru úspěšně vysokoškolské studium jednooboro-vého magisterského studijního programu „Evangelická teologie“ na UK ETF, obdrží osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře v církvi bez povinnosti absolvovat vikariát, rozhodne-li synodní rada na základě vyjádření příslušných nižších církevních správních orgánů, že je způsobilý k ordinované službě faráře v církvi.

ŘK čl. 17:
Synod usnáší změnu ŘK čl. 17. Vypouští se dosavadní odst. 6.
Dosavadní odst. 7 – 9 se přečíslují na 6 – 8. Za odst. 8 se vkládají nové odst. 9 – 12 v tomto znění:
9. Ztrátu způsobilosti k ordinované službě presbytera vysloví synodní rada vždy po právoplatném rozhodnutí pastýřské rady o ztrátě způsobilosti k ordinované službě a v případech, kdy ordinovaný presbyter, který přestal být členem staršovstva, nepožádá o zachování způsobilosti k ordinované službě.
10. O zachování nebo ztrátě způsobilosti k ordinované službě presbytera jedná synodní rada, když or-dinovaný presbyter přestane být členem staršovstva, nestane se členem staršovstva jiného sboru nebo není církví povolán k jinému druhu služby, pokud do šesti měsíců od ukončení členství ve staršovstvu požádá o zachování způsobilosti k ordinované službě. K žádosti je nutno připojit vyjá-dření staršovstva sboru, jehož členem žadatel je, a vyjádření příslušného seniorátního výboru.
11. Zachování nebo ztrátu způsobilosti k ordinované službě presbytera vyslovuje synodní rada zvlášt-ním rozhodnutím v každém jednotlivém případě. Ztráta způsobilosti nabývá účinnosti doručením písemného rozhodnutí ordinovanému presbyterovi.
12. Obnovení způsobilosti k ordinované službě presbytera, jenž způsobilost ztratil, je možné za pod-mínek, které v každém jednotlivém případě určí synodní rada.

ŘK čl. 18 odst. 3:
Synod usnáší změnu ŘK čl. 18 odst. 3. Dosavadní odst. 3 se mění takto:
3. Předčitatel koná svou službu ve sboru předčítáním kázání, modliteb a dalších liturgických a vzdě-lávacích textů z pomůcek vydaných synodní radou nebo připravených ordinovanými členy církve.

Usnesení č. 11: Změna Řádu pastýřské služby
ŘPS čl. 8 odst. 1 písm. C:
Synod usnáší změnu ŘPS čl. 8 odst. 1 písm. C písm. i. – j.: Dosavadní písm. i. se mění takto:
i. O ztrátě způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi (ŘK 3,3) na dobu nejvýše 6 let.
Dosavadní písm. j. se nemění a za ně se vkládá nové písm. k. v tomto znění:
k. O ztrátě způsobilosti k ordinované službě presbytera (ŘK 17,10) na dobu nejvýše 6 let.

Usnesení č. 12:Změna Řádu diakonické práce
ŘDP čl. 13 písm. C odst. 6 a 7:
Synod usnáší změnu ŘDP čl. 13 odst. 6 takto:
6. Členům dozorčí rady přísluší náhrady cestovních výloh a náhrada ušlého výdělku.

Za odst. 6 se vkládá nový odst. 7 v tomto znění:
7. Členové dozorčí rady mají za svou činnost v dozorčí radě nárok na odměnu, jejíž výši stanovuje synod při volbě dozorčí rady s platností pro celé funkční období.

Usnesení č. 13: Změna Pravidel vikariátu
Synod usnáší změnu Pravidel vikariátu oddílu E. Dosavadní oddíl E se mění takto:
E. Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře v církvi
1. Vikář, který úspěšně absolvoval vikariát, obdrží osvědčení o způsobilosti k ordinované službě fará-ře v církvi a volbou ve sboru se stává farářem.

Usnesení č. 14:Změny Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst
PZKM čl. 4
Synod usnáší změnu Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst čl. 4. Dosavadní čl. 4 se mění takto:
Čl. 4. Prohlášení kazatelského místa za misijní nebo podporované
1. Žádost o prohlášení kazatelského místa za misijní nebo podporované se podává obdobně jako žádost o zřízení kazatelského místa podle čl. 2 těchto Pravidel. Nedílnou součást žádosti musí tvořit projekt, který formuluje cíle, postup a časový harmonogram kroků nutných pro dosažení stanovených cílů.
2. Misijním kazatelským místem může synod prohlásit nově zřizované kazatelské místo v oblasti, ve které se práce ČCE dosud nekonala či nekoná. Kazatelské místo může být prohlášeno za misijní na dobu 2-5 let, nejvýše na 10 let.
3. Podporovaným kazatelským místem může synod prohlásit kazatelské místo tam, kde se (sborová) práce ČCE již konala nebo koná, kde však vlivem vnitřních či vnějších okolností došlo k poklesu aktivity sborového života. Synod může takové místo prohlásit za podporované v případě, že je reálná naděje na obnovení sborové práce ČCE v plném rozsahu. Kazatelské místo může být prohlášeno za podporované na dobu 2 let, nejvýše na 4 roky.
4. Po dobu, po kterou je kazatelské místo prohlášeno za misijní nebo podporované, je příslušný církevní sbor zproštěn povinnosti provádět za toto místo odvod do Personálního fondu podle SPF čl. 4, odst. 1., pokud synod nestanoví jinak.
5. K žádosti o prohlášení kazatelského místa za podporované nebo misijní musí být přiložen projekt, který stanoví cíl, postup k jeho dosažení a časový rozvrh jednotlivých kroků. Součástí projektu musí být rozvaha za poslední dva ukončené roky, výkaz zisků a ztrát za poslední dva ukončené roky, rozpočet na aktuální rok, návrh rozpočtu na následující rok a přehled částek podpory požadované pro jednotlivé roky.
6. Žádost o prohlášení kazatelského místa za podporované nebo misijní musí být synodní radě doručena nejpozději do 31. března.
Žádost, která bude synodní radě doručena po uplynutí shora uvedené lhůty, synodní rada synodu nepředkládá a vrátí ji předkladateli.
7. Žádosti o prohlášení kazatelského místa za podporované nebo misijní doručené ve lhůtě dle odst. 6 projedná a vyhodnotí Komise pro hodnocení žádostí o prohlášení kazatelského místa za podporované nebo misijní (dále jen „Komise“).
„Komisi“ tvoří 4 členové a 2 náhradníci. Jednu polovinu členů a náhradníků volí ze svých členů hospodářská komise synodu, druhou polovinu volí ze svých členů právní komise synodu. Volbu členů a náhradníků „Komise“ provedou hospodářská a právní komise synodu ve svém prvním zasedání.
Členové „Komise“ na svém prvním zasedání zvolí předsedu „Komise“.
8. Neúplné žádosti „Komise“ odloží a nebude je dále hodnotit. Doplňování žádostí po uplynutí lhůty dle odst. 6 není možné.
K řádně podaným a úplným žádostem přijme „Komise“ usnesení, ve kterém uvede, které žádosti, v jakém pořadí a z jakých důvodů doporučuje synodu k přijetí.

PZKM čl. 6
Synod usnáší změnu Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst čl. 6. Mění se název čl. 6 a vkládá se nový odstavec 1 v tomto znění:
Čl. 6 Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Členy Komise pro hodnocení žádostí o prohlášení kazatelského místa za podporované nebo misijní pro jednání 32. synodu ČCE zvolí hospodářská a právní komise synodu na svém prvním zasedání po vyhlášení změny PZKM, kterou se „Komise“ zřizuje.
Dosavadní odstavec 1 se přečísluje na odst. 2.

Usnesení č. 15:Změny Statutu Personálního fondu
Čl. 1 odst. 4:
Synod usnáší změnu Statutu PF čl. 1 odst. 4. Dosavadní odst. 4 se mění takto:
4. Personální fond zajišťuje finanční prostředky na mzdy, na úhradu vedlejších mzdových nákladů dle obecně platných právních předpisů a nákladů souvisejících s penzijním připojištěním nebo ži-votním pojištěním kazatelů a pracovníků ÚCK a s poskytováním jídelních kuponů.

Čl. 3 odst. 3:
Synod usnáší změnu Statutu PF čl. 3 odst. 3. Dosavadní odst. 3 se mění takto:
3. O výši ročních odvodů rozhoduje synod na základě údajů o hospodaření Personálního fondu a pro-počtů částek potřebných pro zajištění mezd kazatelů, které prostřednictvím synodní rady ČCE předkládá synodu správní rada Personálního fondu.

Čl. 4., odst. 2 a 3:
Synod usnáší změnu Statutu PF čl. 4 odst. 2. Dosavadní odst. 2 se nahrazuje novými odstavci 2 a 3:
2. Farní sbory jsou povinny provádět odvod do Personálního fondu bezhotovostním převodem na účet příslušného seniorátního výboru v pololetních splátkách, první splátku vždy nejpozději do konce května a druhou splátku vždy nejpozději do konce října daného roku. První pololetní splátku musí farní sbory odvést vždy ve výši odpovídající nejméně polovině celkového ročního odvodu do Personálního fondu.
3. Ocitne-li se farní sbor nečekaně v krátkodobé finanční tísni, může prostřednictvím seniorátního výboru předložit správní radě PF návrh splátkového kalendáře. Návrh splátkového kalendáře musí být správní radě PF doručen s doporučením seniorátního výboru nejpozději do konce října toho roku, za který má být odvod do Personálního fondu splácen. Schválí-li na návrh správní rady PF synodní rada splátkový kalendář, je sbor povinen ho dodržet.

Dosavadní odst. 3 – 6 se přečíslují na odst. 4 – 7.
Usnesení č. 16: Změna Řádu o správě církve pro 2. zasedání 32. synodu

ŘSC čl. 45 odst. 1:
Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 32. synodu předložila k usnesení návrh změny ŘSC v tomto znění:
Synod usnáší změnu ŘSC čl. 45 odst. 1. Do čl. 45 odst. 1 se vkládá nové písmeno r) v tomto znění:
r) uzavírat a rozvazovat pracovní poměr s pastoračními pracovníky

Následující písmena se přečíslují.
Usnesení č. 17:Změna Řádu výchovy a vzdělávání pro 2. zasedání 32. synodu

ŘVVC čl. 4 odst. 5:
Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 32. synodu předložila k usnesení návrh změny ŘVVC v tomto znění:
Synod usnáší změnu ŘVVC čl. 4 odst. 5 takto:
5. Synodní rada ustavuje pro pastorační, výchovnou a vzdělávací práci:
1. pastorační pracovníky
2. poradní odbory
• poradní odbor pro práci s dětmi
• poradní odbor mládeže
• poradní odbor pro laiky
• poradní odbor pro práci s lidmi s postižením
• popř. další podle potřeby
Synodní rada zprostředkovává výměnu zkušeností a nabídek programů mezi církevními sbory, za-řízeními zvláštní církevní služby a v rámci ekumény.

Usnesení č. 18:Změny ŘHC a Statutu PF pro 2. zasedání 32. synodu
Synod ukládá synodní radě, aby do 2. zasedání 32. synodu připravila návrh změn Řádu hospodaření církve a Statutu Personálního fondu tak, aby odvody do Personálního fondu a odvody celocírkevních repartic byly prováděny přímo na účet ÚCK.

Usnesení č. 19:Změny ŘDP pro 2. zasedání 32. synodu
Synod ukládá synodní radě, aby do 2. zasedání 32. synodu zajistila vypracování analýzy fungování Diako-nie v novém systému řízení a na jejím základě navrhla případné změny Řádu diakonické práce, zejména změny způsobu řízení malých středisek.

Usnesení č. 20:Změna statutu NF pro podporu církevního školství pro 2. zasedání 32. synodu
Synod ukládá synodní radě aby do 2. zasedání 32. synodu předložila návrh změny statutu Nadačního fondu pro podporu církevního školství tak, aby z fondu bylo možné hradit personální náklady spirituálů Evange-lické akademie.

Usnesení č. 21:Úprava odvolacího systému v ČCE
Synod ukládá synodní radě, aby v rámci plnění usnesení 4. zasedání 31. synodu ČCE č. 21 (Úprava odvola-cího systému v ČCE) pozvala pana Roberta Kauera z Evangelické církve a. b. u. h. b. v Rakousku a svolala společnou schůzi teologické a právní komise synodu za jeho účasti na podzim roku 2007.

 

C) SPRÁVA CÍRKVE

Usnesení č. 22: Rozhodnutí o předložených zprávách
1. Synod bere na vědomí Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5.
2. Synod bere na vědomí Zprávy poradních odborů a komisí synodní rady předložené v tisku č. 6.
3. Synod bere na vědomí Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení 4. zasedání 31. synodu předlo-ženou v tisku č. 7.
4. Synod bere na vědomí Zprávu církevní pastýřské rady předloženou v tisku č. 8.
5. Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 10.
6. Synod bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Diakonie ČCE za rok 2006 předlože-nou v tisku č. 11.
7. Synod bere na vědomí Zprávu Evangelické akademie a Nadačního fondu na podporu církevního škol-ství předloženou v tisku č. 12.
8. Synod bere na vědomí Zprávu o činnosti Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 13.
9. Synod bere na vědomí Zprávu nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 14.

Usnesení č. 23: Splněná usnesení 4. zasedání 31. synodu
Usnesení č. 25: Synod bere na vědomí, že usnesení č. 25 ze 4. zasedání 31. synodu (Snižování nákladů na telekomunikační služby) bylo splněno.
Usnesení č. 27: Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o splnění usnesení č. 27 ze 4. zasedání 31. synodu (Využití bohoslužeb u Martina ve zdi pro praxi studentů).
Usnesení č. 29: Synod považuje usnesení č. 29 ze 4. zasedání 31. synodu (Pozvání na cestu) za splněné.
Usnesení č. 61: Synod bere na vědomí, že usnesení č. 61 ze 4. zasedání 31. synodu (Naše církev a její pení-ze) bylo splněno.

Usnesení č. 24: Příprava nového Evangelického zpěvníku
Synod bere na vědomí zprávu tvůrčí skupiny pro přípravu nového Evangelického zpěvníku a očekává další průběžnou zprávu na 2. zasedání 32. synodu.

Usnesení č. 25: Doplnění Agendy o nové formuláře
Synod bere na vědomí zprávu PO liturgického o jeho dosavadní práci na doplnění Agendy. Doporučuje v této práci pokračovat a na 2. zasedání 32. synodu očekává další zprávu a prezentaci průběžných pracov-ních výsledků.

Usnesení č. 26: Komise pro doplnění dokumentu Cesta církve
Synod bere na vědomí dosavadní práci Komise pro doplnění dokumentu Cesta církve a ukládá jí, aby před-ložila výsledek své další práce 2. zasedání 32. synodu.

Usnesení č. 27: Manželství a rodina
Synod ukládá synodní radě, aby členům ČCE vhodným způsobem zpřístupnila studii „Manželství, rodina a jejich úskalí“.

Usnesení č. 28: Metodika předmanželských příprav
Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 32. synodu ČCE předložila vypracovanou metodiku k předmanželským přípravám pro kazatele.

Usnesení č. 29: Supervize kazatelů
Synod ukládá synodní radě, aby na základě Nástinu koncepce supervize kazatelů ČCE předloženého v tisku č. 19/3 nejpozději do 3. zasedání 32. synodu zajistila vypracování podrobné koncepce supervize kazatelů v ČCE včetně návrhu financování a návrhů nezbytných změn Církevního zřízení a řádů.

Usnesení č. 30: Sjednocení liturgických textů
Synod ukládá synodní radě, aby v rozhovoru s ERC a ČBK jednala o přijetí jednotného českého textu Apoštolského vyznání víry, Nicejsko-cařihradského vyznání víry a Modlitby Páně.

Usnesení č. 31: Spolupráce s Reformovanou církví na Slovensku
Synod ukládá synodní radě, aby jednala s Misijním církevním sborem Reformované křesťanské církve na Slovensku v Praze o jeho začlenění do struktury ČCE a o pracovním zařazení jeho kazatele mezi kazatele ČCE a aby s Reformovanou křesťanskou církví na Slovensku uzavřela dohodu o spolupráci s ČCE a o statutu Maďarsky mluvícího reformovaného sboru v Praze.

Usnesení č. 32: Uložení archivních fondů ČCE
a) Synod ukládá synodní radě, aby vzhledem k omezené kapacitě depozitáře Ústředního církevního archi-vu ČCE zajistila uložení archivních fondů České a Moravské superintendence h. v. v Národním archi-vu v Praze na základě depozitní smlouvy, která bude uzavřena mezi SR ČCE a Národním archivem a zaručí, že bude zajištěna badatelská přístupnost fondů.
b) Synod ukládá synodní radě, aby v případě prostorové tísně postupovala obdobně i u jiných archivních fondů, které budou na základě objektivních badatelských potřeb a odborného posudku vybrány k uložení v Národním archivu.

Usnesení č. 33: Zveřejňování publikací pro církevní práci
Synod ukládá synodní radě, aby ve spolupráci se svými poradními odbory prostřednictvím Internetu zajisti-la průběžné zveřejňování vydaných a vydávaných základních publikací a materiálů, které souvisejí se živo-tem církve (příručky pro nedělní školy, katechismy, vyznání přijatá ČCE, liturgické formuláře apod.).

Usnesení č. 34: Pomůcky pro vyučování dětí
Synod ukládá synodní radě, aby hledala autory a finanční prostředky k vytváření pomůcek, učebnic a dal-ších textů pro vyučování v rámci sborové katecheze a zejména pro výuku náboženství ve školách.

Usnesení č. 35: Studentská kolej Malešice
1. Synod bere na vědomí studii „studentská kolej Malešice“ předloženou v tisku č. 19/8 a ukládá synodní radě, aby ve spolupráci s UK ETF a jejími studenty záměr podrobněji rozpracovala a 2. zasedání 32. synodu předložila zprávu upřesňující koncepční i technické aspekty.
2. Synod ukládá synodní radě, aby vedle vypracovaného projektu studentské koleje Malešice připravila další varianty využití pozemku v Malešicích a předložila je 2. zasedání 32. synodu.

Usnesení č. 36: Středisko v Herlíkovicích
Synod bere na vědomí koncepci využití střediska v Herlíkovicích předloženou v tisku č. 19/4 a pokládá usnesení 4. zasedání 31. synodu č. 34 za splněné.

Usnesení č. 37: Sloučení sboru v Bohuslavicích n. M. se sbory v Náchodě – Šonově a v Klášteře n. D.
Synod schvaluje sloučení Farního sboru ČCE v Bohuslavicích nad Metují s Farním sborem ČCE v Nácho-dě – Šonově a s Farním sborem ČCE v Klášteře nad Dědinou dle zásad schválených mimořádným zasedá-ním konventu Královéhradeckého seniorátu ke dni 31.7.2007 takto:
Část sboru v Bohuslavicích nad Metují se mění v kazatelskou stanici sboru v Náchodě – Šonově. Část sbo-ru v Opočně se mění v kazatelskou stanici sboru v Klášteře nad Dědinou. Kazatelské místo ve Farním sbo-ru ČCE v Bohuslavicích nad Metují zanikne.

Usnesení č. 38: Kazatelská místa v ČCE
a) Všechna kazatelská místa v ČCE, která jsou zřízena synodem, se považují za místa zřízená bez určení rozsahu pracovních úvazků.
b) Synod ruší část usnesení 2. zasedání 29. synodu č. 13, která stanovuje rozsah pracovního úvazku spo-jeného s druhým kazatelským místem ve FS ČCE ve Vsetíně – Horní sbor.
c) Synod ruší část usnesení 4. zasedání 29. synodu č. 17 písm. c), která stanovuje rozsah pracovního úvazku spojeného s kazatelským místem seniorátního kazatele Brněnského seniorátu ČCE.
d) Synod ruší část usnesení 4. zasedání 29. synodu č. 17 písm. d), která stanovuje rozsah pracovního úvazku spojeného s druhým kazatelským místem ve FS ČCE v Kloboukách u Brna.
e) Synod ruší část usnesení 2. zasedání 31. synodu č. 39, která stanovuje rozsah pracovního úvazku spo-jeného s druhým kazatelským místem ve FS ČCE v Praze 4 – Nuslích.

Usnesení č. 39: Určování počtu misijních a podporovaných míst
Synod stanovuje tento postup určování počtu misijních a podporovaných kazatelských míst:
Správní rada Personálního fondu každý rok synodní radě navrhne a zdůvodní nejvyšší možný počet podpo-rovaných a misijních míst, která může zřídit příští zasedání synodu.
O počtu podporovaných a misijních míst na návrh synodní rady rozhodne synod.

Usnesení č. 40: Studentský farář UK ETF
1. Synod bere na vědomí hodnocení uplynulého období činnosti studentských farářů na UK ETF předlo-žené v tisku č. 20.
2. Synod zřizuje kazatelské místo studentského faráře – kazatele povšechného sboru.
3. O volbě studentského faráře – kazatele povšechného sboru rozhodne 32. synod písemným hlasováním všech svých členů, provedeným na základě doporučení kandidáta či kandidátů synodní radou. Podmín-ky písemného hlasování stanoví předsednictvo synodu.

Usnesení č. 41: Spirituálové Evangelické akademie
1. Synod zřizuje místo spirituála – kazatele povšechného sboru pro Střední odbornou školu sociální - Evangelickou akademii se sídlem v Náchodě.
2. Synod zřizuje místo spirituála – kazatele povšechného sboru pro Evangelickou akademii - Vyšší od-bornou školu sociální práce a střední odbornou školu se sídlem v Praze.
3. Synod povolává Radima Žárského na místo spirituála – kazatele povšechného sboru pro Střední odbor-nou školu sociální - Evangelickou akademii se sídlem v Náchodě s pracovním úvazkem 0,5 na dobu určitou od 1.9.2007 do 31.8.2008.
4. Synod povolává sestru Irenu Škeříkovou na místo spirituála – kazatele povšechného sboru pro Evange-lickou akademii - Vyšší odbornou školu sociální práce a střední odbornou školu se sídlem v Praze s pracovním úvazkem 0,4 na dobu určitou od 1.9.2007 do 31.8.2008.
5. Synod zvyšuje celocírkevní repartice navržené pro rok 2008 o částku 29 250,- Kč, která bude použita na úhradu poloviny odvodu do Personálního fondu za spirituály Evangelické akademie s celkovým pracovním úvazkem 0,9. Druhá polovina odvodu bude hrazena z prostředků shromážděných celocír-kevní sbírkou pro Evangelickou akademii, případně z jiných prostředků získaných ÚCK.

Usnesení č. 42: Nemocniční kaplan
1. Synod zřizuje kazatelské místo nemocničního kaplana – kazatele povšechného sboru.
2. Synod povolává Dagmar Hrubantovou na místo nemocničního kaplana – kazatele povšechného sboru s pracovním úvazkem 0,5 na dobu určitou od 1.1.2008 do 31.8.2009.
3. Synod prohlašuje kazatelské místo nemocničního kaplana – kazatele povšechného sboru za misijní místo na dobu dvou let.
4. Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 32. synodu předložila vyhodnocení tohoto kazatelského místa a činnosti nemocničního kaplana.
5. Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 32. synodu předložila koncepci činnosti nemocničních kaplanů, jejich zřizování a financování, včetně návrhů příslušných změn církevních řádů.

Usnesení č. 43: Nově zřízená kazatelská místa ve sborech a seniorátech
1. Synod zřizuje místo seniorátního kazatele pro mládež v Pražském seniorátu ČCE.
2. Synod zřizuje místo seniorátního kazatele v Ústeckém seniorátu ČCE.
3. Synod zřizuje místo seniorátního kazatele pro mládež v Chrudimském seniorátu ČCE.
4. Synod zřizuje místo seniorátního kazatele pro mládež v Moravskoslezském seniorátu ČCE.
5. Synod zřizuje druhé kazatelské místo ve Farním sboru ČCE v Hodslavicích.

Usnesení č. 44: Podporovaná kazatelská místa ve sborech a seniorátech
1. Synod prohlašuje kazatelské místo ve Farním sboru ČCE ve Velké Lhotě u Dačic za podporované mís-to na dobu dvou let.
2. Synod prohlašuje kazatelské místo ve Farním sboru ČCE v Silůvkách za podporované místo na dobu jednoho roku od nástupu kazatele/kazatelky do služby ve sboru.
3. Synod prodlužuje dobu podpory kazatelského místa ve FS ČCE v Hořovicích o jeden rok od 1.10.2007 do 30.9.2008.

Usnesení č. 45: Doručování tisků členům synodu
Synod usnáší, že tisky synodu budou členům synodu zasílány elektronickou poštou ve formátu .pdf.
Poštovními zásilkami budou tisky zasílány pouze těm členům synodu, kteří o to výslovně požádají.

Usnesení č. 46: Téma synodu
Synod se usnáší, že tématem jednoho z dalších zasedání 32. synodu bude „Křesťanské svědectví a misie v naší společnosti“.

Usnesení č. 47: Další zasedání synodu
Synod stanovuje dobu konání 3. zasedání 32. synodu na dny 14. až 17. května 2009.

 

D) HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

Usnesení č. 48: Schválení účetní závěrky povšechného sboru za rok 2006
1. Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru za rok 2006.
2. Synod konstatuje, že některé sbory, které dluží odvody do Personálního fondu, nesplnily usnesení 4. zasedání 31. synodu č. 52. Synod vyzývá tyto sbory a příslušné seniorátní výbory, aby podle tohoto usnesení vyřešily dluhy do 30.11.2007.

Usnesení č. 49: Použití zůstatku solidárních prostředků
Synod schvaluje, aby nerozdělený zůstatek solidárních prostředků Personálního fondu z minulých let byl použit v roce 2008.

Usnesení č. 50: Rozpočet povšechného sboru pro rok 2007
Synod schvaluje rozpočet povšechného sboru pro rok 2007 předložený v tisku č. 17 na str. 1-4.

Usnesení č. 51: Odvod do Personálního fondu v r. 2008
Synod stanovuje pro rok 2008 odvod do Personálního fondu ve výši 65 000,- Kč za každé místo obsazené kazatelem.

Usnesení č. 52: Celocírkevní repartice v roce 2008

Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2008 v celkové výši 3 320 800,- Kč a jejich rozdělení na senioráty takto: Seniorát

Repartice 2007

Seniorát

Repartice 2007

I

Pražský

557 000

VIII

Chrudimský

268 800

II

Poděbradský

255 200

IX

Poličský

152 700

III

Jihočeský

66 300

X

Horácký

206 600

IV

Západočeský

133 800

XI

Brněnský

406 400

V

Ústecký

103 600

XII

Východomoravský

502 200

VI

Liberecký

78 200

XIII

Moravskoslezský

360 200

VII

Královéhradecký

193 500

XIV

Ochranovský

36 300

Celkem

3 320 800Usnesení č. 53: Celocírkevní sbírky v r. 2008
Synod usnáší, že v roce 2008 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:
1. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost - postní neděle
2. Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty - Velikonoce
3. Sbírka pro Diakonii - Svatodušní svátky
4. Sbírka solidarity sborů - červen
5. Sbírka pro Evangelickou akademii - první neděle v září
6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc - Díkčinění
7. Sbírka JTD - do konce října
8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát - Vánoce

Usnesení č. 54:Směrnice pro tvorbu platů kazatelů ČCE
Synod usnáší vnitřní směrnici pro tvorbu platů kazatelů ČCE ve znění předloženém v tisku č. 22 na str. 1-2.

Usnesení č. 55: Roční odměny pro synodního seniora a jeho náměstky
a) Synod pověřuje předsednictvo synodu, aby každoročně stanovilo výši roční odměny pro synodního seniora a jeho náměstky z prostředků Personálního fondu.
b) Synod ukládá předsednictvu synodu, aby o svém rozhodnutí informovalo správní radu Personálního fondu.

Usnesení č. 56: Dlužníci Personálního fondu
Synod ukládá synodní radě a seniorátním výborům, aby ve spolupráci se správní radou Personálního fondu důsledně postupovaly vůči dlužníkům Personálního fondu podle platných církevních řádů, tj. zahajovaly s nimi řízení dle pravidel hospodářské pomoci.

Usnesení č. 57: Inventarizace půjček z fondu JTD
1. Synod bere na vědomí výsledek inventarizace nesplacených půjček z fondu JTD jako východisko pro další evidenci půjček z JTD.
2. Synod ukládá ústřednímu představenstvu Jeronýmovy jednoty, aby ve zprávě Jeronýmovy jednoty každý rok předkládalo synodu přehled nesplacených půjček z fondu JTD.

Usnesení č. 58: Audit hospodaření Diakonie
Synod ukládá správní radě Diakonie ČCE, aby od 2. zasedání 32. synodu každý rok předkládala synodu zprávu o výsledcích auditu hospodaření Diakonie ČCE a jejích středisek.

Usnesení č. 59: Pokyn pro přípravu letáku Jeronýmovy jednoty
Synod ukládá ústřednímu představenstvu Jeronýmovy jednoty, aby tisk a distribuci letáků JJ zajistilo kaž-doročně do konce února a do konce ledna dalo sborům k dispozici příslušné údaje v elektronické podobě.

Usnesení č. 60: Úhrada nákladů synodu
Náklady 1. zasedání 32. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic. Cestovní výlohy budou hrazeny takto: V případech, kdy byl použit osobní automobil obsazený nejméně čtyřmi osobami, bude hra-zeno cestovné autem dle zákona o cestovních náhradách. Ve všech ostatních případech bude hrazeno ces-tovné ve výši nákladů na jízdné v prostředcích hromadné dopravy. Z obtížně dostupných oblastí bude hrazeno jízdné autem do nejbližší vhodné stanice.

Za předsednictvo synodu: Vladimír Kopecký, předseda 32. synodu ČCE
Za synodní radu ČCE: Joel Ruml, synodní senior,
Mahulena Čejková, synodní kurátorka