Vedení církve  »  Synod  »  Usnesení synodů

2008 květen - Usnesení 2. zasedání 32. synodu ČCE

Všem sborům a kazatelským stanicím ČCE
a poslancům 2. zasedání 32. synodu ČCE
V Praze dne 10. června 2008
Č. j.: 1398/2008

Usnesení 2. zasedání 32. synodu ČCE
15.–18. května 2008, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 32. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 2. zasedání 32. synodu ČCE:

 

A) VOLBY
Usnesení č. 1: Volba poslanců ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty
Synod zvolil na návrh seniorátů poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty takto:
Pražský seniorát:
poslanci Petr Hudec, Pavel Zoubek
náhradníci Pavel Hlaváč, Zdena Skuhrová
Poděbradský seniorát:
poslanec Václav Hurt
náhradník Bedřich Fér
Jihočeský seniorát:
poslanec Jiří Valek
náhradník Tomáš Franců
Západočeský seniorát:
poslanec Lubomír Kovář
náhradník Petr Braha
Ústecký seniorát:
poslanec Michal Pavlovský
náhradník Zdeněk Turek
Liberecký seniorát:
poslanec Jiří Kužel
náhradnice Věra Ryšavá
Královéhradecký seniorát:
poslanec
náhradník Jaroslav Andrejs
Chrudimský seniorát:
poslanci Jan Kubíček, Miloš Hübner
náhradníci Petr Peňáz, Miloslav Sirůček
Poličský seniorát:
poslanec Jan Štorek
náhradník Jaroslav Lacina
Horácký seniorát:
poslankyně Eva Zadražilová
náhradník Zdeněk Tatíček
Brněnský seniorát:
poslanci Jarmila Řezníčková Milan Ryšavý
náhradníci Tomáš Rozbořil Jindřich Mach
Východomoravský seniorát:
poslanci Vladimír Kopecký, Bronislav Czudek, Pavel Dušek
náhradníci František Halaš, Vlastimil Kovář, Vladimír Buzek
Moravskoslezský seniorát:
poslanci Jan Bartušek, Jiří Marek
náhradníci Pavel Sťahel, Mária Jenčová
Ochranovský seniorát:
poslanec Pavel Kameník
náhradnice Hana Jalušková
Synodní rada: poslanci Mahulena Čejková, Pavel Stolař

Usnesení č. 2: Volba revizorů hospodaření povšechného sboru
Synod zvolil revizory hospodaření povšechného sboru a jejich náhradníky takto:
Revizoři: Jan Matějka, Pavel Novotný, Olga Poláková, Jakub Šilar,
Náhradníci: l. Jiřina Grygarová, 2. Jan Mašek

Usnesení č. 3: Volba předsedy komise pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe
Synod zvolil předsedu komise pro hodnocení absolventů vikariátu a jeho náhradníky takto:
Předsedkyně: Jana Nechutová
Náhradníci: l. Antonín Plachý, 2. Věra Pokorná

Usnesení č. 4: Volba delegátů ČCE na V. synod církví Leuenberského společenství v ČR
Synod zvolil delegáty na V. synod církví Leuenberského společenství v ČR takto:
Kazatelé: Ester Čašková, Jiří Tengler
Laici: Jana Buzková, Daniel Heller st.

Usnesení č. 5: Opakovaná volba kazatele pro české sbory ve východní Evropě
Synod opakovaně povolal Petra Brodského na místo kazatele povšechného sboru pro české sbory ve východní Evropě s plným pracovním úvazkem na dobu určitou od 1.1.2009 do 31.12.2009.

Usnesení č. 6: Opakovaná volba spirituálky Evangelické akademie v Praze
1. Synod opakovaně povolal sestru Irenu Škeříkovou na místo spirituálky – kazatelky povšechného sboru pro Evangelickou akademii – Vyšší odbornou školu sociální práce a střední odbornou školu se sídlem v
Praze s pracovním úvazkem 0,4 na dobu určitou od 1.9.2008 do 31.8.2010.
2. Synod ukládá synodní radě, aby zahájila jednání s vedením Evangelické akademie v Praze o vytvoření systemizovaného místa spirituála hrazeného z prostředků školy od 1.9.2010.

Usnesení č. 7: Volba nemocničního kaplana
Synod povolal Jiřího Weinfurtera na místo nemocničního kaplana – kazatele povšechného sboru s polovičním pracovním úvazkem na dobu určitou od 1.6.2008 do 31.8.2009.

 

B) CÍRKEVNÍ ZŘÍZENÍ A ŘÁDY, PRÁVNÍ PŘEDPISY

Usnesení č. 8: Změny Církevního zřízení
CZ § 13:
Synod usnáší změnu CZ § 13. Do CZ se vkládá nový § 13 v tomto znění:
§ 13. Pastorační pracovníci
1. Pastorační pracovníci jsou zaměstnanci církve pověření k duchovenské činnosti spočívající:
a. v organizaci a provádění křesťansky zaměřené sociální a pastorační péče a služby,
b. ve vykonávání pomocných činností v rámci církevního sboru pod vedením faráře,
c. ve vykonávání pomocných činností v nemocnicích, věznicích a dalších zařízeních pod vedením faráře.
2. Zaměstnanecký poměr s pastoračními pracovníky uzavírá a rozvazuje jménem církve synodní rada.
3. Synodní rada určí na návrh příslušného správního orgánu církevní sbor, v němž bude pastorační pracovník vykonávat své pověření pod vedením určeného faráře.
Dosavadní §§ 13 až 34 se přečíslují na §§ 14 až 35.

Usnesení č. 9: Řízení o změně Církevního zřízení
CZ § 3 odst. 6:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 3 odst. 6. Do § 3 se vkládá nový odst. 6 v tomto znění:
6. Ordinovaní členové církve jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, které jim byly důvěrně svěřeny.
Dosavadní odst. 6–7 se přečíslují na odst. 7–8.
CZ § 12 odst. 6 a 10:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 12 odst. 6 a 10. Dosavadní odst. 6 se vypouští.
Dosavadní odst. 7–9 se přečíslují na odst. 6–8. Dosavadní odst. 10 se přečísluje na odst. 9 a mění se takto:
9. Pokud uplynula doba určitá, na kterou byl kazatel povolán ke službě ve sboru, je možno přistoupit k opakované volbě. Není-li kazatel v opakované volbě znovu zvolen nebo nedojde-li k opakované volbě, zaniká povolání kazatele ke službě v příslušném sboru nejpozději 6 měsíců od konce doby, na niž byl kazatel zvolen.
Dosavadní odst. 11–12 se přečíslují na odst. 10–11.

Usnesení č. 10: Změna Řádu o správě církve
ŘSC čl. 45 odst. 1:
Synod usnáší změnu ŘSC čl. 45 odst. 1. Do čl. 45 odst. 1 se vkládá nové písm. r. v tomto znění:
r. uzavírat a rozvazovat zaměstnanecký poměr s pastoračními pracovníky
Následující písmena se přečíslují.

Usnesení č. 11: Změna Jednacího a volebního řádu
JVŘ čl. 9 odst. 1 a 9:
Synod usnáší změnu JVŘ čl. 9 odst. 1 a 9. Dosavadní čl. 9 odst. 1 a 9 se mění takto:
Čl. 9. Volba kazatelů (faráře a jáhna)
1. Volbu kazatele připraví staršovstvo prostřednictvím seniorátního výboru se synodní radou. Volba se může právoplatně konat teprve poté, co synodní rada vydá pokyn k volbě.
9. Při opakované volbě kazatele je jediným kandidátem dosavadní kazatel. Synodní radě se spolu se žádostí o vydání pokynu k volbě předkládá dosavadní povolací listina, případně dohoda o její
změně.
Odstavce 2–8 se nemění.

Usnesení č. 12: Změny Řádu výchovy a vzdělávání v církvi
ŘVVC čl. 4 odst. 5:
Synod usnáší změnu ŘVVC čl. 4 odst. 5 takto:
5. Synodní rada ustavuje pro pastorační, výchovnou a vzdělávací práci:
a. pastorační pracovníky
b. poradní odbory
· poradní odbor pro práci s dětmi
· poradní odbor mládeže
· poradní odbor pro laiky
· poradní odbor pro práci s lidmi s postižením
· popř. další podle potřeby
Synodní rada zprostředkovává výměnu zkušeností a nabídek programů mezi církevními sbory, zařízeními zvláštní církevní služby a v rámci ekumény.
ŘVVC čl. 7 odst. 13:
Synod usnáší změnu ŘVVC čl. 7 odst. 13 takto:
13. Členy celocírkevní porady jsou zástupci seniorátů (jeden za každé 4 sbory v seniorátu) volení seniorátní poradou, předsedové seniorátních odborů mládeže, seniorátní pracovníci pověření k práci mezi mládeží, členové celocírkevního odboru mládeže a tři zástupci bohoslovců z řad ČCE. Porada volbou navrhne na synod tři zástupce mládeže s hlasem poradním a tři náhradníky.

Usnesení č. 13: Změny Řádu diakonické práce
ŘDP čl. 10 odst. 2:
Synod usnáší změnu ŘDP čl. 10 odst. 2 takto:
2. Při zřízení střediska uzavře správní rada Diakonie ČCE s některým sborem ČCE smlouvu o spolupráci s tímto střediskem. Smlouva o spolupráci s určitým střediskem může být uzavřena s více sbory najednou; v takovém případě se smlouva uzavírá jako vícestranná a obsahuje ustanovení o podílu jednotlivých sborů na volbě členů dozorčí rady střediska, jakož i plnění ostatních práv a povinností sborů. Podrobnosti spolupráce upraví středisko písemnou dohodou se sborem či sbory ČCE, se kterými je uzavřena smlouva o spolupráci. Středisko každoročně při sborovém shromáždění informuje spolupracující sbor či sbory o své činnosti a hospodaření. Spolupracujícímu sboru předkládá
také výroční zprávu, případně další informace, které si spolupracující sbor vyžádá.
ŘDP čl. 12 odst. 1–2:
Synod usnáší změnu ŘDP čl. 12 odst. 1 a 2 takto:
1. Členy shromáždění Diakonie ČCE (dále jen „shromáždění“) jsou:
a) členové správní rady Diakonie ČCE,
b) členové dozorčí rady Diakonie ČCE,
c) předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady každého ze středisek,
d) předseda dozorčí rady nebo dozorčí radou pověřený člen dozorčí rady každého ze středisek,
e) diakoni ve smyslu čl. 4 tohoto řádu,
f) kazatelé povolaní sbory ČCE k plné nebo částečné službě v Diakonii ČCE nebo v některém z jejích středisek.

2. Dozorčí rada Diakonie ČCE svolá shromáždění Diakonie ČCE:
a) jednou za 2 roky,
b) na návrh správních rad více než jedné třetiny středisek či na návrh více než jedné třetiny dozorčích rad středisek, doručený dozorčí radě Diakonie ČCE během jednoho kalendářního pololetí, je dozorčí rada Diakonie ČCE povinna svolat mimořádné shromáždění Diakonie ČCE tak, aby se konalo nejpozději do konce kalendářního pololetí následujícího po doručení návrhu na jeho svolání.
ŘDP čl. 13 A odst. 1:
Synod usnáší změnu ŘDP čl. 13 A odst. 1 takto:
1. Dozorčí rada Diakonie ČCE je poradním a kontrolním orgánem Diakonie ČCE. Dozorčí rada Diakonie ČCE dohlíží na výkon působnosti správní rady Diakonie ČCE a uskutečňování veškeré činnosti Diakonie ČCE.
ŘDP čl. 13 B odst. 4 a 7:
Synod usnáší změnu ŘDP čl. 13 B odst. 4 a 7 takto:
4. Zaměstnanci Diakonie ČCE spolu s osobami, jež jsou s Diakonií ČCE nebo s některým z jejích středisek v jiném ekonomickém vztahu (např. smlouva o dílo), mohou tvořit nejvýše dvě pětiny členů dozorčí rady Diakonie ČCE.
7. Dozorčí rada Diakonie ČCE si ze svých členů volí předsedu a místopředsedu. Předseda dozorčí rady nesmí být zaměstnancem Diakonie ČCE nebo jejího střediska ani osobou, jež je s Diakonií ČCE nebo s některým z jejích středisek v jiném ekonomickém vztahu.
ŘDP čl. 14 A odst. 1:
Synod usnáší změnu ŘDP čl. 14 A odst. 1 takto:
1. Dozorčí rada střediska Diakonie ČCE je poradním a kontrolním orgánem střediska Diakonie ČCE. Dozorčí rada střediska dohlíží na výkon působnosti správní rady střediska a uskutečňování veškeré činnosti střediska.
ŘDP čl. 14 B odst. 4–10:
Synod usnáší změnu ŘDP čl. 14 B odst. 4–10. Dosavadní odst. 4 se mění takto:
4. Volení členové dozorčí rady střediska jsou voleni především z členů správních orgánů spolupracujících sborů (čl. 10 odst. 2 tohoto řádu), dále z dalších členů spolupracujících sborů, z klientů či rodičů klientů střediska, odborníků a zaměstnanců střediska. Členem dozorčí rady střediska může být pouze jeden zaměstnanec střediska nebo Diakonie ČCE nebo pouze jedna osoba, která je s Diakonií ČCE nebo se střediskem v jiném ekonomickém vztahu (např. smlouva o dílo).
Dále se vkládají nové odst. 5–7 v tomto znění:
5. Členy dozorčí rady střediska nesmějí být zároveň manžel a manželka, rodiče a děti, sourozenci, tchán nebo tchýně a zeť nebo snacha.
6. Členy dozorčí rady střediska nesmějí být manžel, manželka, rodiče, děti, sourozenci, tchán, tchýně, zeť ani snacha zaměstnance střediska nebo osoby, která je s Diakonií ČCE nebo střediskem v jiném ekonomickém vztahu.
7. Dispens od překážky příbuzenství stanovené v odst. 5 a 6 čl. 14 B tohoto řádu může ve výjimečných případech udělit dozorčí rada Diakonie ČCE na základě odůvodněné žádosti podané správním orgánem sboru či sborů, s nimiž je dohodnuta spolupráce.
Dosavadní odst. 5–6 se přečíslují na odst. 8–9. Dosavadní odst. 7 se přečísluje na odst. 10 a mění se takto:
10. Dozorčí rada střediska si ze svých členů volí předsedu a místopředsedu. Alespoň jeden z nich musí být členem ČCE. Předsedou dozorčí rady střediska nesmí být zaměstnanec Diakonie ČCE nebo jejího
střediska, osoba, která je s Diakonií ČCE nebo se střediskem v jiném ekonomickém vztahu, ani manžel/ka těchto osob.
Dosavadní odst. 8 se přečísluje na odst. 11.
ŘDP čl. 14 C odst. 2:
Synod usnáší změnu ŘDP čl. 14 C odst. 2. Za dosavadní písm. c) se vkládá nové písm. d) v tomto znění:
d) projednává zprávu o činnosti střediska určenou výročnímu sborovému shromáždění a usnáší se na doporučeních k této zprávě
Dosavadní písm. d–g se přečíslují na e–h.
ŘDP čl. 16:
Synod usnáší změnu ŘDP čl. 16. Za dosavadní odst. 7 se vkládají nové odst. 8 a 9 v tomto znění:
8. Předseda správní rady střediska za správní radu střediska předkládá spolupracujícímu sboru na jeho sborovém shromáždění zprávu o činnosti střediska, kterou projednala dozorčí rada střediska.
9. Správní rada Diakonie ČCE může s předchozím souhlasem dozorčí rady Diakonie ČCE pověřit ředitele střediska k přechodnému výkonu funkce správní rady střediska. K právním úkonům, jejichž předmětem je plnění vyšší než 500 000,– Kč, si takto pověřený ředitel musí vyžádat souhlas správní rady Diakonie ČCE.
Dosavadní odst. 8–12 se přečíslují na 10–14.
ŘDP čl. 21:
Synod usnáší změnu ŘDP čl. 21. Za dosavadní čl. 20 se vkládá nový čl. 21 v tomto znění:
Čl. 21. Přechodná ustanovení
1. Funkce členů dozorčích rad středisek, kteří nesplňují podmínky dle čl. 14 B odst. 5–6 a kterým nebude
udělen dispens dle čl. 14 B odst. 7 Řádu diakonické práce ve znění novely přijaté 2. zasedáním 32. synodu do 31.12.2008, zanikají 1.1.2009.
Dosavadní čl. 21 se přečísluje na čl. 22.

Usnesení č. 14: Změna Řádu hospodaření církve
ŘHC čl. 12:
Synod usnáší změnu ŘHC čl. 12 takto:
Čl. 12. Personální fond
1. Personální fond zřídil synod. Pravidla hospodaření s Personálním fondem stanovuje synod. Za hospodaření s prostředky Personálního fondu odpovídá synodní rada.
2. O správu prostředků Personálního fondu pečuje správní rada Personálního fondu a investiční komise Personálního fondu, jejichž členy jmenuje a odvolává synodní rada. Kompetence správní rady Personálního fondu a investiční komise Personálního fondu upravuje Statut Personálního fondu, který schvaluje synod.
3. Personální fond slouží k zajištění finančních prostředků na mzdy a vedlejší mzdové náklady kazatelů a pracovníků Ústřední církevní kanceláře, na náklady související s penzijním připojištěním nebo životním pojištěním kazatelů a pracovníků Ústřední církevní kanceláře a s poskytováním jídelních kuponů kazatelům a pracovníkům Ústřední církevní kanceláře. Z prostředků Personálního fondu jsou hrazeny odměny a náklady na pojištění odpovědnosti členů investiční komise Personálního fondu.
4. Prostředky Personálního fondu jsou přísně účelové. K úhradám mezd kazatelů a pracovníků Ústřední církevní kanceláře mohou být použity pouze v souladu s mzdovým řádem pro kazatele a pracovníky Ústřední církevní kanceláře.
5. Příjmy Personálního fondu i podmínky a způsob nakládání s prostředky Personálního fondu upravuje Statut Personálního fondu a mzdový řád pro kazatele a pracovníky Ústřední církevní kanceláře, který schvaluje synod.
ŘHC čl. 22 a 23:
Synod usnáší změnu ŘHC čl. 22 a 23. Za dosavadní čl. 21 se vkládá nový článek 22 v tomto znění:
Čl. 22. Vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církví
1. Synodní rada je oprávněna rozhodnout o uzavření smlouvy o vypořádání mezi Českobratrskou církví evangelickou a Českou republikou podle zvláštního zákona upravujícího zmírnění některých
majetkových křivd způsobených církvím v období od 25.2.1948 do 1.1.1990 a vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi. Tuto smlouvu může synodní rada uzavřít bez předchozího či následného schvalování jejího obsahu synodem. Smlouvu o vypořádání s Českou republikou podepíší jménem Českobratrské církve evangelické synodní senior a synodní kurátor.
2. Součástí smlouvy o vypořádání dle odst. 1 tohoto článku může být prohlášení synodní rady učiněné jménem Českobratrské církve evangelické, že uzavřením smlouvy o vypořádání jsou vypořádány veškeré nároky Českobratrské církve evangelické za nevydaný majetek, který se v období od 25.2.1948 do 1.1.1990 stal předmětem majetkové křivdy ve smyslu zákona uvedeného v odst. 1 tohoto článku.

3. Veškeré finanční náhrady či příspěvky na podporu činnosti Českobratrské církve evangelické, které Česká republika vyplatí Českobratrské církvi evangelické na základě zákona upravujícího zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím v období od 25.2.1948 do 1.1.1990 a vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi nebo na základě smlouvy o vypořádání uzavřené dle odst. 1 tohoto článku, jsou součástí příjmů Personálního fondu zřízeného dle čl. 12 tohoto řádu.
Dosavadní čl. 22 se přečísluje na čl. 23 a mění se takto:
Čl. 23. Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tento řád usneslo 2. zasedání 30. synodu ČCE dne 27. května 2000 a byl vyhlášen synodní radou 21. června 2000. Jeho přechodná ustanovení měla platnost do 21. června 2002.
2. Mimořádné zasedání 30. synodu ČCE 7.9.2002 usneslo doplněk vyhlášený dnem 18.9.2002.
3. Řád byl dále doplněn na 1. zasedání 31. synodu ČCE dne 24.5.2003 a vyhlášen synodní radou dne 18.6.2003.
4. 2. zasedání 32. synodu ČCE dne 16.5.2008 usneslo změny čl. 12 a 22. Tyto změny nabývají účinnost dnem, kdy vstoupí v platnost Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů.

Usnesení č. 15: Statut Personálního fondu
Synod usnáší Statut Personálního fondu ve znění uvedeném v tisku č. 17/1 na str. 2–6 s těmito změnami:
Čl. 3 odst. 12 zní takto:
12. Podmínkou výkonu funkce člena investiční komise Personálního fondu je uzavření smlouvy o výkonu této funkce s ČCE. Smlouva musí obsahovat závazek k náhradě škod způsobených dle čl. 3, odst. 11.
Do čl. 5 odst. 1 se doplňuje nové písm. h):
h) Sbory nejsou povinny odvádět odvody do Personálního fondu po dobu, na kterou se dle rozhodnutí synodu pro daný sbor vztahuje kompenzace za státem zabavený a nevydávaný majetek.

Usnesení č. 16: Změna Statutu Jeronýmovy jednoty
Statut JJ čl. 8 odst. 5:
Synod usnáší změnu Statutu JJ čl. 8 odst. 5. Do čl. 8 se vkládá nový odst. 5 v tomto znění:
5. Prostředky shromážděné sbírkou darů a ostatní prostředky, s nimiž JJ hospodaří, včetně prostředků JTD, mohou být použity na úhradu přímých nákladů spojených s údržbou a výstavbou objektů a jejich vybavení, případně na úhradu vedlejších nákladů, tj. nákladů na projektovou dokumentaci, na přípravu žádostí o granty a dotace atd.

Usnesení č. 17: Změny Řádu pro kazatele pro 3. zasedání 32. synodu
ŘK čl. 5:
Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 32. synodu předložila k usnesení návrh na změnu ŘK čl. 5, který upraví podmínky pro opakovanou volbu kazatele v souladu s navrženou změnou CZ § 12 odst. 10.
ŘK čl. 17 odst. 13:
Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 32. synodu předložila tento návrh na změnu ŘK čl. 17 odst. 13:
Do ŘK čl. 17 se doplňuje nový odst. 13 v tomto znění:
13. Ordinovaní presbyteři jsou na základě svého ordinačního slibu povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, které jim byly důvěrně svěřeny.
Dosavadní odst. 13 se přečísluje na odst. 14.

Usnesení č. 18: Změna Řádu hospodaření církve pro 3. zasedání 32. synodu
Synod ukládá SR, aby pro 3. zasedání 32. synodu připravila změnu Řádu hospodaření církve, která stanoví, že farní sbory, které prodávají své kostely, mají povinnost nabídnout varhany, zvony a bohoslužebné zařízení
přednostně povšechnému sboru pro použití v ostatních farních sborech.

Usnesení č. 19: Změna Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst pro 3. zasedání 32. synodu
Synod ukládá synodní radě, aby do 3. zasedání 32. synodu doplnila Pravidla zřizování a rušení kazatelských míst o ustanovení, které určí, po jakou dobu platí rozhodnutí o podpoře kazatelského místa, pokud toto místo nebylo obsazeno.

Usnesení č. 20: Ordinace k jiným druhům kazatelské služby
Synod ukládá synodní radě, aby pro 3. zasedání 32. synodu připravila řešení ordinace k jiným druhům kazatelské služby než služba ve sboru (kaplanská služba v nemocnicích či ve vězení) a odpovídající návrh změn církevních řádů.

Usnesení č. 21: Reforma odvolacího systému
Synod schvaluje Zásady reformy odvolacího systému ČCE a ukládá synodní radě, aby do 3. zasedání 32. synodu na jejich základě připravila návrh nového Řádu pastýřské péče a návrhy změn Církevního zřízení a dalších řádů, které z nich vyplývají.

Usnesení č. 22: Vizitační dotazník
Synod ukládá synodní radě, aby ve spolupráci se seniorátními výbory do 3. zasedání 32.synodu připravila a předložila novelu dotazníku „Interview pro vizitační návštěvy“, který je přílohou Řádu vizitací sborů, v níž bude vypuštěn nebo přepracován zejména oddíl K: Rodina duchovního.

Usnesení č. 23: Pastorační pracovníci
Synod ukládá synodní radě, aby do 3. zasedání 32. synodu vhodným způsobem upravila podmínky povolávání pastoračních pracovníků a jejich činnosti ve sborech.

 

C) SPRÁVA CÍRKVE

Usnesení č. 24: Rozhodnutí o předložených zprávách
1. Synod bere na vědomí Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5.
2. Synod bere na vědomí Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení 1. zasedání 32. synodu předloženou v tisku č. 6.
3. Synod bere na vědomí Zprávu církevní pastýřské rady předloženou v tisku č. 7
4. Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 9.
5. Synod bere na vědomí Zprávu o činnosti Diakonie ČCE v roce 2007 předloženou v tisku č. 10.
6. Synod bere na vědomí Zprávu Evangelické akademie a Nadačního fondu na podporu církevního školství předloženou v tisku č. 11.
7. Synod bere na vědomí Zprávu Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 12.
8. Synod bere na vědomí Zprávu nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 13.

Usnesení č. 25: Splněná usnesení 1. zasedání 32. synodu
Usnesení č. 31: Synod bere na vědomí, že usnesení č. 31 z 1. zasedání 32. synodu (Spolupráce s Reformovanou církví na Slovensku) bylo splněno.
Usnesení č. 34: Synod bere s vděčností na vědomí, že usnesení č. 34 z 1. zasedání 32. synodu (Pomůcky
pro vyučování dětí) bylo splněno.
Usnesení č. 39: Synod bere na vědomí, že usnesení č. 39 z 1. zasedání 32. synodu (Určování počtu misijních a podporovaných míst) bylo splněno.

Usnesení č. 26: Příprava nového Evangelického zpěvníku
Synod bere s vděčností na vědomí zprávu tvůrčí skupiny pro přípravu nového Evangelického zpěvníku a očekává další průběžnou zprávu na 3. zasedání 32. synodu.

Usnesení č. 27: Doplnění Agendy o nové formuláře
Synod bere na vědomí zprávu PO liturgického o jeho dosavadní práci na doplnění Agendy. Doporučuje v této práci pokračovat a na 3. zasedání 32. synodu očekává předložení východisek pro tvorbu nových liturgických formulářů a textů.

Usnesení č. 28: Komise pro doplnění dokumentu Cesta církve
Synod bere s vděčností na vědomí dosavadní práci Komise pro doplnění dokumentu Cesta církve a ukládá jí, aby předložila výsledek své další práce 3. zasedání 32. synodu.

Usnesení č. 29: Sjednocení liturgických textů
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o zahájení jednání o přijetí jednotného českého textu Apoštolského vyznání víry, Nicejsko-cařihradského vyznání víry a Modlitby Páně a ukládá jí, aby 3. zasedání 32. synodu předložila další zprávu o průběhu jednání.

Usnesení č. 30: Uložení archivních fondů ČCE
Synod bere na vědomí, že usnesení o uložení archivních fondů ČCE je průběžně plněno a ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 32. synodu předložila další zprávu o plnění tohoto usnesení.

Usnesení č. 31: Zveřejňování publikací pro církevní práci
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o přípravě internetového zveřejňování základních publikací a materiálů, které souvisejí se životem církve, a ukládá synodní radě, aby o zveřejňovaných publikacích průběžně informovala církevní sbory.

Usnesení č. 32: Sexuální zneužívání žen a dětí v česko-německém příhraničí
1. Synod bere na vědomí dokument „Obchod s lidmi, sexuální vykořisťování žen a zneužívání dětí v česko-německém příhraničí“, který připravila společná komise ČCE a EKD, a ukládá synodní radě, aby jej vhodným způsobem zveřejnila.
2. Synod schvaluje text uvedený v dokumentu pod písmenem B jako společné prohlášení synodů EKD a ČCE a ukládá synodní radě, aby je po schválení synodem EKD rozeslala do sborů.
3. Synod schvaluje dopis sborům k problematice obchodu s lidmi a nucené prostituce a ukládá synodní radě, aby jej sborům rozeslala.
4. Synod ukládá synodní radě, aby ve spolupráci s Diakonií vyhledala vhodnou osobu a pověřila ji úkoly, které vyplývají z doporučení společného dokumentu v části Pomoc a záchranná síť, tj. koordinací spolupráce a shromažďováním informací.
5. Synod ukládá synodní radě, aby o dokumentu „Obchod s lidmi, sexuální vykořisťování žen a zneužívání dětí v česko-německém příhraničí“ informovala také církve v české ekuméně a aby případně zjistila možnosti spolupráce v této oblasti.
6. Synod ukládá synodní radě, aby hledala způsob, jak i nadále průběžně sledovat tuto problematiku a reagovat na aktuální vývoj situace.

Usnesení č. 33: Manželství a rodina
1. Synod děkuje komisi pro zpracování tématu Manželství, rodina a jejich úskalí a bere na vědomí její zprávu předloženou v tisku č. 25.
2. Synod ukládá synodní radě, aby zajistila dokončení brožury, kterou komise připravuje.
3. Synod bere na vědomí Metodiku předmanželských příprav předloženou v tisku 17/5 a ukládá synodní radě, aby do 3. zasedání 32. synodu zajistila její doplnění o výslovný ohled na ekumenickou problematiku (smíšené sňatky) a na manželství s nevěřícím či rozvedeným partnerem.

Usnesení č. 34: Nemocniční kaplan
1. Synod bere na vědomí, že odst. 1–3 usnesení o nemocničním kaplanovi byly splněny.
2. Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 32. synodu předložila koncepci činnosti nemocničních
kaplanů.

Usnesení č. 35: Supervize kazatelů
Synod souhlasí s tezemi, které vypracovala komise pro přípravu koncepce supervize kazatelů v ČCE, a očekává, že komise na jejich základě dokončí vypracování podrobné koncepce supervize kazatelů v ČCE do 3. zasedání 32. synodu.

Usnesení č. 36: Celoživotní vzdělávání ordinovaných
Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 32. synodu předložila koncepci celoživotního vzdělávání kazatelek, kazatelů, ordinovaných presbyterek a presbyterů.

Usnesení č. 37: Výpomoc ve sborech náměstků synodního seniora a ve sborech seniorů
Synod ukládá synodní radě, aby pro 3. zasedání 32. synodu připravila návrh na řešení výpomoci ve sborech náměstků synodního seniora a seniorů.

Usnesení č. 38: Zpověď v ČCE
Synod ukládá synodní radě, aby PO teologický a PO liturgický pověřila vypracováním podnětů k praktikování zpovědi v životě ČCE a předložila tyto podněty 3. zasedání 32. synodu ČCE.

Usnesení č. 39: Zrušení Farního sboru ČCE v Rýmařově
Synod ke dni 31.12.2008 ruší FS ČCE v Rýmařově, který pro nedostatek aktivních členů již není schopen plnit své základní funkce. Členové FS ČCE v Rýmařově se od 1.1.2009 převádějí do FS ČCE v Šumperku. Zrušený FS ČCE v Rýmařově vstupuje od 1.1.2009 do likvidace. Veškeré závazky a majetek budou převedeny na FS ČCE v Šumperku. Za likvidaci odpovídá seniorátní výbor Moravskoslezského seniorátu.

Usnesení č. 40: Nově zřízené kazatelské místo
Synod zřizuje místo seniorátního kazatele v Moravskoslezském seniorátu.

Usnesení č. 41: Podporovaná kazatelská místa
1. Synod prodlužuje dobu podpory kazatelského místa ve FS ČCE v Hořovicích o jeden rok od 1.10.2008 do 30.9.2009. Podpora bude činit 100 % částky odvodu do Personálního fondu, kterou stanoví synod.
2. Synod prohlašuje kazatelské místo ve FS ČCE v Chrástu u Plzně za podporované na dobu dvou let od 1.10.2008 do 30.9.2010. Podpora bude činit 100 % částky odvodu do Personálního fondu, kterou stanoví synod.
3. Synod prodlužuje dobu podpory kazatelského místa ve FS ČCE v Silůvkách o tři roky od 1.9.2008 do 31.8.2011. Podpora v době od 1.9.2008 do 31.8.2009 bude činit 90 %, v době od 1.9.2009 do 31.8.2010 bude činit 75 % a v době od 1.9.2010 do 31.8.2011 bude činit 50 % částky odvodu do Personálního fondu, kterou stanoví synod.

Usnesení č. 42: Zprávy o sborech s podporovanými a misijními místy
Synod ukládá sborům, ve kterých je zřízeno podporované či misijní kazatelské místo, aby každý rok předkládaly synodu zprávu o životě sboru.

Usnesení č. 43: Rekreační střediska povšechného sboru
Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 32. synodu předložila návrh, jak nakládat s rekreačními středisky ve vlastnictví povšechného sboru ČCE a jak je provozovat.

Usnesení č. 44: Projekt Malešice
1. Synod bere na vědomí, že synodní rada nebude nakládat s pozemkem v Malešicích do vyřešení otázky majetkového narovnání mezi státem a církví.
2. Synod ukládá synodní radě, aby nejpozději 4. zasedání 32. synodu předložila zprávu o nakládání s pozemkem v Malešicích.

Usnesení č. 45: Analýza fungování Diakonie
1. Synod bere na vědomí zprávu o situaci v Diakonii ČCE po novelizaci Řádu diakonické práce předloženou v tisku č. 17/2.
2. Synod ukládá synodní radě, aby pro 4. zasedání 32. zajistila vypracování obdobné analýzy fungování Diakonie.

Usnesení č. 46: Témata zasedání synodu
Synod ukládá synodní radě, aby témata příštích zasedání synodu předkládala s koncepcí projednávání těchto témat ve sborech a seniorátech.

Usnesení č. 47: Téma 4. zasedání 32. synodu
1. Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 32. synodu předložila stanovisko k dokumentu Světového luterského svazu, který byl přijat 26.3.2007 v Lundu a týká se ordinované služby v církvi.
2. 3. zasedání 32. synodu rozhodne, zda tento text bude podkladem pro téma 4. zasedání 32. synodu.

Usnesení č. 48: Termín 4. zasedání 32. synodu
Synod stanovuje dobu konání 4. zasedání 32. synodu na dny 13. až 16. května 2010.

 

D) HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

Usnesení č. 49: Schválení účetní závěrky povšechného sboru za rok 2007
1. Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru za rok 2007 a úhradu dosud neuhrazené ztráty z účtu vlastního jmění povšechného sboru.
2. Synod schvaluje hospodaření s Personálním fondem za rok 2007.

Usnesení č. 50: Rozpočet povšechného sboru pro rok 2008
Synod schvaluje rozpočet povšechného sboru pro rok 2008 předložený v tisku č. 16 na str. 1–4.

Usnesení č. 51: Celocírkevní repartice v roce 2009
Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2009 v celkové výši 3 416 400,– Kč a jejich rozdělení na senioráty takto:

Seniorát Repartice 2009 Seniorát Repartice 2009
I Pražský 573 100 VIII Chrudimský 276 500
II Poděbradský 262 500 IX Poličský 157 100
III Jihočeský 68 200 X Horácký 212 600
IV Západočeský 137 600 XI Brněnský 418 100
V Ústecký 106 600 XII Východomoravský 516 700
VI Liberecký 80 400 XIII Moravskoslezský 370 600
VII Královéhradecký 199 000 XIV Ochranovský 37 400
Celkem 3 416 400

Usnesení č. 52: Odvod do Personálního fondu v r. 2009
Synod stanovuje pro rok 2009 odvod do Personálního fondu ve výši 67 000,– Kč za každé místo plně obsazené kazatelem.

Usnesení č. 53: Celocírkevní sbírky v r. 2009
Synod usnáší, že v roce 2009 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:
1. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost - postní neděle
2. Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty - Velikonoce
3. Sbírka pro Diakonii - svatodušní svátky
4. Sbírka solidarity sborů - červen
5. Sbírka pro křesťanskou službu - první neděle v září
6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc - Díkčinění
7. Sbírka JTD - do konce října
8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát - Vánoce

Usnesení č. 54: Životní pojištění a penzijní připojištění kazatelů ČCE
Synod ukládá synodní radě, aby nejpozději od 1.1.2009 zřídila všem kazatelům ČCE životní pojištění nebo penzijní připojištění. Všem novým kazatelům ČCE bude životní pojištění nebo penzijní připojištění zřízeno při jejich nástupu. Výdaje životního pojištění a penzijního připojištění budou hrazeny z prostředků Personálního fondu.

Usnesení č. 55: Roční odměny synodního seniora a jeho náměstků
Synod schvaluje způsob stanovení ročních odměn synodního seniora a jeho náměstků vypracovaný předsednictvem synodu v roce 2007 a potvrzuje jeho platnost i pro další roky.

Usnesení č. 56: Mzdový řád pro zaměstnance ČCE
Synod usnáší mzdový řád pro zaměstnance ČCE předložený v tisku č. 23 na str. 5–6.

Usnesení č. 57: Financování míst kazatelů povšechného sboru
Synod ukládá synodní radě, aby do 3. zasedání 32. synodu zpracovala analýzu nákladů na kazatele povšechného sboru a navrhla pravidla jejich financování, která stanoví, že navrhovatel zřízení místa kazatele povšechného sboru je povinen zajistit zdroj pro úhradu nákladů souvisejících s tímto místem.

Usnesení č. 58: Odměny členů dozorčí rady Diakonie ČCE
Synod ukládá hospodářské komisi synodu, aby pro 3. zasedání 32. synodu připravila návrh, jak naplnit ustanovení ŘDP čl. 13 C odst. 7 o odměnách členů dozorčí rady Diakonie ČCE.

Usnesení č. 59: Vnitrocírkevní kompenzace za majetek zabavený v době nesvobody
1. Synod děkuje sborům, které se dobrovolně vzdaly nároků na zabavený a nevydávaný majetek.
2. Synod usnáší, že těmto sborům bude poskytnuta kompenzace formou prominutí odvodů do Personálního fondu po dobu stanovenou tabulkou v tisku č. 24 na straně 2, nejvýše však po dobu dvaceti let.
3. Výše kompenzace je stanovena počtem let (k), v nichž bude sboru prominut odvod do Personálního fondu. Je-li kazatel sboru povolán na částečný pracovní úvazek (u), stanoví se doba kompenzace (t) podle vzorce t = k / u. V letech, kdy je sbor administrován, promíjí se sboru administrátora část odvodu do Personálního fondu, kterou stanoví dohoda uzavřená mezi sbory dle Statutu Personálního fondu čl. 5 odst. 1 písm. f).
4. Běh lhůty pro poskytování kompenzací začíná dva roky po nabytí účinnosti Zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů.
5. S Diakonií ČCE uzavře ČCE samostatnou dohodu o kompenzaci, jakmile bude rozhodnuto, který zabavený majetek bude Diakonii ČCE vydán. Dohodu musí schválit synod.
6. Pokud bude významně změněna výše nebo princip majetkového vyrovnání mezi státem a církví, budou kompenzace znovu posouzeny.

Usnesení č. 60: Odmítnutí darů z prostředků získaných hazardem
1. Synod schvaluje rozhodnutí, jímž synodní rada odmítla finanční příspěvek Nadačního fondu „Naděje třetího tisíciletí“.
2. Synod ukládá synodní radě, aby nadále nepřijímala dary, jejichž zdrojem jsou povinné odvody provozovatelů výherních hracích přístrojů a jiných hazardních her.

Usnesení č. 61: Hospodaření rekreačních středisek povšechného sboru
Synod ukládá synodní radě, aby poslancům 32. synodu předložila písemné vysvětlení rozporů v hospodaření rekreačních středisek a v jejich hodnocení ve zprávě synodní rady, zprávě o hospodaření povšechného sboru a zprávě revizorů hospodaření povšechného sboru.

Usnesení č. 62: Podpora grantového financování
1. Synod ukládá ústřednímu představenstvu JJ a ústřednímu shromáždění JJ, aby vypracovaly systém podpory podávání grantových přihlášek a spolufinancování grantů EU a grantů z veřejných prostředků.
2. Synod ukládá ústřednímu představenstvu JJ a ústřednímu shromáždění JJ, aby v letech 2009–2011 poskytovaly prostředky určené pro daný rok s výjimkou HDL přednostně ve formě půjček a darů na spolufinancování grantů EU, případně na vypracování žádostí o granty EU a o granty z veřejných zdrojů.

Usnesení č. 63: Hospodaření Diakonie a jeho audit
1. Synod ukládá správní radě Diakonie ČCE, aby předkládala synodu zprávu o činnosti a hospodaření za předcházející rok.
2. Synod ukládá správní radě Diakonie ČCE, aby audit účetních závěrek Diakonie ČCE a účetních závěrek středisek Diakonie ČCE předkládala synodu na jeho nejbližším zasedání po 30. červnu roku následujícího po sledovaném období, kterého se audity účetních závěrek týkají.

Usnesení č. 64: Úhrada nákladů synodu
Náklady 2. zasedání 32. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic. Cestovní výlohy budou hrazeny takto: V případech, kdy byl použit osobní automobil obsazený nejméně čtyřmi osobami, bude hrazeno cestovné autem dle zákona o cestovních náhradách. Ve všech ostatních případech bude hrazeno cestovné ve výši nákladů na jízdné v prostředcích hromadné dopravy. Z obtížně dostupných oblastí bude hrazeno jízdné autem do nejbližší vhodné stanice.

Za předsednictvo synodu: Vladimír Kopecký, předseda 32. synodu ČCE
Za synodní radu ČCE: Joel Ruml, synodní senior,
Mahulena Čejková, synodní kurátorka