Vedení církve  »  Synod  »  Usnesení synodů

2009 květen - Usnesení 2. mimořádného zasedání 32. synodu

Všem sborům a kazatelským stanicím ČCE
a poslancům 3. zasedání 32. synodu ČCE

V Praze dne 9. června 2009
Č. j.: SEK/810/2009

Usnesení 2. mimořádného zasedání 32. synodu ČCE 14. května 2009, Praha 2 – Vinohrady, Korunní 60

Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 32. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 2. mimořádného zasedání 32. synodu ČCE:

A) VOLBY
Během 2. mimořádného zasedání 32. synodu neproběhly žádné volby.

B) CÍRKEVNÍ ZŘÍZENÍ A ŘÁDY, PRÁVNÍ PŘEDPISY

Usnesení č. 1: Změna Řádu o správě církve
Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 3. Do čl. 3 se vkládá nový odstavec 3 v tomto znění:
3. Ve sboru, jehož kazatelem je náměstek synodního seniora, vzniká na dobu jeho funkčního období ve vyšším správním orgánu další kazatelské místo. Toto kazatelské místo zanikne 6 měsíců poté, co kaza-tel sboru přestane vykonávat funkci náměstka synodního seniora.
Dosavadní odstavec 3 se přečísluje na odst. 4.

Usnesení č. 2: Změna jednacího a volebního řádu
Synod usnáší změnu Jednacího a volebního řádu čl. 15. V dosavadním čl. 15 odst. 1 se za písmeno a vkládá nové písmeno b v tomto znění:
b. Návrh, jehož uskutečnění vyžaduje finanční náklady, musí obsahovat přesné určení zdrojů, z nichž bude uskutečnění návrhu financováno. Pokud návrh toto určení neobsahuje, předsednictvo shromáždě-ní vyřadí návrh z projednávání a podá v nejbližším zasedání shromáždění zprávu o svém rozhodnutí a o jeho důvodech.
Dosavadní písm. b–d se mění na c–e.

Usnesení č. 3: Změny Řádu hospodaření církve
ŘHC čl. 3:
Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 3. Dosavadní odstavec 2 se mění a doplňují se nové od-stavce 3–4 takto:
2. Shromáždění sboru volí nejméně dva revizory a dva náhradníky (u povšechného sboru čtyři revizory a čtyři náhradníky), kteří provádějí revizi a kontroly hospodaření sboru.
3. Revizoři jsou při své činnosti oprávněni nahlížet do všech dokladů, které se týkají činnosti a hospoda-ření sboru. Správní orgán sboru je povinen revizorům tyto doklady poskytnout, podle potřeby s nimi spolupracovat a pozvat je jako poradce do svého zasedání, pokud o to požádají a vymezí předmět jed-nání, kterého se chtějí účastnit.
4. Revizoři předkládají shromáždění sboru nejméně jednou ročně písemnou zprávu o své činnosti, o vý-sledcích provedených revizí a o svém stanovisku k výsledku hospodaření a k rozpočtu sboru. Revizoři příslušného sboru vyšší úrovně mají právo z vlastního rozhodnutí nebo na výzvu správního orgánu pří-slušného sboru vyšší úrovně kontrolovat hospodaření sborů nižší úrovně po předchozím projednání s jejich správními orgány.
Dosavadní odst. 3–6 se přečíslují na 5–8.

ŘHC čl. 6:
Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 6. Dosavadní odstavec 5 se mění a doplňuje se nový od-stavec 6 takto:
5. Základním pravidlem tvorby rozpočtu je jeho vyrovnanost. Celková výše výdajů nesmí překročit cel-kovou výši příjmů. Jsou-li v příjmových položkách rozpočtu uvedeny půjčky potřebné ke krytí nezbyt-ných mimořádných výdajů, musí být k rozpočtu přiložen reálný splátkový kalendář.
6. Hospodaří-li sbor se ziskem, musí sborové shromáždění v každém roce rozhodnout, jak bude zisk pou-žit. Hospodaří-li sbor se ztrátou, musí sborové shromáždění v každém roce rozhodnout, jak bude ztráta uhrazena.
Dosavadní odst. 6–9 se přečíslují na 7–10.

ŘHC čl. 13:
Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 13. Dosavadní odstavce 4–6 se mění takto:
4. Výši celocírkevních repartic na příští kalendářní rok a jejich rozdělení na senioráty stanovuje synod. Rozdělení celocírkevních repartic na farní sbory seniorátu stanovuje konvent. Přehled celocírkevních repartic předepsaných jednotlivým sborům seniorátu pro daný rok předkládají seniorátní výbory sy-nodní radě nejpozději do 31. prosince předchozího roku. Celocírkevní repartice slouží v rámci přísluš-ného rozpočtu na úhradu nákladů synodu, synodní rady, ústřední církevní kanceláře, kanceláře Jero-nýmovy jednoty, církevního soudu, poradních odborů a komisí synodní rady, na údržbu majetku po-všechného sboru, na poskytování pomoci církevním sborům a na sociální výpomoc pracovníkům církve.
5. Farní sbory odvádějí seniorátní repartice na účet seniorátního výboru. Farní sbory odvádějí celocírkev-ní repartice na příslušný účet povšechného sboru ve dvou pololetních splátkách k 30.6. a k 30.11. kaž-dého roku.
6. Odvody seniorátních repartic kontroluje seniorátní výbor. Odvody celocírkevních repartic kontroluje synodní rada.

ŘHC čl. 23:
Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 23. Dosavadní odstavec 4 se mění takto:
4. Změna čl. 12 odst. 1–3, usnesená 2. zasedáním 32. synodu ČCE, nabývá na základě usnesení 2. mimo-řádného zasedání 32. synodu ČCE účinnosti dnem vyhlášení usnesení 2. mimořádného zasedání 32. synodu. Změna čl. 12 odst. 4–5 a čl. 22, usnesená 2. zasedáním 32. synodu ČCE, nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a círk-vemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů.

Usnesení č. 4: Změna Řádu diakonické práce
Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 18. Dosavadní odst. 4 písm. d–e se mění takto:
d. Diakonie ČCE a její střediska mohou zcizovat (převádět úplatně i bezúplatně) nemovitosti, jejichž hodnota přesahuje 10 000 000 Kč, pouze s předchozím souhlasem synodu. Žádost o souhlas se zcize-ním nemovitostí předkládá Diakonie ČCE synodu prostřednictvím dozorčí rady Diakonie ČCE po předchozím souhlasném vyjádření synodní rady ČCE. Střediska předkládají tuto žádost synodu pro-střednictvím dozorčí rady Diakonie ČCE po předchozím souhlasném vyjádření správní rady Diakonie ČCE. Diakonie ČCE i její střediska mohou zcizovat nemovitosti v hodnotě od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč se souhlasem dozorčí rady Diakonie ČCE. Žádost o souhlas se zcizením nemovitostí předkládají střediska dozorčí radě Diakonie ČCE prostřednictvím správní rady Diakonie ČCE.
e. Diakonie ČCE může zatěžovat (zřizovat věcná břemena, zastavovat či pronajímat) nemovitosti, jejichž hodnota přesahuje 10 000 000 Kč, s předchozím souhlasem synodní rady ČCE. Žádost o souhlas se za-tížením nemovitostí předkládá Diakonie ČCE synodní radě prostřednictvím dozorčí rady Diakonie ČCE. Diakonie ČCE může zatěžovat nemovitosti v hodnotě od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč se souhlasem dozorčí rady Diakonie ČCE. Střediska mohou zatěžovat nemovitosti, jejichž hodnota přesa-huje 1 000 000 Kč, s předchozím souhlasem dozorčí rady Diakonie ČCE. Žádost o souhlas se zatíže-ním nemovitostí předkládají střediska dozorčí radě Diakonie ČCE prostřednictvím správní rady Diako-nie ČCE.
Dosavadní písm. f se vypouští.

Usnesení č. 5: Změny Statutu Personálního fondu
Statut PF čl. 5:
Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 5. Do odstavce 1 se vkládá nové písmeno d v tomto znění:
d. Sboru, v němž je obsazeno kazatelské místo zřízené podle ustanovení ŘSC čl. 3, odst. 3, je roční odvod snížen o poměrnou část, která odpovídá pracovnímu úvazku spojenému s tímto místem, nejvýše však o 1/2 ročního odvodu stanoveného synodem. Část, o kterou je roční odvod sboru snížen, odvádí do Per-sonálního fondu povšechný sbor.
Dosavadní písm. d–h se mění na písm. e–i .
Statut PF čl. 8:
Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 8. Dosavadní odstavec 2 se mění takto:
2. 2. zasedání 32. synodu usneslo změnu statutu 16.5.2008 a statut se změnou byl vyhlášen SR ČCE dne 10.6.2008.
Změna čl. 1 odst. 4 řádky 5–6, čl. 2 odst. 5 písm. c), čl. 3 (vložení nového čl. 3 a přečíslování následu-jících článků) a čl. 7 odst. 4 nabývají na základě usnesení 2. mimořádného zasedání 32. synodu účin-nosti dnem vyhlášení usnesení 2. mimořádného zasedání 32. synodu.
Změny čl. 2 odst. 5 písm. f) g), čl. 4 odst. 1 písm. e) f) a čl. 5 odst. 4 a změna minimálního zůstatku disponibilních prostředků v čl. 7 odst. 2 nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost Zákon o zmír-nění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvo-body, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů.
Změna čl. 5 odst. 2 a vypuštění dosavadního čl. 5 odst. 4 a 5 statutu nabývá účinnosti 1.1.2009.
V ostatních částech nabývá tato změna statutu účinnosti dnem vyhlášení synodní radou.

C) SPRÁVA CÍRKVE

Usnesení č. 6: Zpronevěra peněz v ÚCK
Synod bere na vědomí zprávy předložené v souvislosti se zpronevěrou finančních prostředků v ÚCK, tj. zprávu synodní rady, zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru a zprávu auditorské komise zřízené synodní radou a předsednictvem synodu, a informace o provedených opatřeních, které jsou zahrnuty v těchto zprávách.

Usnesení č. 7: Změny ve správě povšechného sboru
Synod ukládá synodní radě, aby připravila zásadní změny organizace a řízení správy povšechného sboru a aby 4. zasedání 32. synodu předložila varianty vhodných řešení.

Usnesení č. 8: Výpomoc ve sborech seniorů
Synod ukládá synodní radě, aby pro 4. zasedání 32. synodu připravila návrh na řešení výpomoci ve sborech seniorů.

 

D) HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

Usnesení č. 9: Dluh FS ČCE v Chebu vůči JTD
1. Synod promíjí Farnímu sboru ČCE v Chebu část nesplaceného dluhu vůči fondu JTD, která vznikla v souvislosti s opravami kostela v Plesné. Celkový dluh sboru se snižuje o částku 957 012,– Kč.
2. Synod ukládá synodní radě a seniorátnímu výboru Západočeského seniorátu, aby vůči Farnímu sboru ČCE v Chebu postupovali dle Pravidel hospodářské pomoci.

Za předsednictvo synodu: Vladimír Kopecký, předseda 32. synodu ČCE
Za synodní radu ČCE: Joel Ruml, synodní senior, Mahulena Čejková, synodní kurátorka