Vedení církve  »  Synod  »  Usnesení synodů

2009 květen - 3. zasedání 32. synodu ČCE

Českobratrská církev evangelická
Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9
tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: srcce@srcce.cz; www.srcce.cz

Všem sborům a kazatelským stanicím ČCE
a poslancům 3. zasedání 32. synodu ČCE
V Praze dne 9. června 2009
Č. j.: SEK/811/2009

Usnesení 3. zasedání 32. synodu ČCE
15.–17. května 2009, Praha 2 – Vinohrady, Korunní 60

Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 32. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 3. zasedání 32. synodu ČCE:

 

A) VOLBY

Usnesení č. 1: Volba synodní rady ČCE
1. Synod zvolil synodní radu ČCE a její náhradníky takto:
Synodní senior: Joel Ruml
Synodní kurátorka: Lia Valková
1. náměstek synodního seniora: Daniel Ženatý
1. náměstek synodní kurátorky: Pavel Stolař
2. náměstek synodního seniora: Pavel Kašpar
2. náměstkyně synodní kurátorky: Eva Zadražilová
1. náhradník: Jan Keřkovský
1. náhradník: Daniel Fojtů
2. náhradník: Jiří Gruber
2. náhradník: Antonín Plachý
3. náhradnice: Ester Čašková
3. náhradník: Vladimír Zikmund
2. Funkční období synodní rady zvolené 3. zasedáním 32. synodu začíná 23.11.2009.
3. Synodní rada zvolená 3. zasedáním 32. synodu bude ustanovena při bohoslužebném shromáždění
v Praze 21.11.2009.

Usnesení č. 2: Volba církevní pastýřské rady
Synod zvolil církevní pastýřskou radu a její náhradníky takto:
Členové: Pavel Pokorný, Zdeněk Susa, Jan Keller, Eva Halamová, Jan Balcar
Náhradníci: 1. Pavel Smetana, 2. Naděje Čejková, 3. Miloslav Vašina, 4. Lydie Roskovcová, 5. Otakar Keller

Usnesení č. 3: Volba náhradníků dozorčí rady Diakonie ČCE
Synod zvolil náhradníky dozorčí rady Diakonie ČCE takto:
1. Petr Hudec, 2. Jan Balcar, 3. František Hruška, 4. Josef Beneš

Usnesení č. 4: Doplňovací volba poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty
Synod zvolil poslancem ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty za Královéhradecký seniorát Zdeňka Ryšavého.

Usnesení č. 5: Opakovaná volba kazatele pro české sbory ve východní Evropě
Synod opakovaně povolal Petra Brodského na místo kazatele povšechného sboru pro české sbory ve východní Evropě s plným pracovním úvazkem na dobu určitou od 1.1.2010 do 31.12.2010.

Usnesení č. 6: Opakovaná volba nemocničních kaplanů
1. Synod opakovaně povolal Dagmar Hrubantovou na místo nemocniční kaplanky – kazatelky povšechného sboru s polovičním pracovním úvazkem na dobu určitou od 1.9.2009 do 31.8.2010.
2. Synod opakovaně povolal Jiřího Weinfurtera na místo nemocničního kaplana – kazatele povšechného sboru s polovičním pracovním úvazkem na dobu určitou od 1.9.2009 do 31.8.2010.
3. Odvod do PF za nemocniční kaplany bude hrazen z prostředků povšechného sboru.

Usnesení č. 7: Volba farářky mládeže
Synod povolává Marii Medkovou na místo tajemnice – farářky mládeže – kazatelky povšechného sboru s plným pracovním úvazkem na dobu určitou od 1.9.2009 do 31.8.2015.

Usnesení č. 8: Ustanovení vedoucí tajemnice ÚCK
Synod ustanovuje Lydii Gallusovou vedoucí tajemnicí Ústřední církevní kanceláře.

 

B) CÍRKEVNÍ ZŘÍZENÍ A ŘÁDY, PRÁVNÍ PŘEDPISY

Usnesení č. 9: Změny Církevního zřízení
CZ § 3:
Synod usnáší změnu CZ § 3. Do § 3 se vkládá nový odst. 6 v tomto znění:
6. Ordinovaní členové církve jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, které jim byly důvěrně
svěřeny.
Dosavadní odst. 6–7 se přečíslují na odst. 7–8.
CZ § 12:
Synod usnáší změnu Církevního zřízení § 12. Dosavadní odst. 6 se vypouští.
Dosavadní odst. 7–9 se přečíslují na odst. 6–8.
Synod usnáší změnu Církevního zřízení § 12. Dosavadní odst. 10 se přečísluje na odst. 9 a mění se takto:
9. Pokud uplynula doba určitá, na kterou byl kazatel povolán ke službě ve sboru, je možno přistoupit k opakované volbě. Není-li kazatel v opakované volbě znovu zvolen nebo nedojde-li k opakované volbě, zaniká povolání kazatele ke službě v příslušném sboru nejpozději 6 měsíců od konce doby, na niž byl kazatel zvolen.
Dosavadní odst. 11–12 se přečíslují na odst. 10–11.

Usnesení č. 10: Řízení o změnách Církevního zřízení
CZ § 12 odst. 11:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 12 odst. 11. Dosavadní odst. 11 se mění takto:
11. Kazateli může být synodní radou dána výpověď ze zaměstnaneckého poměru v církvi pouze z některého z níže uvedených důvodů, který musí být ve výpovědi výslovně uveden:
a. skončí-li jeho povolání určitým sborem;
b. je-li zrušeno kazatelské místo, které dosud zastával;
c. žádá-li to svým nálezem pastýřská rada senát pastýřské rady nebo odvolací senát.
CZ § 15:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 15. Dosavadní § 15 se mění a doplňuje takto:
§ 15 Pastýřská služba a kázeň
1. K nápravě toho, co zřejmě narušuje vztahy ve sborech a co je v životě, činnosti a vyznání církevních pracovníků porušené, slouží pastýřská služba.
2. Pastýřskou službu členům místního farního sboru vykonává staršovstvo spolu s kazatelem.
3. Pastýřská služba a kázeň mezi staršími, kazateli a dalšími pracovníky církve a členy dalších orgánů církve je uložena seniorům a seniorátním výborům a synodnímu seniorovi a synodní radě a nezávislým celocírkevním kárným orgánům. K tomuto úkolu zřizuje konvent tří nebo pětičlennou seniorátní pastýřskou radu, synod pětičlennou církevní pastýřskou radu se stejnými počty náhradníků.
4. O kárných proviněních starších, kazatelů, pracovníků církve a členů církevních orgánů rozhoduje výlučně pastýřská rada a odvolací senát.
5. Pastýřská rada rozhoduje s celocírkevní působností o kárných proviněních v I. stupni. Pastýřská rada má 6 členů, které volí synod. Nejméně 2 členové pastýřské rady musí být kazatelé v činné službě a nejméně 2 členové pastýřské rady musí mít vysokoškolské právnické vzdělání. O kárných proviněních pastýřská rada rozhoduje v tříčlenných senátech.
6. Odvolací senát rozhoduje s celocírkevní působností o kárných proviněních v odvolacím stupni.
Odvolací senát má 3 členy a 3 náhradníky, které volí synod. Nejméně 1 člen a 1 náhradník odvolacího senátu musí být kazatelé a nejméně 1 člen a 1 náhradník odvolacího senátu musí mít vysokoškolské právnické vzdělání.
7. Pastýřská rada a odvolací senát rozhodují o kárných proviněních jako nezávislé orgány a jejich rozhodnutí nepodléhají přezkumu jinými orgány církve. Rozhodnutí pastýřské rady a odvolacího senátu jsou závazná pro členy církve, kterých se přímo týkají, a pro všechny orgány
církve.
CZ § 17:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 17. Dosavadní § 17 se mění a doplňuje takto:
§ 17 CelocCírkevní řády, pravidla a statuty
1. Synod usnáší Celocírkevní řády, které provádějí církevní zřízení, usnáší synod a jsou závazné pro celou církev všechny sbory a členy církve.
2. Synod dále usnáší pravidla a statuty, kterými podrobněji rozvádí úpravu stanovenou církevními řády. Pravidla a statuty jsou rovněž závazné pro všechny sbory a členy církve.
3. Pastýřská rada a odvolací senát při rozhodování ve věcech, které jsou jim svěřeny, jsou oprávněny posuzovat soulad pravidel a statutů s církevními řády a soulad církevních řádů s Církevním zřízením. K ustanovením pravidel a statutů, která nejsou v souladu s církevními
řády, a k ustanovením církevních řádů, která nejsou v souladu s Církevním zřízením, pastýřská rada a odvolací senát při svém rozhodování nepřihlíží.
4. Dojde-li odvolací senát po provedeném řízení k závěru, že pravidla, statut či jejich jednotlivá ustanovení jsou v rozporu s církevními řády nebo s Církevním zřízením nebo že církevní řád či jeho jednotlivá ustanovení jsou v rozporu s Církevním zřízením, rozhodne nálezem, že taková pravidla, statut nebo církevní řád či jejich jednotlivá ustanovení se ruší dnem, který odvolací senát v nálezu určí.
CZ § 18:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 18. Dosavadní § 18 se mění a doplňuje takto:
§ 18 Církevní dohled a opravné prostředky
1. Každý vyšší správní orgán má povinnost pozastavit, případně zrušit usnesení, rozhodnutí nebo volby, odporují-li Církevnímu zřízení nebo řádům.
2. Proti usnesením, rozhodnutím a volbám církevních orgánů se může odvolat každý člen i orgán církve tím dotčený, a to instančním postupem k nadřízeným správním orgánům až k synodní radě.
Proti rozhodnutím církevních orgánů se může každý člen církve či církevní sbor, který je rozhodnutím přímo dotčen, odvolat k vyššímu správnímu orgánu. Odvoláním k vyššímu správnímu orgánu může jednotlivý člen církve či církevní sbor napadnout rovněž platnost
volby, je-li touto volbou přímo dotčen.
3. Rozhodnutí synodní rady ve věcech správních je konečné. Proti rozhodnutím synodní rady, která nemají povahu jen správní, může se seniorátní výbor nebo konvent odvolat k synodu. Podání tohoto odvolání není vázáno lhůtou. Odvolání se podává přímo u vyššího správního orgánu a musí být podáno ve lhůtě 30 dnů od vyhlášení rozhodnutí nebo výsledků volby. Odvolání je rovněž podáno včas, je-li v této lhůtě podáno u církevního orgánu, proti jehož rozhodnutí či volbě směřuje.
4. Odvolání proti usnesením a rozhodnutím se podává do 30 dnů ode dne doručení u té instance, která napadené rozhodnutí učinila. Odvolání proti volbám se podává přímo odvolací instanci do 30 dnů ode dne vyhlášení voleb. Vyšší správní orgán odvolání buď zamítne, nebo odvoláním napadené rozhodnutí či volbu zruší a vrátí věc k novému rozhodnutí či k nové volbě církevnímu orgánu, proti jehož rozhodnutí či volbě odvolání směřovalo, nebo odvoláním napadené rozhodnutí svým rozhodnutím změní.
5. Odvolání nemá odkladný účinek. Na žádost odvolatele však může instance, která rozhodnutí učinila, nebo odvolací instance sama odkladný účinek povolit, pokud to není církevním zřízením výslovně vyloučeno. Proti rozhodnutí o odvolání, proti rozhodnutím synodní rady a rozhodnutím
či usnesením synodu učiněným v jednotlivé věci a proti volbám provedeným synodní radou či synodem může každý člen církve či církevní orgán, který je uvedenými rozhodnutími, usneseními či volbami přímo dotčen, podat stížnost k odvolacímu senátu.
6. Stížnost se podává přímo u odvolacího senátu a musí být podána ve lhůtě 30 dnů od vyhlášení rozhodnutí, usnesení či volby dle odst. 5. Stížnost je rovněž podána včas, je-li v této lhůtě podána u církevního orgánu, proti jehož rozhodnutí či volbě směřuje.
7. Odvolací senát buď stížnost zamítne, nebo zruší rozhodnutí o odvolání a vrátí věc vyššímu správnímu orgánu, synodní radě nebo synodu k novému rozhodnutí. Církevní orgány jsou při novém rozhodování vázány názorem odvolacího senátu.
8. Pro rozhodování v kárných věcech platí samostatná úprava.
CZ § 23 odst. 7:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 23 odst. 7. Dosavadní odst. 7 se mění takto:
7. Konvent volí na šest let členy a náhradníky seniorátní pastýřské rady. Konvent navrhuje synodu kandidáty pro volbu členů pastýřské rady a pro volbu členů a náhradníků odvolacího senátu.
CZ § 26 odst. 12:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 26 odst. 12. Dosavadní odst. 12 se mění takto:
12. Synod volí na dobu šesti let církevní pastýřskou radu a její náhradníky. Synod volí na dobu čtyř let 6 členů pastýřské rady a 3 členy a 3 náhradníky odvolacího senátu.

Usnesení č. 11: Změna Řádu o správě církve
ŘSC čl. 11 C odst. 5:
Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 11 odst. 5. Dosavadní odst. 5 se mění takto:
5. Členy téhož správního orgánu nesmějí být zároveň manžel a manželka, rodiče a děti ani sourozenci.

Usnesení č. 12: Změny Řádu pro kazatele
ŘK čl. 2 odst. 7–9:
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 2 odst. 7–9. Dosavadní odst. 7–8 se mění takto:
7. Po každých pěti letech služby může kazatel požádat o udělení dlouhodobého studijního volna na dobu tří měsíců. Studijní volno uděluje po kladném vyjádření příslušného staršovstva a seniorátního výboru synodní rada.
8. V každém kalendářním roce může kazatel požádat o udělení krátkodobého studijního volna na dobu dvou týdnů, pokud v témže roce nežádá o udělení studijního volna podle odst. 7. Studijní volno uděluje po kladném vyjádření příslušného staršovstva seniorátní výbor, který o udělení studijního volna bez prodlení informuje synodní radu.
9. Žádost o udělení dlouhodobého studijního volna musí obsahovat studijní plán či pracovní projekt, z něhož je zřejmé, jakým způsobem chce kazatel studijního volna využít a jak hodlá výsledky své práce prezentovat. Doba studijního volna bude financována, pokud nebudou získány prostředky z jiných zdrojů, úhradou z personálního fondu do výše základního platu včetně pojistného.
ŘK čl. 4:
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 4. Dosavadní odst. 1 se mění takto a vkládá se nový odst. 2 v tomto znění:
1. Kazatel je ke své službě v církvi povolán na dobu určitou volbou ve shromáždění příslušného sboru podle ustanovení Jednacího a volebního řádu. Volba nabude platnosti po potvrzení synodní radou.
2. Doba určitá, na kterou je kazatel povolán, nesmí překročit 10 let nebo konec kalendářního roku, ve kterém kazatel dosáhne 65 let věku. Od roku, kdy kazatel dosáhne věku 65 let, může být volen vždy nejvýše na dobu 3 let.
Dosavadní odstavce 2–10 se přečíslují na 3–11.
ŘK čl. 5:
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 5 takto:
Čl. 5 Opakovaná volba kazatele
1. Opakovanou volbu podle CZ § 12 odst. 9 musí podstoupit kazatel, kterému skončí doba určitá, na niž byl povolán ke službě ve sboru. Pokud ve volbě kandiduje více kazatelů, nejedná se o opakovanou volbu.
2. Opakovaná volba se musí konat vždy v tom roce, kdy kazatel dosáhne věku 65 let.
3. Opakovaná volba musí být vykonána nejpozději do uplynutí doby, na kterou byl kazatel ke službě ve sboru povolán, nebo do konce kalendářního roku, ve kterém kazatel dosáhne věku 65 let.
4. Není-li kazatel v opakované volbě znovu zvolen nebo nedojde-li k opakované volbě, zaniká povolání kazatele ke službě v příslušném sboru nejpozději uplynutím 6 měsíců od konce lhůty, ve které podle odst. 3 měla opakovaná volba proběhnout.
ŘK čl. 11 odst. 2:
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 11 odst. 2 takto:
2. Povinnost absolvovat vikariát se vztahuje i na kazatele a duchovní z jiných církví, kteří se chtějí stát faráři Českobratrské církve evangelické. V odůvodněných případech je synodní rada oprávněna absolvování vikariátu prominout.
ŘK čl. 17 odst. 13:
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 17. Do čl. 17 se vkládá nový odst. 13 v tomto znění:
13. Ordinovaní presbyteři jsou na základě svého ordinačního slibu povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, které jim byly důvěrně svěřeny.
ŘK čl. 19:
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 19 takto:
Čl. 19. Pastorační pracovníci a katecheti
1. Pastoračním pracovníkem se může stát aktivní člen ČCE s hlasovacím právem, který má ukončené středoškolské vzdělání. Ve výjimečných případech se jím může stát aktivní člen farního sboru ČCE s hlasovacím právem, který má ukončené základní vzdělání a u něhož bylo rozpoznáno mimořádné nadání pro konkrétní práci, která se od něj očekává.
2. Katechetou se může stát aktivní člen ČCE s hlasovacím právem, který splňuje následující podmínky:
· má ukončené vzdělání na VOŠ biblické v Hradci Králové nebo úspěšně složil alespoň
1. odbornou zkoušku magisterského studijního programu teologie ETF UK nebo dokončil bakalářský studijní program teologie ETF UK,
· složil pedagogické minimum předepsané MŠMT ČR.
3. K povolání za pastoračního pracovníka nebo za katechetu je zapotřebí:
· doporučení staršovstva sboru, v němž kandidát žije a působí,
· doporučení příslušného seniorátního výboru,
· vyjádření psychologa o způsobilosti kandidáta pro tuto práci.
4. Pastorační pracovníky a katechety povolává synodní rada na žádost staršovstva sboru, ve kterém budou působit. Ke službě je pověřuje příslušný seniorátní výbor.
5. Synodní rada vede seznam pastoračních pracovníků a katechetů a pečuje o jejich další povinné vzdělávání.

Usnesení č. 13: Změny Řádu diakonické práce
ŘDP čl. 13 písm. C odst. 7:
Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 13 písm. C. Dosavadní odst. 7 se mění takto:
7. Členové dozorčí rady mají za svou činnost v dozorčí radě nárok na odměnu, jejíž výši stanovuje synod při volbě dozorčí rady s platností pro celé funkční období. Odměna je hrazena z prostředků Diakonie ČCE.
ŘDP čl. 14 písm. B odst. 56:
Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 14 písm. B odst. 5–6:
5. Členy dozorčí rady střediska nesmějí být zároveň manžel a manželka, rodiče a děti ani sourozenci.
6. Členy dozorčí rady střediska nesmějí být manžel, manželka, rodiče, děti ani sourozenci zaměstnance střediska nebo osoby, která je s Diakonií ČCE nebo střediskem v jiném ekonomickém vztahu.

Usnesení č. 14: Změna Řádu hospodaření církve
ŘHC čl. 19 odst. 3:
Synod usnáší změnu řádu hospodaření církve čl. 19. Za dosavadní odst. 2 se vkládá nový odst. 3 v tomto znění:
3. Sbor neobdrží souhlas k prodeji či k darování nemovitosti, ve které se nachází zvon, varhany či bohoslužebné zařízení, pokud shora uvedené věci nenabídne jiným sborům církve na webových stránkách www.srcce.cz v oddíle s názvem „nabídka – prodej“, a to nejméně 30 dnů přede dnem podání žádosti o souhlas k převodu.

Usnesení č. 15: Změny Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst
PZRKM čl. 3:
Synod usnáší změnu Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst čl. 3. Dosavadní čl. 3 se mění takto:
Čl. 3. Náležitosti žádosti o zřízení kazatelského místa
1. Žádost musí obsahovat podrobné zdůvodnění, rozsah a charakteristiku nové, resp. rozšířené kazatelské práce.
2. Žádost o zřízení kazatelského místa farního sboru musí obsahovat úplně vyplněný Dotazník, který je přílohou těchto Pravidel, včetně v něm požadovaných příloh.
3. Žádost o zřízení kazatelského místa seniorátního nebo povšechného sboru musí obsahovat časové snímky práce kazatele podle části IV Dotazníku, který je přílohou těchto Pravidel.
4. K žádosti o zřízení kazatelského místa farního a seniorátního sboru musí být přiloženo prohlášení správního orgánu příslušného církevního sboru o závazku provádět předepsané odvody do Personálního fondu a prohlášení o materiálním zajištění nového místa.
5. Žádost o zřízení kazatelského místa povšechného sboru musí obsahovat vyplněnou tabulku očekávaných nákladů na zřizované kazatelské místo v daném členění, včetně údajů, ze kterých církevních či mimocírkevních zdrojů budou tyto náklady financovány nebo spolufinancovány, a to na dva budoucí roky. Tabulka je přílohou těchto Pravidel.
6. Jestliže zamýšlená práce nového kazatelského místa přesahuje do území sousedního farního sboru, musí být součástí žádosti stanovisko příslušného staršovstva; jestliže přesahuje do území sousedního
seniorátu, musí být součástí žádosti také stanovisko příslušného seniorátního výboru.
7. Povede-li práce na novém kazatelském místě ke zřízení nového sboru, postupuje se podle Řádu o správě církve čl. 2.
PZRKM čl. 4:
Synod usnáší změnu Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst čl. 4. Do čl. 4 se vkládá nový odstavec 5 v tomto znění:
5. Doba, po kterou je kazatelské místo prohlášeno za misijní nebo podporované, se u místa obsazeného kazatelem počítá od data uvedeného v rozhodnutí synodu, není-li uvedeno, pak od data vyhlášení usnesení synodu. U místa neobsazeného se tato doba počítá od data povolání nového kazatele. Pokud není na takové kazatelské místo povolán kazatel do tří let od rozhodnutí synodu, prohlášení kazatelského místa za misijní nebo podporované pozbývá platnosti.
Dosavadní odstavce 5–8 se přečíslují na 6–9.

Usnesení č. 16: Pravidla celoživotního vzdělávání kazatelů
Synod usnáší Pravidla celoživotního vzdělávání kazatelů ve znění uvedeném v tisku č. 18/6 na str. 2–3.

Usnesení č. 17: Změna Řádu o správě církve a dalších řádů pro 4. zasedání 32. synodu
Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 32. synodu předložila k usnesení návrh změn Řádu o správě církve, případně dalších církevních řádů, které přiměřeně upraví právo odvolání proti rozhodnutím a usnesením církevních orgánů a proti volbám.

Usnesení č. 18: Změna Jednacího a volebního řádu pro 4. zasedání 32. synodu
Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 32. synodu předložila návrh změny Jednacího a volebního řádu, která umožní výkon volebního práva osobám nepřítomným na sborovém shromáždění.

Usnesení č. 19: Novela Řádu pastýřské služby pro 4. zasedání 32. synodu
Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 32. synodu předložila k usnesení návrh novely Řádu pastýřské služby a kázně připravený v souladu se Zásadami reformy odvolacího systému v ČCE usnesenými 2. zasedáním 32. synodu a uvedenými v tisku 3. zasedání 32. synodu č. 18/2 na str. 3–16.

Usnesení č. 20: Změna Řádu pastýřské služby pro 4. zasedání 32. synodu
Synod ukládá synodní radě, aby do 4. zasedání 32. synodu připravila návrh na zařazení ustanovení o překážkách příbuzenství do Řádu pastýřské služby.

Usnesení č. 21: Změna Řádu diakonické práce pro 4. zasedání 32. synodu
Synod odkládá rozhodnutí o počtu členů dozorčí rady Diakonie ČCE. O změně Řádu diakonické práce čl. 13 B odst. 2 navržené v tisku 3. zasedání 32. synodu č. 18/11 rozhodne 4. zasedání 32. synodu ČCE
v rámci komplexního návrhu změn Řádu diakonické práce.

Usnesení č. 22: Změna Řádu vizitací sborů pro 4. zasedání 32. synodu
1. Synod konstatuje, že usnesení 2. zasedání 32. synodu č. 22 bylo splněno částečně, protože předložený návrh změn Řádu vizitací sborů a interview pro vizitační návštěvy nebyl konzultován se seniorátními výbory.
2. Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 32. synodu předložila návrh změn Řádu vizitací sborů a interview pro vizitační návštěvy, který bude připraven ve spolupráci se seniorátními výbory.

Usnesení č. 23: Ordinace k jiným druhům kazatelské služby
Synod si uvědomuje, že výjimečně může nastat naléhavá potřeba služby mimo struktury církve, k níž je třeba ordinace bez předchozího povolání některým církevním sborem. Synod proto ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 32. synodu předložila návrh závazného postupu, který v těchto jednotlivých případech umožní, aby kazateli byla udělena ordinace na základě dispense od ustanovení CZ § 12 odst. 1.

 

C) SPRÁVA CÍRKVE

Usnesení č. 24: Rozhodnutí o předložených zprávách
1. Synod bere na vědomí Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5.
2. Synod bere na vědomí Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení 2. zasedání 32. synodu předloženou v tisku č. 6.
3. Synod bere na vědomí Zprávu církevní pastýřské rady předloženou v tisku č. 7
4. Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 9.
5. Synod bere na vědomí Zprávu o činnosti Diakonie ČCE v roce 2008 předloženou v tisku č. 10.
6. Synod bere na vědomí Zprávu Evangelické akademie a Nadačního fondu na podporu církevního školství předloženou v tisku č. 11.
7. Synod bere na vědomí Zprávu Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 12.
8. Synod bere na vědomí Zprávu nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 13.
9. Synod bere na vědomí zprávy sborů s podporovanými a misijními místy, tj. FS ČCE v Hořovicích, v Chrástu, v Lounech, v Silůvkách a ve Velké Lhotě u Dačic, předložené v tisku 18/8.

Usnesení č. 25: Splněná usnesení 1. zasedání 32. synodu
Usnesení č. 55: Synod bere na vědomí, že usnesení 2. zasedání 32. synodu č. 55 (Roční odměny synodního seniora a jeho náměstků) je každoročně plněno.
Usnesení č. 56: Synod bere na vědomí, že usnesení 2. zasedání 32. synodu č. 56 (Mzdový řád pro zaměstnance ČCE) je průběžně plněno.

Usnesení č. 26: Příprava nového Evangelického zpěvníku
Synod bere s vděčností na vědomí zprávu tvůrčí skupiny pro přípravu nového Evangelického zpěvníku a očekává další průběžnou zprávu na 4. zasedání 32. synodu.

Usnesení č. 27: Příprava nové agendy
1. Synod vděčně přijímá předložené Zásady práce poradního odboru liturgického při přípravě nových bohoslužebných pořádků.
2. Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 32. synodu předložila průběžnou zprávu o pokračující práci na přípravě nové agendy.

Usnesení č. 28: Doplnění agendy
Synod ukládá synodní radě, aby do 4. zasedání 32. synodu zajistila doplnění I. dílu Agendy v části V. Svatební shromáždění tak, aby text Agendy obsahoval pořad svatebního shromáždění zahrnující prohlášení o uzavření manželství.

Usnesení č. 29: Doplnění dokumentu Cesta církve
1. Synod bere s vděčností na vědomí dosavadní práci Komise pro doplnění dokumentu Cesta církve a ukládá jí, aby předložila výsledek své další práce 4. zasedání 32. synodu.
2. Synod ukládá synodní radě, aby vyřešila otázku odměny pro předsedu této komise, která údajně nebyla vyplacena ve sjednané výši.

Usnesení č. 30: Sjednocení liturgických textů
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o neúspěchu jednání o jednotném českém textu Apoštolského vyznání víry, Nicejsko-cařihradského vyznání víry a modlitby Páně.

Usnesení č. 31: Uložení archivních fondů ČCE
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o postupném ukládání archivních fondů ČCE.

Usnesení č. 32: Zveřejňování publikací pro církevní práci
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o zveřejňování základních publikací a materiálů, které souvisejí se životem církve, současný stav považuje za neuspokojivý a ukládá synodní radě, aby nejpozději do 4. zasedání 32. synodu ČCE zajistila zveřejnění těchto publikací a materiálů na internetu a informovala o tom sbory.

Usnesení č. 33: Sexuální zneužívání žen a dětí v česko-německém příhraničí
Synod bere na vědomí, že usnesení 2. zasedání 32. synodu č. 32 bylo splněno, a ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 32. synodu ČCE předložila zprávu o plnění úkolů, které vyplývají z doporučení společného dokumentu „Obchod s lidmi, sexuální vykořisťování žen a zneužívání dětí v česko-německém příhraničí“ v části Pomoc a záchranná síť.

Usnesení č. 34: Manželství a rodina
Synod ukládá synodní radě, aby zajistila, že dokument „Manželství, rodina a jejich úskalí“ i Metodika předmanželských příprav budou dopracovány do konečné podoby nejpozději do 21.11.2009.

Usnesení č. 35: Koncepce činnosti nemocničních kaplanů
Synod konstatuje, že usnesení 2. zasedání 32. synodu č. 34 nebylo splněno, a ukládá synodní radě, aby příštímu zasedání 32. synodu předložila řádně zpracovanou koncepci činnosti nemocničních kaplanů, která stanoví priority, zmapuje požadavky na zřízení kaplanských míst, kandidáty na tato místa apod.

Usnesení č. 36: Supervize kazatelů
Synod schvaluje koncepci supervize kazatelů v ČCE uvedenou v tisku 18/5 na str. 1–4 a ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 32. synodu předložila k projednání tyto podklady pro zavedení supervize kazatelů v ČCE:
a) podrobný supervizní program ČCE
b) návrh na doplnění Pravidel celoživotního vzdělávání kazatelů o ustanovení o supervizi kazatelů v dobrovolné i povinné variantě
c) návrh na zřízení místa koordinátora pro supervizi – kazatele povšechného sboru s případným návrhem vhodného kandidáta na toto místo

Usnesení č. 37: Strategie osobního rozvoje kazatelů ČCE
Synod ukládá synodní radě, aby do 1. zasedání 33. synodu zajistila zpracování komplexní strategie osobního rozvoje kazatelů ČCE.

Usnesení č. 38: Zpověď v ČCE
Synod bere na vědomí materiál k otázce zpovědi v ČCE předložený v tisku 18/7 a ukládá synodní radě, aby zajistila jeho rozeslání do sborů ČCE.

Usnesení č. 39: Misie a evangelizace
Synod přijímá dokumenty Čtyři misijní artikuly a Evangelicky evangelizovat a předkládá je sborům k diskusi.

Usnesení č. 40: Prohlášení synodu
Poslanci 32. synodu ČCE vyslovují své pobouření nad projevy rasismu, neonacismu a antisemitismu v České republice. Po historických zkušenostech naší země považujeme za nepřípustné, aby se pod záminkou svobody projevu a shromažďování pasivně přihlíželo šíření nacistické ideologie a symboliky. Vyzýváme státní orgány, aby účinně čelily těmto nebezpečným jevům. Banalizace zla ohrožuje základy svobodné společnosti. Vyjadřujeme solidaritu všem Romům v naší zemi, kteří se stali terčem zvěrských útoků. Vyzýváme křesťany v této zemi, aby nebyli lhostejní k ohrožení našich židovských sester a bratří a projevovali účinnou solidaritu se všemi oběťmi rasově motivovaného násilí.

Usnesení č. 41: Protest proti zrušení azylového domu v Praze 11
Synod ustavil komisi ve složení Jan Roskovec, Simeona Zikmundová, Eva Grollová a Pavel Hejda pro přípravu otevřeného dopisu obsahujícího protest proti zrušení azylového domu v Praze 11 a uložil předsednictvu synodu, aby jménem synodu odeslalo dopis příslušným adresátům.
Dopis byl odeslán následujícím adresátům v tomto znění:
Starosta městské části Praha 11
Předseda kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 11
Primátor hlavního města Prahy
Předseda kontrolního výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy
Ministr práce a sociálních věcí
Ministr vlády ČR pro lidská práva
Senátor Karel Schwarzenberg
Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR
Veřejný ochránce práv
OTEVŘENÝ DOPIS – PROTEST PROTI ZRUŠENÍ AZYLOVÉHO DOMU V PRAZE 11
Vážení přátelé,
obracím se na Vás z pověření 32. synodu Českobratrské církve evangelické v naléhavé záležitosti.
Synod jako nejvyšší orgán Českobratrské církve evangelické vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že v hlavním městě Praze bylo zmařeno dlouhodobé úsilí, které občanské sdružení Společnou cestou vynaložilo na vybudování a provozování azylového domu v Donovalské ulici v městské části Praha 11. Azylový dům sloužil matkám a rodinám s malými dětmi, které se mnohdy nikoli vlastní vinou dostaly do neřešitelné životní situace. Často se díky jeho službám dařilo udržet rodinu pohromadě a děti nekončily v dětských domovech. Jednoznačnou podporu zachování azylového domu vyjádřilo ministerstvo práce a sociálních věcí i ministr vlády ČR pro lidská práva.
Azylový dům byl provozován nezávislým občanským sdružením, nicméně existovala úzká spolupráce s místním sborem naší církve. Jejím výrazem byla nejen účast našich dobrovolníků v aktivitách azylového domu a zajišťování duchovní péče o ty, kdo o ni projevili zájem, ale také skutečnost, že naše církev vybudovala sborový dům tak, že obě budovy jsou architektonicky propojeny v jeden funkční celek. Výstavba sborového domu v této lokalitě měla plnou podporu představitelů městské části. Mohla být uskutečněna díky dárcům ze zahraničních církví, které motivovala právě návaznost na sociální služby těm nejpotřebnějším.
Byli jsme proto velmi zklamáni, když vedení radnice MČ Praha 11 a následně i radnice hlavního města Prahy prosadily počátkem tohoto roku zrušení azylového domu se zdůvodněním, že MČ Praha 11 potřebuje tuto budovu pro mateřskou školu. Potřeba rozšířit kapacity mateřských škol byla však známa již v době, kdy MČ Praha 11 finančně podpořila přebudování budovy pro provozování azylového domu. Navíc nová rekonstrukce objektu pro potřeby mateřské školy si vyžádá další investice.
Protesty, které tento záměr MČ Praha 11 vyvolal, dosud nebyly úspěšné, ačkoli s nimi byly spojeny i návrhy schůdných alternativních řešení. Zahraniční dárci, kteří přispěli na výstavbu kostela částkou 25 milionů Kč, protestovali proti zrušení azylového domu přímo u primátora hl. m. Prahy. Na základě těchto protestů a díky intervenci zahraničních diplomatů, požádal ministr zahraničních věcí České republiky primátora hl. m. Prahy o přehodnocení úmyslu zrušit azylový dům v Praze 11. Ani tento hlas však nenalezl sluchu. S překvapením jsme proto přijali zprávu o novém vývoji událostí. V současné době Praha 11 zjišťuje, že kapacita azylových domů nestačí, a proto do svého programu zařazuje vybudování nového azylového domu, na jiném místě a ve své správě.
Zdvořile ze všech výše uváděných důvodů žádáme, zasaďte se o přehodnocení záměru MČ Praha 11 a podpořte obnovení azylového domu vybudovaného a spravovaného občanským sdružením Společnou cestou.
Za pochopení a vstřícný přístup zejména s ohledem na klienty této služby velice děkujeme.
S veškerou úctou jménem synodu Českobratrské církve evangelické
Vladimír Kopecký, předseda 32. synodu ČCE

Usnesení č. 42: Památný den – výročí smrti Jana Palacha
Synod ČCE žádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, aby prohlásila 16. leden památným dnem – dnem výročí smrti Jana Palacha.

Usnesení č. 43: Seminář pro církevní hudbu
Synod ukládá synodní radě, aby dle návrhu celocírkevního kantora Ladislava Moravetze zřídila seminář pro církevní hudbu (dálkové studium pro hudební amatéry ČCE) v prostorách Konzervatoře EA v Olomouci a aby 4. zasedání 32. synodu podala zprávu o realizace tohoto projektu.

Usnesení č. 44: Analýza fungování Diakonie
Synod bere na vědomí průběžnou zprávu předsedy dozorčí rady Diakonie ČCE o situaci v Diakonii ČCE a ukládá synodní radě, aby v souladu s usnesením 2. zasedání 32. synodu č. 45 zajistila pro 4. zasedání 32. synodu vypracování analýzy fungování Diakonie.

Usnesení č. 45: Působení dozorčí rady Diakonie ČCE
Synod ukládá dozorčí radě Diakonie ČCE, aby příštímu zasedání synodu předložila zprávu o své činnosti, z níž bude zřejmé, jakým způsobem provádí kontrolní činnost ve střediscích Diakonie ČCE.
Usnesení č. 46: Prodloužení existence Ochranovského seniorátu
Synod prodlužuje existenci Ochranovského seniorátu při Českobratrské církvi evangelické (Českého distriktu Unitas fratrum) s jeho povinnostmi i právy stanovenými řády ČCE a usnesením 1. zasedání 31. synodu č. 36 do 31.12.2017.

Usnesení č. 47: Sloučení sborů ve Strakonicích a ve Volyni
Synod schvaluje sloučení Farního sboru ČCE ve Strakonicích s Farním sborem ČCE ve Volyni k 1.1.2010 za podmínek schválených 3. zasedáním 37. konventu jihočeského seniorátu, a to takto:
1. Farní sbor ČCE ve Strakonicích zaniká sloučením s Farním sborem ČCE ve Volyni.
2. Kazatelskými stanicemi Farního sboru ČCE ve Volyni se stávají Strakonice a Sušice.
3. Veškerý movitý i nemovitý majetek a závazky Farního sboru ČCE ve Strakonicích přecházejí
k 1.1.2010 na Farní sbor ČCE ve Volyni.
4. Sídlo sboru bude ve Volyni.
5. Stávající pastorační a duchovenská činnost zůstane zachována.

Usnesení č. 48: Zřízení místa spirituála pro Konzervatoř EA
Synod zřizuje místo spirituála – kazatele povšechného sboru pro Konzervatoř Evangelické akademie se sídlem v Olomouci.

Usnesení č. 49: Nově zřízená kazatelská místa
1. Synod zřizuje místo seniorátního kazatele Západočeského seniorátu ČCE pro práci v oblasti budování a rozvíjení česko-německé spolupráce.
2. Synod zřizuje místo seniorátního faráře Horáckého seniorátu ČCE.

Usnesení č. 50: Podporovaná kazatelská místa
1. Synod souhlasí s dočerpáním podpory pro podporované kazatelské místo ve FS ČCE v Hořovicích v období od 1.10.2009 do 31.3.2010.
2. Synod prohlašuje kazatelské místo ve FS ČCE v Ústí nad Labem za podporované na dobu čtyř let od 1.11.2009 do 31.10.2013. Podpora bude poskytována takto: Prvních 12 měsíců 100 %, druhých 12 měsíců 75 %, třetích 12 měsíců 50 %, čtvrtých 12 měsíců 25 % částky odvodu do Personálního fondu, kterou stanoví synod.
3. Synod prohlašuje kazatelské místo ve FS ČCE v Jičíně za podporované na dobu dvou let od 1.10.2009 do 30.9.2011. Podpora bude činit 100 % částky odvodu do Personálního fondu, kterou stanoví synod.

Usnesení č. 51: Témata zasedání synodu
Synod schvaluje tuto koncepci předběžného projednávání témat synodů:
Synodní rada zašle všem církevním sborům téma zasedání synodu ve sborové zásilce. V průvodním dopise vyzve farní sbory, aby ve schůzích staršovstva, v biblických hodinách a při jiných vhodných příležitostech hledaly odpovědi na otázky, které budou v dopise výslovně formulovány. Zároveň vyzve senioráty, aby se těmito otázkami zabývaly na presbyterních konferencích a při podobných setkáních. Způsob projednávání (rozhovor, přednáška přizvaného odborníka, anketa atp.) ponechá synodní rada na rozhodnutí církevních sborů. Církevní sbory, které dospěly k nějaké odpovědi, sdělí své odpovědi seniorátním výborům, které je odešlou synodní radě. Synodní rada je zapracuje do své zprávy, kterou předloží synodu. Tímto postupem budou témata synodu projednávána před zasedáním synodu, které se jimi má zabývat. Způsob případného dalšího projednávání určí synod svým usnesením k danému tématu.

Usnesení č. 52: Téma 4. zasedání 32. synodu
Synod bere na vědomí předložený úvod k dokumentu Světového luterského svazu o ordinované službě v církvi a nepřijímá tento dokument jako podklad pro téma 4. zasedání 32. synodu.

Usnesení č. 53: Změna termínu 4. zasedání 32. synodu a termín 1. zasedání 33. synodu
1. Synod ruší usnesení 2. zasedání 32. synodu č. 48 a stanovuje dobu konání 4. zasedání 32. synodu na dny 27.–30.5.2010.
2. Synod stanovuje dobu konání 1. zasedání 33. synodu na dny 19.–22.5.2011.

 

D) HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

Usnesení č. 54: Schválení účetní závěrky povšechného sboru za rok 2008
1. Synod bere na vědomí zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru.
2. Synod bere na vědomí zprávu o hospodaření s Personálním fondem za rok 2008.
3. Synod odkládá rozhodnutí o schválení účetní závěrky hospodaření povšechného sboru za rok 2008 na příští zasedání synodu.

Usnesení č. 55: Rozpočet povšechného sboru pro rok 2009
Synod schvaluje rozpočet povšechného sboru pro rok 2009 předložený v tisku č. 17 na str. 2–4.

Usnesení č. 56: Klíč pro rozdělování repartic
Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 32. synodu předložila klíč pro rozdělování celocírkevních repartic na senioráty.

Usnesení č. 57: Celocírkevní repartice v roce 2010
Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2010 v celkové výši 3 758 000,– Kč a jejich rozdělení na senioráty takto:
Seniorát Repartice 2010 Seniorát Repartice 2009
I Pražský 630 400 Kč VIII Chrudimský 304 100 Kč
II Poděbradský 288 700 Kč IX Poličský 172 800 Kč
III Jihočeský 75 000 Kč X Horácký 233 900 Kč
IV Západočeský 151 400 Kč XI Brněnský 459 900 Kč
V Ústecký 117 300 Kč XII Východomoravský 568 400 Kč
VI Liberecký 88 400 Kč XIII Moravskoslezský 407 700 Kč
VII Královéhradecký 218 900 Kč XIV Ochranovský 41 100 Kč
Celkem 3 758 000 Kč

Usnesení č. 58: Celocírkevní sbírky v r. 2010
Synod usnáší, že v roce 2010 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:
1. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – postní neděle
2. Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty – Velikonoce
3. Sbírka pro Diakonii – svatodušní svátky
4. Sbírka solidarity sborů – červen
5. Sbírka pro Evangelickou akademii – první neděle v září
6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – Díkčinění
7. Sbírka JTD – do konce října
8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát – Vánoce

Usnesení č. 59: Odvod do Personálního fondu v r. 2010
Synod stanovuje pro rok 2010 odvod do Personálního fondu ve výši 71 000,– Kč za každé místo plně obsazené kazatelem.

Usnesení č. 60: Sbírka pro pomoc cizincům
Synod vyhlašuje dobrovolnou sbírku určenou pro pomoc cizincům v naší zemi v sociální nouzi, která proběhne do 31.8.2009. Synod pověřuje synodní radu, aby zajistila cílené využití sebraných prostředků.

Usnesení č. 61: Podpora grantového financování
Synod souhlasí, aby dočasně volné prostředky, které jsou umístěny ve fondech povšechného sboru, byly používány pro poskytování krátkodobých půjček sborům, které obdrží investiční dotace nebo granty z fondů EU a z dalších veřejných zdrojů. Půjčky budou poskytovány takto:
a) Synodní rada může rozhodnout, že prostředky uložené v některém fondu s výjimkou Personálního fondu, které v souladu s rozpočtem nebudou využity v následujícím roce, zapůjčí do fondu Jeronýmovy jednoty, který je použije výhradně pro poskytování půjček na předfinancování investičních dotací.

b) Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty může z těchto prostředků poskytovat farním sborům půjčky určené výhradně na předfinancování smluvně zajištěné dotace. Zapůjčená částka nesmí být vyšší než smluvně zajištěná podpora z veřejných zdrojů a doba jejího splácení nesmí přesáhnout 12 měsíců. Součástí smlouvy musí být záruka v podobě cese pohledávek vůči poskytovateli podpory. Sbor je povinen splatit celou zapůjčenou částku do 7 dnů po obdržení dotace.

c) Podmínkou pro poskytnutí půjčky je profesionální zajištění realizace projektu, vedení a vyúčtování poskytnuté dotace. Sbor, který žádá o půjčku, je povinen se zavázat, že splní závazné ukazatele projektu.
d) Po umoření půjčky budou finanční prostředky neprodleně převedeny z fondu Jeronýmovy jednoty zpět do fondu, z něhož byly zapůjčeny.
e) Půjčky poskytnuté sborům budou úročeny úrokovou sazbou, jakou jsou v dané době úročeny termínované vklady v bankách.

Usnesení č. 62: Nakládání s nezcizitelnými nemovitostmi
Synod ukládá synodní radě, aby zpracovala aktualizovanou koncepci nakládání s nezcizitelnými nemovitostmi a předložila konkrétní návrhy 4. zasedání 32. synodu.

Usnesení č. 63: Liberalizace odvodů do Personálního fondu
Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 32. synodu předložila návrh liberalizace odvodů do Personálního fondu zpracovaný v intencích návrhu, který byl projednán 1. zasedáním 32. synodu.

Usnesení č. 64: Projekt Malešice
Synod bere na vědomí, že usnesení 2. zasedání 32. synodu č. 44 je plněno, a ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 32. synodu předložila zprávu o nakládání s pozemkem v Malešicích.

Usnesení č. 65: Mimořádný příspěvek ze solidárních prostředků
Synod dle Statutu PF čl. 6 odst. 5 usnáší, že Farní sbor ČCE v Chodově v r. 2009 potřetí během deseti let obdrží příspěvek ze solidárních prostředků, a to v požadované výši 40 000 Kč.

Usnesení č. 66: Životní pojištění a penzijní připojištění kazatelů ČCE
Synod bere na vědomí, že usnesení 2. zasedání 32. synodu č. 54 bylo splněno, a vyzývá kazatele ČCE, aby plně využívali benefity poskytované formou příspěvku na životní pojištění a penzijní připojištění.

Usnesení č. 67: Odměny členů dozorčí rady Diakonie ČCE
Synod usnáší, že roční odměny členů dozorčí rady Diakonie ČCE budou činit pro předsedu 12 000 Kč, pro místopředsedu 9 000 Kč a pro ostatní členy 6 000 Kč.

Usnesení č. 68: Úhrada nákladů synodu
Náklady 3. zasedání 32. synodu ČCE budou s výjimkou jízdních výdajů poslanců a poradců synodu z řad kazatelů hrazeny z celocírkevních repartic.
Jízdní výdaje budou poslancům a poradcům synodu proplaceny v souladu s ustanovením zákoníku práce o cestovních náhradách takto: Jízdní výdaje za použití osobního automobilu v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu budou proplaceny těm poslancům a poradcům synodu, kteří k cestě na zasedání synodu použili osobní automobil, ve kterém vezli alespoň další 3 poslance či poradce synodu.
Ostatním poslancům či poradcům synodu budou jízdní výdaje vyplaceny ve výši jízdného za vlak či autobus, a to jak v případech, kdy uvedený hromadný dopravní prostředek k cestě použijí, tak v případech, kdy pojednou osobním automobilem.
Z obtížně dostupných oblastí budou jízdní výdaje v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu za jízdu osobním automobilem hrazeny v každém případě do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.
Celková částka jízdních výdajů poslanců a poradců synodu z řad kazatelů bude povšechným sborem uplatněna k úhradě vůči státu dle § 4 zákona č. 218/1949 Sb.

 

E) VĚCI ODLOŽENÉ K PROJEDNÁNÍ NA PŘÍŠTÍM ZASEDÁNÍ SYNODU
1. Schválení hospodaření povšechného sboru v roce 2008 (nepředložený tisk 8 A)
2. Rekreační střediska – další provoz a vysvětlení rozporů (nepředložený tisk 18/9)
3. Podpora grantového financování
1. (tisk 18/12 – usnesení č. 2 odložené na základě návrhu z rozpravy č. 129)
Synod souhlasí, aby dočasně volné prostředky Personálního fondu byly používány pro poskytování
krátkodobých půjček sborům, které obdrží investiční dotace nebo granty z fondů EU a z dalších
veřejných zdrojů. Půjčky budou poskytovány za podmínek uvedených v usnesení 3. zasedání 32.
synodu č. 61. O výši úrokové sazby rozhodne investiční komise Personálního fondu.
2. (návrh z rozpravy č. 131)
Synod ukládá Jeronýmově jednotě, aby při poskytování půjček sborům z prostředků Personálního
fondu na investiční dotace nebo granty smluvně zajišťovala osobní záruku členů příslušného sboru
za nejméně 1/3 zapůjčených prostředků.

Za předsednictvo synodu: Vladimír Kopecký, předseda 32. synodu ČCE
Za synodní radu ČCE: Joel Ruml, synodní senior,
Mahulena Čejková, synodní kurátorka