Vedení církve  »  Synod  »  Usnesení synodů

2009 listopad - Usnesení 3. mimořádného zasedání 32. synodu

Všem sborům a kazatelským stanicím ČCE
a poslancům 3. zasedání 32. synodu ČCE

V Praze dne 15. prosince 2009
Č. j.: SEK/1716/2009
Usnesení 3. mimořádného zasedání 32. synodu ČCE
21. listopadu 2009, Betlémská kaple, Betlémské náměstí 256/5, Praha

Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 32. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 3. mimořádného zasedání 32. synodu ČCE:

 

A) VOLBY
Během 3. mimořádného zasedání 32. synodu neproběhly žádné volby.

 

B) CÍRKEVNÍ ZŘÍZENÍ A ŘÁDY, PRÁVNÍ PŘEDPISY
3. mimořádné zasedání 32. synodu neprojednávalo žádné změny Církevního zřízení a řádů.

 

C) SPRÁVA CÍRKVE

Usnesení č. 1: Zpráva synodní rady o vývoji případu zpronevěry církevních prostředků
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5.

Usnesení č. 2: Prohlášení k situaci v Praze 11 – Jižním Městě
Synod Českobratrské církve evangelické protestuje proti postupu Rady Městské části Praha 11 – Jižní Město, která nechala zahradit příjezd ke sborovému domu tamního církevního sboru a zničila parkoviště, které sbor na vlastní náklady vybudoval před třemi roky v souladu s územním a stavebním řízením. Kromě jiných omezení tak byl značně ztížen přístup ke sborovému domu pro méně pohyblivé návštěvníky. Synod je pobouřen tímto nepřátelským jednáním a zklamán postojem pražského primátora Pavla Béma, který postup Rady Městské části Praha 11 podporuje.

 

D) HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

Usnesení č. 3: Schválení účetní závěrky povšechného sboru za rok 2008
1. Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru za rok 2008 dle opravné výsledovky hospodaření
předložené v tisku č. 6 na str. 2.
2. Synod schvaluje úhradu neuhrazené ztráty ve výši 4 750 522,31 Kč z rezervního fondu.
3. Synod ukládá revizorům hospodaření povšechného sboru, aby provedli revizi schválené účetní závěrky
povšechného sboru za rok 2008 v rámci revize za rok 2009.

Usnesení č. 4: Rekreační střediska
Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 32. synodu předložila návrh, jak nakládat s rekreačními středisky ve vlastnictví povšechného sboru ČCE a jak je provozovat, doplněný o vyjádření správců a kuratorií středisek.

Usnesení č. 5: Podpora grantového financování
1. Synod souhlasí, aby dočasně volné prostředky Personálního fondu byly používány pro poskytování krátkodobých půjček sborům, které obdrží investiční dotace nebo granty z fondů EU a z dalších veřejných zdrojů. Půjčky budou poskytovány za podmínek uvedených v usnesení 3. zasedání 32. synodu č. 61. O výši úrokové sazby rozhodne investiční komise Personálního fondu.
2. Synod ukládá Jeronýmově jednotě, aby při půjčkách poskytovaných sborům z prostředků Personálního fondu na investiční dotace nebo granty smluvně zajišťovala osobní záruku členů příslušného sboru za nejméně 1/3 zapůjčených prostředků.

Usnesení č. 6: Úhrada nákladů synodu
Náklady 3. mimořádného zasedání 32. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic, s výjimkou jízdních výdajů poslanců a poradců synodu, kteří jsou kazateli ČCE v činné službě. Jízdní výdaje budou poslancům a poradcům synodu proplaceny v souladu s ustanovením zákoníku práce o cestovních náhradách takto:
Poslancům a poradcům synodu, kteří k cestě na zasedání synodu použili osobní automobil, v němž vezli alespoň další 3 poslance či poradce synodu, budou proplaceny jízdní výdaje za použití osobního automobilu, tj. základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. Ostatním poslancům a poradcům synodu budou proplaceny jízdní výdaje ve výši jízdného za vlak či autobus, ať k cestě použijí uvedený hromadný dopravní prostředek nebo osobní automobil.
Jízdní výdaje za použití osobního automobilu, tj. základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu, budou proplaceny v každém případě za jízdu z obtížně dostupných oblastí do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.
Celková částka jízdních výdajů poslanců a poradců synodu, kteří jsou kazateli ČCE v činné službě, bude povšechným sborem uplatněna k úhradě vůči státu dle § 4 zákona č. 218/1949 Sb.

 

E) VĚCI ODLOŽENÉ K PROJEDNÁNÍ NA PŘÍŠTÍM ZASEDÁNÍ SYNODU


1. Podpora Diakonie (návrh z rozpravy č. 103)
1. Synod souhlasí, aby dočasně volné prostředky, které jsou umístěny ve fondech povšechného sboru, byly používány na poskytování krátkodobých provozních půjček Diakonii ČCE pro potřeby jejích středisek. Půjčky budou poskytovány na základě žádosti správní rady Diakonie a po schválení dozorčí radou Diakonie. Diakonie ČCE za ně bude ručit nemovitým majetkem. Úroková sazba bude stanovena ve výši úrokové sazby na termínovaném účtu povšechného sboru.
2. Synod souhlasí, aby dočasně volné prostředky Personálního fondu byly používány na poskytování krátkodobých provozních půjček Diakonii ČCE pro potřeby jejích středisek nebo krátkodobých půjček v případě, že Diakonie ČCE nebo její střediska obdrží investiční dotace nebo granty z fondů EU a z dalších veřejných zdrojů. Půjčky budou poskytovány na základě žádosti správní rady Diakonie a po schválení dozorčí radou Diakonie. Diakonie ČCE za ně bude ručit svým nemovitým majetkem nebo majetkem střediska, pro které bude půjčka určena. O výši úrokové sazby rozhodne investiční komise Personálního fondu.

Za předsednictvo synodu: Vladimír Kopecký, předseda 32. synodu ČCE
Za synodní radu ČCE: Joel Ruml, synodní senior, Lia Valková, synodní kurátorka