Vedení církve  »  Synod  »  Usnesení synodů

2010 - Usnesení 4. zasedání 32. synodu ČCE

Usnesení 4. zasedání 32. synodu ČCE
27.–30. května 2010, Praha 1, ČSVTS – Novotného lávka 5

Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 32. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení
4. zasedání 32. synodu ČCE:

A) Volby

Usnesení č. 1: Doplňovací volba člena předsednictva 32. synodu

Synod zvolil místopředsedou synodu ze starších Jaroslava Andrejse.

Usnesení č. 2: Volba náhradníka revizorů hospodaření povšechného sboru

Synod zvolil náhradnicí revizorů hospodaření povšechného sboru Miriam Kalhousovou.

Usnesení č. 3: Volba delegátů ČCE na VI. synod církví Leuenberského společenství v ČR

Synod zvolil delegáty VI. synodu církví Leuenberského společenství v ČR a jejich náhradníky takto:

Kazatelé: Marie Medková, Jan Roskovec
Laici: Daniel Heller st., Milan Balahura

Náhradníci – kazatelé: Ester Čašková, Ladislav Beneš
Náhradníci – laici: Jana Buzková a Daniela Hamrová

Usnesení č. 4: Opakovaná volba kazatele pro české sbory ve východní Evropě

Synod opakovaně povolal Petra Brodského na místo kazatele povšechného sboru pro české sbory ve východní Evropě s plným pracovním úvazkem na dobu určitou od 1.1.2011 do 31.12.2012.

Usnesení č. 5: Volba spirituálů Evangelické akademie

 1. Synod opakovaně povolal Irenu Škeříkovou na místo spirituálky – kazatelky povšechného sboru pro Evangelickou akademii – Vyšší odbornou školu sociální práce a střední odbornou školu v Praze s pracovním úvazkem 0,5 na dobu určitou od 1.9.2010 do 31.7.2013.
 2. Synod povolal Rut Brodskou na místo spirituálky – kazatelky povšechného sboru pro Střední odbornou školu sociální – Evangelickou akademii v Náchodě s pracovním úvazkem 0,5 na dobu určitou od 1.9.2010 do 31.7.2013.

 

Usnesení č. 6: Opakovaná volba nemocničních kaplanů

 1. Synod opakovaně povolal sestru Dagmar Hrubantovou na místo nemocniční kaplanky – kazatelky povšechného sboru s polovičním pracovním úvazkem na dobu určitou od 1.9.2010 do 31.8.2012.
 2. Synod opakovaně povolal Jiřího Weinfurtera na místo nemocničního kaplana – kazatele povšechného sboru s polovičním pracovním úvazkem na dobu určitou od 1.9.2010 do 31.8.2012.

 

B) Církevní zřízení a řády, právní předpisy

Usnesení č. 7: Změna Řádu o správě církve

ŘSC čl. 39:

Synod usnáší změnu ŘSC čl. 39. Dosavadní čl. 39 se mění takto:

Čl. 39. Působnost synodu

 1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší synodu zejména:
 1. na základě zprávy synodní rady a na základě dalších podkladů jednat o stavu, činnosti a potřebách církve, o činnosti jejích orgánů a zvláštních zařízení církevní služby,
 2. schvalovat agendu a církevní zpěvníky, osnovy a učebnice náboženství,
 3. usnášet se o zřízení, sloučení nebo zrušení farních sborů,
 4. usnášet se o zřízení seniorátů a o změnách jejich hranic,
 5. rozhodovat o zřízení nebo zrušení Diakonie ČCE,
 6. zřizovat a rušit kazatelská místa v církevních sborech všech stupňů,
 7. volit kazatele povšechného sboru na místa zřízená synodem,
 8. rozhodovat o stížnostech na synodní radu,
 9. jednat a usnášet se o hospodaření povšechného sboru podle ŘHC,
 10. usnášet se o celocírkevních reparticích a odvodech sborů do Personálního fondu,
 11. jednat a usnášet se o návrzích konventů, synodní rady a členů synodu,
 12. volit z kazatelů a starších farních sborů na šestileté období čtyři členy a čtyři náhradníky ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty,
 13. volit z kazatelů a starších farních sborů na čtyřleté období poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty a jejich náhradníky,
 14. volit na čtyřleté období osm členů a čtyři náhradníky dozorčí rady Diakonie ČCE a odvolávat je,
 15. volit na čtyřleté období čtyři revizory hospodaření povšechného sboru a jejich náhradníky,
 16. schvalovat majetkoprávní úkony Diakonie ČCE v rozsahu stanoveném ŘDP,
 17. jednat a usnášet se o všech otázkách souvisejících se životem církve, jejích orgánů a členů a s činností Diakonie ČCE,
 18. usnášet celocírkevní řády, které provádějí Církevní zřízení a jsou závazné pro celou církev. Jsou to zejména tyto řády:
  1. Řád členství v církvi (ŘČC)
  2. Řád sborového života (ŘSŽ)
  3. Řád o správě církve (ŘSC)
  4. Jednací a volební řád (JVŘ)
  5. Řád pro kazatele (ŘK)
  6. Řád pastýřské služby (ŘPS)
  7. Řád výchovy a vzdělávání v církvi (ŘVVC)
  8. Řád diakonické práce (ŘDP)
  9. Řád hospodaření církve (ŘHC)
  10. Řád vizitací sborů (ŘVS)
  11. Řád pro studenty bohosloví (ŘSB)

 

Přijetí nových řádů a úpravy řádů dosavadních jsou v pravomoci každého synodu. Případné další synodem přijaté řády se stávají závaznou prováděcí normou k Církevnímu zřízení jejich zveřejněním v písemně formě a následným doručením do sborů.

Usnesení č. 8: Změna Jednacího a volebního řádu

JVŘ čl. 22 písm. A:

Synod usnáší změnu JVŘ čl. 22 písm. A. Dosavadní písm. A se mění takto:

Čl. 22. Členové synodu s hlasem poradním

 1. Poradci synodu jsou:
 1. vedoucí tajemník ÚCK
 2. po třech:
  1. zástupci mládeže ČCE zvolení podle ŘVVC,
  2. studenti UK ETF (členové ČCE), kteří jsou podle Řádu pro studenty bohosloví registrováni jako zájemci o práci církve nebo zapsáni do seznamu kandidátů služby v církvi,
  3. zástupci Diakonie ČCE,
  4. dva zástupci JJ (vedoucí podpůrného odboru a vedoucí stavebního odboru),
  5. jeden zástupce EA,
  6. právní poradce předsednictva synodu.

Zástupce podle bodů 2a, 2b, 2c a 4 zvolí příslušná grémia na svých schůzích a oznámí jejich jména předsednictvu synodu a synodní radě. U Diakonie ČCE jsou předseda její dozorčí rady a správní rady virilními poradci, zbývajícího poradce volí shromáždění Diakonie. Právního poradce předsednictva synodu navrhuje předsednictvo synodu po dohodě s PO právním.

Usnesení č. 9: Změna Řádu hospodaření církve

ŘHC čl. 10:

Synod usnáší změnu ŘHC čl. 10 odst. 3 a 5. Dosavadní odst. 3 a 5 se mění takto:

Čl. 10. Povšechný sbor

 1. Synodní rada hospodaří za pomoci Ústřední církevní kanceláře podle rozpočtu při dodržování zásady opatrnosti a účelnosti jednotlivých výdajů. K povinnostem synodní rady patří zejména:
 1. sestavovat rozpočet a předkládat jej k projednání synodu,
 2. zajistit vedení účetnictví, evidenci a pravidelnou inventarizaci majetku povšechného sboru,
 3. zajistit sestavení účetní závěrky povšechného sboru za předchozí rok do 31.3. každého roku,
 4. na žádost revizorů hospodaření povšechného sboru zajistit posouzení účetnictví povšechného sboru externím odborníkem nebo auditorem,
 5. řádně spravovat majetek povšechného sboru,
 6. usnášet se o půjčkách, které povšechný sbor přijímá nebo poskytuje,
 7. zajistit vedení výkaznictví podle obecně platných právních předpisů a usnesení synodu,
 8. vydávat závazné organizačně-ekonomické dokumenty, směrnice a příkazy,
 9. zabezpečovat financování celocírkevních akcí,
 10. pečovat o obětavost v církvi,
 11. vyhledávat další zdroje příjmů pro práci církve.
 1. Povinnou revizi hospodaření povšechného sboru za předchozí rok provádějí nejméně tři ze čtyř zvolených revizorů dvakrát v každém kalendářním roce. První revizi provedou po sestavení účetní závěrky nejpozději do 30.4., druhou revizi, jejímž obsahem je zejména kontrola plnění uložených nápravných opatření, provedou nejpozději do 30.11.

 

Usnesení č. 10: Změna Řádu sborového života

ŘSŽ čl. 3 odst. 3:

Synod usnáší změnu ŘSŽ čl. 3 odst. 3. Dosavadní odst. 3 se mění takto:

Čl. 3. Příležitostná shromáždění

 1. Pokud je ve svatebním shromáždění manželství uzavíráno, snoubenci v něm musí veřejně, před svědky a před ordinovaným držitelem platného osvědčení o způsobilosti k ordinované službě kazatele vyjádřit své svobodné rozhodnutí vstoupit do manželství.

 

Usnesení č. 11: Novela Řádu diakonické práce

Synod usnáší Řád diakonické práce navržený v tisku č. 18/3 na str. 5–19.

Usnesení č. 12: Změny Řádu vizitací sborů

ŘVS čl. 2 písm. d:

Synod usnáší změnu ŘVS čl. 2 písm. d. Dosavadní písm. d se mění takto:

 1. Vizitace neohlášené, konané z pověření seniorátního výboru (synodní rady).

 

ŘVS čl. 3:

Synod usnáší změnu ŘVS čl. 3. Dosavadní čl. 3 se mění takto:

Čl. 3. Řádné vizitace

 1. Vizitace sborů seniorátu se konají v odpovědnosti seniorů. Vizitace sborů seniorů, sborů spravovaných náměstky syn. seniora a vizitace seniorátních výborů se provádějí v odpovědnosti synodního seniora. Během jednoho funkčního období budou navštíveny všechny sbory seniorátu a všechny senioráty církve.
 2. Vizitaci koná komise, kterou tvoří nejméně jeden člen seniorátního výboru (synodní rady) z řad kazatelů (obvykle senior nebo synodní senior) a nejméně jeden laický člen seniorátního výboru (synodní rady). Podle konkrétní potřeby přijmou k vizitaci i další církevní pracovníky i mimo seniorátní výbor (synodní radu).
 3. Je vhodné, aby vizitaci provázelo bohoslužebné shromáždění sboru, při němž vizitující slouží zvěstováním Božího slova.
 4. Vizitace ve sborech sleduje tyto okruhy života a práce:
  1. zvěstování slova Božího
  2. vysluhování svátostí
  3. bohoslužebný pořádek
  4. výchova a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých
  5. práce a vzdělávání staršovstva
  6. pastorace ve sboru
  7. obětavost a hospodaření ve sboru
  8. vedení sborové agendy včetně archivu
  9. osobní záležitosti pracovníků sboru
  10. ekumenická spolupráce
  11. vztah k veřejnosti
  12. Při vizitaci farního sboru kontroluje vizitační komise zejména:
   1. knihy narozených a pokřtěných, konfirmovaných, oddaných a zemřelých
   2. kartotéku členů sboru a seznam členů sboru s hlasovacím právem
   3. soupis archivních fondů sboru a skutečný stav sborového archivu
   4. inventarizaci a stav nemovitého i movitého majetku sboru
   5. povolací listiny kazatelů včetně smluv a dohod, které s nimi souvisejí
   6. platné sborové a kazatelské statuty
   7. zápisy ze schůzí staršovstva
   8. zápisy z jednání sborového shromáždění včetně příloh
   9. způsob a kvalitu vedení účetnictví sboru (aktuální deníky a účetní doklady)
   10. účetní závěrky sboru a zprávy revizorů sborového hospodaření za poslední tři roky
   11. veškerá daňová přiznání za poslední tři roky
   12. veškeré platné smlouvy (pojistné, pracovní, nájemní a jiné)
   13. evidenci došlé a odeslané pošty
   14. výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob a doklad o registraci u finančního úřadu
   15. Při vizitaci seniorátu se navíc sledují tyto otázky:
    1. vztahy mezi sbory a kazateli seniorátu
    2. práce SV
    3. vedení seniorátní agendy včetně seniorátního archivu
    4. vzdělávání církevních pracovníků v rámci seniorátu
    5. ekumenická spolupráce na úrovni seniorátu
    6. vztah k veřejnosti v seniorátu
    7. Vizitační komise může při vizitaci použít vizitační dotazník, který je přílohou tohoto řádu, jako pomůcku pro zkoumání jednotlivých oblastí života a činnosti sboru. Starší ani kazatelé vizitovaného sboru však nejsou povinni vyjadřovat se ke všem otázkám a tvrzením, které interview obsahuje.
    8. Vizitační komise pořídí o vizitaci zápis, který do 30 dnů od vizitace zašle správnímu orgánu vizitovaného sboru a nadřízenému správnímu orgánu. Správní orgán vizitovaného sboru má právo se k zápisu písemně vyjádřit a zaslat své vyjádření nadřízenému správnímu orgánu.

ŘVS čl. 4

Synod usnáší změnu ŘVS čl. 4. Dosavadní čl. 4 se mění takto:

Čl. 4. Obecná ustanovení

 1. Termín vizitace (s výjimkou neohlášených vizitací dle čl. 2 písm. d) bude včas dojednán se správním orgánem vizitovaného sboru, aby se sbor mohl na vizitaci řádně připravit.
 2. Vizitovaný sbor poskytne vizitační komisi všechny dokumenty a informace, o které vizitační komise požádá. Členové vizitační komise jsou vázáni mlčenlivostí o věcech, které jim v souvislosti s vizitací byly důvěrně sděleny.
 3. O vizitacích dle čl. 2. písm. b–d podává vizitující stručnou zprávu správnímu orgánu vizitovaného sboru a nadřízenému správnímu orgánu.

 

Usnesení č. 13: Vizitační dotazník

Synod usnáší vizitační dotazník (přílohu Řádu vizitací sborů) ve znění uvedeném v tisku č. 18/4 na str. 3–6.

Usnesení č. 14: Změny Statutu Personálního fondu

SPF čl. 1 odst. 4:

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 1 odst. 4. Dosavadní odst. 4 se mění takto:

 1. Personální fond zajišťuje finanční prostředky na mzdy, odměny a vedlejší mzdové náklady kazatelů a pracovníků ÚCK dle obecně platných právních předpisů, na náklady související s penzijním připojištěním nebo životním pojištěním kazatelů a pracovníků ÚCK a s poskytováním jídelních kuponů kazatelům a pracovníkům ÚCK a na odměny a náklady na pojištění odpovědnosti za škodu členů investiční komise Personálního fondu, pokud vznikne nárok na jejich výplatu.

SPF čl. 2 odst. 5:

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 2 odst. 5. Dosavadní písm. f–g se vypouštějí bez náhrady a dosavadní písm. h se přečísluje na písm. f.

SPF čl. 3 odst. 11:

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 3 odst. 11. Dosavadní odst. 11 se mění takto:

 1. Členové investiční komise Personálního fondu jsou odpovědni za škody způsobené ČCE na majetku Personálního fondu úmyslně či z nedbalosti při výkonu činnosti v investiční komisi Personálního fondu. Náklady na případné pojištění této jejich odpovědnosti za škodu hradí ČCE.

 

SPF čl. 4 odst. 1:

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 4 odst. 1. Dosavadní písm. e–f se vypouštějí bez náhrady.

SPF čl. 5 odst. 1:

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 5 odst. 1. Dosavadní písm. i se vypouští bez náhrady.

SPF čl. 5 odst. 4:

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 5 odst. 4 písm. i. Dosavadní odst. 4 se vypouští bez náhrady.

SPF čl. 7 odst. 2:

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 7 odst. 2. Dosavadní odst. 2 se mění takto:

 1. Disponibilní prostředky shromážděné v Personálním fondu nesmí klesnout pod 90 % částky potřebné pro zajištění mezd všech zaměstnanců povšechného sboru na dobu 1 roku.

 

SPF čl. 8 odst. 2:

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 8 odst. 2. Dosavadní odst. 2 se mění takto:

 1. 2. zasedání 32. synodu usneslo změnu statutu 16.5.2008 a statut se změnou byl vyhlášen SR ČCE dne 10.6.2008.

Změna čl. 1 odst. 4 řádky 5–6, čl. 2 odst. 5 písm. c), čl. 3 (vložení nového čl. 3 a přečíslování následujících článků) a čl. 7 odst. 4 nabývají na základě usnesení 2. mimořádného zasedání 32. synodu účinnosti dnem vyhlášení usnesení 2. mimořádného zasedání 32. synodu.

Změna čl. 5 odst. 2 a vypuštění dosavadního čl. 5 odst. 4 a 5 statutu nabývá účinnosti 1.1.2009.

V ostatních částech nabývá tato změna statutu účinnosti dnem vyhlášení synodní radou.

Usnesení č. 15: Změna Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst

PZRKM čl. 4 odst. 3

Synod usnáší změnu Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst čl. 4 odst. 3. Dosavadní odst. 3 se mění takto:

 1. Podporovaným kazatelským místem může synod prohlásit kazatelské místo tam, kde se (sborová) práce ČCE již konala nebo koná, kde však vlivem vnitřních či vnějších okolností došlo k poklesu aktivity sborového života. Synod může takové místo prohlásit za podporované v případě, že je reálná naděje na obnovení sborové práce ČCE v plném rozsahu. Kazatelské místo může být prohlášeno za podporované na dobu 2 let, nejvýše na 4 roky. V odůvodněných případech může synod tuto lhůtu prodloužit o další 2 roky.

 

Usnesení č. 16: Změna Pravidel evidence členů

Synod usnáší změnu Pravidel evidence a vykazování počtu členů ve farních sborech ČCE.

Dosavadní odstavce 5–8 v oddíle A se nahrazují novými odstavci 5–6 v tomto znění:

 1. Farní sbory vedou jmenný seznam stávajících členů sboru (pokřtění, přijatí, s propůjčeným členstvím a do sboru přistěhovaní) a dále i seznam členů bývalých (zemřelí, odstěhovaní, nezvěstní, vyloučení, vystoupivší, s odejmutým členstvím).
 2. Pokud se kazatel či staršovstvo sboru dovědí, že se dosavadní člen sboru odstěhoval z obvodu sboru, a vědí kam, podají o tom bezodkladně zprávu do sboru, do jehož obvodu se dotyčný člen přestěhoval, a předají tomuto sboru příslušné údaje pro zařazení člena do jeho evidence. Teprve po splnění této podmínky může být dotyčný člen vyřazen z evidence členů.

Odst. 9–15 se přečísluji na odst. 7–13 a oddíl B se ruší bez náhrady.

Usnesení č. 17: Změna Pravidel celoživotního vzdělávání kazatelů

Synod usnáší změnu Pravidel celoživotního vzdělávání kazatelů doplněním nového oddílu E v tomto znění:

E. Supervize

 1. Profesní supervize je součástí celoživotního vzdělávání kazatelů. Účast na supervizi je dobrovolná.
 2. Kazatelé se mohou účastnit supervize buď v supervizním programu ČCE nebo ve stávající síti supervizorů v ČR.
 3. Kazatel prostřednictvím příslušného seniorátního výboru písemně informuje koordinátora pro supervizi o své účasti na supervizi. Koordinátor pro supervizi v termínu, který stanoví synodní rada, odevzdá jednou ročně synodní radě seznam kazatelů, kteří se účastnili supervize.
 4. Přímé náklady na supervizi kazatelů bude v letech 2010–2012 hradit povšechný sbor z prostředků získaných grantem LWF.
 5. Cestovní náklady spojené s účastí na supervizi hradí kazatel, který se účastní supervize, nebo je může uhradit sbor, ve kterém tento kazatel působí, pokud kazatel o úhradu požádá.
 6. O úhradě nákladů spojených s účastí na supervizi poskytované v supervizním programu ČCE od roku 2013 rozhodne 2. zasedání 33. synodu s ohledem na finanční situaci povšechného sboru. Náklady spojené s účastí na supervizi poskytované v síti supervizorů v ČR nebude od roku 2013 povšechný sbor hradit.

 

Usnesení č. 18: Pravidla revizí hospodaření povšechného sboru

Synod usnáší Pravidla revizí hospodaření povšechného sboru ve znění uvedeném v tisku č. 19 na str. 2–5.

Usnesení č. 19: Vysvětlení k návrhům změn Církevního zřízení

Synod ukládá synodní radě, aby zajistila, že k návrhům změn Církevního zřízení budou vždy přikládána patřičná vysvětlení včetně návrhů souvisejících změn církevních řádů a pravidel.

Usnesení č. 20: Ordinace k jiným druhům kazatelské služby

Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 33. synodu předložila návrhy změn Církevního zřízení a řádů, které upraví pojetí ordinace a soustavu ordinované služby v ČCE tak, aby zahrnovala také ordinovanou službu mimo struktury církve a řešila přípravu k ordinaci nečlenů staršovstva.

C) Správa církve

Usnesení č. 21: Rozhodnutí o předložených zprávách

 1. Synod bere na vědomí Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5.
 2. Synod bere na vědomí Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení 3. zasedání a 2. a 3. mimořádného zasedání 32. synodu předloženou v tisku č. 6.
 3. Synod bere na vědomí Zprávu církevní pastýřské rady předloženou v tisku č. 7.
 4. Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 9.
 5. Synod bere na vědomí Zprávu o činnosti Diakonie ČCE v roce 2009 předloženou v tisku č. 10.
 6. Synod bere na vědomí Zprávu Evangelické akademie a Nadačního fondu na podporu církevního školství předloženou v tisku č. 11.
 7. Synod bere na vědomí Zprávu Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 12.
 8. Synod bere na vědomí Zprávu nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 13.
 9. Synod bere na vědomí Zprávy sborů s podporovanými a misijními místy předložené v tisku č. 14.

 

Usnesení č. 22: Zprávy dozorčí rady Diakonie ČCE

Synod bere na vědomí zprávy dozorčí rady Diakonie ČCE.

Usnesení č. 23: Splněná usnesení 3. zasedání 32. synodu

Usnesení č. 31: Synod bere na vědomí, že usnesení č. 33 ze 3. zasedání 32. synodu (materiál Sexuální zneužívání žen a dětí v česko-německém příhraničí) bylo splněno.

Usnesení č. 34: Synod bere na vědomí, že usnesení č. 34 ze 3. zasedání 32. synodu (materiál Manželství a rodina) bylo splněno.

Usnesení č. 41: Synod bere na vědomí, že usnesení č. 41 ze 3. zasedání 32. synodu (Protest proti zrušení azylového domu v Praze 11) bylo splněno.

Usnesení č. 60: Synod bere na vědomí, že usnesení č. 60 ze 3. zasedání 32. synodu (Sbírka pro pomoc cizincům) bylo splněno.

Usnesení č. 68: Synod bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 68 ze 3. zasedání 32. synodu (Úhrada nákladů synodu).

Usnesení č. 24: Organizace a řízení církve

Synod ukládá synodní radě, aby pokračovala v přípravě zásadních změn organizace a řízení správy povšechného sboru a aby 2. zasedání 33. synodu předložila návrhy vhodných řešení.

Usnesení č. 25: Formuláře svatebních shromáždění

Synod schvaluje bohoslužebné pořady a formuláře svatebních shromáždění uvedené v tisku č. 18/5 na str.1–10 jako doplnění platné Agendy ČCE.

Usnesení č. 26: Pokyny pro uzavíraní sňatků:

Synod ukládá kazatelům ČCE, aby při uzavírání sňatků respektovali pokyny uvedené v tisku č. 18/5 na str. 12–14 kromě částí uvedených kurzívou. Upravené pokyny rozešle ÚCK všem sborům ČCE jako přílohu usnesení synodu.

Usnesení č. 27: Koncepce nemocniční duchovenské služby

Synod schvaluje Koncepci nemocniční duchovenské služby Českobratrské církve evangelické uvedenou v tisku č. 18/6 na str. 1–5.

Usnesení č. 28: Koordinátor nemocniční duchovenské služby

Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 33. synodu předložila postup při obsazování místa koordinátora nemocniční duchovenské služby, včetně náplně jeho práce a způsobu financování.

Usnesení č. 29: Supervize kazatelů v ČCE

 1. Synod schvaluje supervizní program ČCE s platností pro roky 2010–2012 ve znění předloženém v tisku č. 18/7 na str. 1–2.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 33. synodu předložila upravený supervizní program ČCE včetně podrobného vyčíslení nákladů na supervizi a zdrojů pro jejich financování po roce 2012.
 3. Synod zvyšuje celkovou částku celocírkevních repartic navrženou v tisku č. 17 o 95 000,– Kč. Zvýšením repartic bude financován podíl ČCE na nákladech supervize v roce 2011.
 4. Synod zřizuje místo koordinátora pro supervizi v ČCE na dobu určitou do 31.12.2012.
 5. Synod ukládá synodní radě, aby pověřila vhodného pracovníka činností koordinátora pro supervizi kazatelů ČCE.

 

Usnesení č. 30: Strategie osobního rozvoje kazatelů ČCE

Synod bere na vědomí zprávu o přípravě komplexní strategie osobního rozvoje kazatelů ČCE a ukládá synodní radě, aby tuto strategii předložila 1. zasedání 33. synodu.

Usnesení č. 31: Příprava nového evangelického zpěvníku

Synod bere s vděčností na vědomí zprávu tvůrčí skupiny pro přípravu nového evangelického zpěvníku a očekává další průběžnou zprávu na 1. zasedání 33. synodu.

Usnesení č. 32: Příprava nové agendy

Synod bere na vědomí zprávu o přípravě nové agendy a očekává další průběžnou zprávu na 1. zasedání 33. synodu.

Usnesení č. 33: Komise pro doplnění dokumentu Cesta církve

Synod bere s vděčností na vědomí dosavadní práci Komise pro doplnění dokumentu Cesta církve a ukládá jí, aby předložila výsledky své další práce 1. zasedání 33. synodu.

Usnesení č. 34: Zveřejňování publikací pro církevní práci

Synod ukládá synodní radě, aby do 1. zasedání 33. synodu zajistila internetové zveřejnění základních publikací a dokumentů, které souvisejí se životem církve, a předložila 1. zasedání 33. synodu seznam zveřejněných materiálů, který bude rozeslán všem sborům ČCE.

Usnesení č. 35: Seminář pro církevní hudbu

Synod konstatuje, že usnesení o zřízení Semináře pro církevní hudbu bylo splněno, a ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 33. synodu předložila průběžnou zprávu o činnosti tohoto semináře.

Usnesení č. 36: Koncepce práce s Romy

Synod ukládá synodní radě, aby ve spolupráci např. s Diakonií ČCE a Evangelickou akademií zařadila do vzdělávání kazatelů a presbyterů téma misijní práce s Romy.

Usnesení č. 37: Evidenční dotazník

Synod ukládá synodní radě, aby v evidenčním dotazníku pro sbory provedla tyto změny:

a) Všechny číselné údaje v buňkách uvádět ve formátu čísla (nikoli jednotlivých číslic) a do buněk obsahujících součty vložit vzorce (čímž se předejde chybám a zjednoduší se zpracování v seniorátech a v ÚCK).

b) V součtových řádcích znepřístupnit buňky ve sloupcích, kde nemá smysl uvádět součet průměrů, nýbrž vážený průměr (jehož výpočet je pro vyplňující příliš složitý).

c) V oddíle D, kde se uvádějí shromáždění v týdnu, omezit sloupce „náboženství ve škole“ a přidat sloupce pro schůzky seniorů.

d) Připojit k dotazníku stranu 3 s přesným návodem, jak vyplňovat jednotlivé položky na základě definic vyplývajících z Církevního zřízení a z potřeb celocírkevní statistiky.

Usnesení č. 38: E-mailové adresy sborů ČCE

Synod ukládá všem sborům, které dosud nemají funkční e-mailovou adresu, aby si ji zřídily a nejpozději do 15.9.2010 ji oznámily ÚCK nebo aby do 15.9.2010 oznámily ÚCK jinou e-mailovou adresu, na niž bude možno zasílat informace a sborové zásilky a jejímž prostřednictvím bude možno se sborem komunikovat.

Usnesení č. 39: Sloučení sboru v Holicích se sborem v Pardubicích

Synod schvaluje sloučení FS ČCE v Holicích s FS ČCE v Pardubicích za těchto podmínek schválených 3. zasedáním 45. konventu Chrudimského seniorátu ČCE:

a) FS ČCE v Holicích zaniká sloučením s FS ČCE v Pardubicích ke dni 30.6.2010.

b) Kazatelskou stanicí FS ČCE v Pardubicích se stává Horní Jelení.

c) Veškerý movitý a nemovitý majetek a závazky FS ČCE v Holicích přecházejí ke dni 1.7.2010 na FS ČCE v Pardubicích.

d) Nástupnickým sborem je FS ČCE v Pardubicích, jehož právní subjektivita zůstává zachována.

e) Sídlem sboru zůstávají Pardubice.

Usnesení č. 40: Sloučení sboru ve Svratouchu se sborem v Krouně

a) Synod schvaluje sloučení FS ČCE v Krouně a FS ČCE ve Svratouchu od 1.1.2011.

b) FS ČCE ve Svratouchu sloučením zaniká. Nástupnickým sborem je FS ČCE v Krouně.

c) Veškerý majetek a závazky FS ČCE ve Svratouchu přecházejí k 1.1.2011 na FS ČCE v Krouně.

d) FS ČCE v Krouně má od 1.1.2011 dvě kazatelská místa.

Usnesení č. 41: Výpomoc ve sborech seniorů – zřízení míst seniorátních kazatelů

Synod zřizuje v každém seniorátním sboru kazatelské místo seniorátního kazatele s určením pro výpomoc ve sboru seniora. Odvod do Personálního fondu za obsazené místo seniorátního kazatele hradí příslušný seniorátní sbor.

Usnesení č. 42: Nové kazatelské místo

Synod zřizuje místo druhého faráře ve Farním sboru ČCE v Pardubicích.

Usnesení č. 43: Podporovaná kazatelská místa

 1. Synod prohlašuje kazatelské místo ve FS ČCE Sedlec-Prčice za podporované na dobu čtyř let od 1.6.2010 do 31.5.2014. Podpora bude poskytována takto: První dva roky bude činit 100 % částky odvodu do Personálního fondu, kterou stanoví synod. Třetí rok bude činit 85 % částky odvodu do Personálního fondu, kterou stanoví synod, a čtvrtý rok bude činit 70 % částky odvodu do Personálního fondu, kterou stanoví synod.
 2. Synod prodlužuje dobu podpory kazatelského místa ve FS ČCE v Chrástu u Plzně o 2 roky od 1.10.2010 do 30.9.2012. Podpora bude činit v prvním roce 80 % a ve druhém roce 70 % částky odvodu do Personálního fondu, kterou stanoví synod.
 3. Synod prohlašuje kazatelské místo ve FS ČCE ve Velké Lhotě u Dačic za podporované na dobu dvou let od 1.7.2010 do 30.6.2012. Podpora bude poskytována takto: První rok bude činit 90 % částky odvodu do Personálního fondu, kterou stanoví synod. Druhý rok bude činit 70 % částky odvodu do Personálního fondu, kterou stanoví synod.
 4. Synod prohlašuje kazatelské místo ve FS ČCE ve Kdyni za podporované na dobu dvou let od 1.1.2011 do 31.12.2012. Podpora bude činit 100 % částky odvodu do Personálního fondu, kterou stanoví synod.

 

Usnesení č. 44: Zasedání synodu mimo Prahu

Synod ukládá synodní radě, aby zjistila, zda by bylo možné pořádat zasedání synodu nikoli v Praze, nýbrž na jiném místě v ČR, a aby případně této možnosti využila.

Usnesení č. 45: 2. zasedání 32. synodu

Synod stanovuje dobu konání 2. zasedání 33. synodu na dny 31.5.–3.6.2012.

D) Hospodaření církve

Usnesení č. 46: Schválení účetní závěrky povšechného sboru za rok 2009

 1. Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru za rok 2009 dle výsledovky předložené v tisku č. 8 A
  a ukládá synodní radě, aby ztrátu 3 450 772,51 Kč uhradila z rezervního fondu.
 2. Synod bere na vědomí Zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru předloženou v tisku č. 8 B.
 3. Synod schvaluje Zprávu o hospodaření s Personálním fondem v roce 2009 předloženou v tisku č. 8 C.

 

Usnesení č. 47: Rozpočet povšechného sboru pro rok 2010

Synod schvaluje rozpočet hospodaření povšechného sboru pro rok 2010 předložený v tisku č. 17 na str. 2–4.

Usnesení č. 48: Odvod do Personálního fondu v r. 2011

Synod stanovuje pro rok 2011 odvod do Personálního fondu ve výši 71 000,– Kč za každé místo plně obsazené kazatelem.

Usnesení č. 49: Celocírkevní repartice v roce 2011

Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2011 v celkové výši 3 928 300,– Kč a jejich rozdělení na senioráty takto:

Seniorát

Repartice 2011

Seniorát

Repartice 2011

I

Pražský

659 000 Kč

VIII

Chrudimský

317 900 Kč

II

Poděbradský

301 800 Kč

IX

Poličský

180 700 Kč

III

Jihočeský

78 400 Kč

X

Horácký

244 500 Kč

IV

Západočeský

158 200 Kč

XI

Brněnský

480 700 Kč

V

Ústecký

122 600 Kč

XII

Východomoravský

594 200 Kč

VI

Liberecký

92 400 Kč

XIII

Moravskoslezský

426 200 Kč

VII

Královéhradecký

228 800 Kč

XIV

Ochranovský

42 900 Kč

Celkem

3 928 300 Kč

 

Usnesení č. 50: Celocírkevní sbírky v r. 2011

Synod usnáší, že v roce 2011 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:

 1. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – postní neděle
 2. Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty – Velikonoce
 3. Sbírka pro Diakonii – svatodušní svátky
 4. Sbírka solidarity sborů – červen
 5. Sbírka pro křesťanskou službu – první neděle v září
 6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – Díkčinění
 7. Sbírka JTD – do konce října
 8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát – Vánoce

 

Usnesení č. 51: Vnitřní směrnice pro tvorbu platů kazatelů ČCE

 1. Synod schvaluje rozhodnutí synodní rady o revizi vnitřní směrnice pro tvorbu platů kazatelů ČCE, jímž byli kazatelé ČCE zařazeni do platových tříd s platností od 1.1.2010 do 30.5.2010.
 2. Synod usnáší vnitřní směrnici pro tvorbu platů kazatelů ČCE ve znění předloženém v tisku č. 20 na str. 2 a 3.

 

Usnesení č. 52: Platový řád pro zaměstnance ČCE

Synod ukládá synodní radě, aby pro 1. zasedání 33. synodu připravila návrh platového řádu pro zaměstnance ČCE, ve kterém budou duchovenští členové předsednictev konventů zařazeni do IV. platové třídy.

Usnesení č. 53: Klíč k rozdělení repartic

Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 33. synodu předložila klíč pro rozdělování celocírkevních repartic na senioráty, kde bude přesně definováno, co se rozumí pojmem „salárník“.

Usnesení č. 54: Výběr vhodných dodavatelů energií

Synod ukládá synodní radě, aby se zabývala otázkou vhodných dodavatelů energií (elektřina, plyn) s cílem snížení nákladů na energie.

Usnesení č. 55: Nakládání s nezcizitelnými nemovitostmi

Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 33. synodu předložila konkrétní návrh, jak zabránit neoprávněnému nakládání s nezcizitelnými nemovitostmi.

Usnesení č. 56: Rekreační střediska povšechného sboru

Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 33. synodu předložila koncepci dalšího provozování a správy rekreačních středisek ČCE, při jejíž přípravě přiměřeně přihlédne ke stanoviskům kuratorií a správců jednotlivých středisek.

Usnesení č. 57: Projekt Malešice

 1. Synod ruší usnesení 2. zasedání 32. synodu č. 44 odst. 1, protože není známo, zda a kdy dojde k majetkovému narovnání mezi státem a církvemi.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby v součinnosti s investiční komisí Personálního fondu jednala o vhodném investičním využití pozemků číslo 498/1 a 498/2 v katastrálním území Praha 10, Malešice.

 

Usnesení č. 58: Dluh FS ČCE v Chebu vůči JTD

 1. Synod bere na vědomí, že usnesení č. 9 ze 2. mimořádného zasedání 32. synodu (Dluh FS ČCE v Chebu vůči JTD) bylo splněno.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 33. synodu předložila zprávu o stavu FS ČCE v Chebu.

 

Usnesení č. 59: Příspěvek ze solidárních prostředků pro FS ČCE v Trnávce

Synod dle SPF čl. 6 odst. 3 schvaluje žádost FS ČCE v Trnávce o poskytnutí příspěvku na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků potřetí během deseti let.

Usnesení č. 60: Odměny synodního seniora a jeho náměstků

Synod usnáší, že odměny synodnímu seniorovi a jeho náměstkům budou každoročně vypláceny z prostředků shromážděných v předchozím roce formou odvodů do Personálního fondu, a to před jejich rozdělením na jednotlivé kapitoly, které je stanoveno usnesením 3. zasedání 31. synodu č. 58 odst. 1 a 2.

Usnesení č. 61: Podpora financování Diakonie

 1. Synod souhlasí, aby dočasně volné prostředky umístěné ve fondech povšechného sboru byly používány na poskytování krátkodobých provozních půjček Diakonii ČCE pro potřeby jejích středisek. Půjčky budou poskytovány na žádost správní rady Diakonie ČCE schválenou dozorčí radou Diakonie ČCE. Diakonie ČCE za ně bude ručit svým nemovitým majetkem. Úroková sazba bude odpovídat úrokové sazbě termínovaných vkladů povšechného sboru.
 2. Synod souhlasí, aby dočasně volné prostředky Personálního fondu byly používány na poskytování krátkodobých provozních půjček Diakonii ČCE pro potřeby jejích středisek nebo na poskytování krátkodobých půjček Diakonii ČCE v případech, kdy Diakonie nebo její střediska obdrží investiční dotace nebo granty z fondů EU nebo z jiných veřejných zdrojů. Půjčky budou poskytovány na žádost správní rady Diakonie ČCE schválenou dozorčí radou Diakonie ČCE. Diakonie ČCE za ně bude ručit svým nemovitým majetkem nebo majetkem střediska, pro které bude půjčka určena. Úrokovou sazbu stanoví investiční komise Personálního fondu.
 3. O poskytnutí půjček dle předchozích dvou bodů bude rozhodovat synodní rada. Investiční komise Personálního fondu má právo stanovit další podmínky pro poskytnutí půjček a ručení za ně.

 

Usnesení č. 62: Úhrada nákladů synodu

Náklady 4. zasedání 32. synodu ČCE budou s výjimkou jízdních výdajů poslanců a poradců synodu, kteří jsou kazateli ČCE v činné službě, hrazeny z celocírkevních repartic.

Jízdní výdaje budou poslancům a poradcům synodu proplaceny v souladu s ustanovením zákoníku práce o cestovních náhradách takto: Jízdní výdaje za použití osobního automobilu v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu budou proplaceny těm poslancům a poradcům synodu, kteří k cestě na zasedání synodu použili osobní automobil, ve kterém vezli alespoň další 3 poslance či poradce synodu.

Ostatním poslancům či poradcům synodu budou jízdní výdaje vyplaceny ve výši jízdného za vlak či autobus, a to jak v případech, kdy uvedený hromadný dopravní prostředek k cestě použijí, tak v případech, kdy pojedou osobním automobilem.

Z obtížně dostupných oblastí budou jízdní výdaje v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu za jízdu osobním automobilem hrazeny v každém případě do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.

Celková částka jízdních výdajů poslanců a poradců synodu, kteří jsou kazateli ČCE v činné službě, bude povšechným sborem uplatněna k úhradě vůči státu dle § 4 zákona č. 218/1949 Sb.

Za předsednictvo synodu: Vladimír Kopecký, předseda 32. synodu ČCE

Za synodní radu ČCE: Daniel Ženatý, 1. náměstek synodního seniora,

Lia Valková, synodní kurátorka