Vedení církve  »  Synod  »  Usnesení synodů

2011 - Usnesení 1. zasedání 33. synodu ČCE

Všem sborům a kazatelským stanicím ČCE
a poslancům 1. zasedání 33. synodu ČCE
V Praze dne 28. června 2011
Č.j.: ÚCK/815/2011

 

Usnesení 1. zasedání 33. synodu ČCE

19. – 22. května 2011, Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 – Nové Město

 

Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 33. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 1. zasedání 33. synodu ČCE:

 

 

A) VOLBY

 

Usnesení č. 1: Volba předsednictva 32. synodu

Synod zvolil předsednictvo 33. synodu a jeho náhradníky takto:

Předseda synodu: Jiří Gruber

Místopředsedové synodu – kazatelé: Michal Kitta, Jan Plecháček

Místopředsedové synodu – starší: Jaroslav Andrejs, Vladimír Buzek, Vladimír Zikmund

Náhradníci – kazatelé: 1. Radmila Včelná, 2. Miroslav Pfann, 3. Václav Hurt

Náhradníci – starší: 1. Josef Beneš, 2. Miloš Dědič, 3. Vlasta Erdingerová

 

 

Usnesení č. 2: Volba verifikátorů zápisů 33. synodu

Synod zvolil pro všechna jednání 33. synodu tyto verifikátory zápisů: Vlasta Erdingerová, Jan Růžička, Eva Skálová.

 

 

Usnesení č. 3: Volba skrutátorů 33. synodu

Synod zvolil pro všechna jednání 33. synodu tyto skrutátory: Josef Beneš, Radek Černý, Miloš Dědič, Da-niel Fojtů, Václav Hurt, Pavel Křivohlavý, Karel Macek, Petr Pištora, Jana Šarounová, Mikuláš Zoubek

 

 

Usnesení č. 4: Volba náhradníků revizorů hospodaření povšechného sboru

Synod zvolil náhradníky revizorů hospodaření povšechného sboru pro období do 2. zasedání 33. synodu v tomto pořadí: 1. Jana Voldřichová, 2. Šárka Nováková

 

 

Usnesení č. 5: Volba dozorčí rady Diakonie ČCE

1. Synod zvolil dozorčí radu Diakonie ČCE a její náhradníky takto:

Dozorčí rada: Jiří Gruber, Petr Haška, Petr Hudec, Vladimír Kopecký, Jaroslav Pechar, Vojen Syrovátka, Ondřej Titěra, Simeona Zikmundová

Náhradníci: 1. Zdeněk Hojný, 2. Petr Zajíc, 3. Pavel Dvořáček, 4. František Hruška

2. Funkční období dozorčí rady Diakonie zvolené 1. zasedáním 33. synodu začíná 1. 7. 2011.

 

 

Usnesení č. 6: Volba spirituála konzervatoře Evangelické akademie

Synod povolává bratra Jiřího Klimeše na místo spirituála – kazatele povšechného sboru pro Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci na dobu určitou od 1. 6. 2011 do 31. 7. 2013.

 

 

Usnesení č. 7: Volba společného předsedy a náhradníků předsedy Komise pro hodnocení absolventů vikariátu a Komise pro hodnocení absolventů jáhenské praxe

Synod zvolil společného předsedu komisí pro hodnocení absolventů vikariátu a pro hodnocení absolventů jáhenské praxe a jeho náhradníky takto:

Předseda: Dalibor Tureček

Náhradníci: l. Antonín Plachý, 2. Věra Pokorná

 

 

Usnesení č. 8: Volba zástupce synodu v Komisi pro diakonát

Synod zvolil svým zástupcem v Komisi pro diakonát Antonína Plachého.

 

 

Usnesení č. 9: Volba členů Komise pro hodnocení žádostí o prohlášení kazatelského místa za pod-porované nebo misijní

Hospodářská komise synodu a právní komise synodu zvolily podle ustanovení Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst čl. 4 odst. 8 členy a náhradníky Komise pro hodnocení žádostí o prohlášení kazatelského místa za podporované nebo misijní takto:

Hospodářská komise: Daniel Fojtů, Václav Hurt; náhradnice Zdeňka Skuhrová

Právní komise: Jan Keřkovský, Miroslav Pfann; náhradník Miloš Dědič

 

 

 

 

B) CÍRKEVNÍ ZŘÍZENÍ A ŘÁDY, PRÁVNÍ PŘEDPISY

 

 

Usnesení č. 10: Řízení o změnách Církevního zřízení

CZ § 12:

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 12. Dosavadní § 12 se mění a doplňuje takto:

 

§ 12 Kazatelé

1. Kazateli jsou faráři, případně jáhnové – členové církve odborně bohoslovecky vzdělaní, kteří pro-šli povinnou přípravou, zavázali se reversem, že budou věrně konat svou službu, získali osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi, byli řádně zvoleni v některém církevním sboru a byli ordinováni.

2. Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi uděluje synodní rada podle Řádu pro kazatele.

3. Absolventi odborného bohosloveckého vzdělání magisterského stupně se na službu faráře povinně připravují jako vikáři. Vikariát trvá zásadně jeden rok a je ukončen rozhodnutím o způsobilosti absolventa k ordinované službě faráře v církvi.

4. Absolventi odborného bohosloveckého vzdělání nižšího stupně se na službu jáhna povinně připravují v jáhenské praxi. Jáhenská praxe trvá zásadně jeden rok a je ukončena rozhodnutím o způsobilosti absolventa k ordinované službě jáhna v církvi.

5. Všichni ordinovaní kazatelé jsou si rovni v mezích ustanovených Církevním zřízením a řády a vykonávají svůj úřad jménem a z pověření celé církve.

6. Povinnosti kazatele jsou určeny povolací listinou sboru, který jej zvolil. Kazatel zvolený v některém sboru je zaměstnancem církve, tj. povšechného sboru.

7. Kazatel farního sboru je volen sborovým shromážděním na návrh staršovstva po schválení synodní radou. Kazatelé seniorátního sboru jsou voleni konventem na návrh seniorátního výboru po schválení synodní radou. Kazatelé povšechného sboru jsou voleni synodem na základě vlastní žádosti a doporučení synodní rady.

8. Dva nebo více sborů se mohou dohodnout na volbě společného kazatele.

9. Nejpozději do 5 měsíců před uplynutím doby určité Pokud uplynula doba určitá, na kterou byl kazatel povolán ke službě ve sboru, je možno přistoupit k opakované volbě. Není-li kazatel v opakované volbě znovu zvolen nebo nedojde-li k opakované volbě, zaniká povolání kazatele ke službě v příslušném sboru uplynutím doby určité nejpozději 6 měsíců od konce doby, na niž byl kazatel zvolen.

10. Synodní rada může s kazatelem ukončit zaměstnanecký poměr v církvi písemnou výpovědí pouze z některého z níže uvedených důvodů, který musí být ve výpovědi výslovně uveden, a to:

a. nemůže-li kazatel ze zdravotních důvodů po dobu delší než dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců řádně konat službu stanovenou povolací listinou sboru, který jej zvolil, nebo

b. přijme-li kazatel jiný plnočasový pracovní úvazek, nebo

c. je-li zrušeno kazatelské místo, které kazatel dosud zastával, nebo

d. zanikne-li povolání kazatele způsobem uvedeným v odstavci 9, nebo

e. rozhodla-li pastýřská rada svým nálezem, že kazatel je zbaven úřadu v dosavadním sboru, nebo že ztrácí volitelnost za kazatele.

10. Kazateli může být synodní radou dána výpověď ze zaměstnaneckého poměru v církvi pouze z některého z níže uvedených důvodů, který musí být ve výpovědi výslovně uveden:

a. skončí-li jeho povolání určitým sborem;

b. je-li zrušeno kazatelské místo, které dosud zastával;

c. žádá-li to svým nálezem pastýřská rada.

11. Výpověď z důvodu uvedeného v odstavci 10 pod písm. c) je možné kazateli dát, pokud se v církvi neuvolní jiné pracovní místo odpovídající jeho kvalifikaci a povolání, na které bude kazatel zvolen do tří měsíců od zrušení kazatelského místa, které dosud zastával.

11. Výpověď podle bodů a) a b) je možno dát pouze v případě, že kazatel nebyl zvolen žádným jiným sborem a církev nemá možnost ho jinde zaměstnat.

12. Výpovědní doba v případech uvedených v odst. 10 pod písm. a) je dvouměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po doručení písemně výpovědi. V případech uvedených v odst. 10 pod písm. b), c), d), e), končí zaměstnanecký poměr posledním dnem měsíce, v němž byla kazateli doručena výpověď. Výpověď se považuje za doručenou i tehdy, odmítne-li ji kazatel převzít před dvěma svědky. Kazateli, kterému byla dána výpověď, nenáleží žádné finanční náhrady ani odstupné kromě základního platu za výpovědní dobu.

13. Kazatel může ukončit zaměstnanecký poměr v církvi:

a. dohodou

b. rezignací na povolání kazatele v církvi bez udání důvodů. V tomto případě zaměstnanecký poměr skončí ve lhůtě tří měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné rezignace synodní radě.

 

CZ § 28:

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 28. Dosavadní § 28 se mění a doplňuje takto:

 

§ 28. Synodní rada

1. Synodní rada je nejvyšším správním orgánem církve. Provádí usnesení synodu a vyhlašuje církev-ní zřízení a řády. Je odpovědná za řádný chod Ústřední církevní kanceláře. Vykládá s prozatímní platností do nejbližšího synodu církevní zřízení a řády.

2. Sídlo synodní rady je Praha.

3. Synodní rada zasedá podle potřeby, zpravidla jednou týdně. Může se usnést na svém jednacím řádu, podle něhož rozdělí práci mezi své členy a část své působnosti svěří synodnímu seniorovi a synodnímu kurátorovi.

4. Pro různé obory práce volí synodní rada způsobilé členy církve za tajemníky synodní rady nebo jiné celocírkevní pracovníky.

5. Na návrh staršovstva sboru schválený příslušným seniorátním výborem nebo na návrh pří-slušného seniorátního výboru může synodní rada z vážných důvodů doporučit kazateli, aby se ucházel o místo v některém jiném církevním sboru. V případech, kdy tak kazatel bez zbytečného prodlévání neučiní, a v nejzávažnějších případech může synodní rada postavit kazatele mimo službu do doby, než rozhodne církevní pastýřská rada.

5. Synodní rada může z vážných důvodů na návrh staršovstva, schválený seniorátním výborem, nebo jen na návrh seniorátního výboru kazatele doporučit na jiné místo v církevní službě nebo pozastavit jeho činnost do rozhodnutí pastýřské rady.

6. Synodní rada může z úřední moci odvolat kazatele z úřadu, jakmile kazatel získá nárok na důchodové zabezpečení.

6. 7. Synodní rada může dle potřeby zřizovat své poradní odbory.

 

 

Usnesení č. 11: Změna Řádu o správě církve

ŘSC čl. 27

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 27. Dosavadní text čl. 27 se nahrazuje tímto zněním:

 

Čl. 27. Členství v konventu

1. Farní sbor vysílá na zasedání konventu poslance zvolené staršovstvem podle čl. 24 odst. 1 písm. k tohoto řádu a jednoho poslance virilního.

2. Virilním poslancem podle předchozího odstavce je kazatel samostatně spravující příslušný farní sbor; nemůže-li se tento účastnit zasedání konventu, nebo je-li zvolen členem seniorátního výboru, nebo je-li farní sbor uprázdněn, stává se virilním poslancem konventu kurátor sboru. Nemůže-li se kurátor zastupující kazatele samostatně spravujícího sbor účastnit zasedání konventu, nebo stane-li se členem seniorátního výboru, staršovstvo vyšle na zasedání konventu některého z náhradníků.

3. Nemůže-li se některý zvolený poslanec účastnit zasedání konventu, nebo stane-li se poslancem virilním podle § 23 odst. 1 písm. d) Církevního zřízení nebo podle předchozího odstavce, staršov-stvo vyšle na příslušné zasedání konventu některého z náhradníků.

4. Zanikne-li mandát poslance nebo náhradníka během volebního období konventu, zvolí staršovstvo do konce volebního období konventu poslance nebo náhradníka nového.

5. Nedostačují-li náhradníci zvolení podle čl. 24 odst. 1 písm. k, nebo nemohou-li se zasedání kon-ventu účastnit, zvolí staršovstvo pro příslušné zasedání konventu náhradníky další.

6. Ostatní virilní poslanci konventu podle § 23 Církevního zřízení (členové seniorátního výboru, ostatní kazatelé seniorátu v činné službě, jimž konvent přizná členství) se nepovažují za poslance vysílané farním sborem a nemohou-li se účastnit zasedání konventu, na jejich místo náhradníci ne-nastupují.

 

ŘSC čl. 35

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 35 takto:

Čl. 35. Působnost seniora

1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší seniorovi:

a. uvádět kazatele v úřad a instalovat je, udělovat jim dovolenou a oznamovat to synodní radě

b. starat se o administraci uprázdněných sborů a po projednání se staršovstvem uprázdněného sboru a seniorátním výborem ustanovovat administrátory

c. starat se o řádné předání a převzetí správy farních sborů v seniorátě

d. starat se o řádné vedení kanceláře seniorátu

 

ŘSC čl. 37

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 37. Dosavadní text čl. 37 se nahrazuje tímto zněním:

Čl. 37 Členství v synodu

1. Seniorát vysílá na zasedání synodu poslance zvolené konventem podle čl. 29 odst. 1 písm. k tohoto řádu a dva poslance virilní.

2. Virilními poslanci podle předchozího odstavce jsou senior a seniorátní kurátor. Nemůže-li se seni-or nebo seniorátní kurátor účastnit zasedání synodu, zastupuje ho na zasedání synodu jeden z jeho náměstků. Nemůže-li se ani jeden z příslušných náměstků účastnit zasedání synodu jako zástupce seniora nebo seniorátního kurátora, vyšle seniorátní výbor na příslušné zasedání synodu na jeho místo některého z náhradníků poslanců synodu.

3. Nemůže-li se některý zvolený poslanec účastnit zasedání synodu, nebo stane-li se členem virilním podle § 26 odst. 1 písm. b) a c) Církevního zřízení nebo podle předchozího odstavce, vyšle za něj seniorátní výbor na příslušné zasedání synodu jednoho z náhradníků.

4. Zanikne-li mandát poslance nebo náhradníka během volebního období synodu, zvolí konvent do konce volebního období synodu poslance nebo náhradníka nového.

5. Na místo poslance synodu z řad kazatelů se povolává náhradník z řad kazatelů, na místo poslance synodu z řad starších se povolává náhradník z řad starších.

6. Platnost mandátů poslanců synodu a vyslání náhradníků přezkoumává mandátová komise jmeno-vaná předsednictvem synodu.

 

Usnesení č. 12: Změna Řádu pro kazatele

ŘK čl. 2 odst. 4

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 2 odst. 4. Odst. 4 se mění takto:

4. Kazatel má právo na úhradu výloh, které mu vznikají v souvislosti s jeho službou ve sboru a je-jichž úhrada sborem je stanovena povolací listinou anebo dohodnuta se správním orgánem sboru.

Kazatel povolaný ke službě farním sborem má právo na částečnou náhradu nutných nákladů na stěhování při povolání ke službě ve sboru; jednu čtvrtinu nákladů na stěhování nahrazuje kazateli povšechný sbor, jednu čtvrtinu farní sbor, jímž je kazatel povoláván ke službě, a jednu čtvrtinu seniorát, do něhož uvedený farní sbor náleží.

Kazatel povolaný ke službě seniorátním sborem má právo na částečnou náhradu nutných nákladů na stěhování při povolání ke službě ve sboru; jednu čtvrtinu nákladů na stěhování nahrazuje kazateli povšechný sbor a jednu polovinu seniorátní sbor, jímž je kazatel povoláván ke službě.

Kazatel povolaný ke službě povšechným sborem má vůči povšechnému sboru právo na částečnou náhradu nutných nákladů na stěhování při povolání ke službě ve sboru, a to ve výši tří čtvrtin těch-to nákladů.

Sbory mohou kazateli poskytnout vyšší náhradu nákladů na stěhování, než je uvedeno v předcházející větě.

 

ŘK čl. 11 odst. 7

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 11 odst. 7. Odst. 7 se mění takto:

7. Předpokladem pro přijetí do vikariátu je písemná žádost studenta (absolventa) bohosloví zapsané-ho po dobu nejméně jednoho roku do seznamu kandidátů služby v církvi podaná synodní radě. Synodní rada může v případech hodných zvláštního zřetele rozhodnout o přijetí studenta (absolventa) bohosloví do vikariátu i tehdy, není-li student (absolvent) v seznamu kandidátů služby v církvi za-psán. V tom případě musí synodní radě se svou přihláškou předložit i doporučení staršovstva a seniorátního výboru a vyjádření psychologa, kterého určí synodní rada.

 

ŘK čl. 11 odst. 8

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 11 odst. 8. Za dosavadní odst. 7 se vkládá nový odst. 8 v tomto znění:

8. Podmínkou pro přijetí do vikariátu je vykonání nejméně jedné bohoslovecké praxe ve sboru ČCE v rozsahu tří týdnů.

 

Dosavadní odst. 8 se přečísluje na odst. 9.

 

 

Usnesení č. 13: Změna Řádu pastýřské služby

ŘPS čl. 4

Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby čl. 4. Dosavadní text čl. 4 se mění takto:

 

Čl. 4. Pastýřské rady

1. Pastýřská služba je svěřována konventem, resp. synodem, jako zvláštní poslání pastýřským radám (CZ 15,3). Pastýřské rady jsou zcela nezávislé na správních orgánech. Jsou odpovědné jen shromážděním, která je zvolila.

2. Konvent volí ze starších a kazatelů bydlících v seniorátu na dobu 6 let tří nebo pětičlennou seniorátní pastýřskou radu a stejný počet náhradníků. V každé skupině musí být zastoupeni kazatelé a starší, a to při pětičlenné radě v poměru 2:3 resp. 3:2 a při tříčlenné radě v poměru 2:1 resp. 1:2. Členem seniorátní pastýřské rady nemůže být člen nebo náhradník seniorátního výboru ani synod-ní rady. Seniorátní pastýřské radě je svěřena pastýřská služba kazatelům a starším pracujícím v seniorátu, členům seniorátního výboru a seniorátním kazatelům a zaměstnancům zvláštních zařízení církevní služby ČCE zřízených seniorátem.

3. Synod volí ze starších a kazatelů ČCE na dobu 6 let pětičlennou církevní pastýřskou radu a stejný počet náhradníků. V každé skupině musí být zastoupeni kazatelé a starší v poměru 2:3 resp. 3:2. Členy církevní pastýřské rady nemohou být členové a náhradníci synodní rady a seniorátních výborů ani zaměstnanci ústřední církevní kanceláře. Církevní pastýřské radě je svěřena pastýřská služba členům synodní rady, ordinovaným učitelům Evangelické teologické fakulty UK z řad členů ČCE, tajemníkům synodní rady, kazatelům povšechného sboru, účastníkům vikariátu, bohoslovcům ČCE a zaměstnancům zvláštních zařízení církevní služby zřízených povšechným sborem. Projednává i případy, které jí byly postoupeny seniorátními pastýřskými radami (čl. 6 odst. 4). Rozhoduje též o odvoláních podaných proti rozhodnutím seniorátních pastýřských rad (čl. 9 odst. 4.)

4. Členy seniorátní pastýřské rady ani církevní pastýřské rady nesmějí být zároveň manžel a manželka, rodiče a děti ani sourozenci.

5. Členství v seniorátní pastýřské radě a církevní pastýřské radě je neslučitelné. Člen církevní pastýřské rady nemůže být zvolen členem seniorátní pastýřské rady. Je-li člen seniorátní pastýřské rady zvolen členem církevní pastýřské rady, pozbývá ihned po volbě členství v seniorátní pastýřské radě.

 

 

Usnesení č. 14: Změna Řádu diakonické práce

ŘDP čl. 14 písm. B odst. 1

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 14 písm. B odst. 1 takto:

1. Z titulu své funkce je členem dozorčí rady Diakonie ČCE 1 člen synodní rady určený rozhodnutím synodní rady.

 

 

Usnesení č. 15: Změna Řádu hospodaření církve

ŘHC čl. 12 odst. 3

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 12 odst. 3. Dosavadní odst. 3 se mění takto: Strana 6 z 14

3. Personální fond slouží k zajištění finančních prostředků na mzdy, odměny a vedlejší mzdové náklady kazatelů a pracovníků Ústřední církevní kanceláře, na náklady související s úrazovým pojištěním, s penzijním připojištěním nebo se životním pojištěním kazatelů a pracovníků Ústřední církevní kanceláře a s poskytováním jídelních kuponů kazatelům, vikářům a jáhenským praktikantům a pracovníkům Ústřední církevní kanceláře. Z prostředků Personálního fondu jsou hrazeny odměny členů investiční komise Personálního fondu a náklady na pojištění jejich odpovědnosti za škodu.

 

ŘHC čl. 15

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 15. Dosavadní čl. 15 se mění takto:

 

Čl. 15. Nezcizitelné nemovitosti a jejich evidence

1. Nezcizitelné nemovitosti jsou budovy a pozemky ve vlastnictví církevních sborů, které vcelku nebo zčásti slouží základním funkcím církevního sboru.

2. Základní funkce církevního sboru jsou:

a. shromažďování členů sboru k bohoslužbám, církevní výchově a vzdělávání v sídle sboru a kazatelských stanicích,

b. poskytování přiměřeného služebního bytu pro kazatele sboru v počtu stanoveném synodem,

c. správa sboru.

3. Vedení ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí zajišťuje z pověření církve Kancelář Jeronýmovy jednoty. Nezcizitelné nemovitosti jsou evidovány ve vztahu k jednotlivým církevním sborům v členění dle katastru nemovitostí, popisných a orientačních čísel budov a názvů objektů bez těchto čísel.

Správní orgán církevního sboru, který je vlastníkem nezcizitelné nemovitosti, je povinen hlásit Kanceláři Jeronýmovy jednoty jakékoli změny v označení nezcizitelných nemovitostí či jakékoli podstatné změny nezcizitelných nemovitostí, které mají význam pro rozsah vlastnického práva k nim.

4. Vyšší správní orgány kontrolují v rámci vizitací soulad údajů uvedených v ústřední evidenci nezcizitelných nemovitostí se skutečným stavem těchto nemovitostí. Výsledek této kontroly vizitující orgán vždy uvede v zápisu či zprávě o provedené vizitaci.

5. Kancelář Jeronýmovy jednoty zajišťuje veřejný dálkový přístup k ústřední evidenci nezcizitelných nemovitostí na oficiálních webových stránkách ČCE.

6. Nemovitosti zapsané do ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí se považují za nezcizitelné nemovitosti i v případě, že přestaly sloužit či dočasně neslouží k žádné ze základních funkcí sboru uvedených v odst. 2.

7. Církevní sbor, který je vlastníkem nezcizitelných nemovitostí, nesmí tyto nemovitosti prodat, darovat ani jinak převést vlastnické právo k nim na třetí osobu. Církevní sbor, který je vlastníkem nezcizitelných nemovitostí, nesmí tyto nemovitosti nijak zatížit věcným břemenem, zástavním právem ani jinak. Právní úkony učiněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neúčinné.

8. Je-li vlastníkem nezcizitelné nemovitosti farní sbor, rozhoduje o jejím výmazu z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí na návrh schválený sborovým shromážděním konvent příslušného seniorátu. Je-li vlastníkem nezcizitelné nemovitosti seniorátní sbor, rozhoduje o jejím výmazu z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí na návrh příslušného konventu synod. Je-li vlastníkem nezcizitelné nemovitosti povšechný sbor, rozhoduje o jejím výmazu z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí na návrh synodní rady synod.

9. Výmazem nemovitosti z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí se nemovitost považuje za nemovitost zcizitelnou.

10. Synodní rada je oprávněna udělit jednotlivým farním či seniorátním sborům výjimku ze zákazu zatěžovat nezcizitelné nemovitosti věcnými břemeny či zástavními právy. Ve vztahu k nezcizitelným nemovitostem ve vlastnictví povšechného sboru je o takové výjimce oprávněn rozhodnout synod.

 

ŘHC čl. 16

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 16. Dosavadní čl. 16 se mění takto:

 

Čl. 16. Zcizitelné nemovitosti a jejich evidence

1. Zcizitelné nemovitosti jsou budovy a pozemky ve vlastnictví církevních sborů, které trvale neslouží účelům, jež jsou vyjmenovány v čl. 15 odst. 2 tohoto řádu a nejsou zapsány v ústřední evidenci nezcizitelných nemovitostí.

2. Zcizitelné nemovitosti jsou využívány zejména:

a. pro služební bydlení laických pracovníků církevních sborů,

b. pro nájemní bydlení,

c. jako nebytové prostory pro sociální, kulturní, spolkovou nebo jinou nevýdělečnou činnost,

d. jako nebytové prostory pro podnikání.

3. Seznam zcizitelných nemovitostí vede příslušný správní orgán.

 

ŘHC čl. 19

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 19. Dosavadní čl. 19 se mění takto:

 

Čl. 19. Povinnosti církevních sborů při prodeji nebo darování nemovitostí

1. Při prodeji nebo darování zcizitelné nemovitosti, jejíž hodnota je vyšší než 500.000 Kč, má církevní sbor, který je jejím vlastníkem tyto povinnosti:

a. Jedná-li se o farní sbor:

 Staršovstvo předloží záměr sborovému shromáždění

 Souhlasí-li sborové shromáždění se záměrem, předloží staršovstvo seniorátnímu výboru návrh příslušné smlouvy a znalecký odhad ceny nemovitosti a požádá ho o souhlas k převodu nemovitosti.

 Souhlasí-li seniorátní výbor s podmínkami převodu, provede staršovstvo převod nemovitosti a informuje o něm nejbližší sborové shromáždění. Do 30 dnů po převodu písemně informuje seniorátní výbor, který sdělí informaci nejbližšímu zasedání konventu.

b. Jedná-li se o seniorátní sbor:

 Seniorátní výbor předloží záměr konventu.

 Souhlasí-li konvent se záměrem, předloží seniorátní výbor synodní radě návrh příslušné smlouvy a znalecký odhad ceny nemovitosti a požádá ji o souhlas k převodu nemovitosti.

 Souhlasí-li synodní rada s podmínkami převodu, provede seniorátní výbor převod nemovitosti a informuje o něm nejbližší zasedání konventu. Do 30 dnů po převodu písemně informuje synodní radu, která sdělí informaci nejbližšímu zasedání synodu.

c. Jedná-li se o povšechný sbor:

 Pro prodej nebo darování nemovitosti, jejíž hodnota je vyšší než 5 mil. Kč, předloží synodní rada záměr synodu. Souhlasí-li synod, může synodní rada uzavřít příslušné smlouvy o převodu. O provedeném převodu informuje nejbližší zasedání synodu.

2. Sbor neobdrží souhlas k prodeji či k darování nemovitosti, ve které se nachází zvon, varhany či bohoslužebné zařízení, pokud shora uvedené věci nenabídne ostatním sborům na oficiálních webových stránkách ČCE, a to nejméně 30 dnů přede dnem podání žádosti o souhlas k převodu.

 

ŘHC čl. 20

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 20. Dosavadní čl. 20 se mění takto:

 

Čl. 20. Povinnosti církevních sborů při pronájmu nebo propůjčení nemovitostí

1. Při pronájmu nebo propůjčení nezcizitelné nemovitosti, případně její části, má církevní sbor, který je vlastníkem, tyto povinnosti:

a. Jedná-li se o farní sbor:

 Staršovstvo předloží záměr sborovému shromáždění.

 Souhlasí-li sborové shromáždění se záměrem, předloží staršovstvo seniorátnímu výboru návrh příslušné smlouvy a požádá ho o souhlas k uzavření smlouvy.

 Souhlasí-li seniorátní výbor s obsahem smlouvy, uzavře staršovstvo smlouvu, do 30 dnů zašle jedno vyhotovení seniorátnímu výboru a informuje nebližší sborové shromáždění.

b. Jedná-li se o seniorátní sbor:

 Seniorátní výbor předloží záměr konventu.

 Souhlasí-li konvent se záměrem, předloží seniorátní výbor synodní radě návrh příslušné smlouvy a požádá ji o souhlas k uzavření smlouvy.

 Souhlasí-li synodní rada s obsahem smlouvy, uzavře seniorátní výbor smlouvu, do 30 dnů zašle jedno vyhotovení synodní radě a informuje nebližší zasedání konventu.

c. Jedná-li se o povšechný sbor:

 Synodní rada předloží záměr synodu.

 Souhlasí-li synod se záměrem, synodní rada schválí a uzavře příslušnou smlouvu a informuje nebližší zasedání synodu.

2. Při pronájmu nebo propůjčení zcizitelné nemovitosti, případně její části, a při zřízení věcných břemen či zástavy k této nemovitosti, má církevní sbor, který je jejím vlastníkem, tyto povinnosti:

a. Jedná-li se o farní sbor:

 Staršovstvo sboru schválí a uzavře příslušnou smlouvu, do 30 dnů zašle jedno vyhotovení seniorátnímu výboru a informuje nebližší sborové shromáždění.

b. Jedná-li se o seniorátní sbor:

 Seniorátní výbor schválí a uzavře příslušnou smlouvu, do 30 dnů zašle jedno vyhotovení synodní radě a informuje nebližší zasedání konventu.

c. Jedná-li se o povšechný sbor:

 Synodní rada schválí a uzavře příslušnou smlouvu a informuje nebližší zasedání synodu.

3. Ustanovení odst. 1 a 2 neplatí pro pronájem a propůjčení nemovitostí na dobu kratší než 12 měsíců.

4. V případě, že nezcizitelnou nemovitostí je bytový dům, ve kterém počet bytů přesahuje počet kazatelských míst předmětného sboru, platí ustanovení odst. 1 pouze pro byty, které jsou rozhodnutím správního orgánu sboru určeny k bydlení kazatelů sboru, a pouze v případě, má-li být takto vymezený kazatelský byt pronajat anebo propůjčen jiným osobám než kazateli příslušného sboru anebo k němu má být zřízeno věcné břemeno ve prospěch jiných osob než kazatele příslušného sboru.

 

ŘHC čl. 23

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 23. Do čl. 23 se doplňuje nový odst. 5 v tomto znění:

 

Čl. 23. Přechodná a závěrečná ustanovení

5. Změny čl. 15, 16 a 20 usnesené 1. zasedáním 33. synodu ČCE nabývají účinnosti 1. 1. 2012. Kancelář Jeronýmovy jednoty je povinna provést kontrolu a úpravy ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí v souladu se shora uvedenými změnami tohoto řádu nejpozději do 31. 12. 2011 a k takto upravené ústřední evidenci nezcizitelných nemovitostí zajistit veřejný dálkový přístup na webových stránkách ČCE ve smyslu čl. 15 odst. 5 tohoto řádu nejpozději 1. 1. 2012.

 

 

Usnesení č. 16: Změna Statutu Personálního fondu

SPF čl. 1 odst. 4

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 1 odst. 4. Dosavadní odstavec 4 se mění takto:

4. Personální fond zajišťuje finanční prostředky na mzdy, odměny a vedlejší mzdové náklady kazatelů a pracovníků ÚCK dle obecně platných právních předpisů, na náklady související s úrazovým pojištěním, s penzijním připojištěním nebo se životním pojištěním kazatelů a pracovníků ÚCK a s poskytováním jídelních kuponů kazatelům, vikářům a jáhenským praktikantům a pracovníkům ÚCK. Dále zajišťuje finanční prostředky na odměny členů investiční komise Personálního fondu a na pojištění jejich odpovědnosti za škodu.

 

SPF čl. 6 odst. 5

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 6. Za dosavadní odst. 4 se vkládá nový odst. 5 v tomto znění:

5. Nejsou-li solidární prostředky v daném roce plně vyčerpány, zůstávají součástí solidárních pro-středků pro další rok.

 

Dosavadní odstavce 5–12 se přečíslují na 6–13.

 

 

Usnesení č. 17: Změna Řádu hospodaření církve a Statutu Personálního fondu

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 12 a Statutu PF takto:

Z Řádu hospodaření církve čl. 12 se vymazávají všechny zmínky o pracovnících ÚCK, kteří nečerpali a nečerpají prostředky z Personálního fondu.

Obdobným způsobem se upravují všechna související ustanovení Statutu PF.

 

 

Usnesení č. 18: Změna Pravidel jáhenské praxe

PJP oddíl E, odst. 1

Synod usnáší změnu Pravidel jáhenské praxe oddíl E odst. 1 takto:

 

E. Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě jáhna v církvi

1. Uchazeč o jáhenskou službu, který úspěšně absolvoval jáhenskou praxi, obdrží osvědčení o způsobilosti k ordinované službě jáhna v církvi a volbou ve sboru se stává jáhnem ČCE.

 

 

Usnesení č. 19: Změna Pravidel evidence a vykazování počtu členů ve farních sborech ČCE

PEČ čl. 6

Synod usnáší změnu Pravidel evidence a vykazování počtu členů ve farních sborech ČCE čl. 6 takto:

6. Pokud se kazatel či staršovstvo sboru dovědí, že se dosavadní člen sboru odstěhoval z obvodu sboru, a vědí kam, osloví dotyčného, a pokud nevyjádří nesouhlas s převodem členství, podají o tom bezodkladně zprávu do sboru, do jehož obvodu se dotyčný člen přestěhoval, a předají tomuto sboru příslušné údaje pro zařazení člena do jeho evidence. Teprve po splnění této podmínky může být dotyčný člen vyřazen z evidence členů.

 

 

Usnesení č. 20: Změna Řádu pro kazatele pro 2. zasedání 33. synodu – zánik služebního poměru kazatelů

Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 33. synodu předložila návrh změn Řádu pro kazatele čl. 5 odst. 3–4 a čl. 6 odst. 1–5, které upravují zánik služebního poměru kazatelů a jsou uvedeny v tisku č. 21 na str. 4.

 

 

Usnesení č. 21: Změna Řádu pro kazatele pro 2. zasedání 33. synodu – délka volebního období kazatelů

Synod ukládá synodní radě, aby předložila 2. zasedání 33. synodu návrh změn Řádu pro kazatele, který upraví délku volebního období kazatelů návazně na dobu jejich působení ve sboru, nikoliv na počet opakovaných voleb.

 

 

Usnesení č. 22: Novela Řádu výchovy a vzdělávání v církvi pro 2. zasedání 33. synodu

Synod odkládá hlasování o návrzích v tisku 23 na 2. zasedání 33. synodu a ukládá synodní radě, aby tomu-to zasedání předložila opravený návrh z tisku 23.

 

 

Usnesení č. 23: Změna Pravidel jáhenské praxe pro 2. zasedání 33. synodu

Synod ukládá synodní radě, aby pro 2. zasedání 33. synodu připravila návrhy změn organizace jáhenské služby, které navážou na dokument Soustava ordinované služby v ČCE předložený v tisku 19/1.

 

 

Usnesení č. 24: Volba na dálku

Synod ukládá synodní radě, aby pro 2. zasedání 33. synodu připravila návrh na změnu JVŘ čl. 6, 8 a 9 ve smyslu návrhu č. 11, který předložil Brněnský seniorát 1. zasedání 33. synodu.

 

 

Usnesení č. 25: Čerpání solidárních prostředků

Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 33. synodu předložila návrh změny Statutu Personálního fondu, která umožní, aby žadatelé mohli ze solidárních prostředků Personálního fondu čerpat menší částky po více let.

 

 

 

 

C) SPRÁVA CÍRKVE

 

 

Usnesení č. 26: Rozhodnutí o předložených zprávách

1. Synod bere na vědomí Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5.

2. Synod bere na vědomí Zprávy poradních odborů a komisí synodní rady předložené v tisku č. 6.

3. Synod bere na vědomí Zprávu o jednání leuenberského synodu předloženou v tisku č. 7.

4. Synod bere na vědomí Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení 4. zasedání 32. synodu předlo-ženou v tisku č. 8.

5. Synod bere na vědomí Zprávu církevní pastýřské rady předloženou v tisku č. 9.

6. Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 11.

7. Synod bere na vědomí Zprávu o činnosti Diakonie ČCE v roce 2010 předloženou v tisku č. 12.

8. Synod bere na vědomí Zprávy Evangelické akademie a Nadačního fondu na podporu církevního školství předložené v tisku č. 13.

9. Synod bere na vědomí Zprávu Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 14.

10. Synod bere na vědomí Zprávu nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 15.

11. Synod bere na vědomí Zprávy sborů s podporovanými a misijními místy předložené v tisku č. 16.

 

 

Usnesení č. 27: Zpráva dozorčí rady Diakonie ČCE

Synod bere na vědomí zprávu dozorčí rady Diakonie ČCE .

 

 

Usnesení č. 28: Zařazení zprávy o činnosti SEM mezi zprávy předkládané synodu ČCE

Synod ukládá synodní radě ČCE, aby mezi zprávy předkládané synodu ČCE zařadila zprávu o činnosti SEM v ČR za uplynulý rok.

 

 

Usnesení č. 29: Zpráva dozorčí rady Diakonie ČCE o využití příspěvků středisek na činnost ústředí

Synod ukládá dozorčí radě Diakonie ČCE, aby 2. zasedání 33. synodu předložila zprávu, z níž bude patrné, jak jsou využity příspěvky středisek na činnost ústředí.

 

 

Usnesení č. 30: Splněná usnesení 4. zasedání 32. synodu

Usnesení č. 28: Synod souhlasí s dosavadním postupem synodní rady ve věci zřízení a obsazení místa koordinátora nemocniční duchovenské služby a pokládá usnesení č. 28 ze 4. zasedání 32. synodu za splněné.

Usnesení č. 53: Synod bere na vědomí, že usnesení č. 53 ze 4. zasedání 32. synodu (Klíč k rozdělení repartic) bylo splněno. Pojmem salárník se rozumí člen sboru s vlastním příjmem.

Usnesení č. 57: Synod bere na vědomí zprávu o investičním využití pozemků v Praze – Malešicích předlo-ženou v tisku 19/10 a pokládá usnesení 4. zasedání 32. synodu č. 57 za splněné.

Usnesení č. 61: Synod bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 61 ze 4. zasedání 32. synodu.

Usnesení č. 62: Synod bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 62 ze 4. zasedání 32. synodu.

 

 

Usnesení č. 31: Organizace a řízení církve

Synod bere na vědomí zprávy o činnosti koncepční skupiny a organizační skupiny, předložené v tisku 19/2 a ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 33. synodu předložila zprávu o další činnosti těchto skupin a o opatřeních, která byla na základě jejich práce učiněna v organizaci a řízení správy povšechného sboru.

 

 

Usnesení č. 32: Soustava ordinované služby v ČCE

1. Synod schvaluje text dokumentu 19/1.

2. Synod děkuje pracovní komisi za její službu při tvorbě tohoto dokumentu.

3. Synod ukládá synodní radě, aby do konce června shromáždila připomínky a pro 2. zasedání 33. synodu připravila upravené znění tohoto dokumentu.

 

Usnesení č. 33: Diakonát ve struktuře ČCE

Synod ukládá synodní radě, aby za spolupráce svých poradních orgánů a Diakonie ČCE připravila analýzu naplňování myšlenky diakonátu v ČCE a postavení diakonátu ve struktuře ČCE a pro 2. zasedání 33. synodu připravila návrhy, jak s tímto institutem v rámci ČCE dále naložit.

 

 

Usnesení č. 34: Práce církve pro Romy a s Romy

1. Synod souhlasí s dosavadním postupem synodní rady při plnění usnesení 4. zasedání 32. synodu ČCE č. 36

2. Synod ukládá synodní radě, aby jako podnět pro další vzdělávání a odbourávání předsudků rozeslala sborům příspěvky k tématu Práce církve pro Romy a s Romy, které byly předneseny na 1. za-sedání 33. synodu.

3. Synod žádá členy ČCE, kteří mají praktické zkušenosti s postavením a potřebami Romů žijících v České republice, aby prostřednictvím staršovstev sborů a konventů navrhovali konkrétní kroky, jak pracovat s Romy a co pro ně dělat na sborové, seniorátní i celocírkevní úrovni.

4. Synod pokládá problematiku života menšin v české společnosti za aktuální a vyzývá sbory ČCE, aby aktivním nesením pokoje v ekumenické spolupráci mírnily napětí vznikající mezi většinovou společností a menšinami.

 

 

Usnesení č. 35: Výzva vládě a parlamentu ČR

Synod ČCE vyzývá vládu ČR a obě komory parlamentu ČR, aby s ohledem na narůstající počet občanů, kteří se ocitají v neřešitelných finančních situacích v důsledku zneužití nedostatečné finanční gramotnosti (např. poskytováním nesplatitelných a nemravných půjček, neprůhlednými smlouvami apod.) připravily účinnou legislativu a další účinné nástroje, které budou chránit občany před nemravnými finančními praktikami.

 

 

Usnesení č. 36: Vyjádření synodu k úsilí synodní rady o zmírnění důsledků křivd způsobených v souvislosti s případem Travná

Synod se připojuje k úsilí synodní rady, které vyvíjí ve snaze zmírnit neblahé důsledky všech rozhodnutí, jež měla vztah k případu Travná, a ztotožňuje se s vyjádřením synodní rady:

1. Synodní rada projednala výzvu Královéhradeckého seniorátu k rehabilitaci Jana Zeno Dusa na svém uzavřeném jednání a rozhodla se v této věci jednat.

2. Zástupci synodní rady navštívili br. Jana Zeno Dusa.

3. Zástupci synodní rady jednali s představiteli o.s. Ester v Javorníku i s bývalou členkou FS ČCE v Javorníku ses. Demčíkovou.

4. Synodní rada má za to, že v kauze Travná bylo ublíženo více lidem.

5. Synodní rada konstatuje, že z hlediska řádů ČCE synodní rada rehabilitovat neumí.

6. Synodní rada jako současný představitel ČCE lituje, že k událostem, které nastaly v souvislosti s případem Travná, došlo.

7. Jako současní představitelé církve prosíme o odpuštění všechny, kterým bylo ublíženo.

8. Prosíme i Pána Boha, aby odpustil všem nám naše nedokonalé rozhodování.

 

 

Usnesení č. 37: Strategie osobního rozvoje kazatelů

Synod schvaluje předloženou Strategii osobního rozvoje kazatelů ČCE.

 

 

Usnesení č. 38: Supervize kazatelů v ČCE

Synod konstatuje, že usnesení 4. zasedání 32. synodu č. 29 odst. 2. nebylo splněno a ukládá synodní radě, aby do 2. zasedání 33. synodu podrobně vyčíslila veškeré náklady na supervizi kazatelů v ČCE a podrobně specifikovala veškeré reálně dostupné zdroje jejich financování.

 

 

Usnesení č. 39: Příprava nového Evangelického zpěvníku

Synod bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 31 4. zasedání 32. synodu a očekává další průběžnou zprávu na dalším zasedání.

 

 

Usnesení č. 40: Příprava nové agendy

Synod bere na vědomí zprávu o přípravě nové agendy a očekává další průběžnou zprávu na 2. zasedání 33. synodu.

 

Usnesení č. 41: Katechetická příručka pro výuku náboženství

 

Synod ukládá synodní radě, aby zajistila vypracování katechetické příručky pro vyučování náboženství ve škole a podala o práci průběžnou zprávu 2. zasedání 33. synodu.

 

 

Usnesení č. 42: Komise pro doplnění dokumentu Cesta církve

Synod jmenuje Jana Dobeše, Blanku Novou a Jiřího Piškulu členy komise „Cesta církve 1945–1989“.

 

 

Usnesení č. 43: Zveřejňování publikací pro církevní práci na webu

Synod bere na vědomí zprávu o zveřejňování základních publikací a dokumentů, které souvisejí se životem církve, na internetových stránkách ČCE, a ukládá synodní radě, aby ve zveřejňování dokumentů nadále pokračovala.

 

 

Usnesení č. 44: Seminář pro církevní hudbu

Synod s radostí konstatuje, že usnesení č. 35 4. zasedání 32. synodu bylo splněno, a ukládá, aby byla 2. zasedání 33. synodu podána další průběžná zpráva.

 

 

Usnesení č. 45: Evidenční dotazník pro sbory

1. Synod ukládá sborům ČCE, aby evidenční dotazník zpracovávaly a předkládaly výhradně on-line.

2. Synod ukládá synodní radě, aby připravila on-line formulář evidenčního dotazníku pro sbory ČCE.

 

 

Usnesení č. 46: Zásady pro optimalizaci kazatelských míst v církvi

Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 33. synodu předložila návrh zásad pro optimalizaci kazatelských míst v církvi.

 

 

Usnesení č. 47: Přehled kazatelů povšechného sboru s uvedením dalších údajů

Synod ukládá synodní radě, aby každému zasedání synodu překládala aktuální přehled všech kazatelů povšechného sboru s délkou jejich volebního období a s úhrnným vyčíslením prostředků potřebných na financování veškerých nákladů na jejich mzdy a dalších nákladů souvisejících s jejich činnosti v následujícím kalendářním roce.

 

 

Usnesení č. 48: Formulář zprávy o životě sborů s podporovaným nebo misijním místem

1. Synod ukládá všem církevním sborům s podporovanými nebo misijními kazatelskými místy, aby každoročně podávaly synodu zprávu o životě sboru, která odpovídá formuláři Zpráva o životě sboru s podporovaným nebo misijním místem, předloženému v tisku č. 27 na str. 2–5.

2. Synod ukládá synodní radě, aby zajistila aktualizaci formuláře Zpráva o životě sboru s podporova-ným nebo misijním místem po každé změně výkazu hospodaření sborů.

 

 

Usnesení č. 49: Prodloužení podporovaného kazatelského místa ve FS ČCE v Silůvkách

Synod prodlužuje dobu podpory kazatelského místa v Silůvkách o další dva roky, a to od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013. Podpora bude činit v prvním roce 30 % a ve druhém roce 15 % částky odvodu do Personálního fondu, kterou stanoví synod.

 

 

Usnesení č. 50: Postavení a situace malých sborů v církvi – téma synodu

Synod se usnáší, aby se tématem některého z příštích zasedání 33. synodu stalo postavení a situace malých sborů v církvi.

 

 

Usnesení č. 51: Zasedání synodu mimo Prahu

Synod ukládá synodní radě a předsednictvu synodu jedno ze zasedání 33. synodu uspořádat na Moravě.

 

 

Usnesení č. 52: 2. zasedání 33. synodu ČCE

Synod stanovuje dobu konání 2. zasedání 33. synodu na dny 7. – 10. 6. 2012.

 

 

Usnesení č. 53: 3. zasedání 33. synodu ČCE

Synod stanovuje dobu konání 3. zasedání 33. synodu na dny 23. – 26. 5. 2013.

 

 

 

 

D) HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

 

 

Usnesení č. 54: Schválení účetní závěrky za r. 2010

1. Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru za rok 2010 dle výsledovky předložené v tisku 10 A a ukládá synodní radě, aby ztrátu 4 807 302,23 Kč uhradila z rezervního fondu.

2. Synod bere na vědomí Zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru předloženou v tisku č. 10B.

3. Synod ukládá revizorům hospodaření povšechného sboru, aby při své činnosti důsledně dodržovali Pravidla revizí hospodaření povšechného sboru usnesená 4. zasedáním 32. synodu včetně přede-psaného formuláře zprávy o revizi, který je jejich součástí.

4. Synod schvaluje Zprávu o hospodaření s Personálním fondem v roce 2010 předloženou v tisku č. 10C.

 

 

Usnesení č. 55: Rozpočet povšechného sboru pro rok 2011

Synod schvaluje rozpočet hospodaření povšechného sboru pro rok 2011 předložený v tisku č. 18 na str. 2-4.

 

 

Usnesení č. 56: Odvod do Personálního fondu v r. 2012

Synod stanovuje pro rok 2012 odvod do Personálního fondu ve výši 77 000,- Kč za každé místo plně obsazené kazatelem.

 

 

Usnesení č. 57: Celocírkevní repartice v roce 2012

 

Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2012 v celkové částce 4 148 600,- Kč a jejich rozdělení na senioráty takto: Seniorát

Repartice 2012

Seniorát

Repartice 2012

I

Pražský

706 100 Kč

VIII

Chrudimský

334 300 Kč

II

Poděbradský

311 600 Kč

IX

Poličský

190 100 Kč

III

Jihočeský

82 500 Kč

X

Horácký

257 100 Kč

IV

Západočeský

166 200 Kč

XI

Brněnský

505 500 Kč

V

Ústecký

126 400 Kč

XII

Východomoravský

637 400 Kč

VI

Liberecký

97 200 Kč

XIII

Moravskoslezský

448 300 Kč

VII

Královéhradecký

240 800 Kč

XIV

Ochranovský

45 100 Kč

Celkem

4 148 600 Kč

               

 

Usnesení č. 58: Celocírkevní sbírky v r. 2012

Synod usnáší, že v roce 2012 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:

1. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – postní neděle

2. Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty – Velikonoce

3. Sbírka pro Diakonii – svatodušní svátky

4. Sbírka solidarity sborů – červen

5. Sbírka pro Evangelickou akademii – první neděle v září

6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – Díkčinění

7. Sbírka JTD – do konce října

8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát – Vánoce

 

 

Usnesení č. 59: Vnitřní směrnice pro tvorbu platů kazatelů ČCE

Synod usnáší vnitřní směrnici pro tvorbu platů kazatelů ČCE ve znění předloženém v tisku č. 19/7 na str. 1 a 2.

 

Usnesení č. 60: Platový řád ČCE

Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 33. synodu předložila návrh platového řádu ČCE, do něhož budou zahrnuty platy všech zaměstnanců povšechného sboru.

 

 

Usnesení č. 61: Pravidla hospodaření s Personálním fondem

Synod usnáší tato pravidla hospodaření s Personálním fondem:

S prostředky shromážděnými do Personálního fondu se nakládá takto:

1. Uvolněná část Personálního fondu činí 95 % výběru odvodů do Personálního fondu v předchozím roce a zbývajících 5 % je určeno na solidaritu sborů.

2. Z prostředků shromážděných do Personálního fondu v předchozím roce se před jejich rozdělením do jednotlivých kapitol odečtou:

a) prostředky na platy kazatelů (tj. základní platy a hodnostní příplatky), které podle očekávání nebudou v následujícím roce kryty dotací MK ČR

b) prostředky na odměny synodního seniora a jeho náměstků

3. Zbývající prostředky se rozdělí takto:

70 % na přímou výplatu odměn a příplatků v aktuálním roce

10 % na výplatu odměn prostřednictvím seniorátních výborů

5 % na solidaritu sborů

15 % na rezervu, kterou správní rada Personálního fondu použije na výplatu mezd v případě změn dotační politiky státu nebo nízkého výběru odvodů do Personálního fondu

4. Nevyčerpaná rezerva se na konci každého roku převádí do uzavřené části Personálního fondu.

 

Platy kazatelů se skládají z těchto složek:

1. Ze základního platu a z hodnostního příplatku ve výši 1/3 rozpětí stanoveného vyhláškou MPSV ČR, resp. ve výši stanovené rozhodnutím MK ČR o dotaci na platy kazatelů. Případné snížení dotace na základní platy a hodnostní příplatky se v průběhu roku vyrovnává z uvolněné části PF.

2. Z odměn za vyšší výkon (mentorství a administrace) ve výši stanovené vnitřní směrnicí pro tvorbu platů kazatelů ČCE, které jsou přednostně hrazeny z prostředků poskytovaných MK ČR a případně doplňovány z uvolněné části Personálního fondu.

3. Z odměn rozdělovaných na základě rozhodnutí seniorátních výborů, které jsou hrazeny z uvolněné části Personálního fondu.

4. Z ostatních příplatků, které jsou hrazeny z uvolněné části Personálního fondu. Výše ostatních příplatků je stanovena nezávisle na platové třídě, pouze v závislosti na rozsahu pracovního úvazku. Příplatky jsou rozdělovány rovnoměrně mezi všechny kazatele. Místo části ostatních příplatků mohou být kazatelům na jejich žádost poskytovány jídelní kupony.

5. Z příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění, který je hrazen z uvolněné části Personálního fondu a je poskytován kazatelům, kteří mají uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění nebo životním pojištění.

6. Z náhrad za dovolenou, které jsou hrazeny z uvolněné části Personálního fondu.

 

Prostředky z Personálního fondu jsou čerpány na jednotlivé účely v tomto pořadí důležitosti:

1. základní mzdy

2. hodnostní příplatky

3. odměny za vyšší výkon

4. příspěvek na penzijní připojištění a životní připojištění

5. odměny rozdělované SV

6. ostatní příplatky (včetně stravenek)

 

Usnesení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

 

 

Usnesení č. 62: Výběr vhodných dodavatelů energií

Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 33. synodu předložila zprávu, z níž bude zřejmé, zda volbou společného dodavatele energií pro povšechný sbor, farní sbory a Diakonii ČCE je možno dosáhnout výrazné úspory nákladů na energie, a aby na základě této zprávy navrhla vhodného dodavatele energií pro ČCE.

 

 

Usnesení č. 63: Ochrana nezcizitelných nemovitostí

Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 33. synodu předložila konkrétní návrhy jak zabránit neoprávněnému nakládání s nezcizitelnými nemovitostmi.

 

 

Usnesení č. 64: Rekreační střediska povšechného sboru

1. Synod bere na vědomí zprávu Giovanni Hohla o stavu rekreačních středisek ČCE.

2. Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 33. synodu předložila koncepci dalšího provozování rekreačních středisek ČCE. Do schválení koncepce nebude synodní rada zřizovat nové složky a zaměstnanecké poměry pro správu rekreačních středisek ČCE.

 

 

Usnesení č. 65: Zpráva o stavu a hospodaření FS ČCE v Chebu

Synod bere na vědomí zprávu o stavu FS ČCE v Chebu a ukládá synodní radě, aby předložila další zprávu 2. zasedání 33. synodu.

 

 

Usnesení č. 66: Odměny členů dozorčí rady Diakonie ČCE

Roční odměny členů dozorčí rady Diakonie ČCE zvolené 1. zasedáním 33. synodu na funkční období 2011–2015 budou činit pro předsedu 12 000,- Kč, pro místopředsedu 9 000,- Kč a pro ostatní členy 6 000,- Kč.

 

 

Usnesení č. 67: Úhrada nákladů synodu

Náklady 1. zasedání 33. synodu ČCE budou s výjimkou jízdních výdajů poslanců a poradců synodu, kteří jsou kazateli ČCE v činné službě, hrazeny z celocírkevních repartic.

Jízdní výdaje budou poslancům a poradcům synodu proplaceny v souladu s ustanovením zákoníku práce o cestovních náhradách takto:

Jízdní výdaje za použití osobního automobilu v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu budou proplaceny poslancům a poradcům synodu, kteří k cestě na zasedání synodu použili osobní automobil, v němž vezli alespoň další 3 poslance či poradce synodu.

Ostatním poslancům a poradcům synodu budou jízdní výdaje vyplaceny ve výši jízdného za vlak či auto-bus, a to jak v případech, kdy k cestě použijí hromadný dopravní prostředek, tak v případech, kdy pojednou osobním automobilem.

Z obtížně dostupných oblastí budou jízdní výdaje za jízdu osobním automobilem v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu hrazeny v každém případě do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.

 

Za předsednictvo synodu:

Jiří Gruber, předseda 33. synodu ČCE

 

Za synodní radu ČCE:

Joel Ruml, synodní senior,

Lia Valková, synodní kurátorka