Vedení církve  »  Synod  »  Usnesení synodů

Usnesení 1. mimořádného zasedání 33. synodu ČCE

25. listopadu 2011, Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Žateckých 1169/11, 140 00 Praha 4 - Nusle

 

Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 33. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 1. mimořádného zasedání 33. synodu ČCE:

A) VOLBY

Během 1. mimořádného zasedání 33. synodu neproběhly žádné volby.

B) CÍRKEVNÍ ZŘÍZENÍ A ŘÁDY, PRÁVNÍ PŘEDPISY

Během 1. mimořádného zasedání 33. synodu nebyly schváleny žádné změny v církevním zřízení, řádech a právních předpisech.

C) SPRÁVA CÍRKVE

Usnesení č. 1: Majetkové vyrovnání státu s církvemi

  1. Synod souhlasí s majetkovým vyrovnáním podle návrhu Zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
  2. Synod pověřuje synodní radu, aby v souladu s Řádem hospodaření církve čl. 22 podepsala jménem Českobratrské církve evangelické příslušné smlouvy s Českou republikou.

Usnesení č. 2: Rozhovor církve nad novou situací

Synod ukládá synodní radě, aby pro 2. zasedání 33. synodu připravila výchozí materiál, který bude sloužit jako základ pro rozhovor celé církve nad novou situací, která vznikne přijetím zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

Výchozí materiál se bude zabývat především těmito oblastmi a otázkami:

  1. podle jakých kritérií – teologických a etických – bude církev s finanční náhradou nakládat a s jakým cílem budou státem svěřené prostředky investovány,
  2. komu bude svěřena pravomoc i odpovědnost za nakládání s finanční náhradou,
  3. jaká část finanční náhrady bude použita na aktuální výplaty kazatelů a jaká část bude investována, aby zajistila budoucí výnosy,
  4. z jakých zdrojů bude klesající dotace na platy kazatelů doplňována,
  5. kdo a podle jakých měřítek bude rozhodovat o počtech kazatelských míst a výši jejich úvazků vzhledem k finančním možnostem církve,
  6. jak se změní výběr Personálního fondu a jeho výše,
  7. jak a kým bude stanovena výše platů kazatelů a církevních pracovníků,
  8. předběžný výhled na možné financování církve v příštích deseti letech (2013 - 2022).

Předložený materiál spolu s výsledky rozhovoru na synodu bude předložen k projednání sborům a konventům, aby se vyjádřily, které varianty řešení podporují, případně mohli navrhnout vlastní způsob řešení jednotlivých otázek. Sbory i konventy se vyjádří do 30. 11. 2012.

Výsledky tohoto rozhovoru budou projednány na nejbližším zasedání synodu, který rozhodne, jaká opatření církev přijme vzhledem k nové situaci, která vznikne přijetím zákona o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi.

Toto usnesení pozbude platnosti v případě, že zákon nebude parlamentem schválen do 9. 6. 2012.

D) HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

Usnesení č. 3: Úhrada nákladů synodu

Náklady 1. mimořádného zasedání 33. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic.

Jízdní výdaje budou poslancům a poradcům synodu proplaceny v souladu s ustanovením zákoníku práce o cestovních náhradách takto:

Jízdní výdaje za použití osobního automobilu v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu budou proplaceny poslancům a poradcům synodu, kteří k cestě na zasedání synodu použili osobní automobil, v němž vezli alespoň další 2 poslance či poradce synodu.

Ostatním poslancům a poradcům synodu budou jízdní výdaje vyplaceny ve výši jízdného za vlak či auto - bus, a to jak v případech, kdy k cestě použijí hromadný dopravní prostředek, tak v případech, kdy pojednou osobním automobilem.

Z obtížně dostupných oblastí budou jízdní výdaje za jízdu osobním automobilem v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu hrazeny v každém případě do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.

 

Za předsednictvo synodu:

Jiří Gruber, předseda 33. synodu ČCE

 

Za synodní radu ČCE:

Joel Ruml, synodní senior,

Lia Valková, synodní kurátorka