Vedení církve  »  Synod  »  Usnesení synodů

Usnesení 2. zasedání 33. synodu

7. – 10. června 2012, Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 – Nové Město

Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 33. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 2. zasedání 33. synodu ČCE:

A) Volby

Usnesení č. 1: Volba verifikátorů zápisů 33. synodu

Synod zvolil pro všechna zasedání 33. synodu verifikátorkou zápisů Zdenku Skuhrovou. Synod zvolil 1. náhradníkem verifikátorů zápisu Daniela Hellera a povolal jej do funkce pro 2. zasedání 33. synodu.

 

Usnesení č. 2: Volba poslanců ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty

Synod zvolil na návrh seniorátů poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty takto:

 

I. Pražský seniorát

Poslanci

Petr Hudec

Vlasta Rejentová

 

Náhradníci

Zdenka Skuhrová

Pavel Kalus

 

II. Poděbradský seniorát

Poslanec

Pavel Kubíček

 

 

Náhradník

Bedřich Fér

 

 

III. Jihočeský seniorát

Poslanec

Jiří Valek

 

 

Náhradník

Pavel Kolář

 

 

IV. Západočeský seniorát

Poslanec

Lubomír Kovář

 

 

Náhradník

Jan Nozar

 

 

V. Ústecký seniorát

Poslanec

Jakub Pavlis

 

 

Náhradník

Marian Šusták

 

 

VI. Liberecký seniorát

Poslanec

Jiří Kužel

 

 

Náhradník

František Adámek

 

 

VII. Královéhradecký seniorát

Poslanec

Zdeněk Ryšavý

 

 

Náhradník

Jaroslav Andrejs

 

 

VIII. Chrudimský seniorát

Poslanec

Pavel Trkal

 

 

Náhradník

Eduard Wagner

 

 

IX. Poličský seniorát

Poslanec

Jaroslav Lacina

 

 

Náhradník

Pavel Bureš

 

 

X. Horácký seniorát

Poslanec

Miloslav Zadražil

 

 

Náhradník

Oldřich Bukáček

 

 

XI. Brněnský seniorát

Poslanci

Milan Ryšavý

Tomáš Rozbořil

 

Náhradníci

Jindřich Mach

Petr Zajíc

 

XII. Východomoravský seniorát

Poslanci

Bronislav Czudek

Pavel Dušek

Jaroslav Mikš

Náhradníci

Jan Zajíček

Leoš Mach

Vladimír Buzek

XIII. Moravskoslezský seniorát

Poslanci

Pavel Šťahel

Jiří Marek

 

Náhradníci

Pavel Uhlář

Václav Dostál

 

XIV. Ochranovský seniorát

Poslanec

Hana Jalušková

 

 

Náhradník

Andrej Bokotej

 

 

Synodní rada

Poslanec

Eva Zadražilová

Pavel Stolař

 

 

Usnesení č. 3: Volba ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty

Synod zvolil členy ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty a jejich náhradníky takto:

Členové: Jaromír Křivohlavý, Jiří Stehno, Jiří Tomášek, Marek Vanča

Náhradníci: 1. Petr Hudec, 2. Václav Hurt, 3. Miloslav Zadražil, 4. Oldřich Bukáček

 

Usnesení č. 4: Volba revizorů hospodaření povšechného sboru

Synod zvolil revizory hospodaření povšechného sboru a jejich náhradníky takto:

Revizoři: Jiřina Grygarová, Jan Mašek, Olga Poláková, Jakub Šilar,

Náhradníci: l. Miriam Kalhousová, 2. Tomáš Vostřák

 

Usnesení č. 5: Volba delegátů ČCE na VII. synod církví Leuenberského společenství v ČR

Synod zvolil delegáty na VII. synod církví Leuenberského společenství v ČR takto:

Kazatelé: Jan Roskovec, Filip Susa; náhradník Ladislav Beneš

Laici: Jan Kirschner, Jana Hofmanová; náhradnice Daniela Hamrová

 

Usnesení č. 6: Volba studentského faráře pro Evangelickou teologickou fakultu UK

Synod povolává bratra Jana Štefana na místo studentského faráře – kazatele povšechného sboru s pracovním úvazkem odpovídajícím 70 % na dobu určitou od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2017.

 

Usnesení č. 7: Souhlas s pověřením kazatele ČCE Iva Mareše duchovenskou službou studentského faráře na UK ETF

Synod souhlasí s pověřením kazatele ČCE Iva Mareše duchovenskou službou studentského faráře na UK ETF v rozsahu, který odpovídá 30 % pracovního úvazku na dobu určitou od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2017.

 

Usnesení č. 8: Opakovaná volba kazatele pro české sbory ve východní Evropě

 1. Synod opakovaně povolává bratra Petra Brodského na místo celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě s polovičním pracovním úvazkem na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015.
 2. Synod ukládá synodní radě nalézt a předložit 3. zasedání 33. synodu řešení pro pokračování této práce s počátkem realizace nejpozději 1. 1. 2015.

 

 

Usnesení č. 9: Opakovaná volba nemocniční kaplanky

Synod opakovaně povolává sestru Dagmar Hrubantovou na místo nemocniční kaplanky – kazatelky povšechného sboru na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014 na 50% pracovní úvazek.

 

 

B) Církevní zřízení a řády, právní předpisy

Usnesení č. 10: Změny Církevního zřízení

CZ § 12:

Synod usnáší změnu CZ § 12. Dosavadní § 12 se mění a doplňuje takto:

CZ § 12 Kazatelé

 1. Kazateli jsou faráři, případně jáhnové – členové církve odborně bohoslovecky vzdělaní, kteří prošli povinnou přípravou, zavázali se reversem, že budou věrně konat svou službu, získali osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi, byli řádně zvoleni v některém církevním sboru a byli ordinováni.
 2. Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi uděluje synodní rada podle Řádu pro kazatele.
 3. Absolventi odborného bohosloveckého vzdělání magisterského stupně se na službu faráře povinně připravují jako vikáři. Vikariát trvá zásadně jeden rok a je ukončen rozhodnutím o způsobilosti absolventa k ordinované službě faráře v církvi.
 4. Absolventi odborného bohosloveckého vzdělání nižšího stupně se na službu jáhna povinně připravují v jáhenské praxi. Jáhenská praxe trvá zásadně jeden rok a je ukončena rozhodnutím o způsobilosti absolventa k ordinované službě jáhna v církvi.
 5. Všichni ordinovaní kazatelé jsou si rovni v mezích ustanovených Církevním zřízením a řády a vykonávají svůj úřad jménem a z pověření celé církve.
 6. Povinnosti kazatele jsou určeny povolací listinou sboru, který jej zvolil. Kazatel zvolený v některém sboru je zaměstnancem církve, tj. povšechného sboru.
 7. Kazatel farního sboru je volen sborovým shromážděním na návrh staršovstva po schválení synodní radou. Kazatelé seniorátního sboru jsou voleni konventem na návrh seniorátního výboru po schválení synodní radou. Kazatelé povšechného sboru jsou voleni synodem na základě vlastní žádosti a doporučení synodní rady.
 8. Dva nebo více sborů se mohou dohodnout na volbě společného kazatele.
 9. Nejpozději do 5 měsíců před uplynutím doby určité, na kterou byl kazatel povolán ke službě ve sboru, je možno přistoupit k opakované volbě. Není-li kazatel v opakované volbě znovu zvolen nebo nedojde-li k opakované volbě, zaniká povolání kazatele ke službě v příslušném sboru uplynutím doby určité, na niž byl kazatel zvolen.
 10. Synodní rada může s kazatelem ukončit zaměstnanecký poměr v církvi písemnou výpovědí pouze z některého z níže uvedených důvodů, který musí být ve výpovědi výslovně uveden, a to:
  1. nemůže-li kazatel ze zdravotních důvodů po dobu delší než dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců řádně konat službu stanovenou povolací listinou sboru, který jej zvolil, nebo
  2. přijme-li kazatel jiný plnočasový pracovní úvazek, nebo
  3. je-li zrušeno kazatelské místo, které kazatel dosud zastával, nebo
  4. zanikne-li povolání kazatele způsobem uvedeným v odstavci 9, nebo
  5. rozhodla-li pastýřská rada svým nálezem, že kazatel je zbaven úřadu v dosavadním sboru, nebo že ztrácí volitelnost za kazatele.
 1. Výpověď z důvodu uvedeného v odstavci 10 pod písm. c) je možné kazateli dát, pokud se v církvi neuvolní jiné pracovní místo odpovídající jeho kvalifikaci a povolání, na které bude kazatel zvolen do tří měsíců od zrušení kazatelského místa, které dosud zastával.
 2. Výpovědní doba v případech uvedených v odst. 10 pod písm. a) je dvouměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po doručení písemné výpovědi. V případech uvedených v odst. 10 pod písm. b), c), d), e), končí zaměstnanecký poměr posledním dnem měsíce, v němž byla kazateli doručena výpověď. Výpověď se považuje za doručenou i tehdy, odmítne-li ji kazatel převzít před dvěma svědky. Kazateli, kterému byla dána výpověď, nenáleží žádné finanční náhrady ani odstupné kromě základního platu za výpovědní dobu.
 3. Kazatel může ukončit zaměstnanecký poměr v církvi:
  1. dohodou
  2. rezignací na povolání kazatele v církvi bez udání důvodů. V tomto případě zaměstnanecký poměr skončí ve lhůtě tří měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné rezignace synodní radě.

 

CZ § 28

Synod usnáší změnu CZ § 28. Dosavadní § 28 se mění a doplňuje takto:

CZ § 28. Synodní rada

 1. Synodní rada je nejvyšším správním orgánem církve. Provádí usnesení synodu a vyhlašuje církevní zřízení a řády. Je odpovědná za řádný chod Ústřední církevní kanceláře. Vykládá s prozatímní platností do nejbližšího synodu církevní zřízení a řády.
 2. Sídlo synodní rady je Praha.
 3. Synodní rada zasedá podle potřeby, zpravidla jednou týdně. Může se usnést na svém jednacím řádu, podle něhož rozdělí práci mezi své členy a část své působnosti svěří synodnímu seniorovi a synodnímu kurátorovi.
 4. Pro různé obory práce volí synodní rada způsobilé členy církve za tajemníky synodní rady nebo jiné celocírkevní pracovníky.
 5. Na návrh staršovstva sboru schválený příslušným seniorátním výborem nebo na návrh příslušného seniorátního výboru může synodní rada z vážných důvodů doporučit kazateli, aby se ucházel o místo v některém jiném církevním sboru. V případech, kdy tak kazatel bez zbytečného prodlévání neučiní, a v nejzávažnějších případech může synodní rada postavit kazatele mimo službu do doby, než rozhodne církevní pastýřská rada.
 6. Synodní rada může dle potřeby zřizovat své poradní odbory.

 

Usnesení č. 11: Řízení o změnách Církevního zřízení

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změnách Církevního zřízení §§ 9, 11, 20, 21, 22, 23, 26 a 34. Uvedené paragrafy se mění a doplňují takto:

§ 9. Správní orgány

 1. Funkční období správních orgánů je šestileté. Členové i náhradníci správních orgánů jsou kromě členů virilních voleni na dobu funkčního období příslušného správního orgánu, tj. na šest let. Funkční období správních orgánů počíná dnem, který je stanoven při volbě, a není-li stanoven, počíná prvého dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, v němž proběhla volba. Funkční období správního orgánu končí počátkem funkčního období nově zvoleného správního orgánu, ne však dříve.na šest let. Úřad vykonávají, pokud nová volba na jejich místo nenabude platnosti.
 2. Uprázdní-li se místo člena synodní rady nebo seniorátního výboru předčasně, je na jeho místo povolán náhradník, který zastává funkci do konce funkčního období správního orgánu, do něhož byl povolán. nastupuje na uvolněné místo náhradník, který zastává funkci do nejbližšího shromáždění, jež provede doplňovací volbu. Když se místo staršího uprázdní (úmrtím či jinak), nastoupí za něho náhradník, a to do konce funkčního období staršího, jehož nahrazuje.
 3. Členové seniorátního výboru a členové synodní rady mohou být voleni do téže funkce nebo do funkce nižší na dvě funkční období po sobě jdoucí. Na třetí navazující období může být kandidát zvolen do téže funkce nebo nižší pouze tehdy, obdrží-li alespoň dvě třetiny platných hlasů. Volba na čtvrté navazující období je vyloučena. Povolání náhradníka do funkce člena dle předchozího odstavce se jako funkční období nezapočítává.

 

§ 11. Poslanci do shromáždění

 1. Poslanci úřad vykonávají tak dlouho, dokud volba nového poslance na jejich místo nenabude platnosti do konce funkčního období shromáždění, jehož jsou členy. Funkční období shromáždění končí počátkem funkčního období nově zvoleného shromáždění.

 

§ 20. Sborové shromáždění

 1. Sborové shromáždění volí z členů sboru, kteří dovršili 21. rok věku a kteří mají hlasovací právo, na šestileté funkční období staršovstvo spolu s náhradníky.

 

§ 21. Staršovstvo

 1. Staršovstvo volí ze svého středu kurátora sboru.
 2. Staršovstvo volí ze svého středu na čtyřleté funkční období poslance konventu a jejich náhradníky poslance konventu a jejich náhradníky, a to na dobu funkčního období konventu, které je čtyřleté.

 

§ 22. Seniorátní příslušnost a správa

 1. O věcech seniorátu rozhoduje seniorátní shromáždění – konvent – volené na čtyřleté funkční období. Seniorát spravuje seniorátní výbor v čele se seniorem a seniorátním kurátorem.

 

§ 23. Seniorátní shromáždění (konvent)

 1. Konvent volí na šestileté funkční období seniorátní výbor. Seniorátní výbor je čtyřčlenný nebo šestičlenný podle rozhodnutí konventu, náhradníci jsou čtyři. Z farářů v činné službě seniorátu volí konvent seniora, jeho prvního příp. i druhého náměstka a dva náhradníky a ze starších seniorátu seniorátního kurátora, jeho prvního příp. i druhého náměstka a dva náhradníky. Za členy nebo náhradníky seniorátního výboru nelze volit kandidáty, kteří jsou v den volby starší 70 let. Volby potvrzuje synodní rada.
 2. Konvent volí na čtyřleté funkční období poslance na synod a jejich náhradníky, a to na dobu funkčního období synodu, které je čtyřleté.
 3. Konvent volí na šest let členy a náhradníky seniorátní pastýřské rady šestileté funkční období seniorátní pastýřskou radu a její náhradníky.
 4. Konvent volí na šestileté období dva členy a dva náhradníky seniorátního představenstva JJ šestileté funkční období dvoučlenné seniorátní představenstvo JJ a dva jeho náhradníky z kazatelů a starších farních sborů seniorátů.
 5. Konvent volí z kazatelů a starších farních sborů seniorátu na čtyřleté období poslance seniorátního shromáždění JJ. Funkční období seniorátního shromáždění JJ je čtyřleté.

 

§ 26. Shromáždění povšechného sboru (synod)

 1. Synod volí na šestileté funkční období šestičlennou synodní radu, a to z farářů v činné službě synodního seniora, jeho prvního náměstka, druhého náměstka a tři náhradníky. Ze starších volí synodního kurátora, jeho prvního náměstka, druhého náměstka a tři náhradníky.

 

10. Volitelný je ten, kdo dosáhl 35. roku věku, v den volby není starší 70 let a působí jako farář v činné službě nebo presbyter.

11. Synod uvádí členy synodní rady v úřad.

12. Synod volí na dobu šesti let na šestileté funkční období církevní pastýřskou radu a její náhradníky.

13. Synod volí na šestileté funkční období čtyři členy a čtyři náhradníky ústředního představenstva JJ čtyřčlenné ústřední představenstvo JJ a čtyři náhradníky z kazatelů a starších farních sborů.

14. Synod volí z kazatelů a starších farních sborů na čtyřleté období poslance ústředního shromáždění JJ. Funkční období ústředního shromáždění JJ je čtyřleté.

 

§ 34. Přechodná ustanovení

Část C: Ke sjednocení funkčních období

Část C 1. Pro sjednocení funkčních období správních orgánů dle novely církevního zřízení a řádů bude při nejbližší volbě kteréhokoli člena příslušného orgánu zvolen celý orgán i jeho náhradníci. Počátkem funkčního období nově zvoleného orgánu zanikají funkce všech členů a náhradníků dosavadního orgánu. Funkční období zkrácené v důsledku sjednocení funkčních období se jednotlivým členům orgánů nezapočítává jako funkční období ve smyslu § 9 odst. 5 CZ.

Část C 2. Pro sjednocení funkčních období staršovstev, která byla dosud volena dle ust. ŘSC čl. 22 odst. 8, bude při nejbližší volbě poloviny staršovstva vykonána volba celého staršovstva.

 

Usnesení č. 12: Změna Řádu o správě církve

ŘSC čl. 9

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 9. Dosavadní článek 9 se mění takto:

Čl. 9. Zastupování církevních sborů navenek a podpisování listin

 1. Církevní sbory zastupují navenek představitelé sborů. Příslušný správní orgán může pověřit zastupováním pro jednotlivé případy i jiné své členy.
 2. Právní úkony, jimiž se sbor zavazuje, i plné moci musí být podepsány představiteli sboru nebo jejich zástupci podle usnesení příslušného správního orgánu a opatřeny úředním razítkem sboru.
 3. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musí být podepsány představiteli příslušného farního sboru a příslušného seniorátu, jestliže se jedná o:
 4. prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva
 5. pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než 5 let

Právní úkony učiněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

 1. Oprávnění k podpisu a pravost podpisu potvrzuje podle potřeby vyšší správní orgán.

 

ŘSC čl. 27

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 27. Do stávajícího čl. 27 se vkládá nový odstavec 1 v tomto znění:

Čl. 27. Členství v konventu

 1. Za ostatní kazatele seniorátu v činné službě, jimž konvent může přiznat členství (CZ § 23 odst. 1 písm. c), jsou považováni kazatelé působící ve sborech seniorátu, kteří samostatně nespravují sbor, a kazatelé vyjmenovaní v Řádu pro kazatele čl. 8 odst. 1-3, kteří jsou členy některého ze sborů seniorátu.

Dosavadní odstavce 1-6 se přečíslují na 2-7.

ŘSC čl. 38 odst. 1

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 38 odst. 1. Dosavadní odstavec 1 se mění takto:

 1. Zasedání synodu svolává synodní rada na návrh předsednictva synodu nejméně 30 kalendářních dnů před jeho zahájením dopisem zaslaným všem členům synodu. Mimořádný synod lze svolat v lhůtě 14 kalendářních dnů.

 

Usnesení č. 13: Změna Jednacího a volebního řádu

JVŘ čl. 3 odst. 6

Synod usnáší změnu Jednacího a volebního řádu čl. 3 odst. 6. Dosavadní odstavec 6 se mění a doplňuje takto:

 1. Tajně se hlasuje vždy při:
  1. volbě kazatele
  2. rozhodování o otázkách týkajících se členů shromáždění a správních orgánů, jestliže nejde jen o projev uznání a díků,
  3. rozhodování o stížnostech na správní orgány nebo jejich členy.

 

JVŘ čl. 6 odst. 1

Synod usnáší změnu Jednacího a volebního řádu čl. 6 odst. 1. Dosavadní odstavec 1 se mění takto:

 1. Sborové shromáždění musí být staršovstvem svoláno nejméně jednou ročně, a to písemně nejméně čtyři týdny před jeho konáním nebo ohlášením při hlavních bohoslužbách ve třech nedělních shromážděních po sobě jdoucích. Nemůže být svoláno na den, při němž je teprve ohlašováno, byť i potřetí. Sborové shromáždění se zpravidla koná v rámci hlavních nedělních bohoslužeb.


JVŘ čl. 8

Synod usnáší změnu Jednacího a volebního řádu čl. 8. Dosavadní článek 8 se mění takto:

Čl. 8. Volby ve sborovém shromáždění

 1. Volby ve sborovém shromáždění se mohou platně konat jen tehdy, jestliže byly při svolání shromáždění řádně ohlášeny. Sborové shromáždění je oprávněno volit kazatele, staršovstvo včetně náhradníků a revizory sborového hospodaření.
 2. Volby připravuje staršovstvo, případně s volební komisí, kterou si podle potřeby zřídí. Volba se koná zpravidla v jediném shromáždění.
 3. Volby se mohou konat též na několika místech. V tom případě musí být pro každé z těchto míst zřízena místní volební komise, jejíhož předsedu a složení určí staršovstvo. Tato komise pouze sebere a sečte hlasy a zašle je v zapečetěné obálce se zápisem o volbě ústřední volební komisi v sídle sboru, zřízené staršovstvem. Tato komise provede konečné sečtení hlasů.
 4. Koná-li se volba jen na jednom místě a je-li pouze jedna volební komise, může se volba podle předchozího ohlášení konat i po několik dní.
 5. Při volbě celého staršovstva nebo při jeho doplnění může dosavadní staršovstvo, případně s volební komisí, kterou zřídí, vypracovat kandidátní listinu s uvedením jmen navrhovaných starších i náhradníků; potom lze se souhlasem nadpoloviční většiny sborového shromáždění volit touto kandidátní listinou. Každý volič může v listině kandidáty škrtat a připsat jiné. Ti, kdo dosáhli nadpoloviční většiny hlasů, jsou v pořadí podle počtu získaných hlasů zvoleni buď za členy, nebo za náhradníky staršovstva. Při rovnosti hlasů rozhoduje užší volba. Není-li při této volbě zvolen dostatečný počet starších nebo náhradníků, přistoupí se k nové volbě na každé místo zvlášť. Kandidátní listiny mohou být rozdány jen ve sborovém shromáždění před započetím volby nebo při volbě na dálku pověřenými členy staršovstva či volební komise.
 6. Při volbě staršovstva konané prostřednictvím kandidátní listiny podle odst. 5 mohou členové s hlasovacím právem volit na dálku, pokud o tento způsob volby včas požádají. Pro volbu na dálku platí tato pravidla:

a) Žádost o volbu na dálku musí být podána nejpozději 14 dní před konáním sborového shromáždění předsedovi nebo místopředsedovi staršovstva.

b) Členy sboru, kteří o možnost volby na dálku požádají, navštíví nejpozději den před konáním volebního shromáždění dva pověření členové staršovstva nebo staršovstvem zřízené volební komise, seznámí je s kandidátní listinou, pravidly volby a umožní jim tajné hlasování. Člen sboru volící na dálku vloží upravenou kandidátní listinu do připravené obálky označené nápisem VOLBA a zalepenou obálku předá pověřeným členům staršovstva nebo volební komise.

c) Pověření členové staršovstva nebo volební komise jsou povinni zajistit předání všech obálek, které obdrží od členů sboru volících na dálku, zvoleným skrutátorům. Spolu s obálkami předají skrutátorům také seznam členů, kteří o volbu na dálku požádali, a prezenční listinu se jmény a podpisy členů, kteří se volby na dálku zúčastnili.

d) Hlasy odevzdané na dálku jsou platné pouze v případě, že sborové shromáždění schválí volbu stejnou kandidátní listinou, prostřednictvím které byla provedena volba na dálku podle písmene b).

e) Hlasy, které byly odevzdány na dálku, budou započteny pouze v prvním kole volby. V něm se počet voličů přítomných ve shromáždění zvýší o počet hlasů odevzdaných na dálku.

f) Počet žadatelů o volbu na dálku a počet hlasů odevzdaných na dálku musí být výslovně uveden v zápise o vykonané volbě.

JVŘ čl. 9

Synod usnáší změnu Jednacího a volebního řádu čl. 9. Do dosavadního čl. 9 se vkládá nový odst. 10 v tomto znění:

Čl. 9. Volba kazatelů (faráře a jáhna)

 1. Při volbě kazatele mohou členové s hlasovacím právem volit na dálku, pokud o tento způsob volby včas požádají. Pro volbu na dálku platí tato pravidla:

a) Žádost o volbu na dálku musí být podána nejpozději 14 dní před konáním sborového shromáždění předsedovi nebo místopředsedovi staršovstva.

b) Členy sboru, kteří o možnost volby na dálku požádají, navštíví nejpozději den před konáním volebního shromáždění dva pověření členové staršovstva nebo staršovstvem zřízené volební komise, seznámí je s kandidátní listinou, pravidly volby a umožní jim tajné hlasování. Člen sboru volící na dálku vloží upravenou kandidátní listinu do připravené obálky označené nápisem VOLBA a zalepenou obálku předá pověřeným členům staršovstva nebo volební komise.

c) Pověření členové staršovstva nebo volební komise jsou povinni zajistit předání všech obálek, které obdrží od členů sboru volících na dálku, zvoleným skrutátorům. Spolu s obálkami předají skrutátorům také seznam členů, kteří o volbu na dálku požádali, a prezenční listinu se jmény a podpisy členů, kteří se volby na dálku zúčastnili.

d) Hlasy odevzdané na dálku jsou platné pouze v případě, že sborové shromáždění schválí volbu stejnou kandidátní listinou, prostřednictvím které byla provedena volba na dálku podle písmene b).

e) Pokud ve volbě kandiduje více kandidátů, budou hlasy, které byly odevzdány na dálku, započteny pouze v prvním kole volby. V něm se počet voličů přítomných ve shromáždění zvýší o počet hlasů odevzdaných na dálku.

f) Počet žadatelů o volbu na dálku a počet hlasů odevzdaných na dálku musí být výslovně uveden v zápise o vykonané volbě.

JVŘ čl. 22

Synod usnáší změnu Jednacího a volebního řádu čl. 22. Dosavadní článek 22 se mění takto:

Čl. 22. Členové synodu s hlasem poradním

 1. Poradci synodu jsou:
  1. vedoucí tajemník ÚCK
  2. po třech:
  3. zástupci mládeže ČCE zvolení podle ŘVVC,
  4. studenti UK ETF, kteří jsou podle Řádu pro studenty bohosloví zapsáni do seznamu kandidátů služby v církvi,
  5. zástupci Diakonie ČCE,
   1. dva zástupci JJ (vedoucí podpůrného odboru a vedoucí stavebního odboru),
   2. jeden zástupce EA,
   3. právní poradce předsednictva synodu.

Zástupce podle bodů 2a, 2b, 2c a 4 zvolí příslušná grémia na svých schůzích a oznámí jejich jména předsednictvu synodu a synodní radě. U Diakonie ČCE jsou předseda její dozorčí rady a správní rady virilními poradci, zbývajícího poradce volí shromáždění Diakonie. Právního poradce předsednictva synodu navrhuje předsednictvo synodu po dohodě s PO právním.

Písm. B. a C. článku 22 zůstávají beze změny.

 

Usnesení č. 14: Změna Řádu pro kazatele

ŘK čl. 4 odst. 2

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 4 odst. 2. Dosavadní odstavec 2 se mění takto:

 1. Doba určitá, na kterou je kazatel povolán, nesmí překročit 10 let nebo konec kalendářního roku, ve kterém kazatel dosáhne 65 let věku, nebo konec kalendářního roku, v němž uplyne 15 let nepřetržité služby kazatele ve sboru. Od roku, kdy kazatel dosáhne věku 65 let nebo v němž uplyne 15 let jeho nepřetržité služby na sboru, může být volen vždy nejvýše na dobu 3 let.

 

ŘK čl. 5 odst. 3-4

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 5 odst. 3 a 4. Dosavadní odstavce 3 a 4 se mění takto:

 1. Opakovaná volba musí být vykonána nejpozději 5 měsíců před uplynutím doby, na kterou byl kazatel ke službě ve sboru povolán, nebo do 31. července kalendářního roku, ve kterém kazatel dosáhne věku 65 let.
 2. Není-li kazatel v opakované volbě znovu zvolen nebo nedojde-li k opakované volbě, zaniká povolání kazatele ke službě v příslušném sboru uplynutím doby určité, na niž byl kazatel zvolen, nebo ke konci kalendářního roku, ve kterém kazatel dosáhne 65 let.

 

ŘK čl. 6

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 6. Dosavadní text čl. 6 se nahrazuje tímto zněním:

Čl. 6. Ukončení služby kazatele ve sboru

 1. Služba kazatele v církevním sboru končí :
 1. dnem jeho povolání do jiného sboru, nebo
 2. dnem sjednaným v dohodě o ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi, nebo
 3. dnem, kdy uplyne doba stanovená v CZ § 12 odst. 9, nebo
 4. dnem, kdy uplyne výpovědní doba stanovená v CZ § 12 odst. 12 s výjimkou případů, kdy povolání kazatele ke službě ve sboru skončí způsobem stanoveným v CZ § 12 odst. 9, nebo
 5. dnem, kdy uplyne lhůta stanovená v CZ § 12 odst. 13 písm. b)
 6. Rezignaci podává kazatel zejména, hodlá-li odejít na odpočinek nebo odejít z církevní služby.
 7. Rezignaci nebo návrh dohody o ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi podává kazatel, a to i bez udání důvodů, synodní radě, která o ní bezodkladně uvědomí příslušné staršovstvo a seniorátní výbor.

 

ŘK čl. 24

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 24. Do Řádu pro kazatele se vkládá nový článek 24 v tomto znění:

Čl. 24. Přechodné ustanovení

 1. Doby určité, na něž byli kazatelé povoláni před účinností změny tohoto řádu usnesené 2. zasedáním 33. synodu, zůstávají v platnosti. Ustanovení obsažené v předchozí větě se nevztahuje na povinnost opakovat volbu kazatele vždy v roce, v němž dosáhne věku 65 let.

 

Dosavadní čl. 24 se přečísluje na čl. 25.

 

Usnesení č. 15: Novela Řádu výchovy a vzdělávání v církvi

Synod usnáší novelu Řádu výchovy a vzdělávání v církvi navrženou v tisku č. 18/2 na str. 1–5.

 

Usnesení č. 16: Řád diakonické práce

ŘDP čl. 3 odst. 3

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 3 odst. 3. Dosavadní odstavec 3 se vypouští bez náhrady a dosavadní odstavce 4-6 se přečíslují na odstavce 3-5.

 

Usnesení č. 17: Změna Řádu hospodaření církve

ŘHC čl. 10 odst. 3 písm. a)

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 10 odst. 3 písm. a). Dosavadní odst. 3 písm. a) se doplňuje a mění takto:

 1. Synodní rada hospodaří za pomoci Ústřední církevní kanceláře podle rozpočtu při dodržování zásady opatrnosti a účelnosti jednotlivých výdajů. K povinnostem synodní rady patří zejména:
 1. sestavovat rozpočet a předkládat jej do 15. ledna k projednání a k předběžnému schválení hospodářské komisi synodu, která jej projedná do 31. ledna. Předběžně schválený rozpočet projedná synod a rozhodne o něm.

Do schválení rozpočtu synodem hospodaří povšechný sbor podle předběžně schváleného rozpočtu, který je rozpočtovým provizoriem. Do doby, než o rozpočtu rozhodne synod, může hospodářská komise omezit čerpání finančních prostředků.

ŘHC čl. 12 odst. 3

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 12 odst. 3. Dosavadní odst. 3 se mění takto:

 1. Personální fond slouží k zajištění finančních prostředků na mzdy, odměny a vedlejší mzdové náklady kazatelů a pracovníků Ústřední církevní kanceláře, na náklady související se zákonným pojištěním zaměstnavatele, s odvodem do státního rozpočtu za nesplnění požadovaného počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením, s penzijním připojištěním nebo se životním pojištěním kazatelů a pracovníků Ústřední církevní kanceláře a s poskytováním jídelních kuponů kazatelům, vikářům a jáhenským praktikantům a pracovníkům Ústřední církevní kanceláře. Z prostředků Personálního fondu jsou hrazeny odměny členů investiční komise Personálního fondu a náklady na pojištění jejich odpovědnosti za škodu.

Usnesená změna ŘHC čl. 12 odst. 3 nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

ŘHC čl. 19

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 19. Mění se název článku 19 a do dosavadního čl. 19 se vkládá nový odst. 1 v tomto znění:

Čl. 19. Povinnosti církevních sborů při prodeji, darování nebo zatížení nemovitostí

 1. Právní úkony, které se týkají prodeje, darování nebo jiného převodu vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiného způsobu omezení vlastnického práva k nemovitostem farních sborů, musí být podepsány představiteli příslušného farního sboru a příslušného seniorátu.

Dosavadní odstavce 1-2 se přečíslují na 2-3.


ŘHC čl. 20

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 20. Do dosavadního čl. 20 se vkládá nový odstavec 1 v tomto znění:

Čl. 20. Povinnosti církevních sborů při pronájmu nebo propůjčení nemovitostí

 1. Právní úkony, které se týkají pronájmu nebo propůjčení nemovitostí farních sborů na dobu delší než 5 let nebo zatížení těchto nemovitostí věcným břemenem či zástavním právem musí být podepsány představiteli příslušného farního sboru a příslušného seniorátního výboru.

Dosavadní odstavce 1-4 se přečíslují na 2-5.

 

Usnesení č. 18: Změna Statutu Personálního fondu

SPF čl. 1 odst. 4

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 1 odst. 4. Dosavadní odstavec 4 se mění takto:

 1. Personální fond zajišťuje finanční prostředky na mzdy, odměny a vedlejší mzdové náklady kazatelů dle obecně platných právních předpisů, na náklady související se zákonným pojištěním zaměstnavatele, s odvodem do státního rozpočtu za nesplnění požadovaného počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením, s penzijním připojištěním nebo se životním pojištěním kazatelů a s poskytováním jídelních kuponů kazatelům, vikářům a jáhenským praktikantům. Dále zajišťuje finanční prostředky na odměny členů investiční komise Personálního fondu a na pojištění jejich odpovědnosti za škodu.

Usnesená změna SPF čl. 1 odst. 4 nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

SPF čl. 2 odst. 5

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 2 odst. 5. Do dosavadního odstavce 5 se vkládá nové písmeno g) v tomto znění:

 1. Správní rada Personálního fondu plní zejména tyto úkoly:
  1. každý rok podává synodní radě zdůvodněný návrh nejvyššího možného počtu podporovaných a misijních míst, která může zřídit příští zasedání synodu.

 

SPF čl. 5 odst. 1

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 5 odst. 1. V odstavci 1 se škrtá písmeno g) a dosavadní písmeno h) se mění na písmeno g).

SPF čl. 5

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 5. Do článku 5 se vkládá nový odstavec 2 v tomto znění:

 1. Administrované uprázdněné sbory přispívají sboru administrátora částkou, která činí nejméně 20 % ročního odvodu stanoveného synodem. Na tento příspěvek není možné žádat podporu ze solidárních prostředků.

Dosavadní odstavce 2-4 se přečíslují na 3-5.

SPF čl. 6 odst. 1, 6 a 7

Synod usnáší změny Statutu Personálního fondu čl. 6, odst. 1, 6 a 7. Dosavadní odstavce 1, 6 a 7 se mění a takto:

 1. Farní sbor, který se ocitl ve finanční tísni a není schopen provést povinný odvod do Personálního fondu, může požádat o příspěvek na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků. Ze solidárních prostředků je hrazen rovněž odvod za podporované a misijní místo, pokud synod nestanoví jinak.
 2. Farní sbor může obdržet příspěvek na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků v případě, že v uplynulých devíti letech obdržel tento příspěvek nejvýše třikrát. První období pro tento výpočet počíná běžet od roku 2005. Měl-li by sbor obdržet příspěvek ze solidárních prostředků počtvrté, musí o žádosti rozhodnout synod.
 3. Příspěvky ze solidárních prostředků jsou evidovány a započítávány od roku 2005 včetně.

 

SPF čl. 6 odst. 4

Synod usnáší změny Statutu Personálního fondu čl. 6 odst. 4. Dosavadní odstavec 4 se mění:

 1. Část prostředků Personálního fondu přidělená do solidárních prostředků nesmí být vyšší než 6 % částky shromážděné z odvodů do Personálního fondu v daném roce (X – 1).

Usnesená změna SPF čl. 6 odst. 4 nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

SPF čl. 6 odst. 9

Synod usnáší změny Statutu Personálního fondu čl. 6 odst. 9. Dosavadní odstavec 9 se mění:

 1. V žádosti musí sbor doložit a seniorát potvrdit, že sbor nemá ekonomické zdroje, které by mohly pokrýt příspěvek do personálního fondu.

 

SPF čl. 6

Do Statutu Personálního fondu čl. 6 se vkládá nový odst. 10 v tomto znění:

 1. V případě, kdy věc nesnese odkladu, může sbor podat žádost i v průběhu roku. Na základě takové žádosti připraví správní rada Personálního fondu návrh pro synodní radu do nejbližšího zasedání.

Současné odstavce 10 – 13 se přečíslují na 11 – 14.

SPF čl. 7

Synod usnáší změny Statutu Personálního fondu čl. 7. Dosavadní článek 7 se mění a doplňuje takto:

Čl. 7 Hospodaření s prostředky Personálního fondu

 1. Peněžní prostředky shromážděné v Personálním fondu je možno spotřebovávat výhradně na účely stanovené čl. 1 odst. 4 a čl. 6 tohoto statutu.
 2. Disponibilní prostředky shromážděné v Personálním fondu nesmí klesnout pod 90 % částky potřebné pro zajištění mezd všech zaměstnanců povšechného sboru na dobu 1 roku.
 3. Synod stanovuje obecně platné zásady odměňování kazatelů a pracovníků ÚCK a schvaluje mzdové tabulky v členění na jednotlivé třídy a.
 4. Použití prostředků Personálního fondu upravují Pravidla hospodaření s personálním fondem, která usnáší synod.
 5. Majetek Personálního fondu, který není určen k použití v daném roce, je zhodnocován v rámci investiční části Personálního fondu na základě návrhů investiční komise Personálního fondu.

 

 

Usnesení č. 19: Změna Řádu pro studenty bohosloví

ŘSB čl. 3

Synod usnáší změnu Řádu pro studenty bohosloví čl. 3. Dosavadní článek 3 se mění takto:

Čl. 3. Kandidáti služby v církvi

 1. Synodní rada zve kandidáty služby v církvi nejméně dvakrát ročně k rozhovorům, zejména proto, aby s nimi promýšlela konkrétní podobu jejich budoucí služby v církvi. Podněty k rozhovoru mohou podávat i kandidáti služby v církvi.
 2. Při prvním z těchto setkání zorganizuje pověřený člen synodní rady volbu, při které kandidáti služby v církvi volí ze svého středu na dobu jednoho roku 3 poradce synodu a 3 jejich náhradníky, 2 zástupce a 1 náhradníka na celocírkevní poradu mládeže a jednoho zástupce jako poradce Poradního odboru mládeže SR (viz Řád výchovy a vzdělávání v církvi čl. 7).
 3. Pro kandidáty služby v církvi zprostředkuje synodní rada po ukončení čtvrtého roku studia třítýdenní praxi ve sborech ČCE a případně podle možnosti i v jiných oblastech služby v církvi. Synodní rada hradí náklady spojené s touto praxí podle dohodnutých podmínek.
 4. Synodní rada rozhoduje o podpoře písemně navržených projektů přípravy kandidátů služby v církvi (např. společné semináře, výuka hry na hudební nástroj). Kandidáti mohou synodní radě předkládat podněty k této přípravě.
 5. Synodní rada pomáhá kandidátům služby v církvi při vyhledávání a sjednávání zahraničního studia. Při výběru uchazečů o zahraniční studium se přihlíží k dosavadnímu prospěchu a k doporučení UK - ETF.
 6. Kandidát služby v církvi může požádat synodní radu o stipendium.
 7. Kandidát služby v církvi se ke své službě připravuje poctivým a usilovným studiem. Během studia se kandidát aktivně účastní života určitého farního sboru ČCE a každoročně podává synodní radě zprávu, jak ve sboru působí.
 8. Kandidát služby v církvi je povinen včas informovat synodní radu o všech změnách, které souvisejí s jeho studiem (např. přerušení, prodloužení studia) i o jiných závažných změnách v jeho osobním životě, které mají význam pro jeho budoucí práci v církvi.


Usnesení č. 20: Změna Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst

PZRKM čl. 4

Synod usnáší změnu Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst čl. 4. Do článku 4 se vkládá nový odstavec 6 v tomto znění:

Čl. 4. Prohlášení kazatelského místa za misijní nebo podporované

 1. O počtu podporovaných a misijních míst na návrh synodní rady rozhodne synod.

Dosavadní odstavce 6 – 9 se přečíslují na 7 – 10.

Usnesení č. 21: Změna Pravidel hospodářské pomoci

PHP čl. 3 odst. 8

Synod usnáší změnu Pravidel hospodářské pomoci čl. 3 odst. 8. Dosavadní odstavec 8 se mění takto:

 1. Pokud komise zjistí, že kazatel závažným způsobem porušuje své pracovní povinnosti, upozorní synodní radu, která ve spolupráci se seniorátním výborem učiní příslušná opatření k nápravě, příp. podá podnět pastýřské radě.

Usnesení č. 22: Změna Pravidel celoživotního vzdělávání kazatelů

Synod usnáší změnu Pravidel celoživotního vzdělávání kazatelů odd. D čl. 2 a čl. 6. Články 2 a 6 se mění takto:

D. Studijní volno

 1. Dlouhodobé studijní volno trvá tři měsíce. Kazatel má právo požádat o ně po uplynutí každých pěti let služby. Dlouhodobé studijní volno uděluje synodní rada po kladném vyjádření příslušného staršovstva a seniorátního výboru. Součástí žádosti o udělení volna je studijní projekt a vyjádření komise k tomuto projektu.
 2. Krátkodobé studijní volno trvá dva týdny. Kazatel má právo požádat o ně jednou v každém kalendářním roce, pokud v témže roce nežádá o dlouhodobé studijní volno. Krátkodobé studijní volno uděluje příslušný seniorátní výbor po kladném vyjádření příslušného staršovstva. Seniorátní výbor stanoví na základě návrhu kazatele náplň a podmínky krátkodobého studijního volna a informuje komisi o jeho absolvování a výsledku.

Usnesení č. 23: Změna Pravidel hospodaření s Personálním fondem

PHPF část první

Synod usnáší změnu Pravidel hospodaření s Personálním fondem, část první. Dosavadní první část se mění takto:

S prostředky shromážděnými do Personálního fondu se nakládá takto:

 1. Uvolněná část Personálního fondu činí 94 % výběru odvodů do Personálního fondu v předchozím roce a zbývajících 6 % je určeno na solidaritu sborů.
 2. Z prostředků shromážděných do Personálního fondu v předchozím roce se před jejich rozdělením do jednotlivých kapitol odečtou:

a) prostředky na platy kazatelů (tj. základní platy a hodnostní příplatky), které podle očekávání nebudou v následujícím roce kryty dotací MK ČR

b) prostředky na odměny synodního seniora a jeho náměstků

c) prostředky na odvod do státního rozpočtu za nesplnění požadovaného počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením

 1. Zbývající prostředky se rozdělí takto:

65 % na přímou výplatu odměn a příplatků v aktuálním roce

10 % na výplatu odměn prostřednictvím seniorátních výborů

5 % na výplaty v aktuálním roce nebo v dalších letech, o nichž rozhodne SR na doporučení SpRPF a platové komise

6 % na solidaritu sborů

14 % na rezervu, kterou správní rada Personálního fondu použije na výplatu mezd v případě změn dotační politiky státu nebo nízkého výběru odvodů do Personálního fondu

 1. Nevyčerpaná rezerva se na konci každého roku převádí do uzavřené části Personálního fondu.

Usnesené změny PHPF nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2013.

Usnesení č. 24: Změny řádů pro 3. zasedání 33. synodu – Funkční období orgánů a shromáždění v ČCE

 1. Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 33. synodu předložila návrhy změn Řádu o správě církve čl. 10, 11, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 37, 39, 40 a 43, které jsou navrženy v tisku č. 24 na str. 3–6.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 33. synodu předložila návrhy změn Jednacího a volebního řádu čl. 29 a 32, které jsou navrženy v tisku č. 24 na str. 6.
 3. Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 33. synodu předložila návrhy změn Řádu pastýřské služby čl. 4, které jsou navrženy v tisku č. 24 na str. 6–7.
 4. Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 33. synodu předložila návrh změny Řádu hospodaření církve čl. 3, která je navržena v tisku č. 24 na str. 7.
 5. Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 33. synodu předložila návrhy změn Statutu Jeronýmovy jednoty čl. 3–6, které jsou navrženy v tisku č. 24 na str. 7–8.
 6. Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 33. synodu předložila návrh změny Pravidel celoživotního vzdělávání kazatelů písm. A, odst. 3, která je navržena v tisku č. 24 na str. 8.
 7. Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 33. synodu předložila návrhy změn Řádu diakonické práce čl. 14, 15, 16, 17 a 22, které jsou navrženy v tisku č. 24 na str. 8–10.

 

 

Usnesení č. 25: Změny Církevního zřízení pro 3. zasedání 33. synodu - výpovědní lhůta v případě zrušení kazatelského místa

Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 33. synodu předložila návrh změny Církevního zřízení §12, který upraví výpovědní lhůtu v případě zrušení kazatelského místa na dvouměsíční.

 

Usnesení č. 26: Změny Církevního zřízení pro 3. zasedání 33. synodu - volba poslanců JJ

Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 33. synodu předložila návrh změn Církevního zřízení, které zajistí, aby poslanci seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty byli voleni příslušnými staršovstvy sborů seniorátu a poslanci ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty příslušnými konventy.

 

Usnesení č. 27: Změna Řádu pro kazatele pro 3. zasedání 33. synodu – rezignace kazatele

Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 33. synodu předložila návrh změny Řádu pro kazatele čl. 6 odst. 2 tak, aby kazatel měl povinnost o své rezignaci uvědomit nejen synodní radu, ale i sbor.

 

 

C) Správa církve

Usnesení č. 28: Rozhodnutí o předložených zprávách

 1. Synod přijímá Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5.
 2. Synod přijímá Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení 4. zasedání 32. synodu před-loženou v tisku č. 6.
 3. Synod přijímá Zprávu církevní pastýřské rady předloženou v tisku č. 7.
 4. Synod schvaluje Zprávu Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 12.
 5. Synod přijímá Zprávu nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 13.
 6. Synod přijímá Zprávu Sdružení evangelické mládeže v České republice předloženou v tisku č. 14.
 7. Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 9.
 8. Synod přijímá Zprávu o činnosti Diakonie ČCE v roce 2011 předloženou v tisku č. 10A.
 9. Synod bere na vědomí Zprávy sborů s podporovanými a misijními místy předložené v tisku č. 15.
 10. Synod přijímá zprávu Nadačního fondu na podporu církevního školství předloženou v tisku č. 11.
 11. Synod přijímá zprávu Evangelické akademie předloženou v tisku č. 11.

 

Usnesení č. 29: Zpráva dozorčí rady Diakonie ČCE

Synod přijímá Zprávu o činnosti Dozorčí rady Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 10B.

 

Usnesení č. 30: Zpráva dozorčí rady Diakonie ČCE o plnění usnesení č. 29 z 1. zasedání 33. synodu

Synod přijímá Zprávu o činnosti Dozorčí rady Diakonie ČCE o plnění usnesení 1. zasedání 33. synodu ČCE č. 29 předloženou v tisku č. 10C a pokládá usnesení za splněné.

 

Usnesení č. 31: Organizace a řízení církve

Synod bere na vědomí zprávu předloženou v tisku 18/4.


Usnesení č. 32: Soustava ordinované služby v ČCE

 1. Synod schvaluje dokument Soustava ordinované služby v ČCE a ukládá synodní radě, aby na jeho základě do 3. zasedání 33. synodu připravila příslušné návrhy změn Církevního zřízení a řádů.
 2. Synod pověřuje synodní radu, aby při úpravě Církevního zřízení a řádů ČCE dle soustavy ordinované služby vypustila povinnost žádat o zachování způsobilosti k ordinované službě při odchodu kazatelů do důchodu.
 3. Synod ukládá synodní radě, aby pro 3. zasedání 33. synodu připravila návrhy změn organizace jáhenské služby, které navážou na dokument Soustava ordinované služby v ČCE schválený na 2. zasedání 33. synodu.

 

 

Usnesení č. 33: Diakonát ve struktuře ČCE

Synod bere na vědomí souvislost vzniku diakonátu, jeho následného vývoje a současného stavu, a analýzu postavení diakonů ve struktuře církve. Synod konstatuje nepoměr mezi původním očekáváním a současným postavením diakonů v životě církve. Nepokládá však za vhodné tento institut v nejbližší době rušit.

 

Usnesení č. 34: Výzva 2. zasedání 33. synodu vládě a parlamentu ČR

 1. Synod ukládá synodní radě, aby seznámila sbory s odpověďmi předsedy vlády, předsedkyně parlamentu a předsedy senátu na dopis předsednictva synodu ve věci dluhových pastí. Spolu s těmito dopisy bude rozeslán i materiál, který k tomuto tématu připravila Diakonie ČCE.
 2. Synod ukládá předsednictvu synodu, aby představitelům státu poděkovalo a seznámilo je s pomocí, kterou naše církev v této věci spoluobčanům nabízí.

Usnesení č. 35: Supervize kazatelů v ČCE

Synod bere na vědomí zprávu o vývoji supervize v církvi, přijímá supervizní program ČCE a pro léta 2013 – 2014 stanovuje tyto podmínky:

 • cena za hodinu přijaté a poskytnuté supervize činí 200,- Kč,
 • hodinová odměna koordinátora pro supervizi činí 200,- Kč,
 • částka z celocírkevních repartic určená na supervizi v rámci supervizního programu ČCE činí 130 000,- Kč pro rok 2013 a 145 000,- Kč pro rok 2014,
 • případný přebytek hospodaření supervize v ČCE bude ukládán do supervizního fondu v rámci hospodaření supervize.

 

Usnesení č. 36: Příprava nového Evangelického zpěvníku

Synod pověřuje synodní radu, aby pro příští zasedání synodu připravila koncepci financování nového zpěvníku.

 

Usnesení č. 37: Katechetická příručka pro výuku náboženství

Synod bere na vědomí dosavadní plnění úkolu a souhlasí se záměrem poradního odboru pro práci s dětmi vypracovat osnovy pro výuku náboženství na základní škole a s odložením vypracování katechetické příručky pro vyučování náboženství ve škole.

 

Usnesení č. 38: Dokument ke sjednocování Evropy

Synod přijímá Dokument ke sjednocování Evropy.

 

Usnesení č. 39: Seminář pro církevní hudbu

Synod bere zprávu na vědomí a prosí o přípravu zprávy pro příští zasedání synodu.

 

Usnesení č. 40: Pověření SR k jednání s Divadlem Kalich

Synod ukládá synodní radě, aby vstoupila v jednání s nájemcem Divadla Kalich a zabránila do budoucna takové produkci, která se neslučuje s dobrými mravy, konkrétně uvádění děl s rasistickým a militantním podtextem.

 

Usnesení č. 41: Rozhovor církve o hospodářské soběstačnosti sborů a o samofinancování církve

 1. Synod ukládá synodní radě, aby do 30. 9. 2012 poslala do sborů konkrétní otázky týkající se hospodářské soběstačnosti a obětavosti každého farního sboru v dlouhodobé perspektivě.
 2. Synod ukládá farním sborům, aby do 30. 11. 2012 předaly odpovědi na tyto otázky synodní radě prostřednictvím seniorátních výborů.
 3. Synod ukládá seniorátním výborům, aby na základě obdržených materiálů navrhly základní strategii vývoje seniorátu v podmínkách samofinancování, kterou do 31. 5. 2013 předloží sborům, aby ji mohly projednat konventy, a synodní radě.
 4. Synod ukládá synodní radě, aby v případě, že bude schválen zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, zajistila vytvoření multiparametrického modelu či jiného vhodného nástroje pro kvalifikovaný odhad dlouhodobého vývoje církevních financí v závislosti na parametrech majetkového narovnání, obětavosti církve, personálním vývoji v ČCE a dalších relevantních parametrech.

 

 

Usnesení č. 42: Prodloužení podporovaného kazatelského místa ve FS ČCE v Chrástu u Plzně

Synod prodlužuje dobu podpory kazatelského místa ve FS ČCE v Chrástu u Plzně o 2 roky od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2014. Podpora bude činit v prvním roce 60 % a ve druhém 50 % částky odvodu do Personálního fondu, kterou stanoví synod.

 

Usnesení č. 43: Prodloužení podporovaného kazatelského místa ve FS ČCE v Kdyni

Synod prodlužuje dobu podpory kazatelského místa ve FS ČCE ve Kdyni na Šumavě o 2 roky od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. Podpora bude činit v prvním roce 90 % a ve druhém 80 % částky odvodu do Personálního fondu, kterou stanoví synod.

 

Usnesení č. 44: Postavení a situace malých sborů v církvi

Synod pověřuje synodní radu, aby materiál 18/10 rozeslala do sborů jako pracovní materiál.

 

Usnesení č. 45: Zásady pro optimalizaci kazatelských míst v církvi

Synod považuje usnesení 1. zasedání 33. synodu č. 46 za splněné a ukládá synodní radě, aby pro 3. zasedání 33. synodu zpracovala podrobnou strategii optimalizace kazatelských míst s přihlédnutím k synodem přijaté strategii směřování církve k samofinancování z r. 1993 a k výsledné podobě zákona o majetkovém narovnání s církvemi.

 

Usnesení č. 46: Sloučení Farního sboru v Kadani s Farním sborem v Chomutově

Synod schvaluje sloučení FS ČCE v Kadani s FS ČCE v Chomutově v jeden sbor pod názvem Farní sbor ČCE v Chomutově za podmínek uvedených v dohodě, která je uvedena v příloze k tisku č. 16 a byla schválena sborovými shromážděními obou sborů a 1. zasedáním 33. konventu Ústeckého seniorátu. Sloučení vstoupí v platnost dnem vyhlášení usnesení 2. zasedání 33. synodu.

 

Usnesení č. 47: Organizace 4. zasedání 33. synodu ČCE

Synod ukládá předsednictvu, aby 4. zasedání 33. synodu, bude-li se konat mimo Prahu, trvalo do neděle a nedělní bohoslužby byly slaveny v řadě sborů regionu (seniorátu) za účasti skupinek synodálů a hostů s kazatelskou službou některého z nich.

 

Usnesení č. 48: Termín 3. zasedání 33. synodu ČCE

Synod ruší usnesení 1. zasedání 33. synodu č. 53 a usnáší termín 3. zasedání 33. synodu od 30. 5. do 2. 6. 2013.

 

 

D) Hospodaření církve

Usnesení č. 49: Schválení účetní závěrky za r. 2011

 1. Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru za rok 2011 dle výsledovky předložené v tisku 8A a ukládá synodní radě, aby ztrátu 3 433 723,06 Kč uhradila z rezervního fondu.
 2. Synod bere na vědomí zprávu revizorů uvedenou v tisku 8B a ukládá revizorům, aby zprávu pro 3. zasedání 33. synodu zpracovali ve struktuře dané ŘHC v čl. 10 odst. 6.
 3. Synod schvaluje Zprávu o hospodaření s Personálním fondem v roce 2011 předloženou v tisku č. 8C.

 

Usnesení č. 50: Rozpočet povšechného sboru pro rok 2012

Synod schvaluje rozpočet hospodaření povšechného sboru pro rok 2012 předložený v tisku č. 17 na str. 2‑4.

 

Usnesení č. 51: Odvod do Personálního fondu v r. 2013

Synod stanovuje pro rok 2013 odvod do Personálního fondu ve výši 78 500,- Kč za každé místo plně obsazené kazatelem.


Usnesení č. 52: Celocírkevní repartice v roce 2013

Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2013 v celkové částce 4 398 900,- Kč a jejich rozdělení na senioráty takto:

Seniorát

Repartice 2013

Seniorát

Repartice 2013

I

Pražský

748 700

VIII

Chrudimský

354 500

II

Poděbradský

330 400

IX

Poličský

201 600

III

Jihočeský

87 500

X

Horácký

272 600

IV

Západočeský

176 200

XI

Brněnský

536 000

V

Ústecký

134 000

XII

Východomoravský

675 900

VI

Liberecký

103 100

XIII

Moravskoslezský

475 300

VII

Královéhradecký

255 300

XIV

Ochranovský

47 800

Celkem

4 398 900

 

 

Usnesení č. 53: Celocírkevní sbírky v r. 2013

Synod usnáší, že v roce 2013 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:

 1. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – postní neděle
 2. Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty – Velikonoce
 3. Sbírka pro Diakonii – svatodušní svátky
 4. Sbírka solidarity sborů – červen
 5. Sbírka na křesťanskou službu – první neděle v září
 6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – Díkčinění
 7. Sbírka JTD – do konce října
 8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát – Vánoce

 

Usnesení č. 54: Platový řád ČCE

Synod bere na vědomí uvedené zdůvodnění, proč v současné době není možné předložit synodu návrh jednotného platového řádu všech zaměstnanců povšechného sboru ČCE a tím splnit usnesení 1. zasedání 33. synodu č. 60.

Synod netrvá v současnosti na doslovném splnění tohoto usnesení. Synodní rada bude iniciovat vytvoření nového návrhu platového řádu, až bude zřejmé, jak bude probíhat majetkové narovnání mezi státem a církvemi a způsob financování ČCE.

 

Usnesení č. 55: Financování kazatelů působících v jiných institucích

Synod ukládá SR, aby před volbami kazatelů povšechného sboru, kteří působí v jiných institucích, jednala s těmito institucemi o financování kazatele z prostředků těchto institucí.

 

Usnesení č. 56: Výběr vhodných dodavatelů energií

Synod bere na vědomí plnění usnesení č. 62 z 1. zasedání 33. synodu a ukládá Správní radě Diakonie ČCE, aby do 30. 9. 2012 připravila kompletní podklady pro společné výběrové řízení na dodavatele energií a aktivně na něm s ÚCK spolupracovala.

 

Usnesení č. 57: Optimalizace čerpání prostředků PF

Synod ukládá synodní radě, aby byla provedena optimalizace čerpání prostředků PF tak, aby bylo v maximální možné míře využito zákonných možností přispívat zaměstnancům formou životního pojištění. Čerpání benefitů lze odmítnout a nebude nijak kompenzováno.

 

Usnesení č. 58: Ochrana nezcizitelných nemovitostí

Synod ukládá synodní radě, aby zajistila:

 1. zapracování usnesených změn Řádu o správě církve a Řádu hospodaření církve z tisku 18/12 do Základního dokumentu ČCE,
 2. podání žádosti o zaznamenání povinnosti spolupodpisu představiteli seniorátu do Rejstříku evidovaných právnických osob,
 3. vyžádání takto aktualizovaných výpisů z Rejstříku evidovaných právnických osob pro všechny farní sbory.

 

 

Usnesení č. 59: Příspěvek ze solidárních prostředků pro FS ČCE v Moravské Třebové

Synod dle Statutu Personálního fondu čl. 6 odst. 6 schvaluje žádost FS ČCE v Moravské Třebové o poskytnutí příspěvku na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků potřetí během deseti let ve výši 61.600,- Kč.

 

Usnesení č. 60: Příspěvek ze solidárních prostředků pro FS ČCE v Hrabové

Synod dle Statutu Personálního fondu čl. 6 odst. 6 schvaluje žádost FS ČCE v Hrabové o poskytnutí příspěvku na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků potřetí během deseti let ve výši 43.000,- Kč.

 

Usnesení č. 61: Rekreační střediska povšechného sboru

Synod schvaluje koncepci rekreačních středisek ČCE předloženou v tisku č. 18/13.

 

Usnesení č. 62: Zpráva o stavu a hospodaření FS ČCE v Chebu

Synod bere na vědomí zprávu o stavu FS ČCE v Chebu.

 

Usnesení č. 63: Úhrada nákladů synodu

Náklady 2. zasedání 33. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic.

Jízdní výdaje budou poslancům a poradcům synodu proplaceny v souladu s ustanovením zákoníku práce o cestovních náhradách takto:

Jízdní výdaje za použití osobního automobilu v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu budou proplaceny poslancům a poradcům synodu, kteří k cestě na zasedání synodu použili osobní automobil, v němž vezli alespoň další 3 poslance či poradce synodu.

Ostatním poslancům a poradcům synodu budou jízdní výdaje vyplaceny ve výši jízdného za vlak či autobus, a to jak v případech, kdy k cestě použijí hromadný dopravní prostředek, tak v případech, kdy pojednou osobním automobilem.

Z obtížně dostupných oblastí budou jízdní výdaje za jízdu osobním automobilem v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu hrazeny v každém případě do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.

 

Za předsednictvo synodu: Jiří Gruber, předseda 33. synodu ČCE

Za synodní radu ČCE: Joel Ruml, synodní senior,

Lia Valková, synodní kurátorka