Vedení církve  »  Synod  »  Usnesení synodů

Usnesení 3. zasedání 33. synodu ČCE

30. května – 2. června 2013, Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 – Nové Město

Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 33. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 3. zasedání 33. synodu ČCE:

A) Volby

Usnesení č. 1: Doplňovací volba skrutátorů 33. synodu

Synod zvolil v doplňovací volbě tyto skrutátory: Milan Chyba, Pavel Pistor

Usnesení č. 2: Volba 3. náhradníka předsednictva synodu ze starších

Synod zvolil 3. náhradnicí ze starších Zdeňku Skuhrovou.

Usnesení č. 3: Volba 3. náhradníka předsednictva synodu z kazatelů

Synod zvolil 3. náhradníkem z kazatelů Davida Nečila.

Usnesení č. 4: Doplňovací volba náhradníků revizorů hospodaření povšechného sboru

Synod zvolil v doplňovací volbě náhradnice revizorů hospodaření povšechného sboru takto: 3. náhradnicí zvolil Pavlu Svobodovou, 4. náhradnicí zvolil Olgu Hanzlovou.

Usnesení č. 5: Ustanovení vedoucího tajemníka Ústřední církevní kanceláře

Synod ustanovuje Martina Kocandu vedoucím tajemníkem Ústřední církevní kanceláře.

Usnesení č. 6: Volba celocírkevního faráře pro mládež

Synod povolává bratra Pavla Juna na místo celocírkevního faráře mládeže – kazatele povšechného sboru s plným pracovním úvazkem na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015.

 

B) Církevní zřízení a řády, právní předpisy

Usnesení č. 7: Řízení o změně Církevního zřízení § 12

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 12. Do CZ § 12 se vkládá nový odst. 14 v tomto znění:

14. V době, kdy farářka či jáhenka čerpá mateřskou dovolenou, a v době, kdy farářka, farář, jáhenka nebo jáhen čerpají rodičovskou dovolenou, nemůže s nimi synodní rada ukončit zaměstnanecký poměr výpovědí, ledaže by důvodem pro výpověď byl nález pastýřské rady dle odst. 10 písm. d) církevního zřízení.

Usnesení č. 8: Řízení o změně Církevního zřízení § 26

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 26. Z Církevního zřízení § 26 se vypouští odstavec 15 tohoto znění: „Synod ustanovuje do funkce vedoucího tajemníka Ústřední církevní kanceláře.“ Následující odstavce se příslušně přečíslují.

Současně synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 33. synodu předložila související návrh změny Řádu o správě církve čl. 50.

Usnesení č. 9: Změna Řádu o správě církve

ŘSC čl. 11

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 11 a čl. 22 odst. 3. Do ŘSC čl. 11 se vkládá nový odstavec 7 tohoto znění:

7. Členem staršovstva nemůže být zvolen bývalý kazatel tohoto sboru.

ŘSC čl. 22 odst. 3

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 22 odst. 3. Dosavadní odstavec 3 se mění takto:

3. Dispens od překážek příbuzenství stanovených v čl. 11 odst. 5 a 7 tohoto řádu může ve výjimečných případech udělit seniorátní výbor na základě odůvodněné žádosti a to zásadně před volbou.

Usnesení č. 10: Změna Řádu pro kazatele

ŘK čl. 6 odst. 2

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 6 odst. 2. Dosavadní odstavec 2 se mění takto:

2. Rezignaci nebo návrh dohody o ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi podává kazatel, a to i bez udání důvodů, synodní radě a dá ji na vědomí staršovstvu. Synodní rada, která o ní bezodkladně uvědomí příslušné staršovstvo a seniorátní výbor.

Usnesení č. 11: Změna Řádu hospodaření církve

ŘHC čl. 22 odst. 3

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 22 odst. 3. Dosavadní odstavec 3 se mění takto:

3. Veškeré finanční náhrady či příspěvky na podporu činnosti Českobratrské církve evangelické, které Česká republika vyplatí Českobratrské církvi evangelické na základě zákona upravujícího zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím v období od 25.2.1948 do 1.1.1990 č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi nebo na základě smlouvy o vypořádání uzavřené dle odst. 1 tohoto článku, jsou součástí příjmů Personálního fondu zřízeného dle čl. 12 tohoto řádu s výjimkou částky ve výši 10% poskytnutého příspěvku na podporu činnosti. Tato částka bude každoročně odečítána od příspěvku na podporu činnosti poskytnutého státem na základě § 17 zákona č. 428/2012 Sb. a bude na základě rozhodnutí synodní rady použita na provoz ČCE, na opravy a údržbu církevního majetku, popřípadě ostatní náklady v rámci rozpočtu Českobratrské církve evangelické. Tato částka se bude poměrně snižovat v závislosti na snižování příspěvku na podporu činnosti církví vypláceného státem podle § 17 zákona č. 428/2012 Sb. O způsobu použití příspěvku na podporu činnosti bude synod informován v rámci zprávy o hospodaření.

Usnesení č. 12: Změna Řádu diakonické práce

ŘDP čl. 15 písm. C odst. 1

Synod usnáší změnu Řádu Diakonické práce čl. 15 písm. C odst. 1. Dosavadní odstavec 1 se mění takto:

1. Dozorčí rada střediska se schází podle potřeby, nejméně šestkrát čtyřikrát ročně. O svých jednáních pořizuje zápisy, které obdrží na vědomí správní rada Diakonie ČCE, dozorčí rada Diakonie ČCE a správní orgány spolupracujících sborů (čl. 11, odst. 5 tohoto řádu).

Členové správní rady střediska jsou povinni se na vyzvání účastnit jednání dozorčí rady a připravit pro jednání dozorčí rady podklady dle programu jednání.

Usnesení č. 13: Změna Statutu Personálního fondu

SPF čl. 6 odst. 6

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 6 odst. 6. Dosavadní odstavec 6 se mění takto:

6. Farní sbor může obdržet příspěvek na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků v případě, že v uplynulých devíti letech obdržel tento příspěvek nejvýše třikrát. První období pro tento výpočet počíná běžet od roku 2005. Měl-li by sbor obdržet příspěvek ze solidárních prostředků počtvrté, musí o žádosti rozhodnout synod. Příspěvek na roční odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků může být farnímu sboru poskytnut nejvýše do 80 % částky, kterou je tento sbor povinen odvést v daném roce.

SPF čl. 5 odst. 1

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 5. Dosavadní článek 5 se mění takto:

V odstavci 1 se škrtá písmeno d. Dosavadní písm. e–g se mění na písm. d–f.

Do čl. 5 se vkládá nový odstavec 3 v tomto znění: „Povšechný sbor přispívá sboru, jehož kazatelem je náměstek synodního seniora, částkou, která činí 50% ročního odvodu stanoveného synodem.“

1. Sbory jsou povinny provádět odvody do Personálního fondu podle těchto pravidel:

  1. Sbor, v němž kazatel pracuje na plný pracovní úvazek, odvádí plný roční odvod stanovený synodem.
  2. Sbor, v němž kazatel působí na částečný úvazek nebo po část roku, odvádí poměrnou část ročního odvodu, která odpovídá rozsahu pracovního úvazku kazatele.
  3. Sbory tvořící sdružení sborů odvádějí plný roční odvod společně jako jeden sbor. Každý z nich vede samostatnou účetní evidenci o částkách, jimiž se na odvodu podílí.
  4. Sboru, v němž je obsazeno kazatelské místo zřízené podle ustanovení ŘSC čl. 3, odst. 3, je roční odvod snížen o poměrnou část, která odpovídá pracovnímu úvazku spojenému s tímto místem, nejvýše však o 1/2 ročního odvodu stanoveného synodem. Část, o kterou je roční odvod sboru snížen, odvádí do Personálního fondu povšechný sbor.
  1. Seniorátní sbory provádějí odvod do Personálního fondu podle počtu kazatelů seniorátního sboru ve výši, která odpovídá rozsahu jejich pracovních úvazků.
  2. Administrované sbory, jejichž kazateli jsou jáhnové, odvádějí plný roční odvod stanovený synodem.
  3. Po dobu pracovní neschopnosti kazatele kratší než 3 měsíce odvádí sbor plný odvod stanovený synodem

2. Administrované uprázdněné sbory přispívají sboru administrátora částkou, která činí nejméně 20 % ročního odvodu stanoveného synodem. Na tento příspěvek není možné žádat podporu ze solidárních prostředků.

3. Povšechný sbor přispívá sboru, jehož kazatelem je náměstek synodního seniora, částkou, která činí 50% ročního odvodu stanoveného synodem.

34. Sbory jsou povinny provádět odvod do Personálního fondu bezhotovostním převodem na stanovený účet povšechného sboru v pololetních splátkách, první splátku vždy nejpozději do konce května a druhou splátku vždy nejpozději do konce října daného roku. První pololetní splátka musí být odvedena vždy ve výši odpovídající nejméně polovině celkového ročního odvodu do Personálního fondu.

45. Ocitne-li se farní sbor nečekaně v krátkodobé finanční tísni, může prostřednictvím seniorátního výboru předložit správní radě Personálního fondu návrh splátkového kalendáře. Návrh splátkového kalendáře musí být správní radě Personálního fondu doručen s doporučením seniorátního výboru nejpozději do konce října toho roku, za který má být odvod do Personálního fondu splácen. Schválí-li na návrh správní rady Personálního fondu synodní rada splátkový kalendář, je sbor povinen ho dodržet.

56. Synodní rada je povinna každoročně zajistit provedení inventury mezd, které jsou prostřednictvím církve vypláceny kazatelům a pracovníkům ÚCK, poskytnout její výsledky správní radě Personálního fondu a předložit je synodu. Inventura musí zřetelně rozlišovat jednotlivé zdroje, z nichž jsou mzdy hrazeny.

Usnesení č. 14: Pravidla povolávání kantorů v Českobratrské církvi evangelické

Synod schvaluje Pravidla povolávání kantorů v Českobratrské církvi evangelické.

Usnesení č. 15: Změna Pravidel hospodaření s Personálním fondem

PHPF část A odst. 3

Synod usnáší změnu Pravidel hospodaření s Personálním fondem v části A. odst. 3. takto:

3. Zbývající prostředky se rozdělí takto:

65%50% na přímou výplatu odměn a příplatků v aktuálním roce

10% na výplatu odměn prostřednictvím seniorátních výborů

5%20% na výplaty v aktuálním roce nebo v dalších letech, o nichž rozhodne SR na doporučení SpRPF a platové komise

6 % na solidaritu sborů

14 % na rezervu, kterou správní rada Personálního fondu použije na výplatu mezd v případě změn dotační politiky státu nebo nízkého výběru odvodů do Personálního fondu

Usnesení č. 16: Změny Církevního zřízení pro 4. zasedání 33. synodu – volba poslanců JJ

Synod bere na vědomí předložené zdůvodnění odkladu plnění usnesení 3. zasedání 33. č. 26 a ukládá synodní radě, aby požadovaný návrh změn Církevního zřízení předložila 4. zasedání 33. synodu.

Usnesení č. 17: Změny Církevního zřízení pro 4. zasedání 33. synodu – soustava ordinované služby

Synod bere na vědomí předložené zdůvodnění odkladu plnění usnesení 3. zasedání 33. synodu č. 32 a ukládá synodní radě, aby požadovaný návrh změn Církevního zřízení a řádů předložila 4. zasedání 33. synodu.

Usnesení č. 18: Úprava řádů pro zavedení možnosti volby nečlenů staršovstev do orgánů a shromáždění JJ

Synod ukládá SR, aby 4. zasedání 33. synodu předložila návrh změn řádů, které umožní, aby členy představenstev a shromáždění JJ mohli být voleni členové sborů navržení staršovstvy a konventy.

Usnesení č. 19: Zavedení povinnosti sborů s podporovanými a misijními místy předkládat synodu zprávu

Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 33. synodu předložila změnu Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst, která zavede povinnost sborů s podporovaným nebo misijním kazatelským místem předložit každoročně zprávu o životě sboru. Zpráva nechť je předložena prostřednictvím seniorátního výboru, který k ní přidá své stanovisko.

Usnesení č. 20: Rozšíření pravomoci SR pro ukončení zaměstnaneckého poměru kazatele

Synod ukládá synodní radě, aby připravila takovou změnu církevních řádů, která by podstatně rozšířila pravomoci synodní rady ve věci výpovědi ze zaměstnaneckého poměru kazatelů.

Usnesení č. 21: Možnost dočasné volby seniorátních a celocírkevních kazatelů správním orgánem

Synod ukládá synodní radě, aby do příštího zasedání synodu připravila takové změny Řádu pro kazatele, které by umožnily dočasnou volbu seniorátních a celocírkevních kazatelů správním orgánem do doby nejbližšího zasedání konventu nebo synodu.

Usnesení č. 22: Příprava změny způsobu určování počtu poslanců na synod

Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 33. synodu předložila návrh změny Řádu o správě církve v čl. 29 odst. 1 písm. k a v čl. 24 odst. 1 písm. k, a to tak, aby počty poslanců zvolených na synod v jednotlivých seniorátech a na konventy v jednotlivých sborech byly úměrnější počtu členů církve, které tito poslanci zastupují.

 

C) Správa církve

Usnesení č. 23: Rozhodnutí o předložených zprávách

 1. Synod přijímá Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5.
 2. Synod přijímá Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení 2. zasedání 33. synodu před-loženou v tisku č. 6.
 3. Synod přijímá Zprávu církevní pastýřské rady předloženou v tisku č. 7.
 4. Synod přijímá Zprávu Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 12.
 5. Synod přijímá Zprávu nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 13.
 6. Synod přijímá Zprávu Sdružení evangelické mládeže v České republice předloženou v tisku č. 14.
 7. Synod přijímá Zprávu o semináři pro církevní hudbu předloženou v tisku č. 18, usnesení 39.
 8. Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 9.
 9. Synod přijímá Zprávu o činnosti Diakonie ČCE v roce 2012 předloženou v tisku č. 10A.
 10. Synod bere na vědomí Zprávy o životě sborů s podporovanými a misijními místy předložené v tisku č. 15A a 15B.
 11. Synod přijímá Zprávy Evangelické akademie a Nadačního fondu na podporu církevního školství předložené v tiscích č. 11A a 11B.
 12. Synod bere na vědomí výroční zprávu Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE za r. 2012.

Usnesení č. 24: Zpráva dozorčí rady Diakonie ČCE

Synod bere Zprávu o činnosti Dozorčí rady Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 10B s díky na vědomí a podporuje práci dozorčí rady Diakonie ČCE.

Usnesení č. 25: Příprava variant nového uspořádání Diakonie ČCE

Synod ukládá dozorčí radě Diakonie, aby ve spolupráci se správní radou Diakonie a s přizvanými odborníky připravila pro 4. zasedání 33. synodu návrh dvou nebo více variant takového uspořádání Diakonie ČCE, které bude odpovídat postavení významného poskytovatele sociálních služeb v České republice a zvěstovatele Kristova milosrdenství, jímž Diakonie ČCE je, i měnícím se vnějším podmínkám pro její službu potřebným. Návrh variant bude předem projednán se spolupracujícími sbory a na shromáždění Diakonie ČCE.

Usnesení č. 26: Doporučení správním a dozorčím radám středisek Diakonie ČCE

Synod doporučuje dozorčím a správním radám středisek, aby vybíraly z řad dobrovolníků a zaměstnanců středisek pro výroční sborové shromáždění či řádné zasedání konventu osoby, kterým by církev poděkovala za jejich službu.

Usnesení č. 27: Informace o práci strategické komise pro seniorátní výbory

Synod ukládá synodní radě, aby průběžně informovala seniorátní výbory o práci strategické komise.

Usnesení č. 28: Rozhovor církve o hospodářské soběstačnosti sborů a o samofinancování církve

 1. Synod ukládá synodní radě poskytnout předložené modely cesty ČCE k samofinancování sborům k rozhovoru. Modely budou doplněny výpočetními tabulkami, které umožní zhodnocení dopadu různých modelů cesty k samofinancování na finance konkrétního sboru. Dalšími podklady k rozhovoru budou následující materiály: vyhodnocení dotazníků zaslaných sborům v září 2012, teze vyplývající z dotazníku a pět modelů. Termín odeslání do sborů 30. 9. 2013.
 2. Synod ukládá synodní radě vypracovat materiál, který poslouží jako manuál k vedení rozhovoru ve sborech a seniorátech (do 30. 9.).
 3. Synod ukládá sborům seznámit se s možnými cestami ČCE k samofinancování, které jsou vyjádřeny jednotlivými modely, a vypracovat na základě předložených podkladů a modelů strategii sboru pro jednotlivé možné cesty k samofinancování. Informaci o zvolené strategii sboru předá sbor seniorátnímu výboru dle jeho instrukcí, nejpozději však do 31. 1. 2014.
 4. Synod ukládá seniorátním výborům být sborům, které o to požádají, s vypracováním sborové strategie nápomocen.
 5. Synod ukládá seniorátním výborům posoudit možnosti jednotlivých cest ČCE k samofinancování a předložit seniorátní strategii nejpozději do 15. 3. 2014.
 6. Synod ukládá synodní radě provést sumarizaci vyjádření seniorátních výborů a předložit ji 4. zasedání 33. synodu k rozhovoru. Součástí předloženého materiálu budou i návrhy dalšího postupu. V případě, že ze sumarizace vyjádření nebude patrný zřetelný většinový názor ČCE, předloží synodní rada materiál variantně nebo předloží návrh dalšího rozhodovacího postupu.

Usnesení č. 29: Optimalizace kazatelských míst – k usnesení 2. zasedání 33. synodu č. 45

Synod bere na vědomí, že optimalizace kazatelských míst je součástí rozsáhlého procesu, který nastal přechodem církve k samofinancování a který je možno provádět pouze postupně. Proto není v současné době možné usnesení splnit.

Usnesení č. 30: Aktualizace okruhů témat pro zkoušku ordinovaných presbyterů

Synod ukládá SR, aby zaktualizovala dosud užívané „okruhy témat“ při zkoušce pro budoucí ordinované presbytery.

Usnesení č. 31: Koncepce služby kazatele pro sbory v zahraničí

Synod ukládá synodní radě, aby dále pracovala na koncepci další spolupráce s českými sbory ve východní Evropě, především s ohledem na nezávislé sbory, a podala o tom zprávu 4. zasedání 33. synodu.

Usnesení č. 32: Příprava nového Evangelického zpěvníku

Synod bere na vědomí průběžnou informaci o přípravách nového Evangelického zpěvníku a ukládá synodní radě vyvíjet všechny potřebné kroky směřující k vydání zpěvníku v plánovaném termínu a podat o tom zprávu 4. zasedání 33. synodu.

Usnesení č. 33: Zveřejňování seznamu písní přejatých do nového Evangelického zpěvníku

Synod ukládá synodní radě, aby při nejbližší příležitost vhodným způsobem zveřejnila seznam písní, které komise pro přípravu nového Evangelického zpěvníku dosud přejala do tohoto zpěvníku z původního Evangelického zpěvníku, a aby tento seznam průběžně aktualizovala.

Usnesení č. 34: Katechetická příručka pro výuku náboženství

 1. Synod bere na vědomí zprávu poradního odboru pro práci s dětmi o přípravě osnov pro výuku náboženství na základní škole a ukládá synodní radě, aby zajistila dopracování osnov v rozsahu 1. – 9. ročník ZŠ.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby zajistila, že součástí přípravy katechetické příručky bude teologické oponentní řízení, jemuž bude podrobena již tvorba osnov.


Usnesení č. 35: Termín 4. zasedání 33. synodu ČCE

Synod stanovuje dobu a místo konání 4. zasedání 33. synodu na dny 29. 5. – 1. 6. 2014 na Vsetíně.

Usnesení č. 36: Termín 1. zasedání 34. synodu ČCE

Synod se usnáší, že 1. zasedání 34. synodu se bude konat v Praze 14. – 17. 5. 2015.

 

D) Hospodaření církve

Usnesení č. 37: Schválení účetní závěrky za r. 2012

 1. Synod schvaluje Zprávu o hospodaření s Personálním fondem v roce 2012 předloženou v tisku č. 8C.
 2. Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru za rok 2012 dle výsledovky předložené v tisku č. 8A a ukládá synodní radě, aby ztrátu 3 842 214,61 Kč uhradila z rezervního fondu.

Usnesení č. 38: Zpráva revizorů hospodaření povšechných sborů

 1. Synod bere na vědomí Zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru.
 2. Synod bere na vědomí vyjádření ÚCK k revizní zprávě.

Usnesení č. 39: Rozpočet povšechného sboru pro rok 2013

Synod schvaluje rozpočet hospodaření povšechného sboru pro rok 2013 předložený v tisku č. 17 na str. 2‑4.

Usnesení č. 40: Odvod do Personálního fondu v r. 2014

Synod stanovuje pro rok 2014 odvod do Personálního fondu ve výši 81 100,- Kč za každé místo plně obsazené kazatelem.

Usnesení č. 41: Celocírkevní repartice v roce 2014

Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2014 v celkové částce 4 554 800,- Kč a jejich rozdělení na senioráty takto:

Seniorát

Repartice 2014

Seniorát

Repartice 2014

I

Pražský

775 200

VIII

Chrudimský

367 100

II

Poděbradský

342 100

IX

Poličský

208 700

III

Jihočeský

90 600

X

Horácký

282 300

IV

Západočeský

182 400

XI

Brněnský

555 000

V

Ústecký

138 800

XII

Východomoravský

699 900

VI

Liberecký

106 800

XIII

Moravskoslezský

492 100

VII

Královéhradecký

264 300

XIV

Ochranovský

49 500

Celkem

4 554 800

Usnesení č. 42: Celocírkevní sbírky v r. 2014

Synod usnáší, že v roce 2014 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:

 1. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – postní neděle
 2. Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty – Velikonoce
 3. Sbírka pro Diakonii – svatodušní svátky
 4. Sbírka solidarity sborů – červen
 5. Sbírka na Evangelickou akademii – první neděle v září
 6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – Díkčinění
 7. Sbírka JTD – do konce října
 8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát – Vánoce

 

Usnesení č. 43: Platový řád ČCE

 1. Synod bere na vědomí průběžnou informaci o postupu při tvorbě nového systému odměňování kazatelů a ostatních zaměstnanců církve a ukládá synodní radě, aby pokračovala v této práci a předložila první verzi nového systému odměňování zaměstnanců ČCE 4. zasedání 33. synodu v roce 2014.
 2. Synod ukládá synodní radě postupovat dle stávající směrnice pro tvorbu platů kazatelů a uděluje oprávnění synodní radě, aby do doby přijetí nového systému odměňování prováděla valorizace mezd úpravou zmíněné směrnice.

 

Usnesení č. 44: Optimalizace čerpání prostředků PF

Synod bere na vědomí předloženou zprávu o plnění usnesení 2. zasedání 33. synodu č. 57 (tisk 18/6).

Usnesení č. 45: Kompenzace zaměstnancům při nevyužití příspěvku na životní pojištění

 1. Synod ukládá synodní radě, aby optimalizovala čerpání prostředků PF maximálním využitím možnosti přispívat zaměstnancům na životní pojištění.
 2. Zaměstnancům, na jejichž životní pojištění prostředky PF čerpány nebudou, povšechný sbor jako součást jejich mzdy vyplatí částky ve výši příspěvku na životní pojištění po odečtení nákladů povšechného sboru na zákonné odvody zaměstnavatele.
 3. Tímto usnesením se nahrazuje usnesení č. 57 přijaté 2. zasedáním 33. synodu.
 4. Zaměstnancům, kterým podle usnesení č. 57 přijatého 2. zasedáním 33. synodu nebyly příspěvky vyplaceny, povšechný sbor vyplatí částky stanovené podle bodu 2 zpětně, a to nejpozději do 30. 9. 2013.

 

Usnesení č. 46: Použití volných prostředků z příspěvku na činnost církví pro odvody do PF za kazatele povšechného sboru

Synod usnáší použití výnosů z dočasně volných prostředků státního příspěvku na činnost církví na odvod do Personálního fondu za kazatele povšechného sboru.

Usnesení č. 47: Kompenzace sborům a Diakonii ČCE za nevydaný majetek

Synod se usnáší na tomto způsobu kompenzace církevním sborům za majetek nevydatelný podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi:

 1. Nevydatelným majetkem se rozumí nemovitosti, které byly ve vlastnictví církevního sboru, které se v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 staly předmětem majetkové křivdy z některého z důvodů uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání a které nemohou být podle téhož zákona vydány.
 2. Církevní sbor, který správní radě Personálního fondu doloží, že vlastnil nevydatelný majetek, má právo na jeho kompenzaci za podmínek stanovených tímto usnesením.
 3. Církevní sbor nemá právo na kompenzace za nemovitosti, o jejichž vydání mohl podle zákona o majetkovém vyrovnání za podmínek stanovených tímto zákonem požádat, ale neučinil tak.
 4. Církevní sbor, který má právo na kompenzaci, je oprávněn v období let 2014 až 2031 započítávat vždy část kompenzace vůči povinným odvodům do Personálního fondu. Výši částky, kterou hodlá církevní sbor v následujícím kalendářním roce, příp. letech, započíst, oznámí správní radě Personálního fondu do 30. listopadu předchozího roku. Je-li započtení v souladu s tímto usnesením synodu, správní rada potvrdí, že je možno je učinit, a oznámí to církevnímu sboru.
 5. Kompenzaci je možné započíst i vůči již existujícím závazkům, které má církevní sbor vůči Personálnímu fondu.
 6. V každém kalendářním roce lze započíst kompenzaci maximálně do výše 2/3 ročního odvodu, jenž je církevnímu sboru na základě příslušného usnesení synodu jednotlivě vyměřen s ohledem na výši úvazku kazatele.
 7. Výše kompenzace pro jeden církevní sbor činí nejvýše 900 000 Kč.
 8. Výše kompenzace se stanoví na základě ocenění nevydatelného majetku takto:

a) Pro ocenění zemědělské půdy i pro ocenění ostatních ploch neuvedených bodě 8 písm. b) a c) se použije aktuální cena BPEJ v daném katastru v roce 2013.

b) Pro ocenění lesní půdy se použije cena 10 Kč/m2, která představuje průměrnou kupní cenu běžného lesa.

c) Pro ocenění stavebních pozemků a budov bude použita dolní mez intervalu hodnoty odečtené z dostupné cenové mapy obce. V případě neexistence tohoto ocenění bude použito ocenění podle Pravidel zjednodušeného postupu ocenění nemovitostí, která jsou uvedena v příloze č. 1 na str. 3 a 4 tisku č. 23.

Usnesení č. 48: Výběrové řízení na dodavatele energií

 1. Synod bere na vědomí předloženou zprávu o plnění usnesení č. 56 (tisk 18/5), které bylo přijato 2. zasedáním 33. synodu.
 2. Synod ukládá farním sborům ČCE, aby nejpozději do 30. 9. 2013 závazně sdělily synodní radě, zda k projektu společného výběru dodavatele energií přistupují či nikoliv.
 3. Synod ukládá synodní radě, aby realizovala projekt společného výběru dodavatele a o výsledku realizace tohoto projektu podala zprávu 4. zasedání 33. synodu.

Usnesení č. 49: Prodej budovy ETF UK Univerzitě Karlově

Synod souhlasí s prodejem podílu 4/5 pozemku parc. č. 878/2 o výměře 23 m2, pozemku parc. č. 879 o výměře 620 m2 a budovy č.p. 646 na pozemku parc. č. 879, vše zapsáno na LV č. 1314 u katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha a katastrální území Nové Město, Univerzitě Karlově.

Podmínky prodeje jsou následující:

 1. bude smluvně zajištěno užívání předmětné budovy Evangelickou teologickou fakultou UK či jejím právním nástupcem po dobu nejméně 25 let a předkupní právo v případě prodeje za cenu v místě a čase obvyklou,
 2. prodejní cena výše uvedených nemovitostí nebude nižší než 80 000 000,- Kč.

 

Usnesení č. 50: Převod budovy ve Vyškově z vlastnictví povšechného sboru do vlastnictví FS ČCE v Prostějově

 1. Synod souhlasí s výmazem nezcizitelných nemovitostí parcelní číslo 8 o výměře 432 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), parcelní číslo 9 o výměře 276 m2 (zahrada) a objektu č.p. 243 (občanská vybavenost) v obci Vyškov, katastrální území Vyškov z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí.
 2. Synod souhlasí s převodem nemovitostí parcelní číslo 8 o výměře 432 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), parcelní číslo 9 o výměře 276 m2 (zahrada) a objektu č.p. 243 (občanská vybavenost) v obci Vyškov, katastrální území Vyškov z vlastnictví Českobratrské církve evangelické, IČ: 00445223 do vlastnictví Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Prostějově, IČ: 47919507.

 

Usnesení č. 51: Převod nemovitostí v Praze – Hostivaři do vlastnictví Ochranovského sboru při ČCE v Praze

Synod souhlasí s převodem nemovitosti parc. č. 885 o výměře 270m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc. č. 886 o výměře 75m2 (zahrada, zemědělský půdní fond) v obci Praha 10 – Hostivař, katastrální území Hostivař, z vlastnictví Českobratrské církve evangelické, IČ: 00445223 do vlastnictví Ochranovského sboru při ČCE v Praze, IČ: 70102465.

Usnesení č. 52: Odklad rozhodnutí o investičním projektu Malešice

Synod odkládá hlasování o předloženém investičním záměru a ukládá SR, aby 4. zasedání 33. synodu předložila alternativní možnosti využití stávající nemovitosti, včetně možností neinvestičních, s uvedením finanční udržitelnosti projektu.

Usnesení č. 53: Rekreační střediska povšechného sboru

 1. Synod bere na vědomí zprávu o naplňování koncepce rekreačních středisek povšechného sboru předloženou v tisku č. 18/7.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby příštímu zasedání synodu předložila stručný přehled hospodaření rekreačních středisek za posledních 10 let, zvláště přehled zisků, ztrát a investic.
 3. Synod odkládá hlasování o návrhu č. 20 z tisku č. 16 na 4. zasedání 33. synodu.

Usnesení č. 54: Úhrada nákladů synodu

Náklady 3. zasedání 33. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic.

Jízdní výdaje budou poslancům a poradcům synodu proplaceny v souladu s ustanovením zákoníku práce o cestovních náhradách takto:

Jízdní výdaje za použití osobního automobilu v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu budou proplaceny poslancům a poradcům synodu, kteří k cestě na zasedání synodu použili osobní automobil, v němž vezli alespoň další 3 poslance či poradce synodu.

Ostatním poslancům a poradcům synodu budou jízdní výdaje vyplaceny ve výši jízdného za vlak či autobus, a to jak v případech, kdy k cestě použijí hromadný dopravní prostředek, tak v případech, kdy pojednou osobním automobilem.

Z obtížně dostupných oblastí budou jízdní výdaje za jízdu osobním automobilem v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu hrazeny v každém případě do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.

Za předsednictvo synodu: Jiří Gruber, předseda 33. synodu ČCE

Za synodní radu ČCE: Joel Ruml, synodní senior,

Lia Valková, synodní kurátorka