Vedení církve  »  Synod  »  Usnesení synodů

Usnesení 4. zasedání 33. synodu ČCE

29. května – 1. června 2014, Vsetín

Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 33. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 4. zasedání 33. synodu ČCE:

 

USNESENÍ VČETNĚ TISKŮ KE STAŽENÍ (ZIP 12,5 MB) >>>

 

A) Volby

Usnesení č. 1: Doplňovací volba skrutátorů 33. synodu

Synod zvolil v doplňovací volbě tyto skrutátory: Marta Binková, Martin Fér

 

Usnesení č. 2: Volba 3. náhradníka předsednictva synodu ze starších

Synod zvolil 3. náhradníkem ze starších Mikuláše Zoubka.

 

Usnesení č. 3: Volba 3. náhradníka předsednictva synodu z kazatelů

Synod zvolil 3. náhradníkem z kazatelů Zvonimíra Šorma.

 

Usnesení č. 4: Volba delegátů ČCE na VIII. synod církví Leuenberského společenství v ČR

Synod zvolil delegáty na VII. synod církví Leuenberského společenství v ČR takto:

Kazatelé: Jan Roskovec, Jindřich Halama; náhradníci Filip Susa, Jana Hofmanová

Laici: Pavel Stolař, Jan Matějka; náhradnice Eva Zadražilová, Lia Valková

 

Usnesení č. 5: Doplňovací volba poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty

Synod zvolil Jaromíra Drdu poslancem ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty za chrudimský seniorát.

 

Usnesení č. 6: Volba komise pro odvolání proti rozhodnutí Církevní pastýřské rady

Synod zvolil komisi pro projednání odvolání proti rozhodnutí Církevní pastýřské rady podle Řádu pastýřské služby čl. 9 odst. 6 ve složení:

Členové komise: Filip Šimonovský, Antonín Plachý, Marta Binková, Jana Šarounová, Ivan Ryšavý

Náhradník komise: Jan Roskovec

 

Usnesení č. 7: Opakovaná volba nemocniční kaplanky

Synod opakovaně povolává sestru Dagmar Hrubantovou na místo nemocniční kaplanky – kazatelky povšechného sboru na dobu určitou od 1.9.2014 do 31.8.2015 na 50% pracovní úvazek.

 

B) Církevní zřízení a řády, právní předpisy

Usnesení č. 8: Změny Církevního zřízení

CZ § 12:

Synod usnáší změnu Církevního zřízení § 12. Do Církevního zřízení § 12 se vkládá nový odst. 14 v tomto znění:

14. V době, kdy farářka či jáhenka čerpá mateřskou dovolenou, a v době, kdy farářka, farář, jáhenka nebo jáhen čerpají rodičovskou dovolenou, nemůže s nimi synodní rada ukončit zaměstnanecký poměr výpovědí, ledaže by důvodem pro výpověď byl nález pastýřské rady dle odst. 10 písm. d) církevního zřízení.

 

CZ § 26:

Synod usnáší změnu Církevního zřízení § 26. Z Církevního zřízení § 26 se vypouští odstavec 15 tohoto znění: „Synod ustanovuje do funkce vedoucího tajemníka Ústřední církevní kanceláře.“ Následující odstavce se příslušně přečíslují.

 

Usnesení č. 9: Řízení o změnách Církevního zřízení – ordinovaná služba v církvi

1. Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změnách Církevního zřízení, které jsou navrženy v tisku č. 18/2 na str. 2 – 13.

2. Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 34. synodu předložila související návrhy změn církevních řádů.

 

Usnesení č. 10: Řízení o změnách Církevního zřízení – rozšíření pravomoci synodní rady pro ukončení zaměstnaneckého poměru kazatele

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změnách CZ § 12, § 18 a § 26. Uvedené paragrafy se mění takto:

CZ § 12. Kazatelé

Do Církevního zřízení § 12 se vkládá nový odstavec 14 v tomto znění:

14. Navrhuje-li správní orgán v řízení před pastýřskou radou, aby farář nebo jáhen byl zbaven úřadu v dosavadním sboru nebo způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi, může ho synodní rada svým rozhodnutím postavit mimo službu, a to až do konečného rozhodnutí o zbavení úřadu v dosavadním sboru anebo o zbavení způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi.

Před přijetím rozhodnutí si synodní rada vyžádá stanovisko faráře nebo jáhna a příslušných nižších správních orgánů.

 

CZ § 18. Církevní dohled a opravné prostředky

Církevní zřízení § 18 odst. 3 se mění takto:

 1. Rozhodnutí synodní rady ve věcech správních je konečné. Proti rozhodnutím synodní rady, která nemají povahu jen správní, může se seniorátní výbor nebo konvent každý člen i orgán církve takovým rozhodnutím dotčený odvolat k synodu. Podání tohoto odvolání není vázáno lhůtou.

Do Církevního zřízení § 18 se vkládá nový odstavec 6 v tomto znění:

 1. 6. O odvoláních proti rozhodnutím synodní rady o postavení faráře nebo jáhna mimo službu rozhoduje odvolací komise synodu. Rozhodnutí odvolací komise synodu je konečné.

 

CZ § 26. Shromáždění povšechného sboru (synod)

Do Církevního zřízení § 26 se vkládá nový odstavec 13 v tomto znění:

13. Ze svých členů synod volí devět členů a tři náhradníky odvolací komise. Funkční období členů odvolací komise je totožné s funkčním obdobím synodu.

Dosavadní odstavce 13-17 se přečíslují na 14-18.

 

CZ § 28. Synodní rada

Z Církevního zřízení § 28 se vypouští dosavadní odstavec 5 v tomto znění:

 1. 5. Na návrh staršovstva sboru schválený příslušným seniorátním výborem nebo na návrh příslušného seniorátního výboru může synodní rada z vážných důvodů doporučit kazateli, aby se ucházel o místo v některém jiném církevním sboru. V případech, kdy tak kazatel bez zbytečného prodlévání neučiní, a v nejzávažnějších případech může synodní rada postavit kazatele mimo službu do doby, než rozhodne církevní pastýřská rada.

Poznámka: Číslování paragrafů a odstavců odpovídá současně platnému znění Církevního zřízení. Protože v řízení o změnách CZ souvisejících s ordinovanou službou dochází v důsledku vkládání nových paragrafů a odstavců k přečíslování paragrafů a odstavců následných, bude v případě jejich schválení číslování paragrafů a odstavců měněných v tomto řízení o změnách CZ přizpůsobeno tak, aby odpovídalo posunutému číslování.

 

Usnesení č. 11: Změna Řádu o správě církve

ŘSC čl. 24 odst. 1

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 24 odst. 1 písm. k). ŘSC čl. 24 odst. 1 písm. k) se mění takto:

k) volit ze svého středu na čtyřleté funkční období poslance konventu, a to ve sborech do 300250 členů jednoho, do 800500 členů dva, do 15001000 členů tři, přes 15001000 členů čtyři a stejný počet náhradníků, nejméně však dva

ŘSC čl. 29 odst. 1

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 29 odst. 1 písm. k). Dosavadní odst. 1 písm. k) se mění takto:

k) volit na čtyřleté období poslance na synod

Pro stanovení počtu poslanců platí toto pravidlo: počet sborů v seniorátu se vynásobí koeficientem 0,3 a k získané hodnotě se připočítá počet členů v tisících po zaokrouhlení vynásobený koeficientem 0,7. Je-li výsledné číslo menší nebo rovno 1412, volí se dva poslanci, pohybuje-li se v rozmezí 14-20 12-16 včetně, volí se poslanci čtyři, v rozmezí 21-28 včetně pak poslanců šest a nad 2816 poslanců osm šest. Volí se vždy rovný počet kazatelů a starších a stejný počet náhradníků

ŘSC čl. 50

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 50 odst. 1. ŘSC čl. 50 odst. 1 se mění takto:

1. Vedoucího tajemníka Ústřední církevní kanceláře ustanovuje synod na návrh synodní raday.

 

Usnesení č. 12: Změna Řádu pro kazatele

ŘK čl. 7 odst. 1

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 7 odst. 1. Dosavadní odstavec 1 se mění takto:

Čl. 7. Administrace a zastupování

 1. Není-li místo faráře farního sboru obsazeno, nemůže-li farář vykonávat svůj úřad po dobu delší než 3 měsíce, je-li farář rozhodnutím synodní rady postaven mimo službu nebo je-li na místo kazatele farního sboru povolán jáhen, ustanoví senior po projednání se staršovstvem tohoto sboru a s farářem, který má být ustanoven, administrátora sboru z farářů seniorátu. Administrátorovi přísluší všechna práva a povinnosti kazatele sboru. Ustanovený administrátor je povinen tuto funkci přijmout a řádně ji vykonávat. Administrátor uzavírá se staršovstvem administrovaného sboru smlouvu o náplni práce administrátora, kterou schvaluje seniorátní výbor. Smlouvou nemůže být náplň práce administrátora sjednána v menším rozsahu, než jaký stanovuje minimální náplň práce administrátora sboru schválená synodem. Není-li uzavřena smlouva o náplni práce administrátora, řídí se rozsah práce administrátora minimální náplní práce administrátora sboru schválenou synodem.

 

ŘK čl. 19

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 19. Dosavadní čl. 19 se mění takto:

Čl. 19. Pastorační pracovníci a katecheti

 1. Pastorační pracovník vykonává pod vedením faráře v církevním sboru, v nemocnicích, věznicích a dalších zařízeních sociální a pastorační péči nebo službu, případně různé pomocné činnosti. Může se jím stát:
 • aktivní člen ČCE s hlasovacím právem, který má ukončené středoškolské vzdělání,
 • ve výjimečných případech aktivní člen ČCE s hlasovacím právem, který má ukončené základní vzdělání a u něhož bylo rozpoznáno mimořádné nadání pro konkrétní práci, která se od něj očekává.

Pastoračním pracovníkem se může stát aktivní člen ČCE s hlasovacím právem, který má ukončené středoškolské vzdělání. Ve výjimečných případech se jím může stát aktivní člen farního sboru ČCE s hlasovacím právem, který má ukončené základní vzdělání a u něhož bylo rozpoznáno mimořádné nadání pro konkrétní práci, která se od něj očekává.

 1. Katecheta (pracovník s dětmi a mládeží) vykonává pod vedením faráře v církevním sboru soustavnou náboženskou výchovu dětí a mládeže. Může se jím stát aktivní člen ČCE s hlasovacím právem, který splňuje kteroukoli z těchto podmínek:

Katechetou se může stát aktivní člen ČCE s hlasovacím právem, který splňuje následující podmínky:

  • má ukončené vzdělání na VOŠ biblické v Hradci Králové, nebo
  • úspěšně složil alespoň 1. odbornou zkoušku magisterského studijního programu teologie ETF UK, nebo
  • dokončil bakalářský studijní program teologie ETF UK,
  • absolvoval kurz pro pracovníky s dětmi v církvi pořádaný povšechným sborem.
  • složil pedagogické minimum předepsané MŠMT ČR.
 1. K povolání za pastoračního pracovníka nebo za katechetu je zapotřebí:
  • doporučení staršovstva sboru, v němž uchazeč kandidát žije a působí,
  • doporučení příslušného seniorátního výboru,
  • vyjádření psychologa o způsobilosti uchazeče o tuto službu kandidáta pro tuto práci.
 2. Pastorační pracovníky a katechety povolává synodní rada na žádost staršovstva sboru, ve kterém budou působit. Ke službě je pověřuje příslušný seniorátní výbor.
 3. Synodní rada vede seznam pastoračních pracovníků a katechetů a pečuje o jejich další povinné vzdělávání.

 

Usnesení č. 13: Změna Jednacího a volebního řádu

JVŘ čl. 11

Synod usnáší změnu Jednacího a volebního řádu čl. 11. Do čl. 11 se vkládají nové odstavce 7 a 14 v následujícím znění:

7. Z veřejných i neveřejných jednání je pro účely zápisu pořizován zvukový záznam, pokud o tom rozhodne předsednictvo shromáždění.

14. Předsednictvo shromáždění poučí osoby, které nejsou členy příslušného shromáždění a které mají promluvit v rámci jednání shromáždění, o skutečnosti, že jednání je úředním jednáním příslušného shromáždění Českobratrské církve evangelické, že z jednání je pořizován zvukový záznam a že se o něm vyhotovuje písemný zápis, v němž budou zachyceny i projevy těchto osob. Předsednictvo dále takové osoby poučí o nakládání se zápisy a zvukovými záznamy dle čl. 20 tohoto řádu.

Dosavadní odstavce 7-12 se přečíslují na 8-13.

 

JVŘ čl. 20

Synod usnáší změnu Jednacího a volebního řádu čl. 20. Dosavadní čl. 20 se mění takto:

Čl. 20. Zápisy o zasedáních shromáždění a předsednictev

1. O každém zasedání bude vyhotoven se vyhotovuje zápis obsahující údaj, jakým způsobem bylo zasedání svoláno, jeho místo a den, jméno předsedajícího a zapisovatelů, (seznam přítomných a počet nepřítomných), předměty a pořad jednání, podstatný obsah rozpravy, otázky předložené k hlasování a výsledek hlasování, popřípadě i protesty, ohrazení a odvolání.

2. O neveřejných zasedáních a o jednáních a stížnostech na úřední jednání správních orgánů nebo jejich členů se vyhotoví zvláštní zápisy.

3. Ke všem zápisům se připojí všechny předlohy, písemné návrhy, zprávy správního orgánu, stálých komisí a případně zřízených komisí i zvukové záznamy o jednání, byly-li pořízeny. Byla-li podána stížnost na správní orgán nebo jeho člena (členy), připojí se tato stížnost k zápisu s případnými přílohami, a to v prvopise nebo v úplném ověřeném opise.

4. Protesty a odchylná stanoviska mohou být přiloženy k zápisu jen tehdy, jestliže byl v zasedání samém vysloven návrh je přiložit a označen jejich obsah a jestliže byly odevzdány předsednictvu před skončením zasedání; jinak se k nim nepřihlédne.

5. Zápis podepíšou zapisovatelé, verifikátoři a předseda shromáždění, který v případě potřeby nařídí opravu nebo doplnění zápisu podle pořízeného zvukového záznamu. Shromáždění může pověřit pořízením zápisu i nečlena shromáždění.

6. Originál zápisu se uloží u příslušného správního orgánu. Opis zápisu o zasedání konventu se zašle do 14 dnů synodní radě, odpovědný je za to předseda shromáždění.

7. Opisy a výpisy ze zápisů ověřuje svým podpisem představitel správního orgánu; připojí otisk úředního razítka.

8. Účelem zápisů je podrobně zachytit průběh jednání příslušného shromáždění. Účelem zvukových záznamů pořizovaných z jednání je pak zachytit projevy jednotlivých členů shromáždění či přizvaných osob pro vyhotovení správného zápisu.

9. Zápisy z jednání konventu se ukládají v kanceláři seniorátu na dobu bez časového omezení, a to v papírové a elektronické verzi.

Zvukové záznamy o jednání konventu se ukládají v kanceláři seniorátu. Za nakládání se zápisy a zvukovými záznamy o jednání konventu je odpovědný senior, který může rozhodnout o jejich zpřístupnění třetí osobě, s výjimkou zvláštních zápisů dle odst. 2 tohoto článku a jejich příloh a případných zvukových záznamů.

10. Zápisy z jednání synodu se ukládají v Ústřední církevní kanceláři na dobu bez časového omezení, a to v papírové a elektronické verzi.

Zvukové záznamy o jednání synodu se ukládají v Ústřední církevní kanceláři. Za nakládání se zápisy a zvukovými záznamy je odpovědný vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře, který může rozhodnout o jejich zpřístupnění třetí osobě, s výjimkou zvláštních zápisů dle odst. 2 tohoto článku a jejich příloh a případných zvukových záznamů

11. Osoba, jejíž projev je v zápisu či zvukovém záznamu zachycen, má právo se seznámit se zachycením svého projevu v zápisu či zvukovém záznamu, je-li záznam zachován; nemá však právo žádat, aby byl jeho projev ze zápisu či zvukového záznamu vypuštěn.

12. Zvláštní zápisy dle odst. 2 tohoto článku spolu s jejich přílohami a případným zvukovým záznamem o jednání zpřístupní odpovědná osoba pouze členům předmětného shromáždění. Ostatní osoby, jejichž projevy jsou v zápise zachyceny, mají právo nahlížet pouze do těch částí zápisu, v nichž jsou zaznamenány jejich projevy; pro zvukový záznam, je-li zachován, platí předcházející věta obdobně.

Ze zvláštních zápisů ani jejich příloh a případných zvukových záznamů si žádná z uvedených osob nesmí pořizovat kopie.

 

Usnesení č. 14: Změna Řádu hospodaření církve

ŘHC čl. 5 odst. 3

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 3 odst. 3. Dosavadní odst. 3 se mění takto:

3. O vstupu farního sboru do obchodní společnosti, družstva, nadace nebo nadačního fondu či o jejich založení, rozhoduje sborové shromáždění po předchozím schválení podnikatelského záměru seniorátním výborem a synodní radou. O účasti seniorátního sboru rozhoduje konvent po předchozím schválení podnikatelského záměru synodní radou. O účasti povšechného sboru rozhoduje na základě podnikatelského záměru synod s výjimkou správy prostředků Personálního fondu podle Statutu Personálního fondu.

 

ŘHC čl. 10 odst. 1 a 2

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 10 odst. 1 a 2. Dosavadní odstavce 1 a 2 se mění takto:

 1. Povšechný sbor odpovídá za hmotné zabezpečení své činnosti, činnosti ústřední církevní kanceláře, kanceláře Jeronýmovy jednoty, církevního soudu a církevní pastýřské rady, poradních odborů synodní rady, mezdplatů všech kazatelů církve prostřednictvím personálního fondu, mezdplatů pracovníků ústřední církevní kanceláře a kanceláře Jeronýmovy jednoty, a dobrého stavu celocírkevních budov a jejich vybavení.
 2. Synod vedle povinností stanovených čl. 3tohoto řádu rozhoduje:
  1. o majetkoprávních úkonech povšechného sboru nad 5 miliónů Kč; to neplatí pro nakládání s prostředky Personálního fondu,
  2. o pravidlech hospodaření s fondy zřizovanými synodem,
  3. o celkové výši celocírkevních repartic a jejich rozdělení na senioráty,
  4. o historické, umělecké, vědecké nebo jiné závažné hodnotě církevního majetku.

 

ŘHC čl. 12

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 12. Dosavadní čl. 12 se mění takto:

Čl. 12. Personální fond

 1. Personální fond zřídil synod. Pravidla hospodaření s Personálním fondem stanovuje synod. Za hospodaření s prostředky Personálního fondu odpovídá synodní rada.
 2. O správu prostředků Personálního fondu pečuje správní rada Personálního fondu a investiční výbor synodní rady komise Personálního fondu, jejichž členy jmenuje a odvolává synodní rada,.
 3. Složení a kKompetence správní rady Personálního fondu a investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady upravuje Statut Personálního fondu, který schvaluje synod.
 4. Personální fond slouží k zajištění finančních prostředků na účely vymezené Statutem Personálního fondu.na mzdy, odměny a vedlejší mzdové náklady kazatelů a pracovníků Ústřední církevní kanceláře, na náklady související se zákonným pojištěním zaměstnavatele, s odvodem do státního rozpočtu za nesplnění požadovaného počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením, s penzijním připojištěním nebo se životním pojištěním kazatelů a pracovníků Ústřední církevní kanceláře a s poskytováním jídelních kuponů kazatelům, vikářům a jáhenským praktikantům a pracovníkům Ústřední církevní kanceláře. Z prostředků Personálního fondu jsou hrazeny odměny členů investiční komise Personálního fondu a náklady na pojištění jejich odpovědnosti za škodu.
 5. Prostředky Personálního fondu jsou přísně účelové. K úhradám mezd kazatelů mohou být použity pouze v souladu s mzdovým řádem pro kazatele, který schvaluje synod.
 6. Příjmy Personálního fondu i podmínky a způsob nakládání s prostředky Personálního fondu upravuje Statut Personálního fondu a mzdový řád pro kazatele, který schvaluje synod.

 

ŘHC čl. 21 odst. 3

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 21 odst. 3. Dosavadní odst. 3 se mění takto:

3. Před rozhodnutím o závazcích povšechného sboru převyšujících 5 milionů Kč je synodní rada vždy povinna vyžádat si souhlas synodu; to neplatí pro nakládání s prostředky Personálního fondu.

 

Usnesení č. 15: Změna Řádu pastýřské služby

ŘPS čl. 6

Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby čl. 6. Dosavadní článek 6 se mění takto:

Čl. 6. Provádění pastýřské služby

 1. Způsob zahájení i průběh pastýřské služby jsou ponechány pastýřské moudrosti, lásce a odpovědnosti členů rady. Řízení je však nutno zahájit do 30 dnů a uzavřít Pastýřská rada řízení uzavře nejpozději do 12 3 měsíců od předání doručení podnětu k zahájení řízenípříslušné pastýřské radě.
 2. Úkolem pastýřské rady je hájit práva všech, jichž se případ dotýká.
 3. Obvyklým postupem je nejprve ověření podání a osobní rozmluva pověřeného člena pastýřské rady s tím, kdo je volán ke kázni. Po jejím případném neúspěchu pak jednání před celou radou se snahou dosáhnout vzájemně a dobrovolně přijatelné řešení. Dojde-li k dobrovolnému řešení, ukončí předsedající jednání a předá písemně výsledek příslušnému seniorovi, resp. synodnímu seniorovi do vlastních rukou.
 4. Zjistí-li seniorátní pastýřská rada při jednání, že se kázeňská problematika dotýká otázek, jež náležejí do výhradní pravomoci synodu (CZ 26,6), t.j. dojde-li k vážnému porušení církevního zřízení či kazatelského reversu, ukončí projednávání případu a předá jej neprodleně církevní pastýřské radě. Tak se stane i tehdy, přesahuje-li případ svými souvislostmi nebo dosahem obvod příslušného seniorátu nebo závažností pravomoc seniorátní rady. Církevní pastýřská rada v takovém případě uzavře řízení nejpozději do 3 měsíců od předání případu seniorátní pastýřskou radou.
 5. Rozhodnutí dle odst. 4 učiní seniorátní pastýřská rada nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. Toto rozhodnutí je konečné, odvolání proti němu není přípustné.

 

Usnesení č. 16: Změna Řádu vizitací sborů

ŘVS čl. 3 odst. a)

Synod usnáší změnu Řádu vizitací sborů čl. 3 odst. a). Doasavadní odst. a) se mění takto:

a. Vizitace sborů seniorátu se konají v odpovědnosti seniorů. Vizitace sborů seniorů, sborů spravovaných náměstky syn. seniora a vizitace seniorátních výborů se provádějí v odpovědnosti synodního seniora. Vizitací ve sborech, které senior či náměstek syn. seniora administrují, může synodní rada, nevykoná-li je sama, pověřit seniorátní výbor příslušného seniorátu. Během jednoho funkčního období budou navštíveny všechny sbory seniorátu a všechny senioráty církve.

 

Usnesení č. 17: Změna Statutu Personálního fondu

Synod usnáší Statut Personálního fondu ve znění předloženém v tisku č. 19 na str. 4 – 9.

SPF čl. 1 odst. 5

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 1. Do SPF čl. 1 se vkládá nový odstavec 5 tohoto znění:

5. Dočasně volné finanční prostředky Personálního fondu je možno použít na předfinancování a spolufinancování dotací či grantů nebo na koupě, stavbu, opravy či modernizace nemovitostí, které jsou ve vlastnictví církevních sborů ČCE nebo Diakonie ČCE a jejích středisek, a to jedině způsobem, o němž rozhodne synod svým usnesením.

 

Usnesení č. 18: Změna Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst

PZRK čl. 4

Synod usnáší změnu Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst čl. 4. Do čl. 4 se vkládají nové odstavce 5 a 7 v tomto znění:

5. Po dobu, po kterou je kazatelské místo ve sboru prohlášeno za misijní nebo podporované, je příslušný církevní sbor povinen každoročně předložit prostřednictvím vyššího správního orgánu synodu zprávu o životě a práci sboru. Vyšší správní orgán ke zprávě připojí své stanovisko.

7. Skončí-li čerpání podpory před uplynutím lhůty, na níž je kazatelské místo prohlášeno za podporované či misijní, prohlášení místa za podporované či misijní zanikne. Sbor může znovu požádat o prohlášení místa za podporované či misijní. Celková doba podpory však nesmí v součtu přesáhnout 6 let.

Dosavadní odst. 5 se přečísluje na odst. 6 a dosavadní odst. 6–10 se přečíslují na 8–12.

 

Usnesení č. 19: Změna Pravidel vikariátu

PV část D

Synod usnáší změnu Pravidel vikariátu oddíl D odst. 1 a 2. Dosavadní odstavce 1 a 2 se mění takto:

D. Písemnéá práce a závěr vikariátu

 1. V průběhu vikariátu vikáři vypracovávají tři kratší písemné práce. Přesné zadání a rozsah stanovuje Komise pro vikariát. Písemná práce prověřuje, zda je uchazeč schopen ve vymezené lhůtě metodicky zpracovat teologické téma, vytěžit dostupnou literaturu, projevit samostatný kritický názor a srozumitelně vyjádřit jak věcnou stránku problému, tak svůj přístup k jeho řešení. Téma práce se zadává v průběhu vikariátu. Dva týdny před odevzdáním práce je vikář uvolněn z ostatních povinností.
 2. Na základě zpráv mentora, vedoucích jednotlivých seminářů, písemných prací písemné práce a závěrečného pohovoru předloží Komise pro hodnocení absolventů vikariátu synodní radě vyjádření o způsobilosti vikáře k duchovenské službě. Členy této komise jsou předseda volený synodem, jeden člen synodní rady a tři členové komise pro vikariát. Hodnotí se stupni prospěl – neprospěl.

Usnesení č. 20: Změna Pravidel celoživotního vzdělávání kazatelů

PCVK část E

Synod usnáší změnu Pravidel celoživotního vzdělávání kazatelů část E odst. 4 a 6. Dosavadní odstavce 4 a 6 se mění takto:

E. Supervize

 1. Přímé náklady na supervizi kazatelů bude v letech 2010–2012 hradit hradí povšechný sbor z prostředků získaných grantem LWF supervizního fondu.
 1. O příspěvku na úhraduě nákladů spojených s účastí na supervizi poskytované v supervizním programu ČCE od roku 2013 rozhodujene na návrh synodní rady 2. zasedání 33. synodu synod z celocírkevních repartic s ohledem na finanční situaci povšechného sboru. Náklady spojené s účastí na supervizi poskytované v síti supervizorů v ČR nebude od roku 2013 povšechný sbor hradit mimo interní supervizi ČCE si hradí kazatel sám.

 

Usnesení č. 21: Uvádění informací o změnách Církevního zřízení a řádů

 1. Synod usnáší změny řádů, statutů, pravidel a závazného pokynu uvedené v bodech 1 až 20 tisku č. 23, část B.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby zajistila, že k platnému znění Církevního zřízení a řádů bude na základě směrnice vydané synodní radou připojena průběžně aktualizovaná a úplná informace o tom, kterými usneseními byly Církevní zřízení a jednotlivé řády, statuty a pravidla měněny, počínaje 4. zasedáním 33. synodu ČCE.

 

Usnesení č. 22: Změny Církevního zřízení pro 1. zasedání 34. synodu – volba poslanců Jeronýmovy jednoty

Synod bere na vědomí předložené zdůvodnění odkladu plnění usnesení 3. zasedání 33. č. 16 a ukládá synodní radě, aby požadovaný návrh změn Církevního zřízení předložila 1. zasedání 34. synodu.

 

Usnesení č. 23: Změny Církevního zřízení pro 2. zasedání 34. synodu – odstranění podmínky členství ve staršovstvu pro volby do orgánů a shromáždění Jeronýmovy jednoty

Synod bere na vědomí předložené zdůvodnění odkladu plnění usnesení 3. zasedání 33. synodu č. 18 a ukládá synodní radě, aby požadovaný návrh změn Církevního zřízení předložila 2. zasedání 34. synodu.

 

Usnesení č. 24: Změny řádů k ukončení povolání kazatele na sboru pro neplnění povinností sboru

1. Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 34. synodu předložila návrh změny církevních řádů, které umožní rychlé ukončení působení kazatele na sboru, pokud sbor opakovaně nehradí odvod do PF, aniž by o této věci jednal se správní radou PF. Zároveň SR připraví návrh na odpuštění dluhů sborů vůči PF vzniklých před 31. 12. 2013.

2. Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 34. synodu předložila návrh změny církevních řádů, které umožní pružné odvolání kazatele na problematickém sboru.

 

Usnesení č. 25: Výklad ustanovení Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst čl. 4 odst. 5

Synod potvrzuje výklad čl. 4 odst. 6 Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst (ve znění platném po 4. zasedání 33. synodu), podle nějž se za sbor neobsazený analogicky považuje i sbor, jehož kazatelka čerpá mateřskou (rodičovskou) dovolenou, pokud čerpání započalo před rozhodnutím synodu o prohlášení místa za podporované či před rozhodnutím o prodloužení doby podpory.

 

C) Správa církve

 

Usnesení č. 26: Rozhodnutí o předložených zprávách

 1. Synod přijímá Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5.
 2. Synod přijímá Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení 3. zasedání 33. synodu před-loženou v tisku č. 6.
 3. Synod přijímá Zprávu církevní pastýřské rady předloženou v tisku č. 7.
 4. Synod schvaluje Zprávu Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 12.
 5. Synod přijímá Zprávu nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 13.
 6. Synod přijímá Zprávu Sdružení evangelické mládeže v České republice předloženou v tisku č. 14.
 7. Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 9.
 8. Synod přijímá Zprávu o činnosti Diakonie ČCE v roce 2013 předloženou v tisku č. 10A.
 9. Synod přijímá Zprávu o činnosti Dozorčí rady Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 10B.
 10. Synod bere na vědomí Zprávy o životě sborů s podporovaným místem dle tisku 15B s výhradou zprávy o životě sboru v Ústí nad Labem.
 11. Synod přijímá Zprávu Evangelické akademie předloženou v tisku č. 11A.
 12. Synod přijímá Zprávu Nadačního fondu na podporu církevního školství předloženou v tisku č. 11B.
 13. Synod přijímá Zprávu o činnosti Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové pomoci v roce 2013 předloženou v tisku č. 10E.

 

Usnesení č. 27: Varianty uspořádání Diakonie ČCE

 1. Synod ukládá dozorčí radě Diakonie, aby ve spolupráci se správní radou Diakonie rozpracovaly pro 1. zasedání 34. synodu hierarchický model uspořádání Diakonie ČCE řízené manažerským způsobem, která bude církevní právnickou osobou, a zvážily při tom možnost využití právní formy ústavů k poskytování sociálních resp. zdravotnických služeb.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 34. synodu navrhla změny církevních řádů, které umožní realizaci tohoto modelu uspořádání Diakonie v praxi, pokud by ho 1. zasedání 34. synodu schválilo.

 

Usnesení č. 28: Dopis Diakonie ČCE poslancům synodu

Synod přijímá dopis Diakonie ČCE vděčně na vědomí.

 

Usnesení č. 29: Koncepce škol EA

 1. Synod schvaluje rámcovou koncepci škol EA v Praze předloženou v tisku č. 11 A na str. 7 – 9.
 2. Synod ukládá synodní radě jednat o koupi nemovitosti, která bude sloužit jako školní budova pro školy EA v Praze.
 3. Synod opravňuje synodní radu ke koupi školní budovy dle předchozího usnesení; ke koupi budou použity prostředky z prodeje budovy v Černé ul. 9, Praha 1.
 4. Synod ukládá synodní radě vytvořit komplexní koncepci církevního školství včetně škol Diakonie ČCE v dlouhodobé perspektivě.

 

Usnesení č. 30: Rozhovor církve o hospodářské soběstačnosti sborů a samofinancování církve

 1. Synod bere na vědomí průběh a výsledky rozhovoru ČCE vedeného na základě usnesení č. 28 3. zasedání 33. synodu a pokládá toto usnesení za splněné.
 2. Synod konstatuje, že ve sborech proběhla široká diskuse zabývající se budoucností sborů a církve a děkuje těm sborům a sestrám a bratřím, kteří se na této diskusi podíleli a stále podílejí.
 3. Synod bere na vědomí, že podle výsledků zpracování dotazníků ohledně předložených modelů financování ČCE: 7,5 % sborů preferuje model B, 32,3 % model C, 37,8% model D a 22,4 % model E. 
 4. Synod ukládá synodní radě, aby do 1. zasedání 34. synodu připravila návrh dalšího vývoje odvodu do personálního fondu a jeho čerpání s tím, aby 15 - 25 % restitučních náhrad bylo použito na diakonické a rozvojové projekty. Zbylá část restitučních náhrad bude příjmem personálního fondu.
 5. Synod ukládá synodní radě, aby alternativy budoucího vývoje odvodu do personálního fondu zaslala do 30. 9. 2014 sborům a konventům k vyjádření.
 6. Prostředky na diakonické a rozvojové projekty podle bodu 4 zahrnují i odškodnění Diakonie za bývalý majetek České diakonie, jenž nemohl být podle zákona o majetkovém vyrovnání vydán.
 7. Synod souhlasí s časovým plánem přechodu ČCE k samofinancování uvedeným v tisku č. 18/5.
 8. Synod ukládá synodní radě, aby předložila 1. zasedání 34. synodu návrh úpravy stávajícího systému solidarity sborů tak, aby byl usnadněn přechod malých sborů a seniorátů k samofinancování. Synod souhlasí s ideou zavedení strategických dlouhodobě podporovaných kazatelských míst a ukládá synodní radě do 1. zasedání 34. synodu připravit jejich komplexní koncepci.
 9. Synod ukládá synodní radě, aby vytvořila systém půjček z prostředků PF církevním sborům na investiční účely. Podmínkou půjček je minimální úrok stanovovaný investiční komisí (investičním výborem) a dostatečné jištění prostředků zcizitelným majetkem sboru, případně jištění budoucími příjmy Jeronýmovy jednoty. Jako zdroj půjček bude možné použít pouze synodem stanovovanou část prostředků personálního fondu. Půjčky nebudou určeny na provozní účely.
 10. Synod ukládá synodní radě, aby připravila pravidla pro správu a rozdělování té části restitučních náhrad, která bude synodem určena pro diakonické a rozvojové projekty ČCE, včetně možnosti bezúročných půjček na tyto účely. 

 

Usnesení č. 31: Výzva k dodání rozvojových a diakonických projektů

Synod ukládá synodní radě, aby prostřednictvím seniorátních výborů vyzvala konventy k dodání konkrétních rozvojových a diakonických projektů, které by vyžadovaly prostředky z restitučních náhrad. Strategická komise předloží tento seznam 1. zasedání 34. synodu již s vlastním hodnocením.

 

Usnesení č. 32: Projekt revitalizace ústeckého seniorátu ČCE

Synod pověřuje seniorátní výbor ústeckého seniorátu, aby vypracoval projekt revitalizace seniorátu, který předloží příštímu zasedání synodu.

 

Usnesení č. 33: Rok Ústeckého seniorátu

Synod prohlašuje rok 2015 rokem Ústeckého seniorátu. Doporučuje sborům a členům církve v tomto roce konat např.:

 • zájezdy do sborů Ústeckého seniorátu a středisek Diakonie ČCE v tomto seniorátu,
 • zahrnout do svých přímluvných modliteb sbory a střediska Diakonie ČCE Ústeckého seniorátu,
 • pořádat semináře, přednášky, koncerty apod. ve sborech Ústeckého seniorátu,
 • hledat další možnosti, jak přispět ke vzájemnému poznávání života sborů Ústeckého seniorátu.

 

Usnesení č. 34: Supervize kazatelů v ČCE

 1. Synod bere na vědomí zprávu o supervizi v ČCE předloženou v tisku č. 22 na str. 1 – 3.
 2. Synod schvaluje supervizní program ČCE ve znění předloženém v tisku č. 22 na str. 3 – 5.
 3. Synod stanovuje příspěvek z celocírkevních repartic do supervizního fondu pro rok 2015 ve výši 165 000,- Kč.

 

Usnesení č. 35: Pastorační pracovníci

 1. Synod ruší usnesení synodní rady z 10. 12. 2013 uvedená v tisku 20 na str. 1 a ukládá synodní radě, aby umožnila trvání míst pastoračních pracovníků v rámci dosavadních pravidel, nejdéle však do 31. 12. 2015.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 34. synodu předložila materiál s různými modely zřizování a financování míst pastoračních pracovníků.
 3. Synod stanovuje odvod za pastoračního pracovníka v roce 2015 na 52.000,- Kč.

 

Usnesení č. 36: Zpráva o Semináři církevní hudby Evangelické akademie pro příští zasedání synodu

Synod ukládá synodní radě, aby prostřednictvím celocírkevního kantora podala průběžnou zprávu o Semináři církevní hudby Evangelické akademie na příštím zasedání synodu.

 

Usnesení č. 37: Příprava nového Evangelického zpěvníku

Synod ukládá synodní radě, aby prvnímu zasedání 34. synodu předložila zprávu o přípravě nového Evangelického zpěvníku.

 

Usnesení č. 38: Katechetická příručka pro výuku náboženství

 1. Synod bere na vědomí zprávu poradního odboru pro práci s dětmi o přípravě osnov pro výuku náboženství na základní škole a ukládá synodní radě, aby zajistila dopracování osnov v rozsahu 1. – 9. ročník ZŠ do 1. zasedání 34. synodu.
 2. Synod bere na vědomí oponentní zprávu Jana Roskovce a ukládá zpracovatelům osnov zohlednit připomínky z ní plynoucí.
 3. Synod ukládá synodní radě, aby nechala vypracovat oponentní posudek odborníkem na katechetiku.

 

Usnesení č. 39: Komise Cesta církve

 1. Synod děkuje končícímu předsedovi komise Cesta církve br. Pavlu Hlaváčovi.
 2. Synod žádá, aby nový předseda komise Cesta církve podal zprávu příštímu zasedání synodu o výhledech a nových spolupracovnících komise.
 3. Synod volí do komise Cesta církve členy Michaela Pfanna a Šimona Trusinu.

 

Usnesení č. 40: Logo ČCE

Synod ukládá synodní radě, aby nechala týmem odborníků vypracovat návrhy jednotného loga ČCE, a tyto rozeslala do sborů k výběru. Návrh, který získá největší podporu, bude závazně používán při prezentaci všech sborů církve (tiskoviny, dokumenty, www stránky).

 

Usnesení č. 41: Právní osvěta o autorských právech

Synod ukládá synodní radě, aby neprodleně zajistila právní osvětu ve sborech na téma autorských práv.

 

Usnesení č. 42: Obnova jednání o prohlášení Velkého pátku za den pracovního volna

Synod ukládá synodní radě, aby obnovila jednání se zástupci státní správy ve věci prohlášení Velkého pátku za den pracovního volna.

 

Usnesení č. 43: Odvolání proti rozhodnutí Církevní pastýřské rady

Synod rozhodl o odvolání proti rozhodnutí Církevní pastýřské rady. Usnesení o odvolání v plném znění obdrží účastníci řízení a další orgány a osoby podle rozhodnutí synodu.

 

Usnesení č. 44: Prodloužení podporovaného kazatelského místa ve FS ČCE v Sedlci-Prčici

Synod prodlužuje podporu kazatelského místa ve FS ČCE v Sedlci-Prčici za podporované na období od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2016. Výše podpory činí v období od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015 65% a v období od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016 50% stanoveného odvodu do Personálního fondu.

 

Usnesení č. 45: Prodloužení podporovaného kazatelského místa ve FS ČCE v Berouně

Synod prohlašuje kazatelské místo ve FS ČCE v Berouně za podporované na období od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2016. Výše podpory činí pro celé toto období 75% stanoveného odvodu do Personálního fondu.

 

Usnesení č. 46: Sloučení sborů ČCE v Hraběticích a Miroslavi

Synod schvaluje sloučení FS ČCE v Hraběticích s FS ČCE v Miroslavi v jeden sbor pod názvem Farní sbor ČCE v Miroslavi za podmínek uvedených v dohodě, která je uvedena v příloze k tisku č. 16 a byla schválena sborovými shromážděními obou sborů a 3. zasedáním 40. konventu Brněnského seniorátu. Na základě této dohody se z FS ČCE v Hraběticích stane kazatelská stanice FS ČCE v Miroslavi. Sloučení vstoupí v platnost dnem vyhlášení usnesení 4. zasedání 33. synodu.

 

Usnesení č. 47: Příprava volby synodní rady na 1. zasedání 34. synodu

Synod bere na vědomí informace předsednictva synodu a mandátové komise o přípravě volby členů nové synodní rady a jejich náhradníků. Synod ukládá konventům, aby na přípravě volby spolupracovaly formou průzkumné volby na svých řádných zasedáních na podzim 2014, a to podle procedury navržené mandátovou komisí synodu v tisku č. 2B.

 

Usnesení č. 48: Odklad hlasování o návrhu z rozpravy č. 133

Synod odkládá hlasování o návrhu z rozpravy č. 133 na 1. zasedání 34. synodu. Text návrhu č. 133 zní:

Synod ukládá synodní radě, aby pro 1. zasedání 34. synodu připravila návrh změny církevních řádů:

 1. aby Diakonie ČCE volila dva poslance synodu.
 2. aby diakoni ČCE byli ordinováni (pověřeni) ke službě v církvi a měli svého zástupce mezi členy synodu.

Usnesení č. 49: Termín 2. zasedání 34. synodu ČCE

Synod stanovuje dobu konání 2. zasedání 34. synodu na dny 19. – 22. května 2016. O místě konání rozhodne 1. zasedání 34. synodu.

 

D) Hospodaření církve

Usnesení č. 50: Schválení účetní závěrky za r. 2013

 1. Synod schvaluje Zprávu o hospodaření s Personálním fondem v roce 2013 předloženou v tisku č. 8C.
 2. Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru za rok 2013 dle výsledovky předložené v tisku 8A a ukládá synodní radě, aby ztrátu 5 520 006,50 Kč uhradila z rezervního fondu.

Usnesení č. 51: Zpráva revizorů hospodaření povšechných sborů

Synod přijímá Zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru předloženou v tisku č. 8B.

 

Usnesení č. 52: Rozpočet povšechného sboru pro rok 2014

Synod schvaluje rozpočet hospodaření povšechného sboru pro rok 2014 předložený v tisku č. 17 na str. 2‑4.

 

Usnesení č. 53: Schvalování rozpočtu povšechného sboru

Synod souhlasí s tím, že hospodářská komise může návrh rozpočtu odsouhlasit per rollam (prostřednictvím e-mailové rozpravy a hlasování). Pokud však více než 25 % členů komise požádá o projednání návrhu rozpočtu na řádném zasedání komise, musí být zasedání svoláno do 14 dnů od doručení takové žádosti předsedovi komise.

 

Usnesení č. 54: Odvod do Personálního fondu v r. 2015

Synod stanovuje pro rok 2015 odvod do Personálního fondu ve výši 85 200,- Kč za každé místo plně obsazené kazatelem.

 

Usnesení č. 55: Celocírkevní repartice v roce 2015

Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2015 v celkové částce 4 636 500,- Kč a jejich rozdělení na senioráty takto:

Seniorát

Repartice 2015

Seniorát

Repartice 2015

I

Pražský

789 100

VIII

Chrudimský

373 700

II

Poděbradský

348 200

IX

Poličský

212 400

III

Jihočeský

92 200

X

Horácký

287 400

IV

Západočeský

185 700

XI

Brněnský

565 000

V

Ústecký

141 300

XII

Východomoravský

712 500

VI

Liberecký

108 700

XIII

Moravskoslezský

500 900

VII

Královéhradecký

269 000

XIV

Ochranovský

50 400

Celkem

4 636 500

 


Usnesení č. 56: Celocírkevní sbírky v r. 2015

Synod usnáší, že v roce 2015 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:

 1. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – postní neděle
 2. Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty – Velikonoce
 3. Sbírka pro Diakonii – svatodušní svátky
 4. Sbírka solidarity sborů – červen
 5. Sbírka na křesťanskou službu – první neděle v září
 6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – Díkčinění
 7. Sbírka JTD – do konce října
 8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát – Vánoce

 

Usnesení č. 57: Povinnost sborů odvést dlužné celocírkevní sbírky za r. 2013

Synod ukládá sborům, které v roce 2013 neodvedly některou z celocírkevních sbírek (viz příloha tisku č. 6), aby tak učinily do 30. října 2014, a ukládá SV, aby dohlédly na splnění tohoto usnesení. O výjimce může na základě žádosti sboru a doporučení seniorátního výboru rozhodnout synodní rada.

 

Usnesení č. 58: Pravidla pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru ČCE

Synod schvaluje Pravidla pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru ČCE ve znění předloženém v tisku č. 18/6 na str. 1 – 3 s účinností od 1. 1. 2015 a ukládá synodní radě, aby k uvedenému termínu připravila a schválila konkrétní mzdovou tabulku v kontextu přijatého rozpočtu. Tato tabulka platí do 1. zasedání 34. synodu, který rozhodne s konečnou platností.

 

Usnesení č. 59: Správa majetku Personálního fondu

 1. Synod schvaluje nový systém správy majetku Personálního fondu předložený v tisku č. 19. Principem správy majetku jsou dva investiční fondy typu akciových společností s proměnným základním kapitálem, spravované (prioritně) dvěma externími správci za aktivní účasti investičního výboru synodní rady.
 2. Synod schvaluje založení dvou akciových společností s proměnným základním kapitálem pro účely správy majetku Personálního fondu vybranými investičními společnostmi (správci).
 3. Synod zvolil členem investičního výboru Daniela Fojtů a náhradníkem Davida Nečila.
 4. Synod bere na vědomí, že stávající členy investiční komise PF bude synodní rada jmenovat členy investičního výboru synodní rady.
 5. Synod bere na vědomí navrženou investiční strategii uvedenou v bodu 7.2. tisku č. 19.
 6. Synod ukládá synodní radě, aby ve spolupráci s investičním výborem SR a vybranými správci zajistila další kroky podle bodu 7.3. tisku č. 19.

 

Usnesení č. 60: Půjčky církevním sborům ze zdrojů Personálního fondu

 1. Synod souhlasí, aby dočasně volné prostředky Personálního fondu byly používány na poskytování zápůjček církevním sborům ČCE na předfinancování a spolufinancování investičních dotací či grantů z fondů EU nebo z veřejných zdrojů, nebo na koupi, stavbu, opravu či modernizaci jejich nemovitostí. Zápůjčky na dobu nejvýše 10 let do částky nejvýše 10 mil. Kč pro jeden církevní sbor budou poskytovány na žádost správního orgánu církevního sboru, kterou doporučí příslušný seniorátní výbor. Přílohou žádosti bude závazná nabídka financování investičního záměru některou bankou působící v ČR. Zápůjčka bude poskytnuta pouze církevnímu sboru, který vlastní nemovitý majetek použitelný jako dostatečná záruka za zápůjčku. Církevní sbor bude za zápůjčku ručit svým nemovitým majetkem, nikoli však nezcizitelnými nemovitostmi, tj. nikoli budovami a pozemky, které vcelku nebo zčásti slouží základním funkcím církevního sboru. Úroková sazba pro zápůjčku bude stanovena v rozmezí 70 – 90 % úrokové sazby nabízené bankou.
 2. O poskytnutí zápůjčky dle odst. 1 rozhodne synodní rada, která při stanovení konkrétních podmínek přihlédne k doporučení investiční komise Personálního fondu, resp. investičního výboru.
 3. Celkový objem prostředků zapůjčených církevním sborům podle tohoto usnesení ze zdrojů Personálního fondu může být nejvýše 20 mil. Kč.

 

Usnesení č. 61: Kompenzace sborům a Diakonii ČCE za nevydaný majetek

Synod souhlasí s postupem k naplnění usnesení č. 47 z 3. zasedání 33. synodu, jak je předložen v tisku 18 na str. 11.

 

Usnesení č. 62: Výběrové řízení na dodavatele energií

Synod doporučuje sborům, aby při dalším jednání o cenách energií zmocnily povšechný sbor k přijetí nabízené ceny.

 

Usnesení č. 63: Prodej budovy ETF UK Univerzitě Karlově

Synod bere na vědomí, že usnesení 3. zasedání 33. synodu č. 49 o prodeji budovy ETF UK Karlově univerzitě je plněno.

 

Usnesení č. 64: Zajištění přiměřeného ubytování pro bývalé synodní seniory

Synod bere na vědomí způsob zajištění přiměřeného ubytování pro bývalé synodní seniory ČCE.

 

Usnesení č. 65: Rekreační střediska povšechného sboru

Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o rekreačních střediscích povšechného sboru předloženou v tisku č. 18/7.

 

Usnesení č. 66: Horský domov Herlíkovice

Synod souhlasí s prodejem nebo pronájmem části nebo celého Horského domova Herlíkovice. Synod ukládá synodní radě podat o aktuálním řešení zprávu 1. zasedání 34. synodu.

 

Usnesení č. 67: Úhrada nákladů synodu

Náklady 4. zasedání 33. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic.

Jízdní výdaje budou poslancům a poradcům synodu proplaceny v souladu s ustanovením zákoníku práce o cestovních náhradách takto:

Jízdní výdaje za použití osobního automobilu v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu budou proplaceny poslancům a poradcům synodu, kteří k cestě na zasedání synodu použili osobní automobil, v němž vezli alespoň další 2 poslance či poradce synodu.

Ostatním poslancům a poradcům synodu budou jízdní výdaje vyplaceny ve výši jízdného za vlak či autobus, a to jak v případech, kdy k cestě použijí hromadný dopravní prostředek, tak v případech, kdy pojednou osobním automobilem.

Z obtížně dostupných oblastí budou jízdní výdaje za jízdu osobním automobilem v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu hrazeny v každém případě do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.

 

Za předsednictvo synodu: Jiří Gruber, předseda 33. synodu ČCE

Za synodní radu ČCE: Joel Ruml, synodní senior,

Lia Valková, synodní kurátorka