Vedení církve  »  Synod  »  Usnesení synodů

Usnesení 1. zasedání 34. synodu ČCE

Usnesení 1. zasedání 34. synodu ČCE

14. – 17. května 2015, Tyršův dům, Újezd 450/40, Praha 1

Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 34. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 1. zasedání 34. synodu ČCE:

 

USNESENÍ VČETNĚ TISKŮ KE STAŽENÍ (ZIP 15 MB) >>>

 

A) Volby

Usnesení č. 1: Volba předsednictva 34. synodu

Synod zvolil předsednictvo 34. synodu a jeho náhradníky takto:

Předseda synodu: Jiří Gruber

Místopředsedové synodu – kazatelé: Jan Plecháček, Miroslav Pfann

Místopředsedové synodu – starší: Vladimír Buzek, Daniel Heller, Jaroslav Andrejs

Náhradníci – kazatelé: 1. Radmila Včelná, 2. Jakub Keller, 3. Marek Zikmund

Náhradníci – starší: 1. Jakub Pavlis, 2. Jana Šarounová, 3. Jan Růžička

 

Usnesení č. 2: Volba verifikátorů zápisů 34. synodu

Synod zvolil pro všechna jednání 34. synodu tyto verifikátory zápisů: Eva Šormová, Zdena Skuhrová, Filip Šimonovský.

 

Usnesení č. 3: Volba skrutátorů 34. synodu

Synod zvolil pro všechna jednání 34. synodu tyto skrutátory: Jan Růžička, Luděk Korpa, Jakub Pavlis, Jiří Kužel, Jaroslav Lacina, Radek Černý, Jiří Bureš, Jan Krupa, Marta Ježdíková, Vlasta Erdingerová. Náhradníkem byl zvolen Antonín Plachý.

 

Usnesení č. 4: Volba synodní rady ČCE

1. Synod zvolil synodní radu ČCE a její náhradníky takto:

Synodní senior: Daniel Ženatý

Synodní kurátor: Vladimír Zikmund

1. náměstek synodního seniora: Pavel Pokorný

1. náměstek synodního kurátora: Jiří Schneider

2. náměstek synodního seniora: Ondřej Titěra

2. náměstkyně synodního kurátora: Eva Zadražilová

1. náhradník: Jan Keřkovský

1. náhradník: Miroslav Maňák

2. náhradník: Miroslav Pfann

2. náhradník: Daniel Fojtů

3. náhradník: Jiří Gruber

3. náhradník: Jaroslav Lacina

2. Funkční období synodní rady zvolené 1. zasedáním 34. synodu začíná 23. 11. 2015.
3. Synodní rada zvolená 1. zasedáním 34. synodu bude ustanovena při bohoslužebném shromáždění, které je zvláštním zasedáním synodu, v Praze dne 21. 11. 2015.

 

Usnesení č. 5: Volba církevní pastýřské rady

Synod zvolil církevní pastýřskou radu a její náhradníky takto:

Členové – kazatelé: Pavel Ruml, Petr Sláma, Naděje Čejková

Členové – starší: Jan Balcar, Jana Šarounová

Náhradníci – kazatelé: 1. Lýdia Mamulová, 2. Miloslav Vašina, 3. Blahoslav Matějka

Náhradníci – starší: 1. Janina Zemanová, 2. Věra Červinková

 

Usnesení č. 6: Volba dozorčí rady Diakonie ČCE

 1. Synod zvolil dozorčí radu Diakonie ČCE a její náhradníky takto:

Dozorčí rada: Petr Hejl, Vladimír Kopecký, Ondřej Macek, Jaroslav Pechar, Hana Svobodová, Ondřej Titěra, Kamila Viktorová, Simeona Zikmundová.

Náhradníci: 1. Lia Valková, 2. Zdeněk Hojný (zaměstnanec Diakonie), 3. Dan Žárský (zaměstnanec Diakonie), 4. Pavla Hýblová.

 

Usnesení č. 7: Volba členů Komise pro hodnocení žádostí o prohlášení kazatelského místa za podporované nebo misijní

Hospodářská komise synodu a právní komise synodu zvolily podle ustanovení Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst čl. 4 odst. 11 členy a náhradníky Komise pro hodnocení žádostí o prohlášení kazatelského místa za podporované nebo misijní takto:

Hospodářská komise: Zdeňka Skuhrová, Daniel Fojtů

Právní komise: Jakub Pavlis, Filip Šimonovský; náhradníci 1. David Nečil, 2. Jaroslav Lacina

 

Usnesení č. 8: Volba společného předsedy a náhradníků předsedy Komise pro hodnocení absolventů vikariátu a Komise pro hodnocení absolventů jáhenské praxe

Synod zvolil společného předsedu komisí pro hodnocení absolventů vikariátu a pro hodnocení absolventů jáhenské praxe a jeho náhradníky takto:

Předseda: Dalibor Tureček

Náhradníci: l. Jan Keřkovský, 2. Antonín Plachý

 

Usnesení č. 9: Volba zástupce synodu do komise pro diakonát

Synod zvolil svým zástupcem v komisi pro diakonát Pavla Pistora.

 

Usnesení č. 10: Volba celocírkevního faráře pro mládež

Synod povolává bratra Pavla Juna na místo celocírkevního faráře mládeže – kazatele povšechného sboru s plným pracovním úvazkem na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

 

Usnesení č. 11: Volba nemocniční kaplanky

Synod povolává sestru Dagmar Hrubantovou na místo nemocniční kaplanky – kazatelky povšechného sboru na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2016 na 50% pracovní úvazek.

 

Usnesení č. 12: Volba spirituála Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci

Synod povolává bratra Aleše Wranu na místo spirituála Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci – kazatele povšechného sboru na dobu určitou od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2019 na 0,6 pracovního úvazku.

 

Usnesení č. 13: Volba celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené

Synod povolává bratra Mikuláše Vymětala na místo celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 na pracovní úvazek v rozsahu 33%.

 

B) Církevní zřízení a řády, právní předpisy

Všechny usnesené změny Církevního zřízení jsou uvedené v příloze „Změny Církevního zřízení usnesené 1. zasedáním 34. synodu ČCE“.

Všechny usnesené změny Řádu pro kazatele jsou uvedené v příloze „Změny Řádu pro kazatele usnesené 1. zasedáním 34. synodu ČCE“.

 

Usnesení č. 14: Změny Církevního zřízení – ordinovaná služba v církvi

Synod usnáší změny Církevního zřízení, které jsou navrženy v tisku č. 18/1A na str. 2–13.

 

Usnesení č. 15: Změny Církevního zřízení – rozšíření pravomoci synodní rady pro ukončení zaměstnaneckého poměru kazatele

Synod usnáší změnu Církevního zřízení § 12, § 20, § 26 a § 28 podle číslování paragrafů platného po 1. zasedání 34. synodu. Uvedené paragrafy se mění takto:

CZ § 12. Faráři a jáhnové

Do Církevního zřízení § 12 se vkládá nový odstavec 14 v tomto znění:

14. Navrhuje-li správní orgán v řízení před pastýřskou radou, aby farář nebo jáhen byl zbaven úřadu v dosavadním sboru nebo způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi, může ho synodní rada svým rozhodnutím postavit mimo službu, a to až do konečného rozhodnutí o zbavení úřadu v dosavadním sboru anebo o zbavení způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi.

Před přijetím rozhodnutí si synodní rada vyžádá stanovisko faráře nebo jáhna a příslušných nižších správních orgánů.

CZ § 20. Církevní dohled a opravné prostředky

Církevní zřízení § 20 odst. 3 se mění takto:

 1. Rozhodnutí synodní rady ve věcech správních je konečné. Proti rozhodnutím synodní rady, která nemají povahu jen správní, může se seniorátní výbor nebo konvent každý člen i orgán církve takovým rozhodnutím dotčený odvolat k synodu. Podání tohoto odvolání není vázáno lhůtou.

 

Do Církevního zřízení § 20 se vkládá nový odstavec 6 v tomto znění:

 1. 6. O odvoláních proti rozhodnutím synodní rady o postavení faráře nebo jáhna mimo službu rozhoduje odvolací komise synodu. Rozhodnutí odvolací komise synodu je konečné.

 

CZ § 28. Shromáždění povšechného sboru (synod)

Do Církevního zřízení § 28 se vkládá nový odstavec 13 v tomto znění:

13. Ze svých členů synod volí devět členů a tři náhradníky odvolací komise. Funkční období členů odvolací komise je totožné s funkčním obdobím synodu.

Dosavadní odstavce 13-16 se přečíslují na 14-17.

 CZ § 30. Synodní rada

Z Církevního zřízení § 30 se vypouští dosavadní odstavec 5 v tomto znění:

 1. 5. Na návrh staršovstva sboru schválený příslušným seniorátním výborem nebo na návrh příslušného seniorátního výboru může synodní rada z vážných důvodů doporučit kazateli, aby se ucházel o místo v některém jiném církevním sboru. V případech, kdy tak kazatel bez zbytečného prodlévání neučiní, a v nejzávažnějších případech může synodní rada postavit kazatele mimo službu do doby, než rozhodne církevní pastýřská rada.

 

Usnesení č. 16: Řízení o změnách Církevního zřízení – volba poslanců Jeronýmovy jednoty

 1. Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změnách Církevního zřízení § 23, 25 a 28. Uvedené paragrafy se mění takto:

 

CZ § 23

Do CZ § 23 se vkládá nový odst. 6 v tomto znění:

6. Staršovstvo volí ze svého středu na čtyřleté období poslance a náhradníky seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty.

CZ § 25 odst. 9

CZ § 25 odst. 9 se mění takto:

9. Konvent volí z farářů, jáhnů a starších působících ve sborech seniorátu na čtyřleté období poslance seniorátního shromáždění JJ. Konvent volí na čtyřleté období poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty z farářů, jáhnů a starších působících ve sborech seniorátu.

CZ § 28

Z Církevního zřízení § 28 se vypouští odst. 15. Následující odstavce 16-17 budou přečíslovány na 15-16.

15. Synod volí z farářů, jáhnů a starších na čtyřleté období poslance ústředního shromáždění JJ.

 1. Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 34. synodu předložila související návrhy změn řádů.

 

Usnesení č. 17: Řízení o změně kazatelského reverzu

 1. Synod ukládá synodní radě, aby podle ustanovení CZ § 26 odst. 6 písm. b) zahájila řízení o změně Řádu pro kazatele čl. 23. Uvedený článek se mění takto:

 

Čl. 23. Kazatelský revers

Budu-li ordinován/a ke službě Slova a svátostí a povolán/a za kazatele/ku ČCE zvolen(a) za kazatele(ku) ČCE a potvrzen(a) synodní radou, zavazuji se, že:

 1. Svou službou i svědectvím svého vlastního života budu zvěstovat a stvrzovat evangelium Ježíše Krista a dosvědčovat i dar víry, která se cele spoléhá na Boží milost.
 2. Budu svědomitě zvěstovat Boží slovo podle Písem a vysluhovat Kristovy svátosti podle Kristova ustanovení v souladu s vyznáním, učením a řády ČCE církve.
 3. Budu řádně a včas plnit povinnosti, které vyplývají ze služby, k níž jsem povolán/a, z řádů ČCE a z nařízení církevních orgánů dohodnuté v povolací listině, stanovené řády a uložené nadřízenými církevními orgány.
 4. Budu se dále stále bohoslovecky vzdělávat.
 5. Budu se zdržovat činností, které nejsou v souladu s kazatelskou službou, nebo které by mne zdržovaly či rušily v plnění povinností s ní spojených.
 6. Vystříhám se všeho, co by narušovalo společenství a řád ČCE.
 7. 7. Nebudu konat nic, co by bylo v rozporu s úsilím o obnovení jednoty obecné církve Kristovy.

Tento závazek činím v důvěře v Boží pomoc a potvrzuji jej vlastním podpisem.

 1. Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 34. synodu předložila související návrh změny Řádu pro kazatele tak, aby se kazatelský revers vztahoval kromě farářů a jáhnů i na ostatní ordinované členy církve.

 

Usnesení č. 18: Změny Řádu o správě církve

Změny ŘSC – ordinovaná služba

Synod usnáší změny Řádu o správě církve, které jsou navrženy v tisku č. 18/1B v části A na str. 1‑5.

 

ŘSC čl. 3

Synod usnáší změnu Řádu o správy církve čl. 3. Do čl. 3 se vkládá nový odstavec 5 v následujícím znění:

5. Ve sboru, jehož farářka či jáhenka čerpá mateřskou dovolenou nebo farář/ka či jáhen/ka čerpá rodičovskou dovolenou, vzniká další kazatelské místo. Farář povolaný na toto místo se stává představitelem sboru podle CZ § 6. Toto místo zanikne okamžikem, kdy pomine důvod pro jeho vznik. Současně skončí i povolání faráře či jáhna, který byl na toto místo zvolen.

 

Usnesení č. 19: Změny Řádu pro kazatele

Změny ŘK – ordinovaná služba

Synod usnáší změny Řádu pro kazatele, které jsou navrženy v tisku č. 18/1C na str. 1–13.

 

ŘK čl. 4

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 4. Do čl. 4 se vkládá nový odstavec 6 v následujícím znění:

6. Povolání faráře či jáhna na kazatelské místo, které vzniklo podle ustanovení Řádu o správě církve čl. 3 odst. 5, skončí uplynutím doby určité, na kterou byl farář či jáhen povolán, nebo okamžikem, kdy toto kazatelské místo zanikne.

 

ŘK čl. 10

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 10 podle číslování článků platného po 1. zasedání 34. synodu. V článku 10 se mění odstavec 9 a vkládá se do něj nový odstavec 10 takto:

9. Podmínkou pro přijetí do vikariátu je vykonání nejméně jedné bohoslovecké praxe dvou bohosloveckých praxí ve sboru sborech ČCE v rozsahu vždy nejméně tří týdnů. V odůvodněných případech může synodní rada rozhodnout, že stačí vykonání pouze jedné praxe v rozsahu nejméně tří týdnů.

10. Podmínkou pro přijetí do vikariátu je nejméně dvouleté členství v ČCE. Tato podmínka musí být splněna nejpozději do konce lhůty pro podávání přihlášek do vikariátu. V odůvodněných případech může synodní rada splnění této podmínky prominout, pokud o přijetí do vikariátu žádá již ordinovaný kazatel z jiné církve podle odst. 2.

Následující odstavec se příslušně přečísluje.

 

ŘK čl. 28

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 28 podle číslování článků platného po 1. zasedání 34. synodu. Do čl. 28 se vkládají nové odst. 3 - 5 v tomto znění:

3. Pro všechny volby kazatelů vykonané v přechodném období od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2020 platí, že doba určitá, na kterou může být kazatel podle čl. 4 odst. 2 tohoto řádu nejvýše povolán, se snižuje z 10 na 5 let. Ostatní ustanovení čl. 4 odst. 2 zůstávají v platnosti.

4. Splnění podmínky absolvované bohoslovecké praxe pro přijetí do vikariátu se do konce roku 2016 posuzuje podle znění tohoto řádu účinného do 1. zasedání 34. synodu.

5. Absolvoval-li uchazeč o vikariát v období do 30. 6. 2015 v souladu čl. 1 odst. 4 Řádu pro studenty bohosloví ve znění do 1. zasedání 34. synodu dvoutýdenní bohosloveckou praxi, považuje se tato praxe pro účely čl. 11 odst. 8 Řádu pro kazatele po jeho změně usnesené 1. zasedání 34. synodu za praxi třítýdenní.

 

Usnesení č. 20: Změny Jednacího a volebního řádu

Synod usnáší změny Jednacího a volebního řádu, které jsou navrženy v tisku č. 18/1B v části B na str. 5–7.

 

Usnesení č. 21: Změny Řádu členství v církvi

Synod usnáší změny Řádu členství v církvi, které jsou navrženy v tisku č. 18/1B v části D na str. 8.

 

Usnesení č. 22: Změny Řádu sborového života

Synod usnáší změny Řádu sborového života, které jsou navrženy v tisku č. 18/1B v části E na str. 8.

 

Usnesení č. 23: Změny Řádu pastýřské služby

Synod usnáší změny Řádu pastýřské služby, které jsou navrženy v tisku č. 18/1B v části F na str. 8–9.

 

Usnesení č. 24: Změny Řádu výchovy a vzdělávání v církvi

Synod usnáší změny Řádu výchovy a vzdělávání v církvi, které jsou navrženy v tisku č. 18/1B v části G na str. 9–10.

 

Usnesení č. 25: Změny Řádu diakonické práce

Synod usnáší změny Řádu diakonické práce, které jsou navrženy v tisku č. 18/1B v části H na str. 10.

 

Usnesení č. 26: Změny Řádu hospodaření církve

Změny ŘHC – ordinovaná služba

Synod usnáší změny Řádu hospodaření církve, které jsou navrženy v tisku č. 18/1B v části I na str. 10–11.

 

ŘHC čl. 22

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 22. V čl. 22 se mění odst. 3 a vkládá se nový odst. 4 takto:

3. Veškeré finanční náhrady či příspěvky na podporu činnosti Českobratrské církve evangelické, které Česká republika vyplatí Českobratrské církvi evangelické na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi nebo na základě smlouvy o vypořádání uzavřené dle odst. 1 tohoto článku, jsou součástí příjmů Personálního fondu zřízeného dle čl. 12 tohoto řádu s výjimkou částky ve výši 10% poskytnutého příspěvku na podporu činnosti. Tato částka bude každoročně odečítána od příspěvku na podporu činnosti poskytnutého státem na základě § 17 zákona č. 428/2012 Sb. a bude na základě rozhodnutí synodní rady použita na provoz ČCE, na opravy a údržbu církevního majetku, popřípadě ostatní náklady v rámci rozpočtu Českobratrské církve evangelické. Tato částka se bude poměrně snižovat v závislosti na snižování příspěvku na podporu činnosti církví vypláceného státem podle § 17 zákona č. 428/2012 Sb. O způsobu použití příspěvku na podporu činnosti bude synod informován v rámci zprávy o hospodaření.

4. Finanční náhrady, které Česká republika vyplatila či vyplatí Českobratrské církvi evangelické na základě smlouvy o vypořádání uzavřené dle odst. 1 tohoto článku, jsou součástí Personálního fondu zřízeného dle čl. 12 tohoto řádu v rozsahu stanoveném usnesením synodu.

 

Usnesení č. 27: Změny Řádu vizitací sborů

Změny ŘVS – ordinovaná služba

Synod usnáší změny Řádu vizitací sborů, které jsou navrženy v tisku č. 18/1B v části J na str. 11‑12.

 

ŘVS čl. 3 odst. c.

Synod usnáší změnu Řádu vizitací sborů čl. 3. odst. c. Dosavadní odst. c se mění takto:

c. Je vhodné, aby vizitaci provázelo bohoslužebné shromáždění sboru, při němž vizitující slouží zvěstováním Božího slova.

 

Usnesení č. 28: Změna Řádu pro studenty bohosloví

ŘSB čl. 1 odst. 4

Synod usnáší změnu Řádu pro studenty bohosloví čl. 1 odst. 4. Dosavadní odst. 4 se mění takto:

4. Synodní rada zprostředkuje zaregistrovaným zájemcům o práci církve po ukončení druhého roku studia dvoutýdenní třítýdenní praxi ve sborech ČCE. Synodní rada hradí náklady spojené s touto praxí podle dohodnutých podmínek.

ŘSB čl. 2 odst. 1

Synod usnáší změnu Řádu pro studenty bohosloví čl. 2 odst. 1. Dosavadní odst. 1 se mění takto:

1. Synodní rada vede seznam kandidátů služby v církvi. Do tohoto seznamu mohou být zapsáni studenti českobratrské církve evangelické, kteří ukončili třetí druhý rok studia a rozhodli se využít svého bohosloveckého vzdělání ke službě v církvi.

Čl. 3. Kandidáti služby v církvi

Synod usnáší změnu Řádu pro studenty bohosloví čl. 3 odst. 3. Dosavadní odst. 3 se mění takto:

3. Pro kandidáty služby v církvi, kteří vykonali praxi podle čl. 1 odst. 4, zprostředkuje synodní rada po ukončení čtvrtého třetího roku studia jednu třítýdenní praxi ve sborech ČCE a případně podle možnosti i v jiných oblastech služby v církvi. Pro kandidáty služby v církvi, kteří praxi podle čl. 1 odst. 4 nevykonali, zprostředkuje synodní rada po ukončení třetího roku studia dvě třítýdenní praxe.Synodní rada hradí náklady spojené s touto praxí těmito praxemi podle dohodnutých podmínek.

 

Usnesení č. 29: Změny Statutu Jeronýmovy jednoty

Synod usnáší změny Statutu Jeronýmovy jednoty, které jsou navrženy v tisku č. 18/1B v části K na str. 12.

 

Usnesení č. 30: Statut Personálního fondu

Synod usnáší Statut Personálního fondu ve znění uvedeném v tisku č. 18/5B na str. 4–10.

 

Usnesení č. 31: Změny Pravidel povolávání kazatelů a kazatelek

Synod usnáší změny Pravidel povolávání kazatelů a kazatelek, které jsou navrženy v tisku č. 18/1B v části L na str. 12–15.

 

Usnesení č. 32: Změny Pravidel jáhenské praxe

Synod usnáší změny Pravidel jáhenské praxe kandidátů jáhenské služby, které jsou navrženy v tisku č. 18/1B v části M na str. 15.

 

Usnesení č. 33: Změny Pravidel vikariátu

Synod usnáší změny Pravidel vikariátu, které jsou navrženy v tisku č. 18/1B v části N na str. 15.

 

Usnesení č. 34: Změny Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst

Synod usnáší změny Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst, které jsou navrženy v tisku č. 18/1B v části O na str. 15–16.

 

Usnesení č. 35: Změny Pravidel hospodářské pomoci

Synod usnáší změny Pravidel hospodářské pomoci, které jsou navrženy v tisku č. 18/1B v části P na str. 16.

 

Usnesení č. 36: Změny Pravidel evidence a vykazování počtu členů

Synod usnáší změny Pravidel evidence a vykazování počtu členů ve farních sborech ČCE, které jsou navrženy v tisku č. 18/1B v části Q na str. 16.

 

Usnesení č. 37: Změny Pravidel celoživotního vzdělávání kazatelů

Synod usnáší změny Pravidel celoživotního vzdělávání kazatelů, které jsou navrženy v tisku č. 18/1B v části R na str. 16–18.

 

Usnesení č. 38: Pravidla hospodaření s prostředky Personálního fondu

Synod usnáší Pravidla hospodaření s prostředky Personálního fondu ve znění uvedeném v tisku č. 18/5B na str. 10–12.

 

Usnesení č. 39: Změny Minimální náplně práce administrátora

Synod usnáší změny Minimální náplně práce administrátora, které jsou navrženy v tisku č. 18/1B v části S na str. 18.

 

Usnesení č. 40: Změny řádů upravující činnost pastýřských rad

Synod ukládá SR, aby 2. zasedání 34. synodu předložila návrh změn řádů, které budou vycházet z návrhů předsedy CPR v tisku 10 na str. 2.

 

Usnesení č. 41: Změny řádů umožňující půjčky z Jubilejního tolerančního daru pro Diakonii ČCE

Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 34. synodu předložila návrh úpravy církevních řádů, která umožní Diakonii ČCE a jejím střediskům získat půjčku z prostředků fondu Jubilejního tolerančního daru.

 

Usnesení č. 42: Změny řádů umožňující ustanovení administrátora z jiného seniorátu

Synod ukládá synodní radě, aby připravila změnu církevních řádů tak, aby po dohodě bylo možné ustanovit ve sboru administrátora z jiného seniorátu.

 

Usnesení č. 43: Poslanci synodu za Diakonii ČCE

Synod ukládá synodní radě, aby pro 2. zasedání 34. synodu připravila návrh změny církevních řádů, který umožní, aby Diakonie CCE byla na synodu přiměřeně zastoupena poslanci a náhradníky.

 

C) Správa církve

Usnesení č. 44: Rozhodnutí o předložených zprávách

 1. Synod přijímá Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5A.
 2. Synod přijímá zprávy poradních odborů a komisí předložené v tisku č. 5B.
 3. Synod bere na vědomí zprávu koordinátorky supervize v ČCE předloženou v tisku č. 5C na str. 1 a 2.
 4. Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 6.
 5. Synod bere na vědomí Zprávu Evangelické akademie předloženou v tisku č. 7A.
 6. Synod přijímá Zprávu Nadačního fondu na podporu církevního školství předloženou v tisku č. 7B.
 7. Synod přijímá Zprávu o Semináři církevní hudby Evangelické akademie předloženou v tisku č. 7C.
 8. Synod přijímá Zprávu nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 8.
 9. Synod přijímá Zprávu Sdružení evangelické mládeže v ČR předloženou v tisku č. 9.
 10. Synod přijímá Zprávu Církevní pastýřské rady předloženou v tisku č. 10.
 11. Synod přijímá Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení 4. zasedání 33. synodu předloženou v tisku č. 11.
 12. Synod přijímá Zprávu Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 12.
 13. Synod bere na vědomí zprávu o podporovaných místech v ČCE předloženou v tisku č. 15A.
 14. Synod přijímá Zprávy o životě sborů s podporovanými a misijními místy předložené v tisku č. 15B.
 15. Synod bere na vědomí Zprávu o činnosti Diakonie ČCE v roce 2014 předloženou v tisku č. 16A.
 16. Synod bere na vědomí Zprávu dozorčí rady Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 16B.
 17. Synod bere na vědomí Zprávu Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 16C.

 

Usnesení č. 45: Varianty uspořádání Diakonie ČCE

Synod odkládá rozhodnutí o budoucím uspořádání Diakonie ČCE na 2. zasedání 34. synodu.

 

Usnesení č. 46: Očekávání ČCE od dozorčí rady Diakonie ČCE

Synod ukládá synodní radě, aby ve spolupráci s Diakonií ČCE pro 2. zasedání 34. synodu

a) formulovala očekávání, která má ČCE od dozorčí rady Diakonie ČCE,

b) přehodnotila počet členů dozorčí rady.

Financování činnosti dozorčí rady DČCE by pak bylo záležitostí ČCE – povšechného sboru.

 

Usnesení č. 47: Slučování středisek Diakonie ČCE na území Středočeského kraje

Synod bere na vědomí nesouhlasné stanovisko konventu Poděbradského seniorátu k postupu Diakonie ČCE ve věci slučování středisek DČCE na území Středočeského kraje.

 

Usnesení č. 48: Pastorační pracovníci

 1. Synod prodlužuje dosavadní systém fungování pastoračních pracovníků v ČCE do 31. 12. 2016. Synodní rada je oprávněna obsadit nejvýše 12 celoúvazkových míst pastoračních pracovníků a jednotlivé pastorační pracovníky povolat nejvýše do 31. 12. 2016.

Náklady na mzdy pastoračních pracovníků a náklady s jejich mzdami související budou hrazeny z Fondu pastoračních pracovníků v rozsahu stanoveném jeho statutem a ve zbývající části z Personálního fondu.

 1. Synod stanovuje pro rok 2016 odvod za pastoračního pracovníka povolaného na plný úvazek ve výši 53 700,- Kč.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 34. synodu předložila návrh změn řádů pro další fungování pastoračních pracovníků v církvi podle modelu 3.3 z tisku č. 18/7

Usnesení č. 49: Koncepce škol Evangelické akademie

Synod bere na vědomí vysvětlení k bodu č. 4 usnesení č. 29 4. zasedání 33. synodu. Synod ukládá synodní radě, aby ve spolupráci s Ústředím Evangelické akademie jednala o koncepci škol Evangelické akademie a předložila zprávu 2. zasedání 34. synodu.

 

Usnesení č. 50: Katechetická příručka pro výuku náboženství

 1. Synod bere na vědomí předložené osnovy pro výuku náboženství na základních školách.
 2. Synod očekává, že osnovy budou dopracovány s přihlédnutím k recenznímu posudku doc. Kaplánka a po schválení synodní radou nejpozději do konce roku 2015 zaslány sborům, resp. farářům ČCE jako pomůcka pro výuku náboženství na ZŠ.
 3. Synod ukládá synodní radě podat 2. zasedání 34. synodu zprávu o splnění tohoto usnesení.

 

Usnesení č. 51: Komise Cesta církve

Synod pověřuje komisi Cesta církve, aby se ve svých publikacích mj. věnovala členům ČCE, kteří se aktivně zapojili do druhého a zvláště do třetího (protikomunistického) odboje.

 

Usnesení č. 52: Logo ČCE

Synod revokuje usnesení 4. zasedání 33. synodu ČCE č. 40. Synod ukládá synodní radě, aby zřídila komisi pro výběr jednotného loga ČCE z řad odborníků – teologů a výtvarníků. Tato komise nechť vybere z návrhů předložených 1. zasedání 34. synodu ČCE v příloze k tisku 18, případně jiných. Synod ukládá synodní radě, aby návrhy loga ČCE předložené v příloze k tisku 18 rozeslala do sborů k vyjádření. Průzkum podpory bude sloužit jako jeden z podkladů komisi při výběru loga.

Vybraný návrh předloží komise 2. zasedání 34. synodu ke schválení. Bude-li návrh schválen, bude závazně používán při prezentaci všech sborů ČCE (tiskoviny, dokumenty, www stránky).

 

Usnesení č. 53: Propagace Jeronýmovy jednoty

Synod žádá představenstvo Jeronýmovy jednoty, aby ve spolupráci se sbory přemýšlelo nad novými způsoby propagace Jeronýmovy jednoty, její práce a potřeb.

 

Usnesení č. 54: Koncepce strategických míst

 1. Synod přijímá koncepci strategických dlouhodobě podporovaných kazatelských míst navrženou v tisku č. 18/5B na str. 2.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby v návaznosti na přijatou koncepci strategických dlouhodobě podporovaných kazatelských míst předložila 2. zasedání 34. synodu související návrhy změn církevních řádů.
 3. Synod ukládá synodní radě, aby v návaznosti na přijatou koncepci strategických dlouhodobě podporovaných kazatelských míst zahájila přípravu strategického plánu ČCE.

 

Usnesení č. 55: Revitalizace ústeckého seniorátu

Synod bere na vědomí zprávu komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu ČCE a ukládá seniorátnímu výboru ústeckého seniorátu, aby ve spolupráci se synodní radou zajistil další fungování této komise, o jejíchž výsledcích práce bude synod informován na svém příštím zasedání.

 

Usnesení č. 56: Prohlášení kazatelského místa seniorátního faráře Ústeckého seniorátu za podporované

Synod prohlašuje kazatelské místo seniorátního faráře Ústeckého seniorátu za podporované, a to od 1. 6. 2015 s platností na 4 roky s výší podpory 1. a 2. rok 100%, 3. a 4. rok 90 %.

 

Usnesení č. 57: Kazatelské místo povšechného sboru s určením pro Farní sbor ČCE v Ústí nad Labem

 1. Synod zřizuje místo celocírkevního kazatele s určením pro FS ČCE v Ústí nad Labem.
 2. Synod prohlašuje místo celocírkevního kazatele s určením pro FS ČCE v Ústí nad Labem za podporované na dobu dvou let s výší podpory 100% odvodu do Personálního fondu po celou dobu trvání podpory.

 

Usnesení č. 58: Zřízení kazatelského místa s určením pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené

Synod zřizuje místo celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené.

 

Usnesení č. 59: Převedení kazatelské stanice Ledeč nad Sázavou z Farního sboru ve Zruči nad Sázavou k Farnímu sboru v Opatovicích

Synod se usnáší na převedení kazatelské stanice Ledeč nad Sázavou z Farního sboru ČCE ve Zruči nad Sázavou do Farního sboru ČCE v Opatovicích v souladu s dohodou, která je součástí přílohy k tisku 17. V důsledku toho dochází ke změně hranic mezi chrudimským a poděbradským seniorátem.

 

Usnesení č. 60: Převedení Farního sboru ve Zruči nad Sázavou z Poděbradského do Pražského seniorátu

Synod se usnáší na převedení Farního sboru ČCE ve Zruči nad Sázavou z poděbradského do pražského seniorátu v souladu s dohodou, která je součástí přílohy k tisku 17. V důsledku toho dochází ke změně hranic mezi pražským a poděbradským seniorátem.

 

Usnesení č. 61: Sloučení farních sborů v Dobříši a v Hořovicích

Synod schvaluje sloučení Farního sboru ČCE v Hořovicích s Farním sborem ČCE v Dobříši v jeden farní sbor pod názvem Farní sbor ČCE v Dobříši s účinností od 1. 1. 2016 v souladu s dohodou, která je součástí přílohy k tisku 17 a která byla schválena sborovým shromážděním obou sborů a 4. zasedáním 54. konventu pražského seniorátu.

 

Usnesení č. 62: Převedení kazatelské stanice Valtínov z Farního sboru ve Velké Lhotě u Dačic k Farnímu sboru v Jindřichově Hradci

Synod se usnáší na převedení kazatelské stanice Valtínov z Farního sboru ČCE ve Velké Lhotě u Dačic do Farního sboru ČCE v Jindřichově Hradci s účinností od 1. 1. 2016 v souladu s dohodou, která je součástí přílohy k tisku 17. V důsledku toho dochází ke změně hranic mezi jihočeským a horáckým seniorátem.

 

Usnesení č. 63: Převedení obce Matějovec z Farního sboru v Telči k Farnímu sboru v Jindřichově Hradci

Synod se usnáší o převedení obce Matějovec z FS ČCE v Telči do FS ČCE v Jindřichově Hradci s účinností od 1. 1. 2016 v souladu s dohodou, která je součástí přílohy k tisku 17. V důsledku toho dochází ke změně hranic mezi jihočeským a horáckým seniorátem.

 

Usnesení č. 64: Sloučení farních sborů ve Velké Lhotě u Dačic a v Telči

Synod schvaluje sloučení FS ČCE ve Velké Lhotě u Dačic s FS ČCE v Telči v jeden farní sbor pod názvem FS ČCE v Telči s účinností od 1.1.2016 v souladu s dohodou, která je součástí přílohy k tisku 17, která byla schválena sborovým shromážděním obou sborů a 1. zasedáním 28. konventu horáckého seniorátu.

 

Usnesení č. 65: Zasedání synodu mimo Prahu

Synod ukládá předsednictvu synodu a synodní radě, aby pro 2. zasedání 34. synodu předložily synodu materiál, na základě kterého synod rozhodne, zda se některé ze zasedání 34. synodu bude konat mimo Prahu.

 

Usnesení č. 66: Místo konání 2. zasedání 34. synodu ČCE

Synod usnáší, že místem konání 2. zasedání 34. synodu bude Praha.

 

Usnesení č. 67: Termín 3. zasedání 34. synodu ČCE

Synod stanovuje dobu konání 3. zasedání 34. synodu na dny 18. – 21. 5. 2017. O místě konání 3. zasedání 34. synodu rozhodne 2. zasedání 34. synodu.

 

 

D) Hospodaření církve

Usnesení č. 68: Schválení účetní závěrky za r. 2014

 1. Synod schvaluje Zprávu o hospodaření s Personálním fondem v roce 2014 předloženou v tisku č. 13C.
 2. Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru za rok 2014 dle výsledovky předložené v tisku 13A a ukládá synodní radě, aby zisk ve výši 51 128 097,43 Kč převedla do rezervního fondu.

 

Usnesení č. 69: Zpráva revizorů hospodaření povšechných sborů

Synod přijímá Zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru předloženou v tisku č. 13B.

 

Usnesení č. 70: Rozpočet povšechného sboru pro rok 2015

Synod schvaluje rozpočet hospodaření povšechného sboru pro rok 2015 předložený v tisku č. 14 na str. 2‑5.

 

Usnesení č. 71: Celocírkevní repartice v roce 2015

Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2016 v celkové částce 4 862 800,- Kč a jejich rozdělení na senioráty takto:

Seniorát

Repartice 2016

Seniorát

Repartice 2016

I

Pražský

827 600

VIII

Chrudimský

391 900

II

Poděbradský

365 200

IX

Poličský

222 800

III

Jihočeský

96 700

X

Horácký

301 400

IV

Západočeský

194 800

XI

Brněnský

592 600

V

Ústecký

148 200

XII

Východomoravský

747 300

VI

Liberecký

114 000

XIII

Moravskoslezský

525 300

VII

Královéhradecký

282 100

XIV

Ochranovský

52 900

Celkem

4 862 800

 

Usnesení č. 72: Celocírkevní sbírky v r. 2015

Synod usnáší, že v roce 2016 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:

 1. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – postní neděle
 2. Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty – Velikonoce
 3. Sbírka pro Diakonii – svatodušní svátky
 4. Sbírka solidarity sborů – červen
 5. Sbírka pro Evangelickou akademii – první neděle v září
 6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – Díkčinění
 7. Sbírka JTD – do konce října
 8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát – Vánoce

 

Usnesení č. 73: Povinnost sborů odvést dlužné celocírkevní sbírky za r. 2014

Synod ukládá sborům, které v roce 2014 neodvedly některou z celocírkevních sbírek (viz příloha tisku č. 11), aby tak učinily do 30. října 2015. O výjimce může na základě žádosti sboru a doporučení seniorátního výboru rozhodnout synodní rada. Synod současně ukládá seniorátním výborům, aby dohlédly na splnění tohoto usnesení a do 30. 11. 2015 podaly zprávu o plnění usnesení předsedovi synodu.

 

Usnesení č. 74: Jednorázové vyplacení kompenzace za nevydaný majetek

 1. Církevní sbor může požádat o vyplacení kompenzace za nevydaný majetek do 31. 12. 2015 nebo do 12 měsíců od přiznání kompenzace.
 2. Z vyplácené kompenzace budou přednostně uhrazeny závazky sboru vůči povšechnému sboru, seniorátu a Jeronýmově jednotě.
 3. Sboru, který využije možnost jednorázové výplaty, nebude po dobu, během níž by mohl čerpat příspěvek na odvod do Personálního fondu z kompenzací, poskytnut příspěvek na tento odvod ze solidárních prostředků.

 

Usnesení č. 75: Pravidla pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru ČCE

Synod usnáší mzdovou tabulku, tabulku příplatků za další práci v církvi a pravidla vyplácení těchto příplatků uvedené v tisku č. 18/10 na str. 1 a 2. Mzdová tabulka, tabulka příplatků za další práci v církvi a pravidla vyplácení těchto příplatků se stávají součástí Pravidel pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru ČCE.

 

Usnesení č. 76: Životní pojištění a penzijní připojištění od roku 2015

Synod se usnáší pokračovat v obou programech životního pojištění/penzijního připojištění i životního pojištění s možností mimořádného vkladu za těchto podmínek:

 1. Účast na programu je dobrovolná. Novým kazatelům bude nabídnuta při uzavírání pracovního poměru.
 2. Celková částka příspěvku na penzijní připojištění nebo životní pojištění činí 650,- Kč/měsíc na jedno plnoúvazkové kazatelské místo. Případné navýšení závisí na aktuálních možnostech Personálního fondu.
 3. Kazatel se může rozhodnout, zda si pololetní odměny z prostředků Personálního fondu nechá vyplácet ve mzdě nebo formou mimořádného vkladu k ŽPsMV. Způsob vyplácení odměn je možné měnit jednou za rok.

 

Usnesení č. 77: Hospodářská soběstačnost sborů a samofinancování církve

 1. Synod usnáší, že 81,5 % příjmu z ročních restitučních náhrad bude příjmem Personálního fondu a zbývajících 18,5 % bude určeno pro diakonické a rozvojové projekty.
 2. Synod usnáší, že zvyšování odvodu do Personálního fondu za plně obsazené kazatelské místo bude probíhat podle tabulky č. 6 uvedené v tisku č. 18/5A na str. 3 ve znění navrženém komisí D v tisku č. 20D na str. 3. V souladu s časovým plánem přechodu ČCE k samofinancování schváleným usnesením 4. zasedání 33. synodu č. 30 bod 7 bude tato tabulka zvyšování odvodu do Personálního fondu platit od roku 2016 do roku 2020, kdy může rozhodnutím synodu dojít k její úpravě.
 3. Synod stanovuje odvod do Personálního fondu za každé plně obsazené kazatelské místo pro roky 2016 až 2020 takto:
  a. pro rok 2016 ve výši 92 300,- Kč
  b. pro rok 2017 ve výši 100 000,- Kč
  c. pro rok 2018 ve výši 108 300,- Kč
  d. pro rok 2019 ve výši 117 100,- Kč
  e. pro rok 2020 ve výši 126 700,- Kč
 4. Synod usnáší, že 70 % z části restitučních náhrad určené pro diakonické a rozvojové projekty bude rozdělováno prostřednictvím ČCE a 30 % bude rozdělováno prostřednictvím Diakonie ČCE.
 5. Prostředky určené pro diakonické a rozvojové projekty rozdělované prostřednictvím ČCE budou využity podle rozhodnutí synodu.
 6. O použití prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty rozdělovaných prostřednictvím Diakonie ČCE rozhoduje správní rada Diakonie ČCE. Poprvé takto rozhodne o použití prostředků z restitučních náhrad za r. 2016.
 7. O využití prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty podává synodní rada i správní rada Diakonie ČCE každoročně zprávu synodu.
 8. Synod usnáší, že restituční náhrady za rok 2013 ve výši 75 553 106 Kč a restituční náhrady za rok 2014 ve výši 78 046 359 Kč zůstávají v plné výši příjmem Personálního fondu.
 9. Synod usnáší, že podíl restitučních náhrad za rok 2015 určený pro diakonické a rozvojové projekty rozdělovaný prostřednictvím ČCE se stává příjmem fondu určeného pro poskytování bezúročných půjček sborům na stavební účely prostřednictvím Jeronýmovy jednoty.
 10. Synod usnáší, že podíl restitučních náhrad pro rok 2015 určený pro diakonické a rozvojové projekty rozdělovaný prostřednictvím Diakonie ČCE je určen pro rezervní fond Diakonie ČCE. Tyto prostředky jsou určeny pro poskytování půjček střediskům Diakonie ČCE na pokrytí nedostatku finančních prostředků na počátku každého kalendářního roku z důvodu zpožděného vyplácení dotací ze strany státu či krajů.
 11. Synod ukládá synodní radě, aby ve spolupráci s předsednictvem synodu do mimořádného zasedání synodu postoupila zásady pro správu a rozdělování prostředků na diakonické a rozvojové projekty uvedené v tisku č. 18/5A k dalšímu projednání ve všech komisích synodu a na základě jejich vyjádření připravila pravidla pro správu a rozdělování té části restitučních náhrad, která bude synodem určena pro diakonické a rozvojové projekty rozdělované prostřednictvím ČCE, včetně možnosti bezúročných půjček pro tyto účely.
 12. Synod pověřuje synodní radu, aby do podzimního zasedání synodu připravila harmonogram pro vznik a pravidla grantové komise tak, aby se první grantové projekty mohly rozběhnout od roku 2017.

   

Usnesení č. 78: Založení právnické osoby pro správu nemovitostí PF

 1. Synod schvaluje doplnění systému správy majetku Personálního fondu o akciovou společnost určenou pro nákup, prodej, pronájem a správu nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
 2. Synod schvaluje založení akciové společností ČCE Reality a. s. pro správu nemovitostního majetku Personálního fondu. Jediným akcionářem je ČCE.
 3. Synod souhlasí se jmenováním členů investičního výboru synodní rady do představenstva a dozorčí rady společnosti ČCE Reality a. s.
 4. Synod ukládá synodní radě, aby ve spolupráci s investičním výborem synodní rady zajistila další kroky podle bodu D) tisku č. 22.

 

Usnesení č. 79: Bezúplatný převod nemovitostí středisku Diakonie Krabčice

Synod souhlasí s převodem nemovitostí vedených na listu vlastnictví č. 309, katastrální území Rovné pod Řípem, obec Krabčice z vlastnictví Českobratrské církve evangelické, IČ: 00445223 do vlastnictví Diakonie ČCE – středisko v Krabčicích, IČ: 41328523.

Podmínkou je zřízení předkupního práva pro povšechný sbor ČCE.

 

Usnesení č. 80: Středisko Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem

 1. Synod žádá synodní radu ČCE a seniorátní výbor Východomoravského seniorátu ČCE, aby ve vzájemné součinnosti a bez zbytečných odkladů provedli převod vlastnictví areálu Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem z Východomoravského seniorátu ČCE na Diakonii ČCE.
 2. Synod souhlasí s úhradou interních nákladů spojených s převodem vlastnictví areálu střediska Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem na Diakonii ČCE v maximální výši 3 mil. Kč. Tyto náklady uhradí ČCE – povšechný sbor z budoucích prostředků na diakonické a rozvojové projekty ČCE.

 

Usnesení č. 81: Použití dočasně volných prostředků PF na nákup bytu a rekonstrukci objektu V Jirchářích

Synod souhlasí s použitím dočasně volných prostředků Personálního fondu ve výši 14 000 000,- Kč následovně:

a) částka ve výši 4 000 000,- Kč bude použita na nákup bytu dle směrnice SR č. SR/1/2014 – 2. část,

b) částka ve výši 10 000 000,- Kč bude použita ne rekonstrukci a modernizaci objektu čp. 153, V Jirchářích 13, Praha 1 – Nové Město.

Zpětné zapojení těchto prostředků do Personálního fondu proběhne následovně:

 • k datu 31. 12. 2016 částka 2 570 000,- Kč
 • k datu 31. 12. 2017 částka 3 360 000,- Kč
 • k datu 31. 12. 2018 částka 3 270 000,- Kč
 • k datu 31. 12. 2019 částka 3 180 000,- Kč
 • k datu 31. 12. 2020 částka 3 090 000,- Kč

Synod souhlasí s přijetím úvěru na provoz povšechného sboru, přičemž část tohoto úvěru je možné využít pro financování výše uvedeného účelu. O konkrétních zdrojích financování rozhodne na základě aktuálních podmínek synodní rada na doporučení investičního výboru SR. Celková výše financování nepřesáhne 19 mil. Kč.

 

Usnesení č. 82: Odměny členům dozorčí rady Diakonie ČCE

Synod usnáší, že roční odměny členů dozorčí rady Diakonie ČCE zvolené 1. zasedáním 34. synodu budou činit pro předsedu 20 000,- Kč, pro místopředsedu 16 000,- Kč a pro ostatní členy 14 000,- Kč.

 

Usnesení č. 83: Plnění usnesení o správě majetku Personálního fondu

Synod bere na vědomí, že usnesení 4. zasedání 33. synodu č. 59 o správě majetku Personálního fondu je plněno.

 

Usnesení č. 84: Plnění usnesení o prodeji budovy ETF UK Univerzitě Karlově

Synod bere na vědomí, že usnesení 3. zasedání 33. synodu č. 49 o prodeji budovy ETF UK Karlově univerzitě je splněno.

 

Usnesení č. 85: Zpráva o stavu střediska Herlíkovice

Synod bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 4. zasedání 33. synodu č. 66 a ukládá synodní radě podat o dalším průběhu zprávu 2. zasedání 34. synodu.

 

Usnesení č. 86: Výběrové řízení na dodavatele energií

Synod bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 62 předloženou v tisku č. 18 na str. 12–13.

 

Usnesení č. 87: Úhrada nákladů synodu

Náklady 1. zasedání 34. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic.

Jízdní výdaje budou poslancům a poradcům synodu proplaceny v souladu s ustanovením zákoníku práce o cestovních náhradách takto:

Jízdní výdaje za použití osobního automobilu v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu budou proplaceny poslancům a poradcům synodu, kteří k cestě na zasedání synodu použili osobní automobil, v němž vezli alespoň další 3 poslance či poradce synodu.

Ostatním poslancům a poradcům synodu budou jízdní výdaje vyplaceny ve výši jízdného za vlak či autobus, a to jak v případech, kdy k cestě použijí hromadný dopravní prostředek, tak v případech, kdy pojednou osobním automobilem.

Z obtížně dostupných oblastí budou jízdní výdaje za jízdu osobním automobilem v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu hrazeny v každém případě do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.

 

Za předsednictvo synodu: Jiří Gruber, předseda 34. synodu ČCE

Za synodní radu ČCE: Joel Ruml, synodní senior, Lia Valková, synodní kurátorka