Vedení církve  »  Synod  »  Usnesení synodů

Usnesení 1. mimořádného zasedání zasedání 34. synodu ČCE

21. listopadu 2015, ETF UK, Černá 9, Praha 1

Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 34. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 1. mimořádného zasedání 34. synodu ČCE:

 

A) Volby

Usnesení č. M1: Volba náhradníků církevní pastýřské rady

Synod zvolil náhradníky církevní pastýřské rady takto:

2. náhradník z kazatelů: Jan Keller

3. náhradník z kazatelů: Pavel Kašpar

 

Usnesení č. M2: Volba odvolací komise synodu dle Církevního zřízení §28 odst. 13

Synod zvolil členy a náhradníky odvolací komise takto:

Členové: Josef Beneš, Marta Ježdíková, Jakub Keller, Tomáš Matějovský, Jaroslav Pechar, Antonín Plachý, Jan Růžička, Ivan Ryšavý, Zdeněk Šorm.

Náhradníci: 1. Jiří Bureš, 2. Pavel Pistor, 3. Jana Uhlířová.

Usnesení č. M3: Volba náhradníků Komise pro hodnocení žádostí o prohlášení kazatelského místa za podporované nebo misijní

Hospodářská komise synodu zvolila podle ustanovení Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst čl. 4 odst. 11 náhradníky Komise pro hodnocení žádostí o prohlášení kazatelského místa za podporované nebo misijní takto:

1. náhradník: Martin Fér

2. náhradnice: Vlasta Erdingerová

 

Usnesení č. M4: Volba náhradníka ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty za poděbradský seniorát

Synod zvolil Jana Čablíka náhradníkem do ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty za poděbradský seniorát.

 

 

B) Církevní zřízení a řády, právní předpisy

Během 1. mimořádného zasedání 34. synodu nebyly schváleny žádné změny v církevním zřízení, řádech a právních předpisech.

 

 

C) Správa církve

Usnesení č. M5: Prohlášení synodu

Synod přijímá text Prohlášení synodu ČCE k současné situaci se schválenými změnami a ukládá synodní radě, aby ho rozeslala do sborů a zveřejnila.

 

Usnesení č. M6: Koncepce další spolupráce ČCE s českými sbory ve východní Evropě

Synod přijímá koncepci další spolupráce ČCE s českými sbory ve východní Evropě předloženou v tisku č. 24 na str. 1 a 2.

 

Usnesení č. M7: Snížení počtu úkolů a tisků synodu

Synod ukládá synodní radě a předsednictvu synodu, aby 2. zasedání 34. synodu navrhly možnosti, jak snížit počet úkolů a tisků, které projednává synod tak, aby se jednání synodu mohlo lépe soustředit na věci zásadní.

 

 

D) Hospodaření církve

Usnesení č. M8: Příspěvek z celocírkevních repartic do supervizního fondu

Synod stanovuje příspěvek z celocírkevních repartic do supervizního fondu pro rok 2016 ve výši 165 000,‑ Kč.

 

Usnesení č. M9: Správa a rozdělování prostředků na diakonické a rozvojové projekty

1. Synod schválil zásady pro správu a rozdělování prostředků na diakonické a rozvojové projekty v tomto znění:

 1. Prostředky pro DaRP (diakonické a rozvojové projekty) rozdělovat pomocí grantového systému. Grantovou komisi jmenuje synodní rada.
 2. Z prostředků pro DaRP bude vyčleněn 1 mil. Kč pro tzv. mikroprojekty. Tyto prostředky by rozdělovaly seniorátní sbory podle svého uvážení a vlastních pravidel, která by respektovala rámcová pravidla pro rozdělování této části prostředků pro DaRP. Rozdělení mezi senioráty bude provedeno proporcionálně podle počtu sborů.
 3. Přibližně 0,5 mil. Kč ročně bylo po stanovenou dobu (např. pět let) určeno pro přímé financování stálých osvědčených projektů povšechného sboru, např. pobyty pro lidi s postižením. Seznam takových projektů povšechného sboru by podléhal každoročnímu schválení synodní radou.
 4. Prostředky na DaRP rozdělované prostřednictvím ČCE budou členěny do tří základních oblastí podpory:
  a) Budování sboru a misie (Základní cíl: ČCE podporuje rozvoj společenství sborů)
  b) Výchova a vzdělávání (Základní cíl: ČCE vede lidi k víře v Ježíše Krista)
  c) Diakonická práce (Základní cíl: ČCE pomáhá potřebným)
 5. Diakonie ČCE a obdobné organizace nebo občanská sdružení se mohou podílet na prostředcích pro DaRP rozdělovaných prostřednictvím ČCE ve spojení a spolupráci se sborem ČCE kterékoliv úrovně.
 6. Ke sborovým projektům si grantová komise vyžádá stanovisko seniorátního výboru.
 7. Pro usnadnění rozhovoru o DaRP se rozvojovým projektem rozumí řízená činnost, která různými způsoby podporuje požadované změny v určité oblasti života společnosti v místě, kde sbor působí. Ve svých důsledcích vede k naplnění základních cílů, formulovaných v bodě 4. Úžeji vymezený sborový rozvojový projekt je řízená činnost duchovenských zaměstnanců i laických členů sboru, která vede ke konkrétně stanovenému cíli rozvoje sboru. Diakonický projekt je diakonickým ve smyslu Řádu diakonické práce ČCE.
 8. Mezi DaRP nebudou zařazeny projekty, jejichž předmětem je investiční záměr a dále náklady na stavební práce, udržování budov, provozní výdaje sborů a náklady na mzdy. Tyto náklady mohou být považovány za uznatelné pouze v případě dostatečně prokázané souvislosti s hlavním diakonickým nebo rozvojovým záměrem projektu. Prokázání věcné souvislosti nákladů na projekt a rozumné udržitelnosti takového projektu by posuzovala grantová komise a schvalovala synodní rada.

2. Synod schválil rámcový harmonogram pro vznik a jednání grantové komise v tomto znění:

1. krok: jmenování grantové komise a poslední možný termín přijímání připomínek ke tvorbě pravidel – do 31. 1. 2016

2. krok: vzorová výzva pro r. 2017 k předložení jednání synodu v květnu 2016 – k 31. 3. 2016

3. krok: schválení pravidel – květen 2016

4. krok: vyhlášení výzvy pro rok 2017 – 31. 7. 2016

5. krok: uspořádání semináře pro žadatele – léto 2016

6. krok: termín ukončení přijímání projektů – 31. 10. 2016

7. krok: rozhodnutí grantové komise o podaných projektech – do 31. 1. 2017

3. Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 34. synodu předložila pravidla pro správu a rozdělování té části restitučních náhrad, která bude synodem určena pro diakonické a rozvojové projekty rozdělované prostřednictvím ČCE

 

Usnesení č. M10: Prominutí dluhů sborů vůči Personálnímu fondu

Synod usnáší tyto podmínky, za nichž je možno sborům prominout dluhy na odvodech do PF, které vznikly do 31. 12. 2013:

a) sbor o odpuštění dluhu písemně požádá správní radu PF do 31. 12. 2015,

b) synodní rada po konzultaci se seniorátním výborem žádost doporučí,

c) úhrady dlužných plateb do PF po 1. 1. 2014 budou započítány do následujících období,

d) odpuštěné dlužné platby budou uhrazeny ze solidárních prostředků.

Synod ukládá synodní radě, aby na základě těchto podmínek předložila 2. zasedání 34. synodu seznam sborů, které žádost podaly, a návrh, kterým sborům mají být uvedené dluhy prominuty.

 

Usnesení č. M11: Dar Diakonii ČCE na vklad do investičních fondů ČCE

 1. Synod souhlasí s darováním 7 000 000 Kč Diakonii ČCE. Tato částka bude uhrazena z restitučních náhrad v roce 2015 vedle prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty.
 2. Synod ukládá Diakonii ČCE vložit 3 500 000 Kč do investičního fondu ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a 3 500 000 Kč do investičního fondu ČCE (B), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a to za účelem úpisu investičních akcií těchto fondů. Úpis provede synodní rada přímo z obdržených restitučních náhrad, a to do 31. 12. 2015, na základě pokynu k úpisu investičních akcií podepsaného statutárním zástupcem Diakonie ČCE do 30. 11. 2015.

 

Usnesení č. M12: Způsob úhrady ostatních nákladů na strategická místa

Synod ukládá synodní radě, aby našla způsob, jak hradit provozní náklady na strategická místa, tedy kromě odvodu do Personálního fondu.

 

Usnesení č. M13: Finanční pomoc kazatelům při pořízení vlastního bydlení při odchodu do důchodu

Synod ukládá synodní radě, aby připravila návrh vhodné finanční pomoci pro kazatele, kteří se rozhodnou zajistit si po odchodu do penze vlastní bydlení.

 

Usnesení č. M14: Úhrada nákladů synodu

Náklady 1. mimořádného zasedání 34. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic.

Jízdní výdaje budou poslancům a poradcům synodu proplaceny v souladu s ustanovením zákoníku práce o cestovních náhradách takto:

Jízdní výdaje za použití osobního automobilu v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu budou proplaceny poslancům a poradcům synodu, kteří k cestě na zasedání synodu použili osobní automobil, v němž vezli alespoň další 3 poslance či poradce synodu.

Ostatním poslancům a poradcům synodu budou jízdní výdaje vyplaceny ve výši jízdného za vlak či autobus, a to jak v případech, kdy k cestě použijí hromadný dopravní prostředek, tak v případech, kdy pojednou osobním automobilem.

Z obtížně dostupných oblastí budou jízdní výdaje za jízdu osobním automobilem v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu hrazeny v každém případě do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.

 

 

Za předsednictvo synodu: Jiří Gruber, předseda 34. synodu ČCE

Za synodní radu ČCE: Daniel Ženatý, synodní senior; Vladimír Zikmund, synodní kurátor