Vedení církve  »  Synod  »  Usnesení synodů

Usnesení 2. zasedání 34. synodu ČCE

19. – 21. května 2016, Autoklub ČR, Praha 1, Opletalova 29

 

Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 34. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 2. zasedání 34. synodu ČCE:

 

A) Volby

Usnesení č. 1: Volba poslanců ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty

Synod zvolil na návrh seniorátů poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty takto:

Seniorát

poslanci

náhradníci

Pražský seniorát

Pavel Kalus

Pavel Zoubek

 

Vlasta Rejentová

Zdena Skuhrová

Poděbradský seniorát

Pavel Kubíček

Jan Čablík

Jihočeský seniorát

Jiří Valek

Jan Veselý

Západočeský seniorát

Lubomír Kovář

Jan Nozar

Ústecký seniorát

Jakub Pavlis

Aleš Dobrovolný

Liberecký seniorát

Jiří Kužel

Zdeněk Zezula

Královéhradecký seniorát

Jaroslav Andrejs

Vladimír Pavlíček

Chrudimský seniorát

Jan Kubíček

Jan Plecháček

Poličský seniorát

Jaroslav Lacina

Jakub Mejzlík

Horácký seniorát

Miloslav Zadražil

Radek Černý

Brněnský seniorát

Milan Ryšavý

Jindřich Mach

 

Tomáš Rozbořil

 Petr Zajíc

Východomoravský seniorát

Bronislav Czudek

Jan Zajíček

 

Pavel Dušek

Leoš Mach

 

Jaroslav Mikš

Vladimír Buzek

Moravskoslezský seniorát

Jiří Marek

Martin Skalický

 

Pavel Sťahel

Tomáš Hromádka

Ochranovský seniorát

Hana Jalušková

Robert Bubeník

Synodní rada

Jiří Schneider

 

 

Eva Zadražilová

 

 

Usnesení č. 2: Volba náhradníků ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty

Synod zvolil náhradníky ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty takto:

2. náhradník: Jaroslav Andrejs

3. náhradník: Tomáš Fendrych

4. náhradník: Pavel Zoubek

Usnesení č. 3: Volba revizorů hospodaření povšechného sboru

Synod zvolil revizory hospodaření povšechného sboru a jejich náhradníky takto:

Revizoři: Jiří Groll, Jan Mašek, Jakub Šilar, Tomáš Vostřák

Náhradníci: 3. náhradnice: Olga Poláková; 4. náhradnice: Miriam Kalhousová

Usnesení č. 4: Volba delegátů na IX. Leuenberský synod

Synod zvolil delegáty na IX. synod církví Leuenberského společenství v ČR takto:

Kazatelé: Jan Roskovec, Jana Hofmanová; náhradník Ladislav Beneš

Laici: Vladimír Zikmund; Jana Grollová; náhradnice Daniela Hamrová

Usnesení č. 5: Volba celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené

Synod povolává bratra Mikuláše Vymětala na místo celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 na pracovní úvazek v rozsahu 50%.

 

B) Církevní zřízení a řády, právní předpisy

 

ZMĚNY CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ

Usnesení č. 6: Změny Církevního zřízení – volba poslanců Jeronýmovy jednoty

Synod usnáší změnu Církevního zřízení § 23, 25 a 28. Uvedené paragrafy se mění takto:

CZ § 23

Do CZ § 23 se vkládá nový odst. 6 v tomto znění:

6. Staršovstvo volí ze svého středu na čtyřleté období poslance a náhradníky seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty.

CZ § 25 odst. 9

CZ § 25 odst. 9 se mění takto:

9. Konvent volí z farářů, jáhnů a starších působících ve sborech seniorátu na čtyřleté období poslance seniorátního shromáždění JJ. Konvent volí na čtyřleté období poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty z farářů, jáhnů a starších působících ve sborech seniorátu.

CZ § 28

Z Církevního zřízení § 28 se vypouští odst. 15.

15. Synod volí z farářů, jáhnů a starších na čtyřleté období poslance ústředního shromáždění JJ.

Následující odstavce 16-17 budou přečíslovány na 15-16.

 

 

ŘÍZENÍ O ZMĚNÁCH CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ

Usnesení č. 7: Řízení o změnách Církevního zřízení – povolávání náhradníků a doplňovací volby

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 9. Uvedený paragraf se mění takto:

§ 9. Správní orgány a další volené orgány

 1. Správní orgány svolává k řádným i mimořádným zasedáním jejich předseda. Zasedání jsou neveřejná.
 2. Správní orgány volí zpravidla ze svých členů funkcionáře k výkonu stálých prací a rozdělují práci a úkoly mezi své členy i mezi jiné členy sborů, jež spravují.
 3. Členové i náhradníci správních orgánů jsou kromě členů virilních voleni na šest let. Úřad vykonávají, pokud nová volba na jejich místo nenabude platnosti. Totéž platí i pro ostatní volené orgány.
 4. 4. Uprázdní-li se předčasně místo člena staršovstva, nastupuje na uvolněné místo náhradník, který zastává funkci do konce funkčního období člena, na jehož místo nastoupil. Obdobně jako ve staršovstvu se postupuje při povolávání náhradníků ve všech orgánech volených v církvi a v jejích zařízeních s výjimkou synodní rady a seniorátních výborů.
 5. Uprázdní-li se předčasně místo člena synodní rady nebo seniorátního výboru předčasně, nastupuje na uvolněné místo náhradník, který zastává funkci do nejbližšího shromáždění, jež provede doplňovací volbu. Když se místo staršího uprázdní (úmrtím či jinak), nastoupí za něho náhradník, a to do konce funkčního období staršího, jehož nahrazuje.
 6. Členové seniorátního výboru a členové synodní rady mohou být voleni do téže funkce nebo do funkce nižší na dvě funkční období po sobě jdoucí. Na třetí navazující období může být kandidát zvolen do téže funkce nebo nižší pouze tehdy, obdrží-li alespoň dvě třetiny platných hlasů. Volba na čtvrté navazující období je vyloučena.

Usnesení č. 8: Řízení o změnách Církevního zřízení – strategická kazatelská místa

 1. Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změnách CZ § 10, § 12, § 21 a § 25 předložených v tisku č. 18/6 na str. 1–3.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 34. synodu předložila související návrhy změn církevních řádů.

Usnesení č. 9: Řízení o změnách Církevního zřízení – odstranění podmínky členství ve staršovstvu pro volby do orgánů Jeronýmovy jednoty

 1. Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změnách Církevního zřízení § 23, § 25 a § 28. Uvedené paragrafy se mění takto:

CZ § 23 Staršovstvo

Církevní zřízení § 23 odst. 6 se mění takto:

6. Staršovstvo volí ze svého středu na čtyřleté období poslance a náhradníky seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty z členů farního sboru.

CZ § 25 Konvent

Církevní zřízení § 25 odst. 8 a 9 se mění takto:

8. Konvent volí na šestileté období dva členy a dva náhradníky seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty z farářů, jáhnů a starších působících ve sborech členů farních sborů seniorátu.

9. Konvent volí na čtyřleté období poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty z farářů, jáhnů a starších působících ve sborech z členů farních sborů seniorátu.

CZ § 28 Shromáždění povšechného sboru (synod)

Církevní zřízení § 28 odst. 14 se mění takto:

14. Synod volí na šestileté období čtyři členy a čtyři náhradníky ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty z farářů, jáhnů a starších z členů ČCE.

 1. Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 34. synodu předložila související návrhy změn řádů. Součástí navržených změn řádů nechť je ustanovení o slibu poslanců Jeronýmovy jednoty.

Usnesení č. 10: Řízení o změnách Církevního zřízení – poslanci synodu za Diakonii ČCE

 1. Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 28 odst. 1. Odstavec 1 se mění takto:

§ 28. Shromáždění povšechného sboru (synod)

1. Členy synodu jsou:

 1. poslanci zvolení konventy;
 2. senioři a seniorátní kurátoři;
 3. členové dosavadní synodní rady a nově zvolení členové synodní rady, pokud již nejsou členy synodu, jakmile složí slib členů synodu;
 4. dva zástupci učitelů Evangelické teologické fakulty University Karlovy z členů církve.;
 5. e. tři zástupci Diakonie ČCE z členů církve. Předseda dozorčí rady Diakonie ČCE a předseda správní rady Diakonie ČCE, je-li členem církve, jsou virilními poslanci, zbývajícího poslance volí shromáždění Diakonie ČCE.
 6. Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 34. synodu předložila návrh změny Jednacího a volebního řádu čl. 22 ve znění uvedeném v tisku č. 18 na str. 3.
 7. Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 34. synodu předložila návrh změny Řádu diakonické práce čl. 13 ve znění uvedeném v tisku č. 18 na str. 3.

 

 


 

ZMĚNY ŘÁDŮ, STATUTŮ A PRAVIDEL

Usnesení č. 11: Změny Řádu o správě církve

ŘSC čl. 24

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 24 odst. 1. Do odst. 1 se vkládá nové písmeno l) v následujícím znění:

Čl. 24. Působnost staršovstva

l. volit ze svého středu na čtyřleté období poslance a náhradníky seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty

Dosavadní písmena „l-s“ se mění na „m-t“.

ŘSC čl. 29

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 29 odst. 1 písm. m). Dosavadní písm. m) se mění takto:

Čl. 29. Působnost konventu

m. volit z farářů, jáhnů a starších působících ve sborech seniorátu na čtyřleté období poslance seniorátního ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty a jejich náhradníky z farářů, jáhnů a starších působících ve sborech seniorátu

ŘSC čl. 39

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 39 odst. 1 písm. m). Dosavadní písm. m) se vypouští.

Čl. 39. Působnost synodu

m. volit z farářů, jáhnů a starších na čtyřleté období poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty a jejich náhradníky,

Dosavadní písmena „n-r“ se mění na „m-q“.

ŘSC čl. 39

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 39 odst. 1 písm. f). Dosavadní písm. f) se mění takto:

Čl. 39. Působnost synodu

 1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší synodu zejména:
  1. zřizovat a rušit kazatelská místa v církevních sborech všech stupňů a stanovovat nejvyšší počet plných pracovních úvazků pastoračních pracovníků,

Usnesení č. 12: Změny Řádu pro kazatele

ŘK čl. 3 odst. 3

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 3 odst. 3. Dosavadní odst. 3 se mění takto:

Čl. 3. Způsobilost k ordinované službě faráře nebo jáhna

3. O zachování nebo odnětí způsobilosti k ordinované službě jedná synodní rada, jestliže skončí zaměstnanecký poměr faráře nebo jáhna v církvi a není-li tento farář nebo jáhen současně vyslán církví do služby v jiných institucích jako kaplan. O zachování nebo odnětí způsobilosti k ordinované službě jedná synodní rada, jestliže skončí služba kaplana v jiných institucích a není-li tento kaplan současně zvolen jako farář nebo jáhen na kazatelské místo v církvi. odejde-li farář, jáhen nebo kaplan do výslužby, nebo ukončí-li kazatelskou službu na určitém místě, na které byl povolán nebo vyslán, a nepřijme-li jiné kazatelské místo v církvi nebo není-li církví vyslán k jinému druhu služby.

ŘK čl. 4

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 4. Dosavadní čl. 4 se mění takto:

Čl. 4. Volby a dočasné povolávání farářů a jáhnů

 1. Faráře a jáhny volí sborová shromáždění farních sborů na místa zřízená synodem.
 2. Seniorátní faráře a jáhny volí konventy na místa zřízená synodem. Jsou odpovědní seniorátnímu výboru a svůj úřad vykonávají podle jeho pokynů. Seniorátní výbor může v naléhavém případě na takové místo dočasně povolat seniorátního faráře nebo jáhna na dobu do nejbližšího zasedání konventu.
 3. Faráře a jáhny povšechného sboru volí synod na místa, která zřídil. Kandidáty navrhuje synodní rada. Jsou odpovědní synodní radě a svůj úřad vykonávají podle jejích pokynů. Synodní rada může v naléhavém případě na takové místo dočasně povolat faráře nebo jáhna povšechného sboru na dobu do nejbližšího zasedání synodu.
 4. Farář nebo jáhen je ke své službě v církvi povolán na dobu určitou volbou ve shromáždění příslušného sboru podle ustanovení Jednacího a volebního řádu. Volba nabude platnosti po potvrzení synodní radou.
 5. Doba určitá, na kterou je farář nebo jáhen povolán, nesmí překročit 10 let nebo konec kalendářního roku, ve kterém farář nebo jáhen dosáhne 65 let věku, nebo konec kalendářního roku, v němž uplyne 15 let jeho nepřetržité služby ve sboru. Od roku, kdy farář nebo jáhen dosáhne věku 65 let nebo v němž uplyne 15 let jeho nepřetržité služby ve sboru, může být volen vždy nejvýše na dobu 3 let.
 6. Povolání faráře či jáhna na kazatelské místo, které vzniklo podle ustanovení Řádu o správě církve čl. 3 odst. 5, skončí uplynutím doby určité, na kterou byl farář či jáhen povolán, nebo okamžikem, kdy toto kazatelské místo zanikne.
 7. Správní orgán příslušného sboru dohodne s kandidátem před volbouči před dočasným povoláním dle odst. 2 a 3 návrh povolací listiny, která stanoví dobu, na niž je farář nebo jáhen povolán, a rozsah i podmínky jeho práce ve sboru. Přílohou povolací listiny mohou být další dohody.
 8. Má-li být farář nebo jáhen povolán k plné nebo částečné službě ve středisku Diakonie ČCE, s nímž příslušný sbor spolupracuje, nebo v Diakonii ČCE, uzavře správní orgán příslušného sboru před volbou se správní radou střediska Diakonie ČCE nebo se správní radou Diakonie ČCE písemnou dohodu o podmínkách jeho služby ve středisku Diakonie ČCE nebo v Diakonii ČCE.
 9. Na základě návrhu povolací listiny, případně dohody se střediskem Diakonie ČCE nebo s Diakonií ČCE, požádá správní orgán příslušného sboru prostřednictvím nadřízeného církevního orgánu o vydání pokynu k volběči dočasnému povolání. Synodní rada vydá pokyn k volbě či dočasnému povolání, pokud povolací listina a další dohody nejsou v rozporu s církevním zřízením a řády a pokud nižší správní orgány nevznesou proti volbě důvodné námitky.

10. Synodní rada volbu či dočasné povolánífaráře nebo jáhna potvrdí, zjistí-li, že bylay vykonánay v souladu s církevním zřízením a řády. V opačném případě prohlásí volbu či dočasné povolání za neplatnoué.

11. Potvrzením volbyči dočasným povolánímse farář nebo jáhen ujímá své funkce a mezi ním a církví, tj. povšechným sborem, vzniká služební vztah, jehož obsah určuje církevní zřízení, řády a povolací listina.

12. Po volbě církevním sborem jsou faráři i jáhnové do služby sboru na novém místě uváděni instalací v bohoslužebném shromáždění, zpravidla do 30 dnů po nástupu. Podrobnosti určuje Agenda Českobratrské církve evangelické.

13. Po dobu, na niž je farář nebo jáhen povolán ke službě v určitém sboru, není volitelnýnemůže být zvolen či dočasně povolán ke službě v jiném sboru. Dispens uděluje synodní rada na žádost kazatele po projednání se správním orgánem příslušného sboru a po souhlasném vyjádření příslušného vyššího správního orgánu.

14. Byl-li zvolen či dočasně povolán někdo, kdo již zastává místo faráře nebo jáhna, smí dosavadní působiště opustit teprve po potvrzení nadřízeného správního orgánu, že tam splnil všechny své povinnosti.

15. O předání správy sboru se vyhotoví zápis, který podepíše odcházející a přejímající farář, resp. administrátor, kurátor sboru a zástupce nadřízeného správního orgánu. Opis zápisu se neprodleně zašle synodní radě.

ŘK čl. 7

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 7 odst. 1. Dosavadní odst. 1 se rozděluje na odstavce 1 a 2 a mění se takto:

Čl. 7. Administrace a zastupování

1. Není-li místo faráře farního sboru obsazeno, nemůže-li farář spravovat sbor po dobu delší než 3 měsíce, je-li farář rozhodnutím synodní rady postaven mimo službu nebo je-li na jediné kazatelské místo ve farním sboru povolán jáhen, ustanoví senior po projednání se staršovstvem tohoto sboru a s farářem, který má být ustanoven, administrátora sboru z farářů seniorátu. V případech hodných zvláštního zřetele může senior ustanovit administrátorem sboru faráře z jiného seniorátu se souhlasem příslušného seniorátního výboru.

2. Administrátorovi přísluší všechna práva a povinnosti kazatele sboru. Ustanovený administrátor je povinen tuto funkci přijmout a řádně ji vykonávat. Administrátor uzavírá se staršovstvem administrovaného sboru smlouvu o náplni práce administrátora, kterou schvaluje seniorátní výbor. Smlouvou nemůže být náplň práce administrátora sjednána v menším rozsahu, než jaký stanovuje minimální náplň práce administrátora sboru schválená synodem. Není-li uzavřena smlouva o náplni práce administrátora, řídí se rozsah práce administrátora minimální náplní práce administrátora sboru schválenou synodem.

Dosavadní odstavce 2-4 se přečíslují na 3-5.

ŘK čl. 10

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 10. Dosavadní čl. 10 se mění takto:

Čl. 10. Vikariát

 1. Absolventi teologické fakulty, kteří se chtějí stát faráři v církvi, jsou povinni absolvovat prakticko-teologický vikariát, který trvá jeden rok. Náplň vikariátu stanovují Pravidla vikariátu přijatá synodem.
 2. Povinnost absolvovat vikariát se vztahuje i na kazatele a duchovní z jiných církví, kteří se chtějí stát faráři Českobratrské církve evangelické. V odůvodněných případech je synodní rada oprávněna absolvování vikariátu prominout.
 3. Uchazeč o přijetí do vikariátu podá písemnou žádost synodní radě do 31. 1. roku, v němž chce nastoupit do vikariátu.
 4. Podmínkou pro přijetí do vikariátu je:
 1. a. vedení uchazeče v seznamu kandidátu služby v církvi dle Řádu pro studenty bohosloví po dobu nejméně jednoho roku před podáním žádosti o přijetí do vikariátu. Synodní rada může v případech hodných zvláštního zřetele rozhodnout o přijetí uchazeče do vikariátu i tehdy, není-li v seznamu kandidátů služby v církvi zapsán.
 2. b. vykonání nejméně dvou bohosloveckých praxí ve sborech ČCE v rozsahu vždy nejméně tří týdnů. V odůvodněných případech může synodní rada rozhodnout, že stačí vykonání pouze jedné praxe v rozsahu nejméně tří týdnů.
 3. c. nejméně dvouleté členství v ČCE. Tato podmínka musí být splněna nejpozději do konce lhůty pro podávání přihlášek do vikariátu. V odůvodněných případech může synodní rada splnění této podmínky prominout, pokud o přijetí do vikariátu žádá již ordinovaný kazatel z jiné církve podle odst. 2.
 4. d. doporučení staršovstva sboru, jehož je uchazeč členem, a příslušného seniorátního výboru. Doporučení nesmějí být starší 6 měsíců.
 5. e. vyjádření psychologa určeného synodní radou o osobnostní způsobilosti uchazeče ke službě faráře. Vyjádření nesmí být starší 6 měsíců.
 6. 6. 3. Před nástupem do vikariátu je uchazeč povinen uzavřít s povšechným sborem pracovní smlouvu na dobu vikariátu. Vikář je zaměstnancem církve na dobu vikariátu, tj. na dobu jednoho roku. Místo konání vikariátu určuje synodní rada na návrh komise pro vikariát.
 7. 7. 4. Vikariát je ukončen rozhodnutím synodní rady o způsobilosti absolventa pro službu faráře v církvi, a to na základě vyjádření komise pro hodnocení absolventů vikariátu.
 8. 8. 5. Úspěšnému absolventovi vikariátu vydá synodní rada osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře v církvi za předpokladu, že absolvent podepíše kazatelský revers, jímž se zavazuje věrně konat kazatelskou službu. Znění reversu stanoví synod.
 9. 9. 6. V odůvodněných případech může synodní rada neúspěšnému absolventovi prodloužit dobu vikariátu nejdéle o další rok.
 10. 10. 7.Absolventovi vikariátu, který byl řádně povolán za faráře některého církevního sboru, se uděluje ordinace ke službě slova a svátostí způsobem stanoveným v Agendě českobratrské církve evangelické. V odůvodněných případech může synodní rada neúspěšnému absolventovi prodloužit dobu vikariátu nejdéle o další rok.
  1. 9. Podmínkou pro přijetí do vikariátu je vykonání nejméně dvou bohosloveckých praxí ve sborech ČCE v rozsahu vždy nejméně tří týdnů. V odůvodněných případech může synodní rada rozhodnout, že stačí vykonání pouze jedné praxe v rozsahu nejméně tří týdnů.
 1. O přijetí do vikariátu rozhodne synodní rada.
 1. Předpokladem pro přijetí do vikariátu je písemná žádost studenta (absolventa) bohosloví zapsaného po dobu nejméně jednoho roku do seznamu kandidátů služby v církvi podaná synodní radě. Synodní rada může v případech hodných zvláštního zřetele rozhodnout o přijetí studenta (absolventa) bohosloví do vikariátu i tehdy, není-li student (absolvent) v seznamu kandidátů služby v církvi zapsán. V tom případě musí synodní radě se svou přihláškou předložit i doporučení staršovstva a seniorátního výboru a vyjádření psychologa, kterého určí synodní rada.
 1. Podmínkou pro přijetí do vikariátu je nejméně dvouleté členství v ČCE. Tato podmínka musí být splněna nejpozději do konce lhůty pro podávání přihlášek do vikariátu. V odůvodněných případech může synodní rada splnění této podmínky prominout, pokud o přijetí do vikariátu žádá již ordinovaný kazatel z jiné církve podle odst. 2.
 2. Podmínkou pro přijetí do vikariátu je písemná žádost absolventa bohosloveckého studia o sjednání pracovního poměru na dobu vikariátu tj. na dobu jednoho roku. Vikář se tím stane zaměstnancem církve na dobu jednoho roku.

ŘK čl. 20 odst. 3

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 20 odst. 3. Dosavadní odstavec 3 se mění takto:

Čl. 20. Výpomocní kazatelé - bývalí faráři, jáhnové a kaplani, kteří vykonávají jiné zaměstnání

3. Faráři, jáhnové nebo kaplani odcházející do jiného zaměstnání ztrácejí způsobilost k ordinované službě faráře nebo jáhna v den, kdy přestali vykonávat ordinovanou službu jako své povolání. Mohou však získat způsobilost k ordinované službě výpomocného kazatele, požádají-li o to do šesti měsíců ode dne, kdy ztratili způsobilost k ordinované službě faráře nebo jáhnapožádat synodní radu o zachování, příp. obnovení způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna. Žadatel je povinen připojit k žádosti vyjádření staršovstva sboru, jehož členem je, a vyjádření příslušného seniorátního výboru.

ŘK čl. 23

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 23. Do čl. 23 se vkládá nový odstavec 4 tohoto znění:

Čl. 23. Pastorační pracovníci a katecheti

4. Nejvyšší počet plných pracovních úvazků pastoračních pracovníků stanovuje synod.

Následující odstavce se příslušně přečíslují.

ŘK čl. 28

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 28. V čl. 28 se mění odstavec 5 a vkládá se nový odstavec 6 takto:

Čl. 28. Přechodné ustanovení

5. Absolvoval-li uchazeč o vikariát v období do 30. 6. 2015 v souladu s čl. 1 odst. 4 Řádu pro studenty bohosloví ve znění platném do 1. zasedání 34. synodu dvoutýdenní bohosloveckou praxi, považuje se tato praxe pro účely čl. 10 odst. 8 4 písm. b) Řádu pro kazatele po jeho změně usnesené 12. zasedáním 34. synodu za praxi třítýdenní.

6. Způsobilost k ordinované službě výpomocného kazatele, která byla synodní radou udělena bývalým farářům, jáhnům a kaplanům podle čl. 20 odst. 3 tohoto řádu v období mezi vyhlášením změn tohoto řádu přijatých 1. zasedáním 34. synodu a vyhlášením změn tohoto řádu přijatých 2. zasedáním 34. synodu, se s účinností ode dne vyhlášení změn tohoto řádu přijatých 2. zasedáním 34. synodu mění na způsobilost k ordinované službě faráře nebo jáhna.

Usnesení č. 13: Změny Řádu pastýřské služby

Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby ve znění uvedeném v tisku č. 18/3 na str. 1-4.

Do čl. 4 odst. 2 se za slovo „starším,“ doplňují slova „pastoračním pracovníkům,“.

Do čl. 4 odst. 4 se na konec odstavce doplňuje věta: „V tom případě určí také, kdo ponese náklady tohoto projednávání.

ŘPS čl. 4

Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby čl. 4. Do čl. 4 se vkládá nový odstavec 6 v následujícím znění:

Čl. 4. Pastýřské rady

6. Uprázdní-li se předčasně místo člena seniorátní nebo církevní pastýřské rady, provede nejbližší příslušné shromáždění doplňovací volbu náhradníků do jejich plného počtu.

Usnesení č. 14: Změny Řádu výchovy a vzdělávání v církvi

ŘVVC čl. 7 odst. 16

Synod usnáší změnu Řádu výchovy a vzdělávání v církvi oddíl C, čl. 7, odst. 16. Odstavec 16 se mění takto:

Čl. 7. Výchova a vzdělávání mládeže

16. Synod volí celocírkevního faráře mládeže z kandidátů navržených synodní radou a to na dobu určitou, nejvýše na šest let. Celocírkevní farář mládeže může být zvolen nejvýše na dvě po sobě jdoucí funkční období.

Usnesení č. 15: Změny Řádu diakonické práce

Synod usnáší změny Řádu diakonické práce navržené v tisku č. 18/4 na str. 4–18.

 

 

Usnesení č. 16: Změny Řádu hospodaření církve

ŘHC čl. 2 odst. 5

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve. Čl. 2 odst. 5 se mění takto:

Čl. 2. Církevní sbory

Sbor poskytuje faráři nebo jáhnovi na svůj náklad byt včetně vody, otopu a energie v bytě. Hradí i další poplatky spojené s užíváním bytu. Bližší podmínky určení výše poplatků za bydlení hrazených faráři a jáhny stanoví prováděcí směrnice synodní rady. O podmínkách užívání bytu uzavře sbor s farářem nebo jáhnem v souladu s prováděcí směrnicí synodní rady smlouvu na dobu určitou, na kterou je farář nebo jáhen sborem povolán. Smlouva pozbývá platnosti ve chvíli, kdy skončí jeho povolání ve sboru.

ŘHC čl. 23

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve. Do ŘHC se vkládá nový čl. 23 tohoto znění:

Čl. 23. Přechodné ustanovení

Sbory a faráři/jáhni jsou povinni uzavřít nové smlouvy do 31. 12. 2017 v souladu s prováděcí směrnicí synodní rady.

Usnesení č. 17: Změna Řádu pro studenty bohosloví

ŘSB čl. 1

Synod usnáší změnu Řádu pro studenty bohosloví. Z řádu pro studenty bohosloví se vypouští čl. 1 tohoto znění:

Čl. 1. Registrace zájemců o práci církve

 1. 1. Synodní rada připraví nejpozději do 2 měsíců od zahájení akademického roku na UK-ETF informační rozhovor především pro nově přijaté studenty.
 2. 5. Synodní rada rozhoduje o podpoře písemně navržených projektů přípravy registrovaných zájemců (např. společné semináře, výuku hudby).
 1. Synodní rada registruje studenty teologie, kteří projeví zájem seznámit se s prací ČCE a kteří o to písemně požádají.
 2. Synodní rada zve registrované zájemce minimálně jednou za rok k rozhovorům. Registrovaní zájemci o práci církve mohou sami požádat synodní radu o rozhovor.
 3. Synodní rada zprostředkuje zaregistrovaným zájemcům o práci církve po ukončení druhého roku studia třítýdenní praxi ve sborech ČCE. Synodní rada hradí náklady spojené s touto praxí podle dohodnutých podmínek.

Následující články se přečíslují.

ŘSB čl. 2

Synod usnáší změnu Řádu pro studenty bohosloví čl. 2. Dosavadní článek 2 se přečísluje na čl. 1 a mění se takto:

Čl. 12. Zápis do seznamu kandidátů služby v církvi

 1. 1. Synodní rada připraví nejpozději do 2 měsíců od zahájení akademického roku na UK-ETF informační rozhovor pro nově přijaté studenty.
 2. 1. Synodní rada vede seznam kandidátů služby v církvi. Do tohoto seznamu mohou být zapsáni studenti z řad členů Českobratrské církve evangelické, kteří ukončili druhý první rok studia a rozhodli se využít svého bohosloveckého vzdělání ke službě v církvi.
 3. 2. Do seznamu kandidátů služby v církvi může být uchazeč zapsán na základě:
 4. 3. Splní-li uchazeč tyto podmínky, pozve ho synodní rada k osobnímu rozhovoru. Nejdéle do 30 dnů po tomto rozhovoru ho synodní rada písemně vyrozumí, zda byl do seznamu kandidátů služby v církvi zapsán. Nebude-li student do seznamu zapsán, sdělí mu synodní rada písemně důvody svého rozhodnutí.
  1. písemné žádosti
  2. doporučení staršovstva sboru, v němž student žije, a příslušného seniorátního výboru
  3. doporučení psychologa, kterého určí synodní rada

ŘSB čl. 3

Synod usnáší změnu Řádu pro studenty bohosloví čl. 3 odst. 3. Dosavadní článek 3 se přečísluje na čl. 2 a odstavec 3 se mění takto:

Čl. 23. Kandidáti služby v církvi

3. Pro kandidáty služby v církvi, kteří vykonali praxi podle čl. 1 odst. 4, zprostředkuje synodní rada po ukončení třetího roku studia jednu dvě třítýdenní praxei ve sborech ČCE a případně podle možnosti i v jiných oblastech služby v církvi. Tyto praxe nesmějí být vykonány ve sboru, jehož je kandidát služby v církvi členem.  Pro kandidáty služby v církvi, kteří praxi podle čl. 1 odst. 4 nevykonali, zprostředkuje synodní rada po ukončení třetího roku studia dvě třítýdenní praxe. Synodní rada hradí náklady spojené s těmito praxemi podle dohodnutých podmínek.

Usnesení č. 18: Změny Statutu Jeronýmovy jednoty

SJJ čl. 4

Synod usnáší změnu Statutu Jeronýmovy jednoty čl. 4. Dosavadní čl. 4 se mění takto:

Čl. 4. Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty

 1. Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty zasedá zpravidla jednou ročně.
 2. Poslance a náhradníky seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty volí na čtyřleté období ze svého středu staršovstva sborů příslušného seniorátu. konvent příslušného seniorátu z farářů, jáhnů a starších farních sborů seniorátu s přihlédnutím k návrhům jejich staršovstev. Dva poslance volí ze svých členů příslušný seniorátní výbor. Virilními poslanci jsou členové seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty.
 3. Ze sboru, který je Ve sborech, které jsou na konventu zastoupeny méně než čtyřmi poslanci, volí konvent je do seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty jednoho volen jeden poslanece a jednoho jeden náhradníka, ze sboru, který je ve sborech, které jsou zastoupeny čtyřmi a více poslanci, volí jsou voleni dva poslancie a dva náhradníciky.
 4. Působnost seniorátního shromáždění JJ:
 • rozhoduje o pořadí naléhavosti stavebních záměrů farních sborů seniorátu
 • na základě doporučení seniorátního představenstva JJ rozhoduje o rozdělení jedné třetiny prostředků shromážděných každoroční sbírkou darů JJ ve farních sborech seniorátu
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření JJ v seniorátě a předkládá ji prostřednictvím seniorátního výboru k vyjádření konventu
 • předkládá konventu prostřednictvím seniorátního výboru návrhy usnesení o formě a rozsahu účasti sborů ČCE v ekumenických projektech, jejichž význam nepřesahuje hranice seniorátu

SJJ čl. 6

Synod usnáší změnu Statutu Jeronýmovy jednoty čl. 6. Dosavadní čl. 6 se mění takto:

Čl. 6. Ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty

 1. Poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty volí na čtyřleté období synod jednotlivé konventy z farářů, jáhnů a starších působících ve sborech příslušného seniorátu jednotlivých seniorátů s přihlédnutím k návrhům jejich seniorátních výborů. Dva poslance volí ze svých členů synodní rada. Virilními poslanci jsou členové ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty.
 2. Ze seniorátu, který je V seniorátech, které jsou na synodu zastoupeny čtyřmi poslanci, volí synod je do ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty volen jeden jednoho poslanece a jednoho jeden náhradníka, ze seniorátu, který je v seniorátech, které jsou na synodu zastoupeny šesti poslanci, jsou voleni volí dva poslancie a dva náhradníciky, a ze seniorátu, který je v seniorátech, které jsou na synodu zastoupeny více než šesti poslanci, jsou voleni volí tři poslancie a tři náhradníciky.
 3. Působnost ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty:
 • na základě doporučení ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty rozhoduje o rozdělení dvou třetin prostředků shromážděných každoroční sbírkou darů v seniorátech a o rozdělení všech ostatních shromážděných prostředků
 • rozhoduje o pořadí naléhavosti stavebních záměrů církevních sborů.
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Jeronýmovy jednoty a předkládá ji prostřednictvím synodní rady k vyjádření synodu
 • předkládá synodu prostřednictvím synodní rady návrhy usnesení o formě a rozsahu účasti sborů ČCE v ekumenických projektech celostátního významu a v projektech mezinárodních

Usnesení č. 19: Statut Personálního fondu

SPF čl. 1 odst. 1 a 2

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 1 odst. 1 písm. a) a b). Dosavadní písmena a) a b) se mění takto:

Čl. 1 Účel Personálního fondu

 1. V Personálním fondu shromažďuje povšechný sbor za podmínek stanovených tímto statutem peněžní prostředky potřebné k úhradě následujících nákladů:
  1. náklady na mzdy farářů, jáhnů, pastoračních pracovníků, vikářů a jáhenských praktikantů vyplácené dle mzdového řádu schváleného synodem, jakož i na veškeré s uvedenými mzdami související daně, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a další platby, jež je ČCE jakožto zaměstnavatel dle právních předpisů povinna platit (ve statutu dále jen "mzdové náklady");
  2. náklady na příspěvky povšechného sboru na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění nebo na jiné pojištění vyplácené povšechným sborem na účty farářů, jáhnů, pastoračních pracovníků, vikářů či jáhenských praktikantů vedené u příslušných institucí;

SPF čl. 5

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 5. Dosavadní čl. 5 se mění takto:

Čl. 5 Příjmy Personálního fondu

 1. Příjmy Personálního fondu tvoří:
  1. pravidelné odvody všech církevních sborů, v nichž jsou povoláni faráři, nebo jáhnové nebo pastorační pracovníci,
  2. výnosy provozní i investiční části Personálním fondu,
  3. výnosy sbírky solidarity sborů,
  4. paušální finanční náhrada a příspěvek na podporu činnosti vyplacené ČCE státem dle zák. č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vymezeném Řádem hospodaření církve,
  5. dary tuzemských a zahraničních fyzických a právnických osob.
  6. Synod stanovuje pro jednotlivý kalendářní rok či několik kalendářních roků výši odvodu připadajícího na jedno kazatelské místo a místo pastoračního pracovníka s plným pracovním úvazkem.
  7. Pokud synod pro určitý kalendářní rok nestanoví výši odvodu do Personálního fondu, jsou sbory povinny provést odvod do Personálního fondu ve výši stanovené pro poslední kalendářní rok, pro který synod výši odvodu do Personálního fondu stanovil.

SPF čl. 6 odst. 1 a 5

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 6 odst. 1 a 5.. Dosavadní odst. 1 a 5 se mění takto:

Čl. 6 Povinnosti církevních sborů a orgánů při provádění odvodů do Personálního fondu

 1. Sbory jsou povinny provádět odvody do Personálního fondu podle těchto pravidel:
 1. Sbor, v němž pracuje farář, nebo jáhen nebo pastorační pracovník, odvádí roční odvod do Personálního fondu ve výši, která odpovídá rozsahu jeho pracovního úvazku.
 2. Sbory tvořící sdružení sborů odvádějí plný roční odvod společně jako jeden sbor. Každý z nich vede samostatnou účetní evidenci o částkách, jimiž se na odvodu podílí.
 3. c. Seniorátní sbory provádějí odvod do Personálního fondu podle počtu farářů a jáhnů seniorátního sboru ve výši, která odpovídá rozsahu jejich pracovních úvazků.
 4. d. Administrované sbory, v nichž je kazatelské místo obsazeno jáhnem, odvádějí plný roční odvod stanovený synodem. Ostatní administrované sbory přispívají sboru administrátora částkou, která činí nejméně 20 % ročního odvodu stanoveného synodem. Na tento příspěvek není možné žádat podporu ze solidárních prostředků.

d. e. Sbor, v němž kazatel farář, jáhen nebo pastorační pracovník působí jen po část roku, odvádí poměrnou část ročního odvodu.

 1. f. Za dobu pracovní neschopnosti faráře, nebo jáhna nebo pastoračního pracovníka kratší než 3 měsíce odvádí sbor plný odvod stanovený synodem.
 1. Synodní rada je povinna každoročně zajistit provedení inventury mezd, které jsou prostřednictvím církve vypláceny farářům, jáhnům, pastoračním pracovníkům a pracovníkům ÚCK, poskytnout její výsledky správní radě PF a předložit je synodu. Inventura musí zřetelně rozlišovat jednotlivé zdroje, z nichž jsou mzdy hrazeny.

SPF čl. 8

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 8. Do čl. 8 se vkládá nový odstavec 8 v tomto znění:

Čl. 8 Zápůjčky sborům zajištěné zástavním právem

8. Synodní rada je oprávněna, na základě doporučení investičního výboru synodní rady, zvýšit limity uvedené v čl. 8, bodech 1 a 7 až o 50 %.

Usnesení č. 20: Změny Pravidel hospodaření s prostředky Personálního fondu

PHPF čl. 2

Synod usnáší změnu Pravidel hospodaření s Personálním fondem čl. 2 písm. a) a e). Dosavadní písm. a) a e) se mění takto:

Čl. 2 Výdaje roční bilance Personálního fondu

a. Prostředky na mzdy kazatelů farářů, jáhnů a pastoračních pracovníků

 1. tarifní mzda = povinná složka daná mzdovým řádem s ročním růstem o 1% nad míru inflace roku X-1,
 2. příplatek za další práci v církvi = povinná složka daná mzdovým řádem. Jednotlivé příplatky lze měnit jednou za 5 let,
 3. osobní příplatek na základě rozhodnutí nadřízeného správního orgánu = nepovinná složka daná mzdovým řádem,
 4. 4. prostředky na roční odměny synodního seniora a jeho náměstků = povinná složka daná usnesením synodu.

 

 1. Benefity
  1. příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění = povinná, fixní složka daná usnesením synodu. Úhrnná částka 650,- Kč na jeden plný pracovní úvazek, určí se na základě počtu poskytovaných příspěvků kazatelům farářům, jáhnům a pastoračním pracovníkům, kteří mají uzavřenou smlouvu,
  2. stravenky nebo finanční náhrady za stravenky = nepovinná variabilní složka.

 

C) ÚKOLY PRO 3. ZASEDÁNÍ 34. SYNODU

ZMĚNY ŘÁDŮ

Usnesení č. 21: Změna Řádu o správě církve pro 3. zasedání 34. synodu - zastupování sborů s jáhnem na konventu

Synod ukládá synodní radě, aby příštímu zasedání synodu předložila návrh změny Řádu o správě církve čl. 27 odst. 2 tak, aby se konventu neúčastnil jako virilní člen kurátor administrovaného sboru, pokud je virilním členem konventu jáhen, řádně v tomto sboru zvolený.

Usnesení č. 22: Zastoupení sborů na konventu

Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 34. synodu předložila návrh právní úpravy řešící zastoupení sborů na konventu.

Usnesení č. 23: Ustanovení staršovstva a slib nových členů

Synod ukládá synodní radě, aby připravila návrh změn řádů, které zajistí, aby členové staršovstva vykonávali svou funkci presbyterů až po složení slibu.

Usnesení č. 24: Omezení oprávnění oddávat pouze na faráře a jáhny

Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 34. synodu navrhla úpravu řádů tak, aby osobami oprávněnými v ČCE uzavírat manželství byli pouze faráři a jáhni v činné službě.

Usnesení č. 25: Změna Řádu pastýřské služby – úprava podoby řízení

Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 34. synodu předložila návrh změn Řádu pastýřské služby, které by podrobněji upravily podobu řízení před pastýřskými radami včetně možnosti přizvání odborníků a možnosti přezkumu pravomocného rozhodnutí církevní pastýřské rady orgánem zřízeným synodem.

Usnesení č. 26: Kazatelský revers

Synod ukládá synodní radě, aby zvážila důvody pro existenci kazatelského reversu a připravila 3. zasedání 34. synodu podklady pro rozhodnutí v této věci.

 

ÚKOLY PRO SYNODNÍ RADU A SENIORÁTNÍ VÝBORY

Usnesení č. 27: Supervize v ČCE

 1. Synod bere na vědomí zprávu koordinátorky supervize v ČCE předloženou v tisku č. 5B.
 2. Synod podporuje supervizi kazatelů v ČCE a doporučuje ji kazatelům.
 3. Synod ukládá synodní radě, aby pro 3. zasedání 34. synodu připravila návrh na úpravu pravidel supervize, kdy církev bude finančně podporovat i supervizi kazatelů u externích supervizorů.

Usnesení č. 28: Nakladatelství a knihkupectví Kalich

 1. Synod nepřijímá Zprávu nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 8.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby provedla podrobnou kontrolu hospodaření nakladatelství Kalich. O kontrole nechť podá zprávu, která bude obsahovat také výhled činnosti a hospodaření na další roky.

Usnesení č. 29: Revize koncepce práce celocírkevního faráře pro mládež

Synod pověřuje synodní radu, aby pro 3. zasedání 34. synodu revidovala ve spolupráci s COM koncepci práce celocírkevního kazatele pro mládež.

Usnesení č. 30: Logo ČCE

 1. Synod konstatuje, že usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 52 nebylo splněno.
 2. Synod revokuje usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 52 a usnesení 4. zasedání 33. synodu č. 40 tak, že pověřuje synodní radu přípravou nového loga církve a souvisejících grafických materiálů. Logo bude obsahovat Bibli a kalich.

Časový rozvrh plnění usnesení je stanoven takto:

 • Podzim 2016: synodní rada zřizuje výběrovou komisi a vyhlašuje výběrové řízení na nové logo a s ním související grafické materiály.
 • Zima 2016/2017: výběrová komise doporučuje synodní radě nejlepší návrhy.
 • Jaro 2017: synodní rada předkládá 3. zasedání 34. synodu maximálně dva jí vybrané návrhy. Synod schvaluje vítězný návrh.
 • Leden 2018: Ústřední církevní kancelář a povšechný sbor začíná užívat nové logo a související grafické materiály závazně, senioráty a farní sbory dobrovolně.

Usnesení č. 31: Strategický plán ČCE

Synod bere na vědomí zprávu o přípravě strategického plánu ČCE a ukládá synodní radě předložit další zprávu 3. zasedání 34. synodu.

Usnesení č. 32: Revitalizace Ústeckého seniorátu

 1. Synod bere na vědomí zprávu komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu ČCE a ukládá seniorátnímu výboru Ústeckého seniorátu ČCE, aby ve spolupráci se synodní radou zajistil další fungování této komise, o jejíchž výsledcích práce bude synod informován na svém příštím zasedání.
 2. Synod podporuje projekt „Partnerství pro sbory ústeckého seniorátu“ a vyzývá seniorátní a farní sbory ČCE, aby se do projektu zapojily.
 3. Synod děkuje FS ČCE v Českém Těšíně za aktivní spolupráci s FS ČCE v Ústí nad Labem.

Usnesení č. 33: Pastorační pracovníci

 1. Synod stanovuje odvod za pastoračního pracovníka povolaného na plný úvazek ve výši 60 % výše odvodu za kazatele, a to s účinností od 1. 1. 2017.
 2. Synod stanovuje maximální počet pracovních úvazků pastoračních pracovníků na 12.
 3. Synod ukládá synodní radě předložit 3. zasedání 34. synodu zprávu o pastoračních pracovnících v ČCE s případným návrhem na navýšení jejich počtu.

Usnesení č. 34: Povinnost sborů odvést dlužné celocírkevní sbírky za r. 2015

Synod ukládá sborům, které v roce 2015 neodvedly některou z celocírkevních sbírek (viz příloha tisku č. 11), aby tak učinily do 30. 9. 2016. O výjimce může na základě žádosti sboru a doporučení seniorátního výboru rozhodnout synodní rada. Synod současně ukládá seniorátním výborům, aby dohlédly na splnění tohoto usnesení a do 31. 10. 2016 podaly zprávu o plnění usnesení předsedovi synodu.

Usnesení č. 35: Dlužné celocírkevní sbírky z roku 2014

 1. Synod bere na vědomí, že usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 73 o povinnosti sborů odvést dlužné celocírkevní sbírky za rok 2014 bylo splněno pouze zčásti.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby u sborů, které ani po výzvě 1. zasedání 34. synodu neodvedly dlužné celocírkevní sbírky za rok 2014, postupovala podle Pravidel hospodářské pomoci.

Usnesení č. 36: Nadační fond ČCE

 1. Synod souhlasí se záměrem zřídit Nadační fond ČCE.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby pro 3. zasedání 34. synodu připravila návrh zakládacích dokumentů Nadačního fondu ČCE.

Usnesení č. 37: Jednání o možnostech rámcové smlouvy pro financování nemovitostí

Synod pověřuje synodní radu jednáním s finančními ústavy o možnostech rámcové smlouvy pro financování nemovitostních projektů sborů.

Usnesení č. 38: Bydlení kazatelů

Synod ukládá synodní radě připravit způsob kompenzace zavedení poplatků za bydlení hrazených faráři a jáhny a zároveň alokovat v rozpočtu pro rok 2017 potřebnou částku.

Usnesení č. 39: Finanční pomoc kazatelům při pořízení vlastního bydlení

Synod bere na vědomí průběžnou zprávu o plnění usnesení 1. mimořádného zasedání 34. synodu č. M13 a ukládá synodní radě předložit další zprávu 3. zasedání 34. synodu.

Usnesení č. 40: Středisko Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem

Synod konstatuje, že usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 80 je v první části splněno. Vyúčtování částky dle bodu 2 usnesení č. 80 1. zasedání 34. synodu bude předloženo 3. zasedání 34. synodu.

Usnesení č. 41: Zpráva o stavu střediska Herlíkovice

 1. Synod bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 85 (zpráva o stavu střediska Herlíkovice) a ukládá synodní radě podat o dalším průběhu zprávu 3. zasedání 34. synodu.
 2. Synod souhlasí s výmazem nezcizitelných nemovitostí vedených v ústředním seznamu nezcizitelných nemovitostí dle seznamu v tisku č. 20D na str. 6 a 7.

 

Usnesení č. 42: Revize platové tabulky kazatelů

Synod ukládá synodní radě provedení revize platové tabulky kazatelů a vypuštění nesystémových opatření ze mzdového systému.

Usnesení č. 43: Přístup revizorů hospodaření na zasedání statutárních orgánů právnických osob zřizovaných církví

Synod ukládá synodní radě, aby revizoři byli průběžně informováni o zasedání a byl jim umožněn přístup na zasedání statutárních orgánů právnických osob, které církev zřizuje (vyjma Diakonie ČCE), a měli k dispozici další relevantní informace o těchto osobách.

d) Správa církve

Usnesení č. 44: Společné prohlášení k učení o ospravedlnění

Synod ČCE podporuje záměr Světového společenství reformovaných církví připojit se ke Společnému prohlášení k učení o ospravedlnění a doporučuje k podpisu Prohlášení nepřipojovat Signing statement.

Usnesení č. 45: Dopis ČCE papeži Františkovi

 1. Synod přijímá text dopisu papeži Františkovi.
 2. Synod ukládá synodní radě o dopisu informovat ČCE, českou i zahraniční ekumenu a veřejnost.
 3. Synod vyzývá členy i sbory ČCE, aby modlitbu za papeže Františka zařadili či zařazovali do svých přímluvných modliteb.

 

Usnesení č. 46: Rozhodnutí o předložených zprávách

 1. Synod přijímá Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5A.
 2. Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 6.
 3. Synod přijímá Zprávu Evangelické akademie předloženou v tisku č. 7A.
 4. Synod přijímá Zprávu Nadačního fondu na podporu církevního školství předloženou v tisku č. 7B.
 5. Synod přijímá Zprávu o Semináři církevní hudby Evangelické akademie předloženou v tisku č. 7C.
 6. Synod přijímá Zprávu Sdružení evangelické mládeže v ČR předloženou v tisku č. 9.
 7. Synod přijímá Zprávu Církevní pastýřské rady předloženou v tisku č. 10.
 8. Synod přijímá Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení 1. a 1. mimořádného zasedání 34. synodu předloženou v tisku č. 11.
 9. Synod přijímá Zprávu Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 12.
 10. Synod bere na vědomí zprávu o podporovaných místech v ČCE předloženou v tisku č. 15A.
 11. Synod přijímá Zprávy o životě sborů s podporovanými a misijními místy předložené v tisku č. 15B.
 12. Synod přijímá Zprávu o činnosti Diakonie ČCE v roce 2015 předloženou v tisku č. 16A.
 13. Synod přijímá Zprávu o činnosti Dozorčí rady Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 16B.
 14. Synod přijímá Zprávu Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE za rok 2015 předloženou v tisku č. 16C.

Usnesení č. 47: Zpětvzetí odvolání proti rozhodnutí Církevní pastýřské rady

Synod bere na vědomí zpětvzetí odvolání podaného proti rozhodnutí Církevní pastýřské rady ze dne 26. 2. 2016 a konstatuje, že se tímto řízení o odvolání končí. Rozhodnutí Církevní pastýřské rady tím nabývá právní moci dnem, kdy bylo písemné vyhotovení rozhodnutí Církevní pastýřské rady doručeno členu církve, který byl tímto rozhodnutím uznán vinným, jakož i členům církve, z jejichž podnětu se řízení před Církevní pastýřskou radou vedlo, a to tím dnem, který nastal později.

Usnesení č. 48: Protest konventu poděbrad. seniorátu

Synod bere na vědomí protest konventu Poděbradského seniorátu proti zkrácení volebního období kazatelů.

Usnesení č. 49: Nový evangelický zpěvník

 1. Synod schvaluje osnovu z tisku č. 21 oddíl C s níže uvedenou výhradou, seznam písní s níže uvedenou výhradou a přehled textových částí nového zpěvníku, s doplněním, které jsou součástí, resp. přílohou tisku č. 21.

Výhrady:

 • V osnově 2.2 změnit na Vstup, otevření a ztišení.
 • Píseň č. 0359 vyřadit.
 1. Synod bere na vědomí zprávu komise pro přípravu nového zpěvníku a finanční rozvahu, které jsou součástí tisku č. 21.
 2. Synod netrvá na tom, aby nový zpěvník vyšel v roce 2018.
 3. Synod děkuje zpěvníkové komisi za odvedenou práci na přípravě nového zpěvníku a těší se na něj.

Usnesení č. 50: Katechetická příručka pro výuku náboženství

Synod bere na vědomí, že usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 50 bylo splněno.

Usnesení č. 51: Komise Cesta církve

Synod konstatuje, že usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 51 je průběžně plněno.

Usnesení č. 52: Propagace Jeronýmovy jednoty

Synod bere na vědomí, že usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 53 je plněno.

Usnesení č. 53: Sloučení farních sborů v Dobříši a v Hořovicích

Synod konstatuje, že usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 61 bylo splněno.

Usnesení č. 54: Sloučení farních sborů ve Velké Lhotě u Dačic a v Telči

Synod konstatuje, že usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 64 bylo splněno.

Usnesení č. 55: Sloučení farních sborů v Hronově a v Broumově

Synod schvaluje sloučení Farního sboru ČCE v Hronově s Farním sborem ČCE v Broumově v jeden farní sbor pod názvem Farní sbor ČCE v Hronově s účinností od 1. 1. 2017 v souladu s dohodou, která byla schválena sborovým shromážděním obou sborů a 1. zasedáním 48. konventu královéhradeckého seniorátu.

Usnesení č. 56: Zřízení druhého kazatelského místa ve FS ČCE v Hradci Králové

Synod zřizuje druhé kazatelské místo ve Farním sboru ČCE v Hradci Králové.

Usnesení č. 57: Zřízení místa seniorátního kazatele Západočeského seniorátu ČCE pro práci v Diakonii

Synod zřizuje místo seniorátního kazatele pro práci v Diakonii ČCE – středisko západní Čechy.

Usnesení č. 58: Prohlášení kazatelského místa ve FS ČCE v Kdyni za podporované

Synod zřizuje podporované kazatelské místo ve FS ČCE v Kdyni na Šumavě na 2 roky od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. Podpora bude činit v prvním roce 90% a ve druhém roce 80% částky odvodu do Personálního fondu, kterou stanoví synod.

Usnesení č. 59: Prohlášení kazatelského místa ve FS ČCE ve Šternberku za podporované

Synod prohlašuje kazatelské místo ve FS ČCE ve Šternberku za podporované na dobu dvou let od roku 2017. Výše podpory bude činit 90% částky odvodu do personálního fondu, kterou pro dané roky stanoví synod.

Usnesení č. 60: Prodloužení podporovaného kazatelského místa ve FS ČCE v Berouně

Synod prodlužuje podporu kazatelského místa ve FS ČCE v Berouně za podporované na období od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018. Výše podpory činí v období od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017 100% a v období od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018 80% stanoveného odvodu do Personálního fondu.

Usnesení č. 61: Toleranční modlitebna Truhlářská

Synod podporuje iniciativu záchrany objektu Truhlářská 8 v Praze 1 a jeho nové využití ke zřízení stálé expozice dějin evangelíků v ČR.

Usnesení č. 62: Snížení počtu úkolů a tisků synodu

Synod konstatuje, že usnesení 1. mimořádného zasedání 34. synodu č. M 7 o možnosti snížení počtu úkolů a tisků synodu bylo splněno.

Usnesení č. 63: Termín a místo konání 4. zasedání 34. synodu ČCE

Synod stanovuje dobu konání 4. zasedání 34. synodu na dny 31. 5. – 3. 6. 2018. Synod stanovuje místem konání 4. zasedání 34. synodu Litomyšl.

E) DIAKONIE ČCE

Usnesení č. 64: Varianty uspořádání Diakonie ČCE

Synod ukládá správní radě Diakonie ČCE, aby s platností od 1. 1. 2017 uspořádala a řídila Diakonii ČCE podle participačního modelu, který byl předložen 2. zasedání 34 synodu v tisku č. 18/4.

Usnesení č. 65: Duchovní a pastorační péče v Diakonii ČCE

Synod podporuje záměr Diakonie ČCE posílit a rozvíjet duchovní a pastorační péči v Diakonii ČCE ve spolupráci s ČCE a ukládá Diakonii ČCE podat zprávu 3. zasedání 34. synodu ČCE o realizaci tohoto záměru.

Usnesení č. 66: Očekávání ČCE od dozorčí rady Diakonie ČCE

Synod bere na vědomí průběžnou zprávu o naplňování usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 46 a ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 34. synodu předložila další zprávu.

F) Hospodaření církve

Usnesení č. 67: Zpráva revizorů hospodaření povšechných sborů

Synod přijímá Zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru předloženou v tisku č. 13B.

Usnesení č. 68: Schválení účetní závěrky za r. 2015

 1. Synod přijímá Zprávu o hospodaření povšechného sboru v roce 2015 předloženou v tisku č. 13A.
 2. Synod schvaluje Zprávu o hospodaření s Personálním fondem v roce 2015 předloženou v tisku č. 13C.
 3. Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru za rok 2015 dle výsledovky předložené v tisku č. 13A a ukládá synodní radě, aby ztrátu ve výši 154 657,52 Kč uhradila z rezervního fondu.
 4. Synod bere na vědomí, že po vyčíslení daně z příjmu právnických osob (DPPO) za rok 2015 bude rozdíl mezi vytvořenou rezervou na daň z příjmu a skutečnou DPPO za rok 2015 zaúčtován do nákladů roku 2015 a vzniklý rozdíl bude rovněž uhrazen z rezervního fondu.

Usnesení č. 69: Rozpočet povšechného sboru pro rok 2016

Synod schvaluje rozpočet hospodaření povšechného sboru pro rok 2016 předložený v tisku č. 14 na str. 3‑5.

Usnesení č. 70: Celocírkevní repartice v roce 2017

Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2017 v celkové částce 4 878 700,- Kč a jejich rozdělení na senioráty takto:

Seniorát

Repartice 2017

Seniorát

Repartice 2017

I

Pražský

830 300

VIII

Chrudimský

393 200

II

Poděbradský

366 400

IX

Poličský

223 500

III

Jihočeský

97 000

X

Horácký

302 400

IV

Západočeský

195 400

XI

Brněnský

594 500

V

Ústecký

148 700

XII

Východomoravský

749 700

VI

Liberecký

114 400

XIII

Moravskoslezský

527 100

VII

Královéhradecký

283 100

XIV

Ochranovský

53 000

Celkem

4 878 700

 

Usnesení č. 71: Příspěvek z celocírkevních repartic do supervizního fondu

Synod stanovuje příspěvek z celocírkevních repartic do supervizního fondu na rok 2017 ve výši 165 000,- Kč.

Usnesení č. 72: Celocírkevní sbírky v r. 2017

Synod usnáší, že v roce 2017 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:

 1. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – postní neděle
 2. Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty – Boží hod velikonoční
 3. Sbírka pro Diakonii – svatodušní svátky
 4. Sbírka solidarity sborů – červen
 5. Sbírka pro křesťanskou službu – první neděle v září
 6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – Díkčinění
 7. Sbírka JTD – do konce října
 8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát – Boží hod vánoční

Usnesení č. 73: Hospodářská soběstačnost sborů a samofinancování církve

Synod konstatuje, že usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 77 o hospodářské soběstačnosti sborů a samofinancování církve je průběžně plněno.

Usnesení č. 74: Založení právnické osoby pro správu nemovitostí PF

Synod bere na vědomí, že usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 78 o založení právnické osoby pro správu nemovitostí PF je splněno.

Usnesení č. 75: Dar Diakonii ČCE na vklad do investičních fondů

Synod bere na vědomí, že usnesení 1. mimořádného zasedání 34. synodu č. M11 o daru Diakonii na vklad do investičních fondů ČCE je splněno.

Usnesení č. 76: Jednorázové vyplacení kompenzace za nevydaný majetek

Synod bere na vědomí, že usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 74 o jednorázovém vyplacení kompenzace za nevydaný majetek je plněno.

Usnesení č. 77: Prominutí dluhů sborů vůči PF

 1. Synod vyhovuje žádosti a odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013 Farnímu sboru ČCE v Berouně ve výši 864,- Kč.
 2. Synod vyhovuje žádosti a odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013 Farnímu sboru ČCE v Bošíně ve výši 56 600,- Kč.
 3. Synod nevyhovuje žádosti a neodpouští dluh na odvodu do Personálního fondu evidovaný k 31. 12. 2013 ve výši 160 500,- Kč Farnímu sboru ČCE v Chodově u Karlových Varů.
 4. Synod vyhovuje žádosti a odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013 Farnímu sboru ČCE v Kralovicích ve výši 19 500,- Kč.
 5. Synod vyhovuje žádosti a odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013 Farnímu sboru ČCE v Nejdku ve výši 32 700,- Kč.
 6. Synod vyhovuje žádosti a odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013 Farnímu sboru ČCE v Chotiněvsi ve výši 67 000,- Kč.
 7. Synod vyhovuje žádosti a odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013 Farnímu sboru ČCE v Ústí nad Labem ve výši 171 150,- Kč.
 8. Synod vyhovuje žádosti a odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013 Farnímu sboru ČCE v Černilově ve výši 49 500,- Kč.
 9. Synod vyhovuje žádosti a odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013 Farnímu sboru ČCE v Klášteře nad Dědinou ve výši 30 000,- Kč.
 10. Synod vyhovuje žádosti a odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013 Farnímu sboru ČCE ve Vrchlabí ve výši 78 500,- Kč.
 11. Synod vyhovuje žádosti a odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013 Farnímu sboru ČCE v Hlinsku v Čechách ve výši 24 200,- Kč.
 12. Synod vyhovuje žádosti a odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013 Farnímu sboru ČCE v Humpolci ve výši 95 700,- Kč.
 13. Synod vyhovuje žádosti a odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013 Farnímu sboru ČCE v Moravské Třebové ve výši 107 225,- Kč.
 14. Synod vyhovuje žádosti a odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013 Ochranovského sboru při ČCE v Koberovech ve výši 43 000,- Kč.
 15. Synod vyhovuje žádosti a odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013 Ochranovského sboru při ČCE v Železném Brodě ve výši 36 000,- Kč.
 16. Synod vyhovuje žádosti a odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013 Ochranovskému sboru při ČCE v Rovensku pod Troskami ve výši 54 600,- Kč.
 17. Synod nevyhovuje žádosti a neodpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013 ve výši 6 700,- Kč Farnímu sboru ČCE ve Strmilově.

Usnesení č. 78: Použití dočasně volných prostředků PF

 1. Synod bere na vědomí informaci o průběhu čerpání dočasně volných prostředků Personálního fondu.
 2. Synod ruší usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 81 tohoto znění:

Synod souhlasí s použitím dočasně volných prostředků Personálního fondu ve výši 14 000 000,- Kč následovně:

 1. a. částka ve výši 4 000 000,- Kč bude použita na nákup bytu dle směrnice SR č. SR/1/2014 – 2. část,
 2. b. částka ve výši 10 000 000,- Kč bude použita ne rekonstrukci a modernizaci objektu čp. 153, V Jirchářích 13, Praha 1 – Nové Město.

Zpětné zapojení těchto prostředků do Personálního fondu proběhne následovně:

 • k datu 31. 12. 2016 částka 2 570 000,- Kč
 • k datu 31. 12. 2017 částka 3 360 000,- Kč
 • k datu 31. 12. 2018 částka 3 270 000,- Kč
 • k datu 31. 12. 2019 částka 3 180 000,- Kč
 • k datu 31. 12. 2020 částka 3 090 000,- Kč

Synod souhlasí s přijetím úvěru na provoz povšechného sboru, přičemž část tohoto úvěru je možné využít pro financování výše uvedeného účelu. O konkrétních zdrojích financování rozhodne na základě aktuálních podmínek synodní rada na doporučení investičního výboru SR. Celková výše financování nepřesáhne 19 mil. Kč.

 1. Synod souhlasí s použitím dočasně volných prostředků Personálního fondu ve výši 10 000 000,- Kč následovně:

a) částka ve výši 4 000 000,- Kč je použita na nákup bytu dle směrnice SR č. SR/1/2014,

b) částka ve výši 6 000 000,- Kč bude použita na rekonstrukci a modernizaci objektu čp. 153, V Jirchářích 13, Praha 1 – Nové Město, částečné rekonstrukci prostor přední části Husova domu, Jungmannova 9, Praha 1 - Nové Město a ke krytí provozních nákladů.

Zpětné zapojení těchto prostředků do Personálního fondu proběhne následovně:

 • k datu 31. 12. 2017 částka 3 100 000,- Kč
 • k datu 31. 12. 2018 částka 2 725 000,- Kč
 • k datu 31. 12. 2019 částka 2 650 000,- Kč
 • k datu 31. 12. 2020 částka 2 575 000,- Kč

Usnesení č. 79: Správa a rozdělování prostředků na diakonické a rozvojové projekty

 1. Synod schvaluje pravidla grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty ČCE předložená v tisku 18/8 na str. 2-4.
 2. Synod bere na vědomí vzorové výzvy k podávání žádostí o podporu předložené v příloze č. 1 a 2 k tisku 18/8 a ukládá synodní radě vyhlásit výzvy pro rok 2017 v souladu se schváleným rámcovým harmonogramem.
 3. Synod schvaluje klíč pro rozdělení částky vyčleněné na mikroprojekty (podle čl. 7, odst. 3) takto:

1. každý seniorát získá 30 000 Kč,

2. zbylá částka se do seniorátů rozdělí podle počtu sborů v seniorátu.

Usnesení č. 80: Pravidla pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru ČCE

Synod souhlasí s doplněním Pravidel pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru ČCE následovně:

Na konec oddílu A Tarifní mzda se vkládá nový odstavec níže uvedeného znění:

Tarifní mzda duchovenských zaměstnanců ČCE (třída + stupeň) je vždy k datu 1. 1. valorizována o 1% + průměrnou míru inflace za období předchozích 12 měsíců k 31. 10. předcházejícího roku.

Usnesení č. 81: Zrušení odměn synodního seniora a jeho náměstků

Synod ruší vyplácení odměn synodního seniora a jeho náměstků stanovené usnesením 2. zasedání 32. synodu č. 55 a usnesením 4. zasedání 32. synodu č. 60.

Usnesení č. 82: Životní pojištění a penzijní připojištění od roku 2015

Synod bere na vědomí, že usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 76 o životním pojištění a penzijním připojištění je plněno.

Usnesení č. 83: Bezúplatný převod nemovitostí středisku Diakonie Krabčice

Synod bere na vědomí, že usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 79 o bezúplatném převodu nemovitostí středisku Diakonie Krabčice je splněno.

Usnesení č. 84: Bezúplatný převod nemovitostí ČCE v Kostelci nad Černými lesy Diakonii ČCE

Synod souhlasí s bezúplatným převodem nemovitostí vedených na listu vlastnictví č. 2875, katastrální území Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy z vlastnictví Českobratrské církve evangelické, IČ: 00445223 do vlastnictví Diakonie ČCE, IČ: 45242704.

Usnesení č. 85: Úhrada nákladů synodu

Náklady 2. zasedání 34. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic.

Jízdní výdaje budou poslancům a poradcům synodu proplaceny v souladu s ustanovením zákoníku práce o cestovních náhradách takto:

Jízdní výdaje za použití osobního automobilu v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu budou proplaceny poslancům a poradcům synodu, kteří k cestě na zasedání synodu použili osobní automobil, v němž vezli alespoň další 3 poslance či poradce synodu.

Ostatním poslancům a poradcům synodu budou jízdní výdaje vyplaceny ve výši jízdného za vlak či autobus, a to jak v případech, kdy k cestě použijí hromadný dopravní prostředek, tak v případech, kdy pojednou osobním automobilem.

Z obtížně dostupných oblastí budou jízdní výdaje za jízdu osobním automobilem v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu hrazeny v každém případě do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.

Za předsednictvo synodu: Jiří Gruber, předseda 34. synodu ČCE

Za synodní radu ČCE: Daniel Ženatý, synodní senior,

Vladimír Zikmund, synodní kurátor