Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 31. 5. 2016

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

 

Sbory a pracovníci

Synodní rada přijala návrh Jana Zámečníka na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi ke 31. 8. 2016. Důvodem je nástup na Evangelickou teologickou fakultu UK.

Synodní rada uděluje pokyn k volbě Mikuláše Vymětala za faráře FS ČCE v Berouně na období od 12. 11. 2016 do 11. 11. 2018 na pracovní úvazek 50 %.

Synodní rada uděluje pokyn k volbě ze dvou kandidátů, Jana Juna a Alžběty Matějovské, za faráře/farářku FS ČCE v Sázavě na období od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2022 na plný pracovní úvazek. Podmínkou je, že Alžběta Matějovská úspěšně ukončí vikariát a obdrží osvědčení o způsobilosti k ordinované službě farářky v církvi.

Synodní rada schvaluje kandidaturu Martiny Šerákové Vlkové za farářku sboru FS ČCE v Krabčicích u Roudnice nad Labem na období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021.

Synodní rada potvrzuje volbu Jany Gruberové za farářku FS ČCE v Dambořicích na období od 1. 7. 2016 do 31. 6. 2019 na plný pracovní úvazek.

 

Správa církve

Synodní rada ruší ke dni 31. 5. 2016 Komisi pro vzdělávání ordinovaných presbyterů, čímž zaniká členství stávajících členů Lubomíra Kabíčka, Antonína Plachého, Evy Halamové a Anny Lavické. Synodní rada ustavuje k 1. 6. 2016 Komisi pro péči o výpomocné kazatele a jejími členy jmenuje Pavla Kašpara, Annu Lavickou, Evu Markovou a Antonína Plachého.

 

Zahraniční sbory

Synodní rada souhlasí, aby ji na oslavách 20. výročí otevření Betlémské kaple v Bohemce (Ukrajina) zastoupil Pavel Pokorný.

 

Hospodářské věci

Synodní rada pověřuje ÚCK vystavením plné moci pro Jana Kirschnera, aby jménem SEM Přátelé Herlíkovic mohl zahájit jednání o prohlášení objektu Kunzárna za kulturní památku.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada deleguje Alenu Fendrychovou na konzultaci k situaci uprchlíků 2. – 3. 6. 2016 v Budapešti.

Synodní rada souhlasí s přípravou reformační výstavy WCRC a dává námět, aby byla do ní zahrnuta i česká reformace, synodní rada souhlasí s případným příspěvkem na financování výstavy ve výši 200 Euro.

Synodní rada vítá iniciativu tvůrců projektu křesťanské internetové televize Kitstream, která má být spuštěna od ledna 2017.

Synodní rada souhlasí se změnou stávajícího názvu Střední odborné školy sociální – Evangelické akademie na nový název Střední odborná škola sociální a zdravotní – Evangelická akademie. Návrh předložil ředitel školy v souvislosti s akreditací nového oboru.

 

Různé

Synodní rada děkuje organizátorům festivalu k poctě Jeronýma Pražského, který se konal 28. května v Praze na Střeleckém ostrově, za přípravu vydařené akce. Poděkování patří zejména pracovnímu týmu (Monice Voženílkové, Janě Vondrové, Daniele Ženaté a Tomáši Najbrtovi) i dalším, kdo se podíleli na organizačním zajištění akce, Pražskému seniorátu za přípravu bohoslužeb, dobrovolníkům, kteří se velkou měrou zasloužili o hladký průběh, a v neposlední řadě všem návštěvníkům za vytvoření příjemné atmosféry.