Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 12. 7. 2016

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

 Sbory a pracovníci

Synodní rada ČCE uděluje bratru Luďku Korpovi dispens od setrvání na místě faráře ve FS ČCE Černošín a FS ČCE Stříbro do konce doby jeho povolání na obou sborech, tj. do 31.8.2024 a uděluje pokyn k jeho volbě za faráře FS ČCE v Plzni-západním sboru na dobu určitou od 1.9.2016 do 31.8.2021 na plný pracovní úvazek.

SR bere na vědomí zvýšení úvazku Miloslavy Hofmanové, seniorátní farářky Poděbradského seniorátu, z 33% na 60% od 1.9.2016 do 31.12.2016. Důvodem pro navýšení pracovního úvazku je skutečnost, že bratr senior Martin Fér pověřuje seniorátní farářku administrací FS ČCE v Lysé nad Labem.

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky sestry Marie Sléhové a její hodnocení. Synodní rada uděluje Marii Sléhové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocné kazatelky z řad ostatních členů církve a ukládá ÚCK požádat seniora Moravskoslezského seniorátu, aby zahrnul sestru Sléhovou do péče věnované výpomocným kazatelům v rámci seniorátu.

Synodní rada potvrzuje volbu Petra Tureckého za faráře FS ČCE v Soběhrdech na období od 1.9.2016 do 31.8.2021 na plný pracovní úvazek a Alžběty Matějovské za farářku FS ČCE v Sázavě na období od 1.9.2017 do 31.8.2022 na plný pracovní úvazek.

SR obnovuje faráři v důchodu Kurtu Bartošovi způsobilost k ordinované službě faráře ke dni 12.7.2016.

 

Fakulta a bohoslovci

Synodní rada vyhovuje žádosti studentů ETF Karla Müllera a Magdaleny Horákové a uděluje příspěvek ve výši 2 800 Kč z Fondu pro bohoslovce a vikariát pro účastníky kurzu „Kontakt“, který bude uskutečněn v srpnu 2016.

SR bere na vědomí zprávy z praxe na sboru od farářky Martiny Kadlecové (mentorka) a Jana Hrudky, zapsaného mezi kandidáty služby v církvi, který vykonal třítýdenní bohosloveckou praxi ve sboru v Silůvkách.

 

Správa církve

Synodní rada vzala na vědomí změnu sídla FS ČCE v Krnově. Stává se jím k 1.7.2016 sborový dům na adrese Albrechtická 811/8, 794 01 Krnov. SR ukládá ÚCK provést související administrativní kroky.

 

Evangelická akademie

SR vzala na vědomí zprávu Aleše Wrany o činnosti spirituála Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci o práci v uplynulém školním roce a zve všechny spirituály působící ve školách EA k rozhovoru na 4.10.2016.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu o cyklu seminářů zástupců reformovaných církví z Maďarska, Nizozemí a Česka. Výsledky projektu zpracoval Poradní odbor Evangelizační a misijní a budou publikovány v Ekumenickém bulletinu a Českém bratru.

Synodní rada bere na vědomí zprávu o tříměsíčním studijním jazykovém pobytu a praxi Ondřeje Macka ve Skotsku.

SR souhlasí, aby se jazykového kurzu v Erlangen 17.8.-10.9.2016 zúčastnila Elen Plzáková.

Bavorská luterská církev plánuje v r. 2017 akci Fastenopfer, tedy velkou celocírkevní postní sbírku, ve prospěch ČCE. SR pověřuje ekumenické oddělení, aby ve spolupráci s Jeronýmovou jednotou a dalšími subjekty vytipovalo vhodné projekty, jednalo s účastníky a konkretizovalo program setkání zástupců ČCE při zahájení této akce v Erlangen v březnu 2017.

SR bere s vděčností na vědomí ochotu bavorské církve podílet se na opravě Kostela pokoje v Chebu a pověřuje Františka Straku, aby ve spolupráci se sborem v Chebu a s ekumenickým oddělením vypracoval projekt.

SR bere na vědomí zprávu koordinátora pro partnerství s českými sbory v Polsku Michala Kitty z cesty do Zelova. Ve zprávě zmiňuje, že by společně se zelovskými rád vymyslel téma budoucí spolupráce. Například přivést s sebou příště někoho, kdo by mohl zasvěceně pohovořit o rozbíhání střediska diakonie.

Na první spojený synod luterské a reformované církve v Polsku, který se bude konat při příležitosti reformačního výročí 14.-18.10.2016 v Cieszyně, deleguje SR Olivera Engelhardta a navrhuje i účast seniora moravskoslezského seniorátu Marka Zikmunda.

Synodní rada uděluje faráři Petru Peňázovi neplacené volno na období od 1.9.2016 do 31.8.2017. Po tuto dobu bude bratr Peňáz působit ve sborech Skotské církve v Annan Old a Dornock.

 

Různé

Synodní rada souhlasí s vyvěšením romské vlajky na budově ústředí církve v Den romského holokaustu 2.8.2016.