Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 20. 9. 2016

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Vyznání a život církve

Synodní rada vysílá Pavla Janošíka do kaplanské služby ve Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava na dobu pěti let.

Synodní rada souhlasí s ukončením pracovního poměru Gerharda Frey-Reininghause (náměstek vedoucího tajemníka ÚCK pro ekumenu a vnější vztahy) ke 31. 3. 2017 – k tomuto datu se chystá na odchod do důchodu. Synodní rada souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě faráře.

Synodní rada bere na vědomí zvýšení pracovního úvazku farářky Ludmily Michalové Mikšíkové od 1. 10. 2016 ve farním sboru Strmilov z 50 % na 70 %.

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky Otmara Humplíka a její hodnocení. Uděluje mu osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve.

 

Správa církve

Synodní rada bere na vědomí, že seniorátní výbor Západočeského seniorátu ČCE jmenoval k 1. 9. 2016 ve sboru v Chodově u Karlových Varů správní komisi ve složení David Braha, Lubomír Kovář, Rudolf Sterzik, Bohuslav Schneider, Karel Sterzik, Karel Šoupal.

 

Zahraniční sbory

Synodní rada bere na vědomí zprávu studentů-učitelů v českých sborech v zahraničí.