Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady čce ze dne 2. 5. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada uděluje bratru Lukáši Pešoutovi dispens od setrvání na místě faráře ve FS ČCE v Telecím do konce doby jeho povolání na sbor, tj. do 31. 8. 2019.

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky sestry Olgy Navrátilové a její hodnocení. Synodní rada uděluje sestře Olze Navrátilové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocné kazatelky z řad ostatních členů církve.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Miloše Lapáčka za jáhna FS ČCE v Borové u Poličky na období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020 na pracovní úvazek 50 %.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jakuba Pavlúse za faráře FS ČCE v Šumperku na období od 15. 5. 2017 do 14. 5. 2022 na plný pracovní úvazek.

Správa církve

Synodní rada vzala na vědomí zápisy z jednání seniorátních výborů Západočeského seniorátu – 16. 1., 20. 2. a 20. 3. 2017; Libereckého seniorátu – 14. 2. 2017; Ústeckého seniorátu – 10. 4. 2017.

V rámci přípravy podkladů pro 3. zasedání 34. synodu byla synodní radě předložena zpráva celocírkevních revizorů o revizi hospodaření povšechného sboru za rok 2016 a návrhy usnesení týkající se vydání nového zpěvníku.

Zahraniční sbory

Koordinátor pro české sbory v Rumunsku a Srbsku Pavel Šebesta podal zprávy ze dvou cest. Velikonoční výprava vedla do Srbska a cesty se zúčastnilo 9 lidí včetně hudebníků z Hodonína. Konaly se velkopáteční a velikonoční bohoslužby v českém reformovaném kostele ve Velikom Središti. Druhá cesta vedla do Velkého Peregu v Rumunsku. Br. Šebesta připomenul při bohoslužbách 70. narozeniny tamějšího kazatele a kurátora sboru bratra Jaroslava Kalouska a 10 let od jeho presbyterské ordinace. 

Mládež

V letošním roce začíná dlouho připravovaný projekt – tříletý cyklus vzdělávání mládeže ČCE. Oddělení mládeže podalo žádost o finanční podporu projektu u Luterského světového svazu, ta byla schválena ve výši 30 700 EUR.

Hospodářské věci

Synodní rada souhlasí s přijetím závazku převyšující částku 2 miliony korun FS Brno I v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí a přístavbou objektu fary Pellicova 6, Brno.