Vedení církve  »  Synod  »  Usnesení synodů

Usnesení 3. zasedání 34. synodu ČCE

Usnesení 3. zasedání 34. synodu ČCE. 18. – 20. května 2017, Autoklub ČR, Praha 1, Opletalova 29.

Usnesení 3. zasedání 34. synodu ČCE

18. – 20. května 2017, Autoklub ČR, Praha 1, Opletalova 29

 

Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 34. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 3. zasedání 34. synodu ČCE:

A) Volby

 

Usnesení č. 1: Volba náhradníka revizorů hospodaření povšechného sboru

Synod zvolil 3. náhradnicí revizorů hospodaření povšechného sboru Pavlu Svobodovou.

 

Usnesení č. 2: Volba členů a náhradníků dozorčí rady Diakonie ČCE

Synod zvolil tyto členy a náhradníky dozorčí rady Diakonie ČCE:

Členové: Marta Zemánková, Ruth Šormová

Náhradníci: 1. Jarmila Borecká, 2. Jiří Groll, 3. Noemi Batlová

 

Usnesení č. 3: Volba celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené

Synod povolává bratra Mikuláše Vymětala na místo celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené na dobu určitou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 na pracovní úvazek v rozsahu 50%.

 

Usnesení č. 4: Volba studentského faráře pro Evangelickou teologickou fakultu UK

Synod povolává bratra Jana Štefana na místo studentského faráře – kazatele povšechného sboru s pracovním úvazkem v rozsahu 30 % na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019.

 

Usnesení č. 5: Volba celocírkevního kazatelem pro české sbory ve východní Evropě s určením pro Ukrajinu

Synod povolává bratra Michaela Erdingera na místo celocírkevního kazatele pro sbory ve východní Evropě s určením pro české sbory na Ukrajině na dobu určitou od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018 na plný pracovní úvazek.

 

B) ŘÍZENÍ O ZMĚNÁCH CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ, KAZATELSKÉHO REVERSU, MODLITBY PÁNĚ A VYZNÁNÍ VÍRY

 

Usnesení č. 6: Řízení o změnách Církevního zřízení – poslanci synodu za Diakonii ČCE

 1. Protože synod neschválil navrženou změnu CZ § 28 odst. 1 a rozhodl tak v rozporu se stanoviskem nadpoloviční většiny konventů z předchozího řízení, ukládá synodní radě, aby v souladu s ustanovením CZ § 28 odst. 6 písm. a) zahájila nové řízení o změně Církevního zřízení § 28 odst. 1. 1. Dosavadní odstavec 1 se mění takto:

 

§ 28. Shromáždění povšechného sboru (synod)

1. Členy synodu jsou:

a. poslanci zvolení konventy;

b. senioři a seniorátní kurátoři;

c. členové dosavadní synodní rady a nově zvolení členové synodní rady, pokud již nejsou členy synodu, jakmile složí slib členů synodu;

d. dva zástupci učitelů Evangelické teologické fakulty University Karlovy z členů církve.;

e. tři zástupci Diakonie ČCE z členů církve. Předseda dozorčí rady Diakonie ČCE a předseda správní rady Diakonie ČCE, je-li členem církve, jsou virilními poslanci, zbývajícího poslance volí shromáždění Diakonie ČCE.

 

Usnesení č. 7: Řízení o změnách církevního zřízení – úprava podoby řízení před pastýřskými radami

1. Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 17. Paragraf 17 se mění takto:

 

§ 17. Pastýřská služba a kázeň

 1. K nápravě toho, co zřejmě narušuje vztahy ve sborech a co je v životě, činnosti a vyznání církevních pracovníků porušené, slouží pastýřská služba.
 2. Pastýřskou službu členům místního sboru vykonává staršovstvo spolu s farářem nebo jáhnem.
 3. Pastýřská služba a kázeň mezi staršími, kazateli a dalšími pracovníky církve je uložena nezávislým pastýřským radám. K tomuto úkolu zřizuje konvent tří nebo pětičlennou seniorátní pastýřskou radu, synod pětičlennou církevní pastýřskou radu se stejnými počty náhradníků synod pětičlenné oblastní pastýřské rady, které ve věcech kázně rozhodují v I. stupni, a pětičlennou církevní pastýřskou radu, která rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím oblastních pastýřských rad.

 

2. Synod vítá intenci předloženého návrhu novely Řádu pastýřské služby a ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 34. synodu předložila přepracovaný návrh, který zohlední diskusi v rámci církve a bude obsahovat alternativní návrhy zejména ve věci členství právníka v pastýřských radách, účast synodní rady v řízení a problematiku zveřejňování rozhodnutí pastýřských rad.

 

Usnesení č. 8: Řízení o změně kazatelského reverzu

1. Synod ukládá synodní radě, aby podle ustanovení CZ § 28 odst. 6 písm. b) zahájila řízení o změně Řádu pro kazatele čl. 27. Stávající čl. 27 bude nahrazen následujícím zněním:

Čl. 27. Kazatelský revers

Budu-li ordinován/a ke službě Slova a svátostí a povolán/a za kazatele/ku ČCE, budu tuto službu konat věrně a v poslušnosti trojjediného Boha.

Budu zvěstovat evangelium Ježíše Krista, jak je podáno v Písmu svatém a dosvědčeno ve vyznáních, ke kterým se hlásí ČCE, a sloužit Kristovými svátostmi podle jeho ustanovení.

Svou službu budu vykonávat v souladu s Církevním zřízením a řády ČCE. Zachovám povinnost mlčenlivosti o tom, co mi bude důvěrně sděleno.

Budu dbát na to, aby mým jednáním nebyla snížena věrohodnost ordinované služby, a vyvaruji se všeho, co by narušovalo společenství Kristovy církve.

místo, datum, podpis

Budu-li zvolen(a) za kazatele(ku) ČCE a potvrzen(a) synodní radou, zavazuji se, že:

1. Svou službou i svědectvím vlastního života budu zvěstovat a stvrzovat evangelium Ježíše Krista i dar víry, která se cele spoléhá na Boží milost.

2. Budu svědomitě zvěstovat Boží slovo podle Písem a vysluhovat Kristovy svátosti v souladu s vyznáním, učením a řády církve.

3. Budu řádně a včas plnit povinnosti dohodnuté v povolací listině, stanovené řády a uložené nadřízenými církevními orgány.

4. Budu se stále bohoslovecky vzdělávat.

5. Budu se zdržovat činností, které nejsou v souladu s kazatelskou službou, nebo které by mne zdržovaly či rušily v plnění povinností s ní spojených.

6. Vystříhám se všeho, co by narušovalo společenství a řád ČCE.

Tento závazek činím v důvěře v Boží pomoc a potvrzuji jej vlastním podpisem.

 

2. Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 34. synodu předložila související návrh změny Řádu pro kazatele tak, aby se kazatelský revers vztahoval kromě farářů a jáhnů i na ostatní ordinované členy církve.

 

Usnesení č. 9: Text modlitby Páně a vyznání víry

Synod v souladu s § 28 odst. 6 písm. b) Církevního zřízení postupuje nové návrhy textů modlitby Páně, Apoštolského a Nicejsko-cařihradského vyznání víry předložené v tisku č. 26 k vyjádření staršovstvům a konventům.

 

C) Církevní zřízení a řády, právní předpisy

 

ZMĚNY CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ

 

Usnesení č. 10: Změna Církevního zřízení – povolávání náhradníků a doplňovací volby

Synod usnáší změnu Církevního zřízení § 9. Uvedený paragraf se mění takto:

§ 9. Správní orgány a další volené orgány

 1. Správní orgány svolává k řádným i mimořádným zasedáním jejich předseda. Zasedání jsou neveřejná.
 2. Správní orgány volí zpravidla ze svých členů funkcionáře k výkonu stálých prací a rozdělují práci a úkoly mezi své členy i mezi jiné členy sborů, jež spravují.
 3. Členové i náhradníci správních orgánů jsou kromě členů virilních voleni na šest let. Úřad vykonávají, pokud nová volba na jejich místo nenabude platnosti. Totéž platí i pro ostatní volené orgány.
 4. Uprázdní-li se předčasně místo člena staršovstva, nastupuje na uvolněné místo náhradník, který zastává funkci do konce funkčního období člena, na jehož místo nastoupil. Obdobně jako ve staršovstvu se postupuje při povolávání náhradníků ve všech orgánech volených v církvi a v jejích zařízeních s výjimkou synodní rady a seniorátních výborů.
 5. Uprázdní-li se předčasně místo člena synodní rady nebo seniorátního výboru předčasně, nastupuje na uvolněné místo náhradník, který zastává funkci do nejbližšího shromáždění, jež provede doplňovací volbu. Když se místo staršího uprázdní (úmrtím či jinak), nastoupí za něho náhradník, a to do konce funkčního období staršího, jehož nahrazuje.
 6. Členové seniorátního výboru a členové synodní rady mohou být voleni do téže funkce nebo do funkce nižší na dvě funkční období po sobě jdoucí. Na třetí navazující období může být kandidát zvolen do téže funkce nebo nižší pouze tehdy, obdrží-li alespoň dvě třetiny platných hlasů. Volba na čtvrté navazující období je vyloučena.

 

Usnesení č. 11: Změny Církevního zřízení – strategická kazatelská místa

Synod usnáší změnu Církevního zřízení § 10, § 12, § 21 a § 25. Uvedené paragrafy se mění takto:

CZ § 10

V Církevním zřízení § 10 se mění odstavec 1 a vkládá se nový odstavec 2 takto:

§ 10. Náhradní správní orgány

 1. Stane-li se správní orgán církevního sboru nezpůsobilým k usnášení nebo zanedbává-li trvale dlouhodobě své povinnosti ke škodě sboru, zastaví nadřízený správní orgán na nezbytně nutnou dobu jeho činnost a zřídí správní komisi na dobu potřebnou k obnovení řádné správy sboru. Může též správní orgán rozpustit a zařídit novou volbu. Odvolání proti těmto opatřením nemají odkladný účinek.
 2. Ve farním sboru, kde bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo, zřídí synodní rada správní komisi, která spravuje sbor po dobu trvání strategického kazatelského místa, nebo do doby, než ve sboru bude na pokyn synodní rady zvoleno staršovstvo.

 

CZ § 12

V Církevním zřízení § 12 se mění odstavce 9, 10, 11 a 13 takto:

§ 12. Faráři a jáhnové

 1. Synodní rada může s farářem nebo jáhnem ukončit zaměstnanecký poměr v církvi písemnou výpovědí pouze z některého z níže uvedených důvodů, který musí být ve výpovědi výslovně uveden, a to:

a. nemůže-li farář nebo jáhen ze zdravotních důvodů po dobu delší než dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců řádně konat službu stanovenou povolací listinou sboru, který jej zvolil, nebo

b. přijme-li farář nebo jáhen jiný plnočasový pracovní úvazek, nebo

c. je-li zrušeno kazatelské místo, které farář nebo jáhen dosud zastával, nebo

d. zanikne-li povolání faráře nebo jáhna způsobem uvedeným v odstavci 8, nebo

e. zanikne-li povolání faráře nebo jáhna z důvodu, že ve farním sboru bylo synodem zřízeno strategické kazatelské místo, nebo

f. e. rozhodla-li pastýřská rada svým nálezem, že farář nebo jáhen je zbaven úřadu v dosavadním sboru, nebo že ztratil způsobilost k ordinované službě faráře nebo jáhna.

10. Výpověď z důvodu uvedeného v odstavci 9 pod písm. c) a e) může synodní rada dát, pokud se v církvi neuvolní jiné pracovní místo odpovídající jeho kvalifikaci a povolání, na které bude farář nebo jáhen zvolen do tří měsíců od zrušení kazatelského místa, které dosud zastával.

11. Výpovědní doba v případech uvedených v odst. 9 pod písm. a) je dvouměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. V ostatních případech uvedených v odst. 9 pod písm. b), c), d), e), končí zaměstnanecký poměr posledním dnem měsíce, v němž byla faráři nebo jáhnovi doručena výpověď. Výpověď se považuje za doručenou i tehdy, odmítne-li ji farář nebo jáhen převzít před dvěma svědky. Faráři nebo jáhnovi, kterému byla dána výpověď, nenáleží žádné finanční náhrady ani odstupné kromě základního platu za výpovědní dobu.

13. V době, kdy farářka či jáhenka čerpá mateřskou dovolenou, a v době, kdy farářka, farář, jáhenka nebo jáhen čerpají rodičovskou dovolenou, nemůže s nimi synodní rada ukončit zaměstnanecký poměr výpovědí, ledaže by důvodem pro výpověď byl nález pastýřské rady dle odst. 9 písm. e) f) církevního zřízení.

CZ § 21

V Církevním zřízení § 21 se mění odstavec 4 a vkládá se nový odstavec 5 takto:

§ 21. Řízení a správa sboru a kazatelské stanice

 1. O zásadních věcech sboru s výjimkou sboru, v němž bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo, rozhoduje sborové shromáždění. Správu sboru vykonává staršovstvo v čele s farářem nebo administrátorem a kurátorem.
 2. Ve sboru, kde bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo, vykonává správu sboru správní komise, jejímž virilním členem je farář na toto místo ustanovený. Před uplynutím doby, na niž bylo zřízeno strategické kazatelské místo, může synodní rada dát pokyn k volbě staršovstva. Virilním členem takového staršovstva je farář ustanovený ve sboru, polovinu zbývajících členů tvoří virilní členové jmenovaní synodní radou a druhou polovinu volí sborové shromáždění.

Dosavadní odstavce 5–8 se přečíslují na 6–9.

CZ § 25

V Církevním zřízení § 25 se mění odstavec 1 takto:

§ 25. Seniorátní shromáždění (konvent)

 1. Členy konventu jsou:

a. poslanci volení staršovstvy sborů seniorátu;

b. jeden člen správní komise, případně jeden člen staršovstva z každého sboru v seniorátu, kde bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo

c. b. všichni faráři seniorátu samostatně spravující sbory a jáhnové povolaní ke službě v administrovaném sboru;

d. c. ostatní faráři a jáhnové působící v seniorátu, jimž konvent přizná členství;

e. d. kaplani, kteří jsou členy některého ze sborů seniorátu a jimž konvent přizná členství.

f. e. členové seniorátního výboru

 

Usnesení č. 12: Změny Církevního zřízení – odstranění podmínky členství ve staršovstvu pro volby do orgánů Jeronýmovy jednoty

Synod usnáší změnu Církevního zřízení § 23, § 25 a § 28. Uvedené paragrafy se mění takto:

CZ § 23 Staršovstvo

Církevní zřízení § 23 odst. 6 se mění takto:

6. Staršovstvo volí ze svého středu na čtyřleté období poslance a náhradníky seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty z členů farního sboru.

CZ § 25 Konvent

Církevní zřízení § 25 odst. 8 a 9 se mění takto:

8. Konvent volí na šestileté období dva členy a dva náhradníky seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty z farářů, jáhnů a starších působících ve sborech členů farních sborů seniorátu.

9. Konvent volí na čtyřleté období poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty z farářů, jáhnů a starších působících ve sborechčlenů farních sborů seniorátu.

CZ § 28 Shromáždění povšechného sboru (synod)

Církevní zřízení § 28 odst. 14 se mění takto:

14. Synod volí na šestileté období čtyři členy a čtyři náhradníky ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty z farářů, jáhnů a staršíchčlenů ČCE.

 

ZMĚNY ŘÁDŮ, STATUTŮ A PRAVIDEL

 

Usnesení č. 13: Změny Řádu sborového života

ŘSŽ čl. 3 odst. 3

Synod usnáší změnu Řádu sborového života čl. 3 odst. 3. Dosavadní odst. 3 se mění takto:

Čl. 3. Příležitostná shromáždění

3. Pokud je ve svatebním shromáždění manželství uzavíráno, snoubenci v něm musí veřejně, před svědky a před ordinovaným držitelem platného osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna farářem nebo jáhnem povolaným ke službě v církevním sboru vyjádřit své svobodné rozhodnutí vstoupit do manželství.

ŘSŽ čl. 5 odst. 2

Synod usnáší změnu Řádu sborového života čl. 5. Do článku 5 se vkládá nový odst. 2 v tomto znění:

Čl. 5. Závěrečná ustanovení

 1. Změna čl. 3 odst. 3 tohoto řádu přijatá 3. zasedáním 34. synodu nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.

 

Usnesení č. 14: Změny Řádu o správě církve

ŘSC čl. 3

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 3. Do článku 3 se vkládá nový odstavec 4 tohoto znění:

Čl. 3. Zřízení a zrušení kazatelského místa

4. V církevním sboru může synod za podmínek stanovených řády zřídit strategické kazatelské místo. Ve farním sboru se toto místo zřizuje vedle již existujícího kazatelského místa, jež není možné obsadit po dobu, na niž je zřízeno strategické kazatelské místo. Je-li původní kazatelské místo ke dni zřízení strategického kazatelského místa obsazeno farářem či jáhnem, povolání faráře nebo jáhna ve farním sboru k tomuto dni zaniká.

Následující odstavce se příslušně přečíslují.

ŘSC čl. 12

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 12. Do článku 12 se vkládá nový odstavec 2 tohoto znění:

Čl. 12. Jmenování a působnost správní komise

2. Ve sboru, kde bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo, vykonává správu sboru správní komise, kterou jmenuje synodní rada z farářů a starších ČCE a z členů příslušného sboru. Farář ustanovený na toto místo je virilním členem komise a musí být jejím předsedou nebo místopředsedou.

Následující odstavce se příslušně přečíslují.

ŘSC čl. 21

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 21. Do článku 21 se vkládá nový odstavec 2 tohoto znění:

Čl. 21. Působnost sborového shromáždění

2. Ve sboru, kde bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo, přísluší sborovému shromáždění pouze jednat o životě a stavu farního sboru na základě zprávy předložené správní komisí, případně staršovstvem, a usnášet se o podaných návrzích.

Další úkoly vyjmenované v odst. 1 může sborové shromáždění plnit jen na výslovný pokyn synodní rady.

ŘSC čl. 22 odst. 1

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 22 odst. 1. Dosavadní odst. 1 se mění takto:

Čl. 22. Členství ve staršovstvu

1. V každém farním sboru s výjimkou sboru, v němž bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo, musí být zřízeno staršovstvo.

ŘSC čl. 24 odst. 1

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 24 odst. 1 písm. l). Dosavadní písmeno l) se mění takto:

Čl. 24 Působnost staršovstva

 1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší staršovstvu zejména:
  1. volit ze svého středučlenů farního sboru na čtyřleté období poslance a náhradníky seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty

ŘSC čl. 27 odst. 2

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 27 odst. 2. Dosavadní odst. 2 se mění takto:

Čl. 27. Členství v konventu

 1. Virilním poslancem podle předchozího odstavce je farář samostatně spravující příslušný farní sbor, případně jáhen povolaný ke službě v administrovaném sboru; nemůže-li se tento účastnit zasedání konventu, nebo je-li zvolen členem seniorátního výboru, nebo je-li farní sbor uprázdněn, stává se virilním poslancem konventu kurátor sboru. Nemůže-li se kurátor zastupující faráře samostatně spravujícího sbor účastnit zasedání konventu, nebo stane-li se členem seniorátního výboru, staršovstvo vyšle na zasedání konventu některého z náhradníků.

ŘSC čl. 27

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 27. Do článku 27 se vkládá nový odstavec 2 tohoto znění:

Čl. 27. Členství v konventu

2. Farní sbor, v němž bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo, vysílá na zasedání konventu jednoho člena správní komise, případně jednoho člena staršovstva.

Dosavadní odstavce 2-6 se přečíslují na odstavce 3-7.

ŘSC čl. 29 odst. 1

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 29 odst. 1 písm. l) a m). Dosavadní písmena l) a m) se mění takto:

Čl. 29. Působnost konventu

 1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší konventu zejména:

1. volit z farářů, jáhnů a starších působících ve sborech členů farních sborů seniorátu na šestileté období dva členy a dva náhradníky seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty

m. volit z členů farních sborů seniorátu na čtyřleté období poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty a jejich náhradníky z farářů, jáhnů a starších působících ve sborech seniorátu

ŘSC čl. 33 odst. 2

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 33. Z článku 33 se vypouští odst. 2 a následující odstavec se příslušně přečísluje.

Čl. 33. Působnost seniorátního výboru

2. Seniorátní výbor může v případě potřeby jednat s pomocí komunikačních prostředků a usnášet se písemně. Takto učiněná usnesení musí být potvrzena v příštím zasedání seniorátního výboru a zaznamenána v zápise z jednání.

Poznámka: Možnost jednání na dálku pro církevní orgány je obecně upravena novým zněním Jednacího a volebního řádu čl.28.

ŘSC čl. 35 odst. 1

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 35 odst. 1. Dosavadní odst. 1 se mění takto:

Čl. 35. Působnost seniora

 1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší seniorovi:

a. instalovat faráře a jáhny, uvádět je v úřad, udělovat jim dovolenou a oznamovat to synodní radě

b. starat se o administraci uprázdněných sborů a po projednání se staršovstvem uprázdněného sboru a seniorátním výborem ustanovovat administrátory s výjimkou administrátorů ve sborech, v nichž bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo

c. starat se o řádné předání a převzetí správy farních sborů v seniorátě

d. starat se o řádné vedení kanceláře seniorátu

 

ŘSC čl. 39 odst. 1

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 39 odst. 1 písm. l). Dosavadní písmeno l) se mění takto:


Čl. 39. Působnost synodu

 1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší synodu zejména:
  1. volit z farářů, jáhnů a starších členů farních sborů na šestileté období čtyři členy a čtyři náhradníky ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty,

ŘSC čl. 39 odst. 1

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 39 odst. 1. Do odst. 1 se vkládá nové písmeno h) v tomto znění:

Čl. 39. Působnost synodu

 1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší synodu zejména:

h. volit faráře sborů, v nichž bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo,

Dosavadní písmena h–q se mění na i–r.

ŘSC čl. 45 odst. 1

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 45 odst. 1. Do odst. 1 se vkládá nové písmeno c) v tomto znění:

Čl. 45. Působnost synodní rady

 1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší synodní radě zejména:

c. ve sborech, v nichž bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo, plnit úkoly sborového shromáždění vyjmenované v čl. 21 odst. 1, s výjimkou těch, které svým rozhodnutím uložila sborovému shromáždění příslušného sboru.

Dosavadní písmena c–aa se mění na d–ab.

 

Usnesení č. 15: Změny Řádu pro kazatele

ŘK čl. 4

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 4. Do článku 4 se vkládá nový odstavec 2 tohoto znění:

Čl. 4. Volby a dočasné povolávání farářů a jáhnů

2. Faráře sborů, v nichž bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo, volí synod obdobně jako faráře povšechného sboru. Kandidáty navrhuje synodní rada.

Následující odstavce se příslušně přečíslují.

ŘK čl. 6

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 6. Dosavadní článek 6 se mění takto:

Čl. 6. Ukončení služby faráře nebo jáhna ve sboru

 1. Služba faráře nebo jáhna v církevním sboru končí:

a. dnem jeho povolání do jiného sboru, nebo

b. dnem sjednaným v dohodě o ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi, nebo

c. dnem, kdy uplyne doba stanovená v CZ § 12 odst. 8, nebo

d. dnem, kdy uplyne výpovědní doba stanovená v CZ § 12 odst. 11 s výjimkou případů, kdy povolání kazatele ke službě ve sboru skončí způsobem stanoveným v CZ § 12 odst. 8, nebo

d. dnem, k němuž uplyne výpovědní doba stanovená v CZ § 12 odst. 11, byl-li faráři nebo jáhnu synodní radou ukončen zaměstnanecký poměr v církvi výpovědí z důvodů uvedených v CZ § 12 odst. 9 písm. a) nebo b), nebo

e. dnem, k němuž bylo zrušeno kazatelské místo, které farář nebo jáhen zastával, nebo

f. dnem, k němuž bylo ve farním sboru zřízeno strategické kazatelské místo, nebo

g. e. dnem, kdy uplyne lhůta stanovená v CZ § 12 odst. 12 písm. b).

 1. Rezignaci nebo návrh dohody o ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi, a to i bez udání důvodů, podává farář nebo jáhen synodní radě a dá ji na vědomí staršovstvu. Synodní rada o ní bezodkladně uvědomí seniorátní výbor.
 2. Rezignaci podává farář nebo jáhen zejména, hodlá-li odejít do výslužby nebo do jiného zaměstnání.

 

ŘK čl. 7

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 7. Do článku 7 se vkládá nový odstavec 2 tohoto znění:

Čl. 7. Administrace a zastupování

2. Není-li obsazeno místo faráře sboru, v němž bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo, nemůže-li farář spravovat takový sbor po dobu delší než 3 měsíce, je-li farář rozhodnutím synodní rady postaven mimo službu, ustanoví administrátora sboru po projednání se seniorem synodní rada. Ustanovený administrátor je povinen tuto funkci přijmout a řádně ji vykonávat. Administrátor uzavírá se synodní radou smlouvu o náplni práce administrátora.

Následující odstavce se příslušně přečíslují.

 

ŘK čl. 13

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 13 odst. 1-5. Dosavadní odstavce 1-5 se mění takto:

Čl. 13. Příprava jáhnů

1. Jáhnem se může stát:

a. ten, kdo úspěšně absolvoval studium na Evangelické akademii – vyšší odborné škole biblické v Hradci Králové (EA-VOŠB)

b. absolvent bakalářského studia teologického nebo pastoračního zaměření na UK ETF

c. absolvent jiné odborné školy teologického zaměření odpovídající úrovně. Jeho odbornou způsobilost a teologickou orientaci přezkoumá Komise pro jáhenskou službu.

2. O zařazení absolventa EA-VOŠB nebo jiné odborné školy teologického zaměření odpovídající úrovně do jáhenské praxe rozhodne synodní rada, a to na základě doporučení staršovstva příslušného farního sboru, příslušného seniorátního výboru a vyjádření psychologa, kterého sama určí. Doporučení ani vyjádření nesmějí být starší než 6 měsíců.

3. Synodní rada vede seznam uchazečů o jáhenskou praxi a zve je k rozhovorům.

4. Podmínkou pro přijetí do jáhenské praxe je:

a. nejméně dvouleté členství v ČCE. Tato podmínka musí být splněna nejpozději do konce lhůty pro podávání přihlášek do jáhenské praxe

b. vykonání nejméně jedné bohoslovecké praxe ve sborech ČCE v rozsahu dvou týdnů. Synodní rada může tuto podmínku prominout, pokud je uchazeč o jáhenskou praxi v některém farním sboru ČCE výpomocným kazatelem.

4.5. Jáhenská praxe trvá jeden rok. Náplň praxe stanovujíPravidla jáhenské praxe, která usnáší synod. Před nástupem do jáhenské praxe je uchazeč povinen uzavřít s povšechným sborem pracovní smlouvu na dobu jáhenské praxe.

5. Uchazeč o jáhenskou službu je zaměstnancem církve na dobu jáhenské praxe. Místo konání jáhenské praxe určuje synodní rada na návrh komise pro jáhenskou službu.

Dosavadní odstavce 6-11 zůstávají beze změny.

 

Usnesení č. 16: Změny Jednacího a volebního řádu

JVŘ čl. 8

Synod usnáší změnu Jednacího a volebního řádu čl. 8. Do článku 8 se vkládá nový odstavec 3 tohoto znění:

Čl. 8. Volby ve sborovém shromáždění

3. Volby staršovstva ve sboru, kde bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo, připravuje na pokyn synodní rady správní komise, kterou synodní rada ve sboru zřídila. Polovinu členů staršovstva takového sboru tvoří virilní členové jmenovaní synodní radou.

Následující odstavce se příslušně přečíslují.

JVŘ čl. 28

Synod usnáší změnu Jednacího a volebního řádu čl. 28. Do článku 28 se vkládá nový odstavec 9 tohoto znění:

Čl. 28. Jednání správních orgánů a povolání náhradníků

9. Správní orgán se může usnést, že může v případě potřeby jednat a usnášet se na dálku pomocí komunikačních prostředků a stanoví způsob takového jednání. Takto učiněná usnesení musejí být zaznamenána v zápise z nejbližšího zasedání správního orgánu.

Ustanovení tohoto odstavce platí i pro jednání ostatních volených orgánů s výjimkou shromáždění.

 

Usnesení č. 17: Změny Řádu pastýřské služby

ŘPS čl. 4

Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby čl. 4 odst. 3 a 4. Dosavadní odstavce 3 a 4 se mění takto:

ŘPS čl. 4. Pastýřské rady

3. Konvent volí ze starších, farářů a, jáhnů, kaplanů a výpomocných kazatelů s platným osvědčením o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna bydlících v seniorátu na dobu 6 let tří nebo pětičlennou seniorátní pastýřskou radu a stejný počet náhradníků. V každé skupině musí být zastoupeni faráři, případně jáhnové, a starší a osoby s platným osvědčením o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna, a to při pětičlenné radě v poměru 2:3 resp. 3:2 a při tříčlenné radě v poměru 2:1 resp. 1:2.

Členem seniorátní pastýřské rady nemůže být člen nebo náhradník seniorátního výboru ani synodní rady. Seniorátní pastýřské rady rozhodují ve věcech upravených tímto řádem v prvním stupni. K projednání případu je příslušná seniorátní pastýřská rada, do obvodu jejíhož seniorátu náleží farní sbor, jehož členem je osoba, jež je podnětem k zahájení jednání dle tohoto řádu viněna z porušení kázně dle čl. 3 odst. 2 tohoto řádu. Je-li takových osob více a jsou členy farních sborů v různých seniorátech, je k projednání případu příslušná seniorátní rada, u níž byl podnět podán. V tom případě určí také, kdo ponese náklady tohoto projednávání.

4. Synod volí ze starších, farářů a, jáhnů a výpomocných kazatelů s platným osvědčením o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna ČCE na dobu 6 let pětičlennou církevní pastýřskou radu a stejný počet náhradníků. V každé skupině musí být zastoupeni faráři, případně jáhnové, a starší a osoby s platným osvědčením o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v poměru 2:3 resp. 3:2. Členy církevní pastýřské rady nemohou být členové a náhradníci synodní rady a seniorátních výborů ani zaměstnanci ústřední církevní kanceláře. Církevní pastýřská rada rozhoduje na základě odvolání podaného proti rozhodnutí seniorátní pastýřské rady ve věcech upravených tímto řádem ve druhém stupni. Dále církevní pastýřská rada rozhoduje o předání konkrétní věci k projednání jiné seniorátní pastýřské radě.

 

Usnesení č. 18: Změny Řádu diakonické práce

ŘDP čl. 13 odst. 1

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 13 odst. 1. Dosavadní odst. 1 se mění takto:

Čl. 13. Shromáždění Diakonie ČCE

 1. Členy shromáždění Diakonie ČCE (dále jen „shromáždění“) jsou:

a. členové správní rady Diakonie ČCE,

b. členové dozorčí rady Diakonie ČCE,

c. předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady každého ze středisek,

d. předseda dozorčí rady nebo dozorčí radou pověřený člen dozorčí rady každého ze středisek,

e. ředitel Diakonické akademie

ef. ředitelé školských právnických osob zřízených Diakonií ČCE,

fg. diakoni ve smyslu čl. 4 tohoto řádu,

gh. faráři a jáhnové povolaní sbory ČCE ke službě v Diakonii ČCE nebo některém z jejích středisek, pokud tato jejich služba tvoří minimálně polovinu pracovního úvazku

 

ŘDP čl. 15 oddíl C odst. 2

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 15 oddíl C odst. 2 písm. b). Dosavadní písm. b) se mění takto:

Čl. 15 Dozorčí rada střediska Diakonie ČCE

C. Činnost dozorčí rady střediska Diakonie ČCE

 1. Dozorčí radě střediska náleží následující působnost:

b. projednává návrh rozpočtu střediska a usnáší se na doporučeních k němu pro správní radu střediska Diakonie ČCE,; pokud správní rada střediska k těmto doporučením nepřihlédne, je povinna o tom informovat správní radu Diakonie ČCE,

ŘDP čl. 17 odst. 2

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 17 odst. 2. Dosavadní odst. 2 se mění takto:

Čl. 17. Ředitel Diakonie ČCE

 1. Ředitel Diakonie ČCE je oprávněn samostatně bez předložení věci k rozhodnutí správní radě Diakonie ČCE rozhodnout o uzavření smluv či učinění jiných právních jednání do hodnoty 1 000 000 Kč. Všechny smlouvy či jiná právní jednání, jejichž předmětem je plnění o hodnotě vyšší než 1 000 000 Kč, musí být schváleny správní radou Diakonie ČCE.

O právních jednáních, jejichž předmětem je plnění o hodnotě nejvýše 5 000 000 Kč, může ředitel Diakonie ČCE samostatně rozhodnout výhradně v případech, kdy se jedná o smlouvy s organizačními jednotkami Diakonie ČCE, jejichž předmětem je poskytnutí překlenovací finanční zápůjčky se lhůtou splatnosti do jednoho roku na zajištění provozu organizační jednotky nebo na realizaci jejího projektu.

Další podrobnosti rozdělení kompetencí mezi ředitele Diakonie ČCE a členy správní rady, kteří jsou zároveň náměstky ředitele Diakonie ČCE, stanoví Organizační řád Diakonie ČCE.


 

ŘDP čl. 21 odst. 1-3

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 21 odst. 1-3. Dosavadní odst. 1-3 se mění takto:

Čl. 21. Hospodaření Diakonie ČCE

1. Obecná ustanovení

a. Diakonie ČCE a její organizační jednotky hospodaří podle ročního rozpočtu, který předkládají ke schválení nebo potvrzení k projednání příslušným orgánům.

b. Diakonie ČCE a její organizační jednotky v souladu s tímto řádem předkládají zprávu o hospodaření a audit účetní závěrky za uplynulý rok.

c. Všechny organizační jednotky patřící do rodiny Diakonie ČCE se podílejí na financování činnosti Diakonie ČCE povinnými příspěvky nebo povinným odběrem služeb, zajišťovaných centrálně pro Diakonii ČCE. Výši příspěvku a další podrobnosti stanovuje Organizační řád Diakonie ČCE.

d. Správní rada Diakonie ČCE, správní rady středisek a statutární orgány ostatních právnických osob patřících do rodiny Diakonie ČCE jsou zodpovědné za hospodárné a efektivní nakládání s prostředky, které spravují, a s majetkem organizace.

2. Hospodaření Diakonie ČCE

a. Rozpočet Diakonie ČCE předkládaný dozorčí radě Diakonie ČCE zahrnuje rozpočet ústředí a rozpočty právnických osob zřízených Diakonií ČCE podle zákonů č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, nebo č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. a přehled rozpočtů středisek všech právnických osob patřících do rodiny Diakonie ČCE. V této skladbě předkládá Diakonie ČCE i zprávy o hospodaření. Zpráva o hospodaření Diakonie ČCE zahrnuje hospodaření ústředí, rozpočty právnických osob zřízených Diakonií ČCE podle zákonů č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, nebo č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a dále přehled rozpočtů středisek a všech právnických osob patřících do rodiny Diakonie ČCE.

b. Rozpočet a zprávu o hospodaření Diakonie ČCE schvaluje dozorčí rada Diakonie ČCE na návrh správní rady Diakonie ČCE. Obdobným způsobem jsou také projednávány významné změny rozpočtu.

c. Kontrolu hospodaření Diakonie ČCE provádí dozorčí rada Diakonie ČCE.

d. Podrobnosti hospodaření a kontrolní činnosti v Diakonii ČCE stanoví Organizační řád Diakonie ČCE.

3. Hospodaření střediska Diakonie ČCE

a. Návrh rozpočtu Rozpočet střediska schvaluje jeho příslušná správní rada střediska a předkládá ho po předchozímprojednání v dozorčí radě střediska k potvrzení správní radě Diakonie ČCE. Schválený rozpočet střediska dává správní rada střediska na vědomí správní radě Diakonie ČCE. Podrobnosti stanoví Organizační řád Diakonie ČCE.

b. Správní rada střediska připravuje a po projednání s dozorčí radou střediska schvaluje výroční zprávu o činnosti střediska, jejíž součástí je zpráva o hospodaření střediska za uplynulý rok, a předkládá ji správní radě Diakonie ČCE.

c. Správní rada Diakonie ČCE zajišťuje provádění vnitřní kontroly hospodaření ve střediscích. Střediska jsou pro provádění kontroly povinna poskytnout pravidelné informace o stavu a způsobu svého hospodaření.

 

Odstavce 4 a 5 zůstávají beze změny.

 

Usnesení č. 19: Úprava Řádu diakonické práce

Synod ukládá synodní radě, aby v celém Řádu diakonické práce nahradila slovní spojení „právní úkon“ nebo slovo „úkon“ slovním spojením „právní jednání“.

 

Usnesení č. 20: Změny Řádu hospodaření církve

ŘHC čl. 5

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 5. Do článku 5 se vkládá nový odstavec 4 v tomto znění:

Čl. 5. Účast církve v obchodních společnostech, družstvech, nadacích a nadačních fondech

4. V případě vstupu do obchodní společnosti prostřednictvím nákupu veřejně obchodovatelných akcií přijatých k obchodování na regulovaných trzích EU a USA a nákupu investičních nástrojů kolektivního investování zaměřeného na tato aktiva se ustanovení předchozího odstavce nepoužijí. V takovém případě se postupuje podle čl. 6 tohoto řádu.

ŘHC čl. 6

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve. Do ŘHC se vkládá nový článek 6 tohoto znění:

Čl. 6. Pravidla investování volných finančních prostředků církve do investičních nástrojů

1. Podmínky pro investování volných finančních prostředků církve do investičních nástrojů stanoví Pravidla pro investování sborů do investičních nástrojů.

2. Pro případ investování volných finančních prostředků církve do investičních nástrojů dle tohoto článku se ustanovení čl. 22 odst. 2 tohoto řádu nepoužijí.

Dosavadní články 6-23 se přečíslují na 7-24.

ŘHC čl. 9

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 9. Z dosavadního článku 9 odst. 4 se vypouští písm. e.:

Čl. 9. Senioráty

4. Seniorátní výbor v rámci seniorátu plní tyto úkoly:

e. koordinuje investiční činnost farních sborů,

Dosavadní písmeno f. se přečísluje na e.

 

Usnesení č. 21: Změny Statutu Jeronýmovy jednoty

SJJ čl. 3 odst. 2

Synod usnáší změnu Statutu Jeronýmovy jednoty čl. 3 odst. 2. Dosavadní odst. 2 se mění takto:

Čl. 3. Seniorátní představenstva Jeronýmovy jednoty

 1. Seniorátní představenstva Jeronýmovy jednoty jsou tříčlenná. Dva členy a dva náhradníky seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty volí konvent z farářů, jáhnů a starších členů farních sborů příslušného seniorátu na dobu 6 let. Virilním členem seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty je pověřený člen seniorátního výboru příslušného seniorátu.

SJJ čl. 4. Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty

Synod usnáší změnu Statutu Jeronýmovy jednoty čl. 4 odst. 2. Dosavadní odst. 2 se mění takto:

Čl. 4 odst. 2

 1. Poslance a náhradníky seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty volí na čtyřleté období ze svého středučlenů farních sborů staršovstva sborů příslušného seniorátu. Dva poslance volí ze svých členů příslušný seniorátní výbor. Virilními poslanci jsou členové seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty. Každý poslanec nebo náhradník složí na prvním zasedání seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty, kterého se po svém zvolení zúčastní, slib, jehož znění je obdobné slibu členů konventu nebo synodu podle Jednacího a volebního řádu.

SJJ čl. 5 odst. 2

Synod usnáší změnu Statutu Jeronýmovy jednoty čl. 5 odst. 2. Dosavadní odst. 2 se mění takto:

Čl. 5. Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty

 1. Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty je pětičlenné. Čtyři členy a čtyři náhradníky ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty volí synod z farářů, jáhnů a starších členů farních sborů církve na dobu 6 let. Virilním členem ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty je pověřený člen synodní rady ČCE. Vedoucí podpůrného odboru a vedoucí stavebního odboru kanceláře Jeronýmovy jednoty se účastní zasedání ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty s hlasem poradním.

SJJ čl. 6 odst. 1

Synod usnáší změnu Statutu Jeronýmovy jednoty čl. 6 odst. 1. Dosavadní odst. 1 se mění takto:

Čl. 6. Ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty

 1. Poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty volí na čtyřleté období jednotlivé konventy z farářů, jáhnů a starších působících ve sborech členů farních sborů příslušného seniorátu. Dva poslance volí ze svých členů synodní rada. Virilními poslanci jsou členové ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty. Každý poslanec nebo náhradník složí na prvním zasedání ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty, kterého se po svém zvolení zúčastní, slib, jehož znění je obdobné slibu členů konventu nebo synodu podle Jednacího a volebního řádu.

 

Usnesení č. 22: Změny Statutu Personálního fondu

SPF čl. 3 odst. 5

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 3 odst. 5. Do odst. 5 se vkládá nové písmeno h) v tomto znění:


Čl. 3 Správní rada Personálního fondu

 1. Správní rada PF plní především tyto úkoly:

h. vyjadřuje se k návrhu na zřízení a prodloužení strategického kazatelského místa.

SPF čl. 7 odst. 1

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 7 odst. 1. Dosavadní odst. 1 se mění takto:

Čl. 7 Solidarita sborů

1. Farní sbor, který se ocitl ve finanční tísni a není schopen provést povinný odvod do Personálního fondu, může požádat o příspěvek na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků. Ze solidárních prostředků je hrazen rovněž odvod za podporované, a misijní a strategické kazatelské místo včetně provozních nákladů strategického kazatelského místa, pokud synod nestanoví jinak.

 

Usnesení č. 23: Změny Pravidel jáhenské praxe

PJP oddíl D

Synod usnáší změnu Pravidel jáhenské praxe kandidátů jáhenské služby odd. D. Dosavadní oddíl D se mění takto:

D. Písemnéá práce a závěr jáhenské praxe

 1. V průběhu jáhenské praxe uchazeči vypracovávají tři kratší písemné práce. Přesné zadání a rozsah stanovuje Komise pro jáhenskou službu.Písemná práce prověřuje, zda je uchazeč schopen ve vymezené lhůtě metodicky zpracovat prakticko-teologické téma, vytěžit dostupnou literaturu, projevit samostatný kritický názor a srozumitelně vyjádřit jak věcnou stránku problému, tak svůj přístup k jeho řešení. Téma práce zadává Komise pro jáhenskou službu v průběhu jáhenské praxe. Dva týdny před odevzdáním práce je uchazeč uvolněn z ostatních povinností.
 2. Na základě zpráv mentora a vedoucích seminářů, písemných práce a závěrečného pohovoru předloží Komise pro hodnocení absolventů jáhenské praxe synodní radě vyjádření o způsobilosti uchazeče k jáhenské službě v ČCE. Členy této komise jsou předseda volený synodem podle Řádu pro kazatele čl. 24, odst. 1a, jeden člen synodní rady a tři členové Komise pro jáhenskou službu. Hodnotí se stupni prospěl – neprospěl.

 

Usnesení č. 24: Změny Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst

PZRKM čl. 5

Synod usnáší změnu Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst (PZRKM). Do PZRKM se vkládá nový článek 5 tohoto znění:

Čl. 5 Zřízení strategického kazatelského místa

1. Strategické kazatelské místo může být synodem zřízeno ve farním sboru, kde vlivem vnitřních či vnějších okolností došlo k takovému poklesu aktivity sborového života, že je existence sboru ohrožena, přičemž strategickým zájmem ČCE je, aby byla sborová práce na tomto místě obnovena.

2. Strategické kazatelské místo může být synodem dále zřízeno tam, kde se sborová práce dosud nekoná, ale strategickým zájmem ČCE je, aby se konala.

3. Synod může zřídit jen takové strategické kazatelské místo, které odpovídá strategickému plánu ČCE.

4. Strategický plán schvaluje synod na základě návrhu předloženého synodní radou. Synodní rada vychází při přípravě strategického plánu ze základního poslání ČCE, přičemž zohledňuje současný náboženský, demografický, sociální a kulturní charakter jednotlivých regionů. Při tvorbě návrhu strategického plánu synodní rada také přihlíží k připomínkám seniorátních výborů.

5. Počet, rozmístění a časový výhled jednotlivých zřizovaných strategických kazatelských míst vychází ze strategického plánu a zohledňuje potřeby jednotlivých seniorátů.

6. Strategické kazatelské místo zřizuje synod. Návrh na zřízení strategického kazatelského místa podává synodní rada po projednání s příslušným seniorátním výborem a správní radou Personálního fondu.

7. Součástí návrhu na zřízení strategického kazatelského místa je projekt, který formuluje cíle, postup, časový harmonogram kroků nutných pro dosažení stanovených cílů a zřetelně formulovaná kritéria, která umožní zhodnotit, zda bylo stanovených cílů dosaženo. Součástí projektu je též odhad mzdových a provozních nákladů a návrh, jak budou tyto náklady hrazeny. Z odůvodnění projektu musí být patrné, že návrh na zřízení strategického kazatelského místa odpovídá strategickému plánu ČCE.

8. Strategické kazatelské místo se zřizuje na dobu pěti až patnácti let. Doba, na niž je strategické kazatelské místo zřízeno, začíná běžet dnem, kdy na toto místo nastoupí povolaný farář. Pokud není na takto zřízené kazatelské místo povolán farář do pěti let od rozhodnutí synodu, strategické kazatelské místo zaniká.

9. Synod může dobu, na niž bylo strategické kazatelské místo zřízeno, na návrh synodní rady prodloužit, a to i vícekrát, přičemž však celková doba trvání strategického kazatelského místa nesmí přesáhnout patnáct let. Návrh na prodloužení musí obsahovat posouzení dosavadního plnění cílů stanovených v návrhu na zřízení strategického kazatelského místa, jakož i celkové posouzení dosavadního rozvoje sborové práce. Návrh na prodloužení strategického kazatelského místa musí být projednán s příslušným seniorátním výborem a se správní radou Personálního fondu.

Dosavadní čl. 5 se přečísluje na čl. 6.

 

Usnesení č. 25: Změna Pravidel celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů

Synod usnáší změnu Pravidel celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů ve znění uvedeném v tisku 21 na str. 1-3.

 

Usnesení č. 26: Pravidla pro investování sborů ČCE do investičních nástrojů

Synod usnáší Pravidla pro investování sborů ČCE do investičních nástrojů ve znění uvedeném v tisku č. 28 na str. 2.

 

C) SPRÁVA CÍRKVE

 

ÚKOLY PRO 4. ZASEDÁNÍ 34. SYNODU

pro synodní radu, seniorátní výbory a ostatní církevní orgány

Usnesení č. 27: Postavení farářů v církvi

 1. Synod vybízí staršovstva a kazatele, aby povzbuzovali mladé lidi ke studiu evangelické teologie, a ukládá synodní radě, aby je v tomto smyslu oslovila dopisem.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby i na základě rozhovoru na synodu zaslala sborům otázky týkající se postavení farářů v ČCE.
 3. Synod ukládá předsedům jednotlivých konventů, aby rozhovor o této otázce zařadili na jednání konventů v roce 2017.
 4. Synod ukládá seniorátním výborům odpovědi shromáždit, sumarizovat a poslat do 15. ledna 2018 synodní radě.

 

Usnesení č. 28: Strategický plán ČCE

Synod bere na vědomí zprávu o přípravě strategického plánu ČCE předloženou v tisku č. 18/5 a ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 34. synodu předložila další zprávu.

 

Usnesení č. 29: Příprava nového evangelického zpěvníku

 1. Synod bere na vědomí zprávu o práci komise pro přípravu nového EZ předloženou v tisku č. 25.
 2. Synod trvá na tom, že seznam písní schválený 2. zasedáním 34. synodu nebude rozšířen.
 3. Synod s vděčností oceňuje práci na přípravě nového zpěvníku a děkuje všem, kdo se na přípravě podílejí.
 4. Synod ukládá synodní radě, aby zajistila vydání nového zpěvníku nejpozději v roce 2020.
 5. Synod ukládá synodní radě, aby v součinnosti se svými poradními odbory, případně dalšími odborníky, prošla a v nejnutnějších případech upravila textové části zpěvníku – texty písní, modlitby, žalmy k recitaci, krátké pobožnosti, věroučné texty atp.
 6. Synod pověřuje synodní radu, aby ve spolupráci s komisí pro přípravu nového evangelického zpěvníku připravila harmonogram kampaně uvedení nového zpěvníku v církvi i pro veřejnost a předložila ho 4. zasedání 34. synodu.

 

Usnesení č. 30: Urychlení práce na nové agendě

Synod ukládá synodní radě, aby urychlila práci na dokončení nové agendy.

 

Usnesení č. 31: Nakladatelství a knihkupectví Kalich

 1. Synod nepřijímá zprávu Nakladatelství a knihkupectví Kalich a žádá, aby příští zpráva byla podrobnější včetně finančních toků mezi ÚCK a Kalichem.
 2. Synod bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 2. zasedání 34. synodu č. 28.
 3. Synod ukládá synodní radě, aby pokračovala v řešení problémů nakladatelství Kalich a podala zprávu 4. zasedání 34. synodu.

 

Usnesení č. 32: Publikace souboru prohlášení synodů

Synod pověřuje synodní radu, aby do příštího zasedání synodu připravila k vydání soubor prohlášení synodu, synodní rady a poradního odboru SR pro společenské a mezinárodní záležitosti od roku 1989.

 

Usnesení č. 33: Zpráva komise Cesta církve pro 4. zasedání 34. synodu

Synod ukládá komisi Cesta církve, aby 4. zasedání 34. synodu předložila zprávu o své činnosti.

 

Usnesení č. 34: Vyjasnění postavení bývalých laických kazatelů v ČCE

Synod ukládá synodní radě, aby pro příští zasedání 34. synodu připravila návrh vyjasňující a řešící postavení bývalých laických kazatelů (kteří složili zkoušku v minulých letech na synodní radě) v současném systému kazatelů ČCE tak, aby mohli být zařazeni mezi výpomocné kazatele a případně i dodatečně ordinováni.

 

Usnesení č. 35: Postavení jáhnů v církvi

Synod pověřuje synodní radu, aby se zbývala postavením jáhnů v církvi a případně předložila návrh změn církevního zřízení a řádů.

 

Usnesení č. 36: Postavení kaplanů v ČCE

Synod ukládá synodní radě, aby se zabývala postavením kaplanů a případně navrhla úpravu Církevního zřízení a řádů.

 

Usnesení č. 37: Rozhovor o postavení presbyterů v ČCE

Synod pověřuje synodní radu, aby na některé z dalších zasedání synodu připravila podnět k rozhovoru na téma „Postavení presbyterů v ČCE“.

 

Usnesení č. 38: Celocírkevní diskuse o změně názvu církve

Synod ukládá synodní radě, aby otevřela celocírkevní diskusi o změně názvu církve na Evangelická církev (nebo jiný, jednodušší tvar než ČCE).

 

Usnesení č. 39: Revitalizace Ústeckého seniorátu

 1. Synod bere s vděčností na vědomí zprávu komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu ČCE.
 2. Synod ukládá seniorátnímu výboru Ústeckého seniorátu ČCE, aby ve spolupráci se synodní radou zvážil ukončení práce komise a předání kompetencí seniorátnímu výboru.

 

Usnesení č. 40: Propagace Jeronýmovy jednoty

Synod ukládá ústřednímu představenstvu Jeronýmovy jednoty, aby 4. zasedání 34. synodu podalo zprávu o způsobu splnění usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 53.

 

Usnesení č. 41: Výzva sborům ke zvýšení zájmu o dění v Diakonii

Synod žádá synodní radu, aby do průvodního dopisu pro celocírkevní sbírku na Diakonii zahrnula výzvu sborům k užší spolupráci a zvýšení zájmu o dění v Diakonii.

 

Usnesení č. 42: Postavení dozorčí rady Diakonie ČCE

Synod schvaluje návrh hlavních tezí postavení dozorčí rady Diakonie ČCE a ukládá synodní radě, aby pro 4. zasedání 34. synodu připravila návrh změn příslušných církevních řádů.

 

OSTATNÍ USNESENÍ KE SPRÁVĚ CÍRKVE

 

Usnesení č. 43: Prohlášení synodu „Slovo k volbám“

Synod přijímá text „Slovo k volbám“ a ukládá synodní radě, aby s ním neprodleně seznámila veřejnost a zaslala ho do sborů.

 

Usnesení č. 44: Rozhodnutí o předložených zprávách

a. Synod přijímá Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5A.

b. Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 5B.

c. Synod přijímá Zprávu Evangelické akademie předloženou v tisku č. 7A.

d. Synod přijímá Zprávu Nadačního fondu na podporu církevního školství předloženou v tisku č. 7B.

e. Synod přijímá Zprávu o Semináři církevní hudby Evangelické akademie předloženou v tisku č. 7C.

f. Synod přijímá Zprávu Sdružení evangelické mládeže v ČR předloženou v tisku č. 9.

g. Synod přijímá Zprávu Církevní pastýřské rady předloženou v tisku č. 10.

h. Synod přijímá Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení 2. zasedání 34. synodu předloženou v tisku č. 11.

i. Synod schvaluje Zprávu Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 12.

j. Synod přijímá zprávy o životě sborů s podporovanými a misijními místy předložené v tisku č. 15B.

k. Synod přijímá Zprávu o činnosti Diakonie ČCE v roce 2016 předloženou v tisku č. 16A.

l. Synod přijímá Zprávu o činnosti Dozorčí rady Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 16B.

m. Synod přijímá Zprávu Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE za rok 2016 předloženou v tisku č. 16C.

 

Usnesení č. 45: Logo ČCE

 1. Synod souhlasí s předloženým návrhem loga a prohlašuje je logem ČCE. Synod pověřuje synodní radu, aby ve spolupráci s výběrovou komisí upřesnila s autorem jeho barevnost. Toto logo je od 1. 1. 2018 závazné pro ČCE. Synod vyzývá seniorátní a farní sbory, aby toto logo užívaly při své prezentaci.
 2. Synod pověřuje synodní radu, aby s autory loga dohodla vytvoření základního grafického manuálu pro aplikaci nového loga na sborové úrovni (web, dopisní papír, leták).

 

Usnesení č. 46: Supervize v ČCE

 1. Synod přijímá zprávu koordinátora supervize v ČCE předloženou v tisku č. 6.
 2. Synod schvaluje supervizní program ČCE.
 3. Synod očekává, že služeb supervize budou členové církve hojně využívat.

 

Usnesení č. 47: Koncepce práce celocírkevního faráře mládeže

Synod schvaluje koncepci práce celocírkevního faráře mládeže předloženou v tisku č. 19B na str. 3-4.

 

Usnesení č. 48: Nadační fond Evangelické dílo

 1. Synod bere na vědomí návrh zakládací listiny Nadačního fondu Evangelické dílo.
 2. Synod souhlasí se založením Nadačního fondu Evangelické dílo.

 

Usnesení č. 49: Středisko Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem

Synod bere na vědomí zprávu o splnění usnesení 2. zasedání 34. synodu č. 40.

 

Usnesení č. 50: Zpráva o stavu střediska v Herlíkovicích

 1. Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o stavu střediska Herlíkovice předloženou v tisku č. 18 na str. 18.
 2. Synod bere na vědomí, že usnesení 2. zasedání 34. synodu č. 41/2 bylo splněno.

 

Usnesení č. 51: Usnesení o místě a datu konání 1. zasedání 35. synodu

Synod stanovuje dobu konání 1. zasedání 35. synodu na dny 16. – 18. května 2019. Místem konání bude Praha.

 

 

D) Hospodaření církve

 

ÚKOLY PRO 4. ZASEDÁNÍ 34. SYNODU

 

Usnesení č. 52: Hodnocení systému správy majetku Personálního fondu pro 4. zasedání 34. synodu

Synod ukládá synodní radě, aby do příštího zasedání synodu připravila průběžnou zprávu hodnotící systém správy majetku PF, na základě které bude synod moci rozhodnout o pokračování nebo obměně stávajícího systému po roce 2020.

 

Usnesení č. 53: Variantní koncepce odvodů do Personálního fondu

Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 34. synodu připravila variantní koncepci odvodů za kazatele do Personálního fondu, která by kombinovala paušální část stanovenou podle obsazeného úvazku a poměrnou část stanovenou podle personální a hospodářské síly sborů.

 

Usnesení č. 54: Kompenzace zavedení nájemného pro faráře a jáhny

 1. Synod ukládá synodní radě, aby navýšila měsíční základní hrubé mzdy všem duchovenským pracovníkům ČCE – povšechného sboru k 1. 1. 2018 o částku 3 000,- Kč na jeden celý úvazek.
 2. Synod schvaluje aktualizovanou mzdovou tabulku obsaženou v Pravidlech pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru podle přílohy. Tato tabulka je platná k 1. 1. 2018 a nezahrnuje povinnou valorizaci mezd. Valorizace mezd k 1. 1. 2018 bude probíhat podle výše mezd k 31. 12. 2017.
 3. Synod ukládá synodní radě odečíst částku, která vznikne splněním odst. č. 1 tohoto usnesení, od fixní položky finanční náhrady dané zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi před jejím vložením do investiční části Personálního fondu pro roky 2018-2020.

 

Usnesení č. 55: Návrh výše odvodů do Personálního fondu od r. 2021 pro 4. zasedání 34. synodu

Synod ukládá synodní radě předložit příštímu zasedání synodu tabulku plánovaných odvodů do Personálního fondu od roku 2021.

 

Usnesení č. 56: Analýza a průběžné sledování stavu nemovitostí v majetku sborů ČCE

Synod ukládá Jeronýmově jednotě, aby analyzovala a průběžně monitorovala stav nemovitostí ve sborech prostřednictvím seniorátních JJ, a to na základě systému zavedeného v Brněnském seniorátu.

 

Usnesení č. 57: Návrh projektu nové budovy Bratské školy – církevní základní školy v Praze

Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 34. synodu předložila návrh projektu nové budovy Bratské školy společně s rozpočtem a návrhem zdrojů financování.

 

Usnesení č. 58: Středisko Sola gratia – doplacení prostředků Diakonii

Synod ukládá synodní radě proplatit Diakonii ČCE částku 529.897 Kč, tedy částku zbývající do původně alokované částky 3 mil. Kč (dle rozhodnutí 1. zasedání 34. synodu) ve prospěch střediska Sola gratia jako dar a dále aby synodní rada informovala 4. zasedání 34. synodu o způsobu využití tohoto daru.

 

Usnesení č. 59: Finanční pomoc kazatelům při pořízení vlastního bydlení

 1. Synod bere na vědomí rámcové zásady udělování finančních příspěvků pro zajištění vlastního bydlení po ukončení činné služby faráře nebo jáhna uvedené v tisku 18 na str. 16-17 s tím, že žadatel bude povinen prokázat potřebu poskytnutí příspěvku (např. formou čestného prohlášení).
 2. Synod bere na vědomí výsledky konzultací synodní rady s Nadačním fondem Věry Třebické-Řivnáčové a pověřuje synodní radu, aby s tímto fondem jednala o možnosti vytvoření systému umožňujícího systematické shromažďování potřebných prostředků a poskytování příspěvků podle výše uvedených rámcových zásad.
 3. Synod podporuje záměr synodní rady zvýšit mzdy farářů a jáhnů tak, aby ti, kterým vznikne nárok na starobní důchod v roce 2029 a později, měli pro zajištění vlastního bydlení na dobu po ukončení činné služby lepší podmínky.
 4. Synod dále ukládá synodní radě, aby otevřela širší diskusi s duchovenskými pracovníky a na jejím základě zvážila také ostatní možné způsoby podpory jejich bydlení. Závěry nechť předloží 4. zasedání 34. synodu.

 

OSTATNÍ USNESENÍ K HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

 

Usnesení č. 60: Zpráva revizorů hospodaření povšechného sboru

Synod přijímá Zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru předloženou v tisku č. 13B.

 

Usnesení č. 61: Hospodaření povšechného sboru ČCE v r. 2016

 1. Synod přijímá Zprávu o hospodaření povšechného sboru v roce 2016 předloženou v tisku č. 13A.
 2. Synod schvaluje účetní závěrku povšechného sboru za rok 2016 dle celkové výsledovky předložené v tisku 13A.
 3. Synod rozhodl, že zisk ve výši 683 798,13 Kč bude převeden do rezervního fondu.
 4. Synod schvaluje Zprávu o hospodaření s Personálním fondem v roce 2016 předloženou v tisku č. 13C.
 5. Synod přijímá Zprávu investičního výboru synodní rady za r. 2016 předloženou v tisku č. 13D.

 

Usnesení č. 62: Zaúčtování daně z příjmu do účetní uzávěrky za rok 2015

Synod bere na vědomí, že usnesení 2. zasedání 34. synodu č. 68/4 je splněno.

 

Usnesení č. 63: Rozpočet povšechného sboru pro rok 2017

Synod schvaluje rozpočet hospodaření povšechného sboru pro rok 2017 předložený v tisku č. 14 na str. 3‑5.

 

Usnesení č. 64: Celocírkevní repartice v roce 2018

Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2018 v celkové částce 5 027 300,- Kč a jejich rozdělení na senioráty takto:

Seniorát

Repartice 2018

Seniorát

Repartice 2017

I

Pražský

855 600

VIII

Chrudimský

405 200

II

Poděbradský

377 600

IX

Poličský

230 300

III

Jihočeský

100 000

X

Horácký

311 600

IV

Západočeský

201 300

XI

Brněnský

612 600

V

Ústecký

153 200

XII

Východomoravský

772 500

VI

Liberecký

117 900

XIII

Moravskoslezský

543 200

VII

Královéhradecký

291 700

XIV

Ochranovský

54 600

Celkem

5 027 300

 

Usnesení č. 65: Příspěvek z celocírkevních repartic do supervizního fondu

Synod stanovuje příspěvek z celocírkevních repartic do supervizního fondu na rok 2018 ve výši 165 000,- Kč.

 

Usnesení č. 66: Celocírkevní sbírky v r. 2018

Synod usnáší, že v roce 2018 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:

 1. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – postní neděle
 2. Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty – Boží hod velikonoční
 3. Sbírka pro Diakonii – svatodušní svátky
 4. Sbírka solidarity sborů – červen
 5. Sbírka pro Evangelickou akademii – první neděle v září
 6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – Díkčinění
 7. Sbírka JTD – do konce října
 8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát – Boží hod vánoční

 

Usnesení č. 67: Každoroční konání celocírkevních sbírek pro Evangelickou akademii a pro křesťanskou službu

Synod usnáší, že od roku 2019 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány celocírkevní sbírky tak, aby sbírka pro Evangelickou akademii (1. neděle v září) byla každoroční a sbírka na křesťanskou službu také proběhla každoročně, a to do konce ledna.

 

Usnesení č. 68: Dlužné celocírkevní sbírky z roku 2015

 1. Synod bere na vědomí, že usnesení 2. zasedání 34. synodu č. 34 o povinnosti sborů odvést dlužné celocírkevní sbírky za rok 2015 bylo splněno pouze zčásti.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby u sborů, které ani po výzvě 2. zasedání 34. synodu neodvedly dlužné celocírkevní sbírky za rok 2015, postupovala podle Pravidel hospodářské pomoci.

 

Usnesení č. 69: Změna Pravidel pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru

Synod schvaluje změnu Pravidel pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru ČCE předloženou v tisku č. 18 na str. 19.

 

Usnesení č. 70: Stanovení nejvyššího počtu pracovních úvazků pastoračních pracovníků

Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o pastoračních pracovnících v ČCE a stanovuje maximální počet pracovních úvazků pastoračních pracovníků na 14.

 

Usnesení č. 71: Informace o platech a benefitech kazatelů

Synod pověřuje synodní radu, aby v rámci církve každoročně zveřejňovala formou modelu aktuální úroveň mezd kazatelů (včetně benefitů) pro různé kategorie duchovních.

 

Usnesení č. 72: Využití restitucí pro diakonické a rozvojové prostředky

Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o využití prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty předloženou v tisku č. 18 na str. 23-24.

 

Usnesení č. 73: Správa a rozdělování prostředků na diakonické a rozvojové projekty

Synod bere na vědomí, že usnesení 2. zasedání 34. synodu č. 79 bylo splněno.

 

Usnesení č. 74: Jednorázové vyplacení kompenzace za nevydaný majetek

Synod mění usnesení č. 74 přijaté 1. zasedáním 34. synodu v části uvedené pod písm. a) tak, že:

Církevní sbor může požádat o vyplacení kompenzace za nevydaný majetek rovněž v období po vyhlášení usnesení 3. zasedání 34. synodu.

V částech uvedených pod písm. b) a c) zůstává usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 74 v platnosti beze změny.

 

Usnesení č. 75: Změna usnesení č. M10 přijatého 1. mimořádným zasedáním 34. synodu – vrácení přeplatku v personálním fondu

Synod mění usnesení č. M10 přijaté 1. mimořádným zasedáním 34. synodu v části uvedené pod písm. c) takto:

Úhrady dlužných plateb do Personálního fondu po 1. 1. 2014 budou započítány do následujících období. V případě, kdy je sbor neobsazen, může požádat správní radu Personálního fondu o vrácení takto vzniklého přeplatku.

 

Usnesení č. 76: Odpuštění dluhu FS ČCE v Chodově vůči Personálnímu fondu

Synod vyhovuje žádosti a odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013 Farnímu sboru ČCE v Chodově u Karlových Varů, a to ve výši 160 500 Kč. Dlužná částka bude uhrazena ze solidárních prostředků.

 

Usnesení č. 77: Odpuštění dluhu FS ČCE v Ústí nad Labem vůči Personálnímu fondu

Synod odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu sboru v Ústí nad Labem, který k 31. 12. 2016 činí 126 200 Kč. Dlužná částka bude uhrazena ze solidárních prostředků.

 

Usnesení č. 78: Použití dočasně volných prostředků Personálního fondu

Synod bere na vědomí zprávu o průběžném plnění usnesení 2. zasedání 34. synodu č. 78/3.

 

Usnesení č. 79: Rámcová smlouva pro financování nemovitostí

 1. Synod souhlasí s uzavřením rámcové úvěrové smlouvy mezi povšechným sborem a bankou vybranou synodní radou, na základě které budou bankou poskytovány úvěry povšechnému sboru a se souhlasem synodní rady jednotlivým farním a seniorátním sborům, obchodní společnosti ČCE Reality a.s. nebo školským právnickým osobám, jejichž zřizovatelem je povšechný sbor.
 2. Úvěry poskytnuté dle bodu 1 tohoto usnesení jednotlivým farním a seniorátním sborům, obchodní společnosti ČCE Reality a.s. nebo školským právnickým osobám, jejichž zřizovatelem je povšechný sbor, mohou být zajištěny ručením poskytnutým povšechným sborem.
 3. Synod ukládá synodní radě, aby zajistila, že úvěry poskytnuté dle bodu 1 tohoto usnesení jednotlivým církevním sborům nebo dalším právnickým osobám uvedeným v bodu 1 tohoto usnesení budou čerpány pouze k těmto účelům:

a. dofinancování investičních záměrů, uložení a zhodnocení finančních prostředků,

b. profinancování investičního rozvoje sociálních a vzdělávacích aktivit církve anebo

c. předfinancování projektů, na které obdrží církevní sbor anebo další právnická osoba uvedená v bodu 1. tohoto usnesení investiční dotace nebo granty z fondů EU nebo z jiných veřejných zdrojů.

4. Celková výše nesplacených jistin úvěrů čerpaných dle bodů 1 až 3 tohoto usnesení nesmí v žádném okamžiku v součtu přesáhnout částku 100 000 000,- Kč.

 

Usnesení č. 80: Budova pro Evangelickou akademii Praha – Vyšší odbornou školu sociální práce a střední odbornou školu

 1. Synod souhlasí s nákupem pozemku parcelní číslo 1652/1 (ostatní plocha) o výměře 1 455 m2, katastrální území Modřany, obec Praha vedeném na LV č. 2574 u Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu, Katastrální pracoviště Praha za maximální cenu 8 098 530 Kč.
 2. Synod schvaluje záměr výstavby školy Evangelické akademie na výše uvedeném pozemku s rozpočtem v max. výši 60 mil. Kč a ukládá informovat o stavu projektu a výši nákladů na 4. zasedání 34. synodu.

 

Usnesení č. 81: Převod nemovitostí v Krabčicích do vlastnictví střediska Diakonie ČCE v Krabčicích

Synod souhlasí s bezúplatným převodem nemovitostí vedených na listu vlastnictví č. 309, katastrální území Krabčice u Roudnice nad Labem, obec Krabčice z vlastnictví Českobratrské církve evangelické, IČ: 00445223 do vlastnictví Diakonie ČCE – středisko v Krabčicích, IČ: 41328523. Podmínkou bezúplatného převodu je zřízení předkupního práva pro Českobratrskou církev evangelickou, IČ:00445223.

 

Usnesení č. 82: Převod nemovitosti ČCE v Kostelci n/Č.L. Diakonii ČCE

Synod bere na vědomí, že usnesení 2. zasedání 34. synodu č. 84 o bezúplatném převodu nemovitostí Diakonii ČCE je splněno.

 

Usnesení č. 83: Úhrada nákladů synodu

Náklady 3. zasedání 34. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic.

Jízdní výdaje budou poslancům a poradcům synodu proplaceny v souladu s ustanovením zákoníku práce o cestovních náhradách takto:

Jízdní výdaje za použití osobního automobilu v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu budou proplaceny poslancům a poradcům synodu, kteří k cestě na zasedání synodu použili osobní automobil, v němž vezli alespoň další 3 poslance či poradce synodu.

Ostatním poslancům a poradcům synodu budou jízdní výdaje vyplaceny ve výši jízdného za vlak či autobus, a to jak v případech, kdy k cestě použijí hromadný dopravní prostředek, tak v případech, kdy pojedou osobním automobilem.

Z obtížně dostupných oblastí budou jízdní výdaje za jízdu osobním automobilem v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu hrazeny v každém případě do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.

 

 

Za předsednictvo synodu: Jiří Gruber, předseda 34. synodu ČCE

Za synodní radu ČCE: Daniel Ženatý, synodní senior, Vladimír Zikmund, synodní kurátor