Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 5. 9. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru farářky Andrey Marie Pfeifer dohodou ke 31. 8. 2017.

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru faráře Franka Lessmanna-Pfeifer dohodou ke 31. 8. 2017.

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru faráře Pavla Dvořáčka dohodou ke 31. 8. 2017.

Synodní rada bere na vědomí snížení pracovního úvazku druhé farářky sboru v Praze 1 - Starém Městě Lýdie Mamulové od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 ze 75 % na 50 %.

Synodní rada potvrzuje volbu Jiřího Polmy za faráře sboru v Železném Brodě na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Zdeňka Šorma za faráře sboru v Praze 2 - Vinohradech na období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2023 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Jana Krupy za faráře sboru ve Velké Lhotě na období od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2019 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Filipa Boháče za faráře sboru v Opatově na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022 takto: v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 na pracovní úvazek 100 % a v období od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2022 na pracovní úvazek 50 %.

Synodní rada potvrzuje volbu Jakuba Malého za seniorátního faráře Pražského seniorátu ČCE na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 na pracovní úvazek 100 %.

 

Historické studie

Synodní rada souhlasí s deponováním tří kartonů archivního fondu Vsetínský seniorát v časovém rozsahu 1921–1939 ve Státním okresním archivu ve Zlíně. Podstatná část celého fondu byla v nedávné době Východomoravským seniorátem deponována do Státního okresního archivu ve Zlíně. Protože je z historického hlediska vhodné, aby byla zachována celistvost fondu, ústřední archiv předá do Zlína k deponování i zbývající kartony, ČCE však zůstane i nadále vlastníkem písemností.

Synodní rada také na minulém zasedání souhlasila s návrhem Ústředního archivu ČCE na zmapování, uložení a uspořádání seniorátních archivních fondů z let 1781-1989. Rozhovor s pracovnicemi archivu na zasedání 5. 9. se soustředil zejména na otázku pořádání a vhodného ukládání materiálů na úrovni seniorátu (výhledově též na úrovni farních sborů). Prioritou je hledat možnost uskladnění seniorátních archiválií na vhodném místě v seniorátu (bez jejich dalšího stěhování). Není-li toto možné, lze archiválie předat do péče příslušného oblastního státního archivu. Členové synodní rady doporučili využít k rozšíření informovanosti o problematice archivních materiálů v seniorátech nadcházejících konventů. Při pořádání archiválií by bylo též vhodné vytipovat materiály vhodné k digitalizaci (zejména kroniky, matriční knihy nebo stavební dokumentace).

 

Evangelická akademie

Synodní rada souhlasí s dalším působením faráře Michala Šourka coby školního faráře na Evangelické akademii – VOŠ sociální práce a SOŠ pro období 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022.

 

Různé

Synodní rada schvaluje účast ČCE na mezinárodním veletrhu pohřebnictví a důstojného umírání „Poslední cesta“ v Lysé nad Labem ve dnech 3. – 4. 11. 2017 a pověřuje Pavla Pokorného přípravou programu. Odborné semináře, workshopy a přednášky budou zaměřeny na způsoby a možnosti péče o těžce nemocné a umírající v domácím prostředí, jak zajistit dostupnou zdravotní péči a další potřebné služby a rituály spojované s posledním rozloučením se zemřelými.