Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 19. 9. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada bere na vědomí rezignaci farářky Martiny Šerákové Vlkové na funkci seniorky Ústeckého seniorátu ČCE ke dni 4. 11. 2017.

Synodní rada zřizuje místo pastoračního pracovníka ve sboru ve Vanovicích od 1. 10. 2017 a pověřuje Danielu Chladilovou jako pastorační pracovnici na 50% pracovní úvazek na období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019.

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru pastorační pracovnice Ivy Květonové dohodou ke dni 30. 9. 2017. Důvodem je nástup do vikariátu.

Synodní rada potvrzuje volbu Davida Najbrta za faráře sboru v Břeclavi na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022 na plný pracovní úvazek.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada vyhlašuje celocírkevní sbírku na podporu nemocnice Panzi v Demokratické republice Kongo. Nemocnice pomáhá ženám i dětem znásilňovaným v tamním válečném konfliktu. Sbírka potrvá do 31. 12. 2017. Výtěžek sbírky poputuje prostřednictvím nadací Dr. Denis Mukwege Foundation. Přispět lze na č. účtu 7171717171/2700, variabilní symbol 911701.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Olivera Engelhardta z mezinárodní partnerské konzultace konané v srpnu v Německu. Konzultace zahrnovala pobožnosti, prezentace, různé referáty, práci ve skupinách a další rozhovory s tématy týkajícími se partnerství (např. personální změny v partnerstvích, role peněz, duchovní směry, způsoby, metody, příklady dobré praxe, globální společensko-politická témata aj.).

Synodní rada bere na vědomí zprávy Pavla Pokorného a Ireny Benešové z valného shromáždění Světového společenství reformovaných církví, které se konalo v létě v Lipsku. Valné shromáždění se přihlásilo k reformačnímu dědictví a uložilo exekutivnímu výboru a členským církvím dále a hlouběji se zabývat principem sola scriptura, zvláště s ohledem na kontextuální intepretaci, všeobecným kněžstvím věřících (mj. ordinací žen) a jednotou církve s vědomím její rozmanitosti. Součástí valného shromáždění bylo slavnostní podepsání společného dokumentu se Světovým luterským svazem (LWF) a přijetí Společné deklarace o učení o ospravedlnění římsko-katolické církve a LWF.