Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 3. 10. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada souhlasí se změnou pracoviště nemocniční kaplanky Anny Šourkové, kterým je od 1. 10. 2017 Všeobecná fakultní nemocnice Praha. Dříve byla vyslaná do kaplanské služby do Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze.

Synodní rada prodlužuje pověření Marie Melicharové jako pastorační pracovnice ve sboru v Brně I do 31. 12. 2018

Synodní rada prodlužuje pověření Jaroslavy Kordiovské jako pastorační pracovnice ve sboru v Kloboukách u Brna do 31. 12. 2018 na úvazek 50 %.

Synodní rada potvrzuje volbu Lukáše Krále za faráře sboru ve Kdyni na Šumavě na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020 na plný pracovní úvazek.

 

Jeronýmova jednota

Synodní rada bere na vědomí zprávu z letošního zasedání ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty, které se konalo 8. a 9. září 2017 ve farním sboru v Děčíně. Shromáždění rozdělilo 3 521 000 korun (například na výměnu střešní krytiny na kostelech v Krucemburku a Žatci nebo na faře v Prosetíně, přístavbu denního stacionáře v Přešticích, opravu omítky kostelů v Novém Bydžově či Bukovce a další). Dále shromáždění doporučilo na dar z Projektkatalogu GAW 2019 sbory v Litoměřicích a Horní Čermné a na dar z Kulatého stolu sbory v Mělníku, Soběhrdech a Valašském Meziříčí. Schválilo také přidělení Hlavního daru lásky 2018 pro sbor v Opatovicích (rekonstrukce fasády kostela včetně truhlářských a klempířských prvků). Příští výroční zasedání se bude konat 7. - 8. září 2018 v Čáslavi.

 

Zahraniční sbory

Synodní rada bere na vědomí zprávu Miroslava Pfanna z jeho srpnové cesty na Ukrajinu. Hlavním důvodem cesty bylo 105. výročí vesnice Veselynivka, navštívil však také Boratín (kdysi česká vesnice ve Volyňské oblasti), Lvov, Oděsu a při zpáteční cestě i Koločavu. Součástí byla i návštěva Bohemky. V souvislosti s Boratínem, jehož české obyvatelstvo přesídlilo najednou v roce 1947 do Chotiněvsi, M. Pfann zmiňuje skutečnost, že přátelé z Bohemky a Veselynivky se v rámci přesídlení postupně rozptylují na různých místech v Česku nebo v ukrajinských městech.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu Jany Potočkové z AMD Bibelwochenkonferenz, kde byla v září 2017. Jednalo se o ekumenickou akci, na níž spolupracovalo 30 lidí při přípravě sedmi výkladů z knihy Deuteronomium pod vedením jezuity Dominika Markla z Papežského biblického institutu v Římě.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Ondřeje Titěry z Evangelického dne Slezské církve evangelické v polském a Českém Těšíně, který se konal 17. 9. 2017. Liturgicky pestré bohoslužby v kostele Ježíše v polském Těšíně se zúčastnilo asi 6 000 věřících. Odpoledne se O. Titěra jako posluchač zúčastnil panelové diskuze pro mládež. Vrcholem dne byl koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava v kostele Na Nivách.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Petra Peňáze z květnového synodu Church of Scotland. V ní se věnuje například diskuzi o uzavírání manželství mezi homosexuály. Oceňuje, že skotská církev je misijně široce otevřené společenství. Synodní rada také bere na vědomí zprávu Petra Peňáze o jeho službě v Church of Scotland od září 2016 do srpna 2017.

 

Různé

Synodní rada bere na vědomí rezignaci Jana Blažka na jeho členství ve správní radě Mementa Lidice o. p. s. a děkuje mu za jeho práci. Do správní rady deleguje Jana Kupku.