Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 12. 12. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Vyznání a život církve

23. října zasedala naposledy komise pro církevní výročí 2013-2017. Podrobněji se hodnotily poslední akce v Ratiboři (celocírkevní slavnost k 500. výročí světové reformace) a v senátu (mezinárodní konference Martin Luther pro dnešek) a účastníci se pak prostřednictvím prezentace fotografií vrátili ke všem uplynulým výročím, jejichž připomenutí komise připravovala.

 

Farářský kurz 22.-26. 1. 2018

Synodní rada děkuje za pozvání na Farářský kurz a počítá se svou účastí na programu. Podporuje účast kazatelů a výpomocných kazatelů na kurzu a doporučuje staršovstvům, aby jim účast umožnila. SR udělila Spolku evangelických kazatelů příspěvek na pořádání Farářského kurzu ve výši 30 tisíc Kč.

 

Sbory a pracovníci

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Věry Tyralíkové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE Valašské Meziříčí na 25% pracovní úvazek na období jednoho roku, tj. od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Synodní rada pověřuje sestru Lenku Palovou jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Vsetín-Horní sbor na pracovní úvazek 50% na období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Michala Kitty za faráře FS ČCE v Jindřichově Hradci na období od 1.8.2018 do 31.7.2023 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Karla Müllera za seniorátního faráře pro mládež Pražského seniorátu ČCE na období od 12.11.2017 do 31.12.2020 na plný pracovní úvazek.

 

Z jednání konventů

Synodní rada potvrzuje volbu Tomáše Matějovského seniorem Ústeckého seniorátu na období od 17. 11. 2017 do 16. 11. 2023, Pavla Klineckého náměstkem seniora na období od 4. 11. 2017 do 3. 11. 2023 a Joela Rumla 1. náhradníkem SV a Jiřího Šamšulu 2. náhradníkem SV z řad kazatelů.

Synodní rada potvrzuje volbu Ondřeje Zikmunda náměstkem seniora Poděbradského seniorátu na období od 4. 11. 2017 do 3. 11. 2023.

Synodní rada potvrzuje volbu Ondřeje Halamy seniorem Ochranovského seniorátu, Jiřího Polmy náměstkem seniora, Vojtěcha Marka seniorátním kurátorem Ochranovského seniorátu, Jany Nejmanové náměstkyní seniorátního kurátora na období od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2023, Evy Šormové 1. náhradnicí SV z řad kazatelů, J. Kouby 1. náhradníkem a R. Bubeníka 2. náhradníkem z řad laiků.

Synodní rada potvrzuje volbu Filipa Susy seniorem Libereckého seniorátu, Jakuba Hály náměstkem seniora na období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2024 a Jiřího Weinfurtera 2. náhradníkem SV z řad kazatelů.

Synodní rada potvrzuje volbu Jaromíra Drdy náměstkem seniorátního kurátora Chrudimského seniorátu na období od 11. 11. 2017 do 10. 11. 2023 a Miloše Ferjenčíka 2. náhradníkem SV z řad laiků.

 

Vězeňská služba

Synodní rada souhlasí s pověřením Jany Rumlové vězeňskou duchovenskou péčí ve Vazební věznici Olomouc od 1.1.2018 do 31.12.2021 a s vysláním Tomáše Cejpa k vězeňské duchovenské péči ve věznici Velké Přílepy a vazební věznici Praha-Ruzyně, a to od 1.1.2018 do 31.12. 2021.

 

Hospodářské věci

Synodní rada souhlasí s podepsáním Smlouvy o zřízení práva stavby mezi Městskou částí Praha 7 a ČCE, na jejímž základě získává ČCE možnost za podmínek touto smlouvou stanovených postavit a po dobu 99 let provozovat novou budovu Bratrské školy na pozemcích v majetku Hlavního města Prahy.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada jmenuje Jitku Klubalovou předsedkyní, Šárku Schmarczovou místopředsedkyní komisi pro lidská práva a Joela Rumla členem komise pro lidská práva.

Oliver Engelhardt předložil souhrnnou zprávu o aktivitách k výročí reformace 2017. Výročí vedlo k hojné spolupráci s jinými evangelickými církvemi a bylo tedy dobrou příležitostí pro pěstování mezinárodních vztahů. Některé podněty je možné využít při přípravách oslav 100. výročí ČCE. Vladimír Zikmund podal zprávu z oslav výročí reformace v Reformované církvi na Slovensku. SR vzala zprávy na vědomí.

 

Různé

Na základě smlouvy o sdílení dat a spolupráci poskytla SR zapsanému spolku Evangnet dar 30 tisíc korun. Je určen na udržování aktuálních církevních řádů a schematismu sborů.

Synodní rada se dále zabývala rozpočtem na rok 2018, zprávami z konventů a schůzí seniorátních výborů nebo zprávami z vizitací ve farních sborech.