Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 9. 1. 2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru Ester Čaškové dohodou ke dni 28. 1. 2018 z důvodu odchodu do starobního důchodu. SR si váží ochoty sestry Čaškové i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním její způsobilosti k ordinované službě farářky v ČCE.

SR ruší ke dni 31. 12. 2017 místo pastoračního pracovníka ve FS ČCE ve Stříteži nad Bečvou a bere na vědomí ukončení zaměstnaneckého poměru Anny Koňařové, pastorační pracovnice FS ČCE Střítež nad Bečvou, ke dni 31. 12. 2017.

Synodní rada potvrzuje volbu Daniely Brodské za farářku FS ČCE ve Vrchlabí na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 na pracovní úvazek 70%.

Správa církve

Synodní rada vzala na vědomí zápisy z konventů Královéhradeckého, Jihočeského a Brněnského seniorátu. SR potvrzuje volbu Jiřího Pellara 1. náhradníkem SV Královéhradeckého seniorátu z řad laiků; volbu Blanky Nové seniorátní kurátorkou a Jana Růžičky náměstkem seniorátní kurátorky Jihočeského seniorátu na období od 11. 11. 2017 do 10. 11. 2023.

SR bere na vědomí úpravy v Řádu diakonické práce, jak je navrhla Správní rada Diakonie a projednal Poradní odbor organizační a právní.

Výchova a vzdělávání

SR uděluje faráři Mikuláši Vymětalovi dlouhodobé studijní volno v termínu od 1. 10. do 31. 12. 2018.

Farář Jan Trusina vedl a zajišťoval spolu s malým organizačním týmem více než 20 let Setkávání generací – pobyty s biblicko-terapeutickým programem. SR vyslovila u příležitosti ukončení této dobrovolnické činnosti Janu Trusinovi poděkování.

Hospodářské záležitosti

Po jednáních mezi ČCE a T-Mobile byly synodní radě předloženy k projednání návrhy dodatků č. 15 a 17 a příl. č. 6 k rámcové smlouvě. SR tyto dokumenty schválila, statutáři je podepsali a 18. 12. 2017 je podepsali rovněž zástupci T-Mobile. 

SR schválila návrh rozpočtu pro rok 2018 jako vyrovnaný a uložila ÚCK jeho odeslání předsednictvu a hospodářské komisi synodu. SR souhlasí s tím, aby výdaje i zdroje financování projektu 100. výročí ČCE byly sledovány odděleně.

Ekumenické vztahy

Miroslav Pfann podal zprávu o návštěvě folklorního souboru Bohemské frajarky v Praze 28. 9. -3. 10. 2017 v Praze a o své předadventní cestě do Kyjeva, Pervomajska, Bohemky a Veselynivky. Na všech místech, kde krajané žijí, se očekává s nadějí příjezd manželů Erdingerových, známa jsou už i jména čtyř učitelů, kteří budou v létě v krajanských sborech učit češtinu.

Jiří Šamšula podal zprávu ze synodu Evangelické luterské zemské církve Saska, kde byla vedena stěžejní debata o reformě struktury církve.

Diakonie

Synodní rada jmenovala Hanu Řezáčovou členkou správní rady Diakonie ČCE a náměstkyní ředitele DČCE pro oblast ekonomiky a hospodářské správy na období 1. 4. 2018 - 31. 3. 2024.