Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 13. 2. 2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Vyznání a život církve

Synodní rada jmenuje k 1. 2. 2018 Tabitu Landovou členkou poradního odboru liturgického.

 

Sbory a pracovníci

Synodní rada bere na vědomí rezignaci farářky Alexandry Jacobey na členství v Poradním odboru ekumenickém a misijním k 31. 12. 2017.

 

Výchova mládeže

Synodní rada jmenuje Martinské grémium ve složení: Daniel Knotek (předseda), Matěj Belko, Michal Samiec a Jan Zemánek, a to na dobu dvou let od 1. 3. 2018 do 29. 2. 2020.

Synodní rada jmenuje faráře Karla Müllera administrátorem bohoslužeb u Martina ve Zdi.

 

Vězeňská služba

Synodní rada vysílá farářku Julianu Rampich Hamariovou ke kaplanské službě ve věznici Kynšperk nad Ohří na částečný úvazek, vedle jejího hlavního pracovního poměru v ČCE, na dobu od 15. 2. 2018 do 14. 2. 2022

Synodní rada souhlasí s vysláním faráře Tomáše Cejpa k dobrovolné duchovenské péči ve věznici Velké Přílepy a ve vazební věznici Praha - Ruzyně, a to od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu Olivera Engelhardta ze slavnosti 175. výročí Gustav Adolf Werke v lednu 2018. Kromě účasti na slavnosti považuje za důležité, že měl možnost vést řadu rozhovorů, navštívil církevní kancelář v Karlsruhe a přitom si uvědomil vysokou míru přátelské provázanosti bádenské církve s ČCE.

 

Časopisy

Synodní rada souhlasí se změnou periodicity časopisu pro mládež Nota nebe na dvouměsíčník a s přesunem uvolněného objemu práce na tvorbu webu Noty nebe.

Synodní rada jmenuje Adélu Rozbořilovou členkou redakční rady evangelického měsíčníku Český bratr.

 

Různé

Synodní rada uvolňuje z tiskového fondu 10 000 Kč jako podporu vydání publikace Ohlédnutí za dvacetiletím vězeňské duchovenské péče. Podmínkou poskytnutí příspěvku je, že nakladatelství zmíní finanční podporu ČCE v tiráži knihy a poskytne synodní radě 20 výtisků.

 

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala zprávám z jednání seniorátních výborů, přípravě na jednání synodu, systému správy majetku či pronájmu bytů.