Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 02.05.2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada jmenuje Jiřího Hofmana členem komise pro oslavy 100. výročí církve.

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě sestry Rut Kučerové za jáhenku FS ČCE v Lozicích na dobu určitou od 01.11.2018 do 31.10.2019 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě bratra Mariana Šustáka za faráře FS ČCE v Mostě-Litvínově na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Vojena Syrovátky za faráře FS ČCE ve Vilémově u Golčova Jeníkova na období od 01.08.2018 do 31.07.2019 na pracovní úvazek 50%.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Radovana Rosického za jáhna FS ČCE v Roudnici nad Labem na období od 01.09.2018 do 31.08.2023 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Radka Hanáka za jáhna FS ČCE v Růžďce na období od 01.09.2018 do 31.08.2023 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Marie Jüptner Medkové za farářku FS ČCE v Předhradí na období od 01.09.2018 do 31.08.2019 na pracovní úvazek 40%.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Heleny Junové za farářku FS ČCE v Předhradí na období od 01.09.2018 do 31.08.2019 na pracovní úvazek 60%.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jakuba Kellera za faráře FS ČCE v Horní Čermné na období od 01.09.2018 do 31.08.2021 na plný pracovní úvazek.

 

Správa církve

Synodní rada jmenuje Michala Šourka a Marcina Pilcha členy PO evangelizačního a misijního s platností k 01.05.2018.

 

Výchova a vzdělávání

Synodní rada uděluje bratru faráři Jaromíru Strádalovi dlouhodobé studijní volno v termínu od 15.04.2018 do 15.07.2018. Bratr Strádal odjíždí na studijní pobyt do Heidelbergu, kde se chce zabývat zejména praktickou teologií a církevními dějinami.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada deleguje na Rüstzeit saských superintendentů v Míšni (10.-14.09.2018) Tomáše Matějovského. Na akci je každoročně zván jeden zástupce naší církve, od kterého saští partneři očekávají zprávu o aktuální situaci v ČCE.

Synodní rada pověřuje synodního seniora Daniela Ženatého, aby napsal pozdravný dopis účastníkům dne Jana Amose Komenského v Lešně (07.05.2018) s prosbou, aby byl přečten při odhalení pamětní desky.

Synodní rada bere na vědomí vznik pracovní skupiny pro čínské křesťany, která vznikla při ERC. Ta chce koordinovat církevní odpověď na situaci kolem sedmdesáti čínských křesťanů, kteří v Česku (prozatím) neúspěšně žádají o azyl. Delegáty za ČCE jsou bratr Pavel Pokorný a sestra Alena Fendrychová.

Synodní rada bere na vědomí zprávu bratra Pavola Bargára o světové misijní konferenci a pověřuje ekumenické odd., aby zajistilo zveřejnění závěrečného poselství konference. Dále synodní rada pověřuje PO evangelizační a misijní, aby sledoval konferenční materiály, které vyjdou a udržoval kontakty s Council for World Mission s cílem hledat dlouhodobé a kontextuálně relevantní, nenásilné praktické způsoby pro formování Kristových následovníků, vhodné do situace konkrétního církevního sboru.

Synodní rada bere na vědomí zprávu bratra Pavla Pokorného z evropského setkání zástupců členských církví WCRC (12.-14.04.2018) v Budapešti.

Synodní rada bere na vědomí upřesňující plány cesty synodního seniora do USA v červnu 2018. Dojde k partnerskému setkání s Evangelickou luterskou církví (ELCA). Následovat bude návštěva několika sborů Presbyterní církve USA ve státech Maryland a New York a dále návštěva několika společenství s českou tradicí (Texas). Tématem setkání budou (historické i aktuální) česko-americké vazby, vznik ČCE a význam demokracie v církvi a společnosti. Cesty se kromě daniela Ženatého zúčastní vedoucí Ekumenického odd. ÚCK Oliver Engelhardt a Štěpán Brodský (Diakonie ČCE).

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby připravilo návrh na jmenování či potvrzení zástupců ČCE v komisích ERC pro další období.

 

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala přípravám podkladů k jednání synodu, situací kolem stavby budov Evangelické akademie, zprávám z vizitací a jednání seniorátních výborů, přivítala na svém jednání zástupce martinského grémia a věnovala se provozním a hospodářským záležitostem.