Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 12.06.2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Synodní rada vyjadřuje vděčnost ústřední církevní kanceláři za pečlivou přípravu a bezchybný průběh 4. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické ve dnech 31.05.-02.06.2018 v Litomyšli.

Sbory a pracovníci

Synodní rada vysílá a pověřuje bratra Jakuba Hálu kaplanskou službou v Nemocnici Jilemnice od 01.07.2018 do 30.06.2022.

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Jana Hudce za faráře FS ČCE v Hrabové na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019 na pracovní úvazek 50%.

Synodní rada schvaluje kandidaturu bratra Michala Brandy na místo seniorátního jáhna Chrudimského seniorátu ČCE na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2021.

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru bratra Petra Firbase dohodou ke dni 10.09.2018. Synodní rada děkuje bratru Petru Firbasovi za dosavadní službu a váží si jeho ochoty podle potřeby sloužit v církvi i nadále, a proto souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Jaroslava Vokouna na místo faráře FS ČCE v Domažlicích na pracovní úvazek 33% na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.07.2019.

Synodní rada ČCE bere na vědomí povolání sestry Evy Šormové za náměstkyni seniora Ochranovského seniorátu při ČCE od 29.04.2018 do nejbližšího řádného zasedání konventu OS.

Synodní rada podmíněně pověřuje a vysílá bratra Petra Hašku do kaplanské služby v Armádě ČR od 01.08.2018 do 31.07.2022. Podmínka bude splněna úspěšným završením jáhenské praxe a získáním osvědčení o způsobilosti k ordinované službě jáhna ČCE ke dni 18.06.2018.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Ondřeje Zikmunda za faráře FS ČCE v Kutné Hoře na období od 01.10.2018 do 30.09.2023 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Pavla Janáse za faráře FS ČCE v Ostravici na období od 01.11.2018 do 31.10.2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Daniely Havirové za farářku FS ČCE v Jeseníku na období od 01.04.2019 do 31.03.2024 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Magdalény Trgalové za farářku FS ČCE v Praze 6-Dejvicích na období od 01.10.2018 do 31.08.2021 na pracovní úvazek 50%.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Petra Hudce za faráře FS ČCE v Libštátě na období od 01.01.2019 do 31.08.2019 na pracovní úvazek 50%.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Pavla Kučery za faráře FS ČCE v Aši na období od 01.01.2019 do 31.12.2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada bere na vědomí rezignaci bratra Petra Firbase k 10.09.2018 na předsednictví a členství v Komisi pro jáhenskou praxi a děkuje mu za dosavadní dlouholetou službu v této komisi.

Správa církve

Synodní rada souhlasí s představeným návrhem fundraiserky Zity Nidlové na rozeslání dotazníku k připravovanému novému monitoringu dotačních možností pro sbory ČCE. Elektronický dotazník bude distribuován sborovou zásilkou a doplněn o informace ke dvěma konkrétním dotačním výzvám na pořízení, stavby nebo rekonstrukce sociálních bytů.

Zahraniční sbory, ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu bratra Michala Kitty o cestě do Stroužného (20.05.2018) a Husince (27.05.2018) a zprávu bratra Pavla Kaluse z pamětní bohoslužby ke konci 2. světové války v saském Torgau, kde kázal v dubnu 2018 na pozvání Evangelické církve ve středním Německu. Dále bere na vědomí zprávu bratra Pavla Pokorného ze synodu Evangelické jednoty bratrské v Herrnhutu.

Synodní rada souhlasí s prodloužením jmenování ředitele Konzervatoře EA Mgr. Pavla Zatloukala o 6 let, tj. od 01.08.2018 do 31.07.2024.

Výchova a vzdělávání

Synodní rada uděluje bratru f. Jakubu Kellerovi dlouhodobé studijní volno v termínu od 01.02.2019 do 30.04.2019.

Synodní rada bere na vědomí rezignaci bratra Martina Féra na členství v PO pro práci s dětmi k datu 31.05.2018 a děkuje za jeho dosavadní službu v tomto PO.

Synodní rada uděluje sestře f. Martině Kadlecové dlouhodobé studijní volno v termínu od 20.07. do 19.10.2018.

Hospodářské věci - vnitřní

Synodní rada schvaluje grantové výzvy Grantového systému ČCE na rok 2019 a ukládá ÚCK rozeslat informace do sborů a dále stanovit rozdělení prostředků na mikroprojekty pro jednotlivé senioráty. Celková alokovaná částka pro rok 2019 bude 7,8 mil. Kč. Výzvy jsou směřovány do týchž oblastí jako v letech 2017 a 2018 (rozvoj sborů, výchova a vzdělávání, diakonická práce, evangelické tábory pro děti a mládež).

Stát a církev

Synodní rada deleguje bratra Pavla Pokorného na pietní vzpomínku k uctění památky JUDr. Milady Horákové (významné členky FS ČCE v Praze na Smíchově) v Praze–Pankráci 27.06.2018.

Různé

Synodní rada bere na vědomí rezignaci bratra Jakuba Orta na členství v poradním odboru pro aktuální společenské záležitosti.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala situaci kolem stavby budov Evangelické akademie, ohlasům synodu ČCE, zprávám z vizitací a jednání seniorátních výborů a věnovala se provozním, personálním, organizačním a hospodářským záležitostem.