Vedení církve  »  Synod  »  Usnesení synodů

Usnesení 4. zasedání 34. synodu ČCE

Usnesení 4. zasedání 34. synodu ČCE 31. května – 2. června 2018, Zámecké návrší, Litomyšl.

A) Volby

 

Usnesení č. 1: Volba verifikátorů zápisů pro 4. zasedání 34. synodu

Synod zvolil tyto verifikátory zápisů: Michal Kitta, Jana Šarounová.

Třetí verifikátorkou zůstala Eva Šormová, zvolená v 1. zasedání 34. synodu.

 

Usnesení č. 2: Volba skrutátorů 34. synodu

Synod zvolil skrutátory Janu Brahovou, Danu Konvalinkovou a Leoše Macha, kteří doplnili skrutátory zvolené v 1. zasedání 34. synodu.

 

Usnesení č. 3: Volba členů a náhradníka ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty

Synod zvolil tyto členy ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty: Václav Hurt, Jaromír Křivohlavý, Jiří Stehno, Marek Vanča.

Synod zvolil 4. náhradníkem ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty Miloslava Zadražila.

 

Usnesení č. 4: Volba delegátů na X. Leuenberský synod

Synod zvolil delegáty na X. synod církví Leuenberského společenství v ČR takto:

Kazatelé: Jana Hofmanová, Jan Roskovec; náhradník Ladislav Beneš

Laici: Oliver Engelhardt, Jordan Tomeš; náhradnice Daniela Hamrová

 

Usnesení č. 5: Volba 4. náhradníka revizorů hospodaření povšechného sboru

Synod zvolil 4. náhradníkem revizorů hospodaření povšechného sboru Vratislava Jonáše Kubínka.

 

Usnesení č. 6: Volba 4. náhradníka dozorčí rady Diakonie ČCE

Synod zvolil 4. náhradníkem dozorčí rady Diakonie ČCE Radka Vondru.

 

Usnesení č. 7: Volba 3. náhradníka církevní pastýřské rady z řad kazatelů

Synod zvolil 3. náhradnicí církevní pastýřské rady z řad kazatelů Rut Kučerovou.

 

 

B) ŘÍZENÍ O ZMĚNÁCH CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ

 

Usnesení č. 8: Řízení o změně církevního zřízení – možnost užití účelově vázaných prostředků na jiný účel

1. Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení §18 odst. 3. Dosavadní znění odst. 3 se mění takto:

3. Jmění shromážděného na určité účely smí být použito pro jiný účel jen se svolením nadřízeného správního orgánu příslušného shromáždění.

2. Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 35. synodu předložila následující návrh na změnu Řádu hospodaření církve čl. 2. Dosavadní odst. 4 se vypouští bez náhrady.

4. Jmění shromážděné na určitý účel smí být použito na jiný účel jen se souhlasem příslušného shromáždění.

Stávající odst. 5 se přečísluje na odst. 4.

 

Usnesení č. 9: Řízení o změně církevního zřízení – postavení dozorčí rady Diakonie ČCE

1. Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení §5 odst. 2 a 5. Dosavadní znění se mění takto:

CZ § 5. Zvláštní zařízení církevní služby

2. Zařízení mají své statuty, které vyjadřují i vztah k příslušnému sboru a podléhají schválení zřizujícím sborem církevním orgánem. V rámci statutu se mohou tato zařízení věcně i místně členit a přiznávat jednotlivým složkám rozsah oprávnění.

5. Statut zařízení obsahuje ustanovení o způsobu jeho založení, o jeho představenstvu, případně o zřízení dozorčí rady a o způsobu vykonávání dozoru příslušným správním orgánem. Statut obsahuje ustanovení o tom, že řídící orgán, příp. dozorčí radu volí i odvolává příslušné shromáždění.

2. Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 35. synodu předložila návrh změn řádů, které přenesou pravomoc k volbě a odvolávání dozorčí rady Diakonie ČCE ze synodu na synodní radu.

 

 

C) Církevní zřízení a řády, právní předpisy

 

ZMĚNY CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ

Usnesení č. 10: Změna Církevního zřízení – pastýřské rady

Synod usnáší změnu Církevního zřízení § 17. Paragraf 17 se mění takto:

§ 17. Pastýřská služba a kázeň

 1. K nápravě toho, co zřejmě narušuje vztahy ve sborech a co je v životě, činnosti a vyznání církevních pracovníků porušené, slouží pastýřská služba.
 2. Pastýřskou službu členům místního sboru vykonává staršovstvo spolu s farářem nebo jáhnem.
 3. Pastýřská služba a kázeň mezi staršími, kazateli a dalšími pracovníky církve je uložena nezávislým pastýřským radám. K tomuto úkolu zřizuje konvent tří nebo pětičlennou seniorátní pastýřskou radu, synod pětičlennou církevní pastýřskou radu se stejnými počty náhradníků synod pětičlenné oblastní pastýřské rady, které ve věcech kázně rozhodují v I. stupni, a pětičlennou církevní pastýřskou radu, která rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím oblastních pastýřských rad.

 

ZMĚNY ŘÁDŮ, STATUTŮ A PRAVIDEL

Usnesení č. 11: Změna Řádu členství v církvi

Synod usnáší změnu Řádu členství v církvi čl. 4. Do článku 4 se vkládají nové odstavce 4-6 v tomto znění:

Čl. 4. Ztráta členství v ČCE

 1. Proti rozhodnutí staršovstva o vyloučení z ČCE má člen právo se odvolat k církevní pastýřské radě, a to ve lhůtě 90 dnů od doručení rozhodnutí staršovstva o svém vyloučení.
 2. Církevní pastýřská rada je oprávněna rozhodnutí staršovstva o vyloučení člena z ČCE na základě podaného odvolání zrušit, změnit nebo potvrdit. Rozhodnutí církevní pastýřské rady, kterým církevní pastýřská rada rozhodnutí staršovstva o vyloučení člena z ČCE změní nebo potvrdí, je konečné.
 3. Rozhodnutí staršovstva a církevní pastýřské rady dle odst. 3. a 5. tohoto článku musejí být vždy vyhotovena písemně a odůvodněna. Tato rozhodnutí musejí být členu ČCE doručována vždy do vlastních rukou.

 

 

Usnesení č. 12: Změna Řádu sborového života

ŘSŽ čl. 3

Synod usnáší změnu Řádu sborového života čl. 3 odst. 2-6. Dosavadní odstavce 2-6 se mění takto:

Čl. 3. Příležitostná shromáždění

 1. Pro manžele, kteří si přejí požehnání svému sňatku, nebo pro snoubence, kteří chtějí uzavřít manželství v církvi, se koná svatební shromáždění, a to vždy s vědomím staršovstva sboru, v němž se má konat. Ve svatebním shromáždění jsou připomínána Boží zaslíbení pro manželství a je pro ně vyprošováno a vyhlašováno Boží požehnání.

Sborem, v němž se má konat svatební shromáždění, se rozumí sbor, jehož název je uveden v záhlaví protokolu o uzavření manželství pro státní matriku a v jehož církevní matrice je sňatek zapsán.

3. Pokud je ve svatebním shromáždění manželství uzavíráno, snoubenci v něm musí veřejně, před svědky a před farářem nebo jáhnem povolaným ke službě v církevním sboru nebo kaplanem vyslaným ke službě v jiných institucích vyjádřit své svobodné rozhodnutí vstoupit do manželství.

4. Svatební shromáždění se obvykle koná ve sboru, jehož jsou manželé či snoubenci nebo jeden z nich členem. V jiném sboru se může konat s vědomím příslušných staršovstev.

5. Jestliže oddávající není farářem, jáhnem nebo administrátorem sboru, v němž se koná svatební shromáždění, je farář nebo administrátor tohoto sboru před konáním svatebního shromáždění povinen ověřit, že oddávající vyhovuje podmínkám stanoveným v odst. 3 tohoto článku.

6. Svatebními bohoslužbami je se souhlasem staršovstva možno posloužit i těm, kdo nejsou členy církve, pokud je u nich rozpoznatelná upřímná touha po Božím požehnání.

 

Usnesení č. 13: Změny Řádu o správě církve

ŘSC čl. 25

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 25 odst. 1. Dosavadní nadpis čl. 25 a odstavec 1 se mění takto:

Čl. 25. Bezplatnost funkcí a nNáhrada výdajů členů staršovstva

 1. Členům staršovstva nevzniká nárok na odměnu za výkon této funkce. Za členství ve staršovstvu nenáleží starším žádná odměna.

ŘSC čl. 36

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 36 odst. 1. Dosavadní nadpis čl. 36 a odstavec 1 se mění takto:

Čl. 36. Bezplatnost funkcí a nNáhrada výdajů členů seniorátního výboru a funkcionářů seniorátu

 1. Členům seniorátního výboru a funkcionářům seniorátu nevzniká nárok na odměnu za výkon této funkce, pokud mzdový řád nestanoví jinak. Za členství v seniorátním výboru nenáleží členům seniorátního výboru žádná odměna.

ŘSC čl. 41

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 41 odst. 1. Dosavadní nadpis čl. 41 a odstavec 1 se mění takto:

Čl. 41. Bezplatnost funkcí a nNáhrada výdajů členů předsednictva synodu

 1. Členům předsednictva synodu nevzniká nárok na odměnu za výkon této funkce, pokud mzdový řád nestanoví jinak. Za členství v předsednictvu synodu nenáleží jeho členům žádná odměna.

ŘSC čl. 47

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 47 odst. 1. Dosavadní odstavec 1 se mění takto:

Čl. 47. Náhrada výdajů členů synodní rady, jejích poradních odborů a komisí.

 1. Členům poradních odborů a komisí synodní rady nevzniká nárok na odměnu za výkon této funkce, pokud mzdový řád nestanoví jinak. Za členství v poradních odborech a komisích synodní rady nenáleží jejich členům žádná odměna.

 

Usnesení č. 14: Změny Řádu pro kazatele

ŘK čl. 10

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 10 odst. 4 písm. e) a odst. 8. Dosavadní odstavec 4 písm. e) a dosavadní odstavec 8 se mění takto:

Čl. 10 Vikariát

4. Podmínkou pro přijetí do vikariátu je:

e. vyjádření psychologa určeného synodní radou o osobnostní způsobilosti uchazeče ke službě faráře. Vyjádření nesmí být starší 6 12 měsíců.

8. Úspěšnému absolventovi vikariátu vydá synodní rada osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře v církvi za předpokladu, že absolvent podepíše kazatelský revers, jímž se zavazuje věrně konat kazatelskou službu. Znění reversu stanoví synod.

ŘK čl. 13

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 13 odst. 2, 7 a 11. Dosavadní odstavce 2, 7 a 11 se mění takto:

Čl. 13 Příprava jáhnů

2. O zařazení absolventa EA-VOŠB nebo jiné odborné školy teologického zaměření odpovídající úrovně do jáhenské praxe rozhodne synodní rada, a to na základě doporučení staršovstva příslušného farního sboru, příslušného seniorátního výboru a vyjádření psychologa, kterého sama určí. Doporučení ani vyjádření nesmějí být starší než 6 měsíců. Doporučení staršovstva a seniorátního výboru nesmějí být starší 6 měsíců, vyjádření psychologa nesmí být starší 12 měsíců.

7. Úspěšnému absolventovi jáhenské praxe vydá synodní rada osvědčení o způsobilosti k ordinované službě jáhna v církvi za předpokladu, že absolvent podepíše kazatelský revers, jímž se zavazuje věrně konat kazatelskou službu. Znění reversu stanoví synod.

11. Po 10 letech služby jáhna v církevním sboru nebo po úspěšném ukončení vysokoškolského studia jednooborového magisterského studijního programu „Evangelická teologie“ na ETF UK může jáhen povolaný ke službě v církevním sboru požádat synodní radu o prohlášení za faráře bez povinnosti absolvovat vikariát. K žádosti se vyjádří staršovstvo a administrátor sboru žadatele a příslušný seniorátní výbor. Žádost schvaluje synodní rada po předchozím rozhovoru se žadatelem. Pokud synodní rada žádosti vyhoví, jáhen obdrží osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře v církvi. Následně je sbor povinen zajistit změnu povolací listiny, kterou schvaluje synodní rada. Farářem se jáhen stane ke dni stanovenému v povolací listině, nikoliv však dříve, než synodní rada schválí změnu povolací listiny.

Ukončí-li jáhen působící v některém církevním sboru úspěšně vysokoškolské studium jednooborového magisterského studijního programu "Evangelická teologie" na UK ETF, obdrží osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře v církvi bez povinnosti absolvovat vikariát, rozhodne-li synodní rada na základě vyjádření příslušných nižších církevních správních orgánů, že je způsobilý k ordinované službě faráře v církvi.

ŘK čl. 21

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 21 odst. 4. Dosavadní odst. 4 se mění takto:

Čl. 21. Výpomocní kazatelé - ostatní členové církve

4. Uchazeči, který zkoušky úspěšně absolvoval, vydá synodní rada osvědčení způsobilosti ke službě výpomocného kazatele za předpokladu, že podepíše kazatelský revers.

ŘK čl. 27

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 27. Dosavadní čl. 27 se mění takto:

Čl. 27 Kazatelský revers

1. Všichni uchazeči o ordinovanou službu v církvi jsou před vydáním osvědčení o způsobilosti k ordinované službě povinni podepsat kazatelský revers. Svým podpisem se zavazují vykonávat ordinovanou službu v souladu s tímto reversem. Nepodepíše-li uchazeč kazatelský revers či podepíše-li jej s výhradou, synodní rada osvědčení o způsobilosti k ordinované službě nevydá.

2. Kazatelský revers zní:

Budu-li ordinován/a ke službě Slova a svátostí a povolán/a za kazatele/ku ČCE, budu tuto službu konat věrně a v poslušnosti trojjediného Boha.

Budu zvěstovat evangelium Ježíše Krista, jak je podáno v Písmu svatém a dosvědčeno ve vyznáních, ke kterým se hlásí ČCE, a sloužit Kristovými svátostmi podle jeho ustanovení.

Svou službu budu vykonávat v souladu s Církevním zřízením a řády ČCE. Zachovám povinnost mlčenlivosti o tom, co mi bude důvěrně sděleno.

Budu dbát na to, aby mým jednáním nebyla snížena věrohodnost ordinované služby, a vyvaruji se všeho, co by narušovalo společenství Kristovy církve.

místo, datum, podpis

Budu-li zvolen(a) za kazatele(ku) ČCE a potvrzen(a) synodní radou, zavazuji se, že:

 1. 1. Svou službou i svědectvím vlastního života budu zvěstovat a stvrzovat evangelium Ježíše Krista i dar víry, která se cele spoléhá na Boží milost.
 2. 2. Budu svědomitě zvěstovat Boží slovo podle Písem a vysluhovat Kristovy svátosti v souladu s vyznáním, učením a řády církve.
 3. 3. Budu řádně a včas plnit povinnosti dohodnuté v povolací listině, stanovené řády a uložené nadřízenými církevními orgány.
 4. 4. Budu se stále bohoslovecky vzdělávat.
 5. 5. Budu se zdržovat činností, které nejsou v souladu s kazatelskou službou, nebo které by mne zdržovaly či rušily v plnění povinností s ní spojených.
 6. 6. Vystříhám se všeho, co by narušovalo společenství a řád ČCE.

Tento závazek činím v důvěře v Boží pomoc a potvrzuji jej vlastním podpisem.

ŘK čl. 28

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 28. Do čl. 28 se vkládají nové odstavce 7 a 8 v následujícím znění:

Čl. 28. Přechodné ustanovení

7. Výpomocní kazatelé, již jsou výpomocnými kazateli podle čl. 21 tohoto řádu a jejichž ordinaci před vyhlášením změn tohoto řádu přijatých 4. zasedáním 34. synodu nepředcházela povinnost podepsat kazatelský revers, jsou povinni kazatelský revers podepsat nejpozději do 31. března 2019. Neučiní-li tak, jejich způsobilost k ordinované službě výpomocného kazatele ke konci lhůty uvedené v předchozí větě zanikne.

8. Členu církve, kterému bylo uděleno pověření ke službě výpomocného kazatele podle § 9 odst. 3 Řádu pro kazatele ve znění usneseném 11. synodem a vyhlášeném dne 1. února 1954 nebo podle čl. 21 odst. 4 Řádu pro kazatele ve znění usneseném 23. synodem a vyhlášeném dne 1. června 1984, může synodní rada po rozhovoru s ním a na základě doporučení příslušného farního sboru a seniorátního výboru udělit osvědčení o ordinované službě výpomocného kazatele. Ordinace mu bude udělena po povolání sborovým shromážděním postupem stanoveným v čl. 21 odst. 5 tohoto řádu.

 

Usnesení č. 15: Změny Řádu pastýřské služby

Synod schvaluje nové znění Řádu pastýřské služby uvedené v tisku č. 18/1.

Příloha: Úplné znění novelizovaného Řádu pastýřské služby

 

Usnesení č. 16: Změny Řádu diakonické práce

ŘDP čl. 1

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 1. Dosavadní čl. 1 se mění takto:

Čl. 1. Cíl diakonické práce

Posláním a cCílem diakonické práce je pomáhat potřebným, zejména zajišťovat, organizovat a provádět sociální, zdravotní, výchovnou, poradenskou, vzdělávací a pastorační péči, pomoc a a poskytovat podporu starým, osamělým, ohroženým, nemocným, zdravotně postiženým lidem se zdravotním postižením a jinak potřebným lidem. Tato služba vychází z křesťanských hodnot a je praktickým vyjádřením víry, naděje a lásky.

ŘDP čl. 4

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 4. Z čl. 4 se vypouští dosavadní odst. 6.

Čl. 4. Diakoni a diakonky

6. Péčí o diakony a diakonky a jejich vzdělání je pověřena Diakonie ČCE.

ŘDP čl. 9

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 9. Do čl. 9 se vkládá nový odst. 1. Dosavad odst. 1 se přečísluje na odst. 2 a mění se takto:

Čl. 9. Poslání Diakonie ČCE

1. Posláním Diakonie ČCE je tvořit společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

2. Posláním Diakonie ČCE je zejména: Naplňovat poslání Diakonie ČCE zejména znamená:

a. organizovat, zajišťovat a poskytovat křesťansky zaměřenou sociální, zdravotní, výchovnou, vzdělávací a poradenskou péči, pomoc a podporu lidem, aby mohli žít důstojným a kvalitním životem navzdory věku, nemoci, postižení, sociální situaci a/nebo dalším okolnostem,

b. organizovat humanitární a rozvojovou pomoc v České republice i v zahraničí,

c. zastupovat a hájit zájmy slabých, ohrožených a vyloučených osob nebo skupin a provádět činnosti směřující k prevenci sociálního a společenského vyloučení.

Dosavadní odst. 2 a 3 se přečíslují na odst. 3 a 4.

 

Usnesení č. 17: Změny Řádu hospodaření církve

ŘHC čl. 2

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 2 odst. 5. Dosavadní odstavec 5 se mění takto:

Čl. 2. Církevní sbory

 1. Sbor poskytuje faráři nebo jáhnovi byt včetně vody, otopu a energie v bytě. Bližší podmínky určení výše poplatků za bydlení hrazených faráři a jáhny stanoví prováděcí směrnice synodní rady, která též stanoví podmínky poskytování příspěvků na bydlení farářům a jáhnům z prostředků sborů a podmínky refundace nákladů spojených s používáním vlastního bytu faráře nebo jáhna pro služební činnost. O podmínkách užívání bytu uzavře sbor s farářem nebo jáhnem v souladu s prováděcí směrnicí synodní rady smlouvu na dobu určitou, na kterou je farář nebo jáhen sborem povolán. Smlouva pozbývá platnosti ve chvíli, kdy skončí jeho povolání ve sboru. (viz též ŘK čl. 2, odst. 3 a PPFJ část C–1)

 

ŘHC čl. 11 odst. 1

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 11 odst. 1. Dosavadní odstavec 1 se mění takto:

Čl. 11 Povšechný sbor

1. Povšechný sbor odpovídá za hmotné zabezpečení své činnosti, činnosti úÚstřední církevní kanceláře, kanceláře Jeronýmovy jednoty, pastýřských rad církevní pastýřské rady, komisí a poradních odborů synodní rady, mezd všech farářů a jáhnů působících v církvi prostřednictvím personálního fondu, mezd pracovníků ústřední církevní kanceláře a kanceláře Jeronýmovy jednoty, a dobrého stavu celocírkevních budov a jejich vybavení a za personální náklady všech zaměstnanců povšechného sboru. Zaměstnanci povšechného sboru se rozumí:

a. duchovenští zaměstnanci, jimiž se rozumějí faráři, jáhnové, vikáři, jáhenští praktikanti, pastorační pracovníci a též laičtí členové synodní rady,

b. zaměstnanci Ústřední církevní kanceláře konající práci na pracovních místech v organizační struktuře kanceláře schválené synodní radou,

c. ostatní zaměstnanci Ústřední církevní kanceláře,

Personální náklady duchovenských zaměstnanců jsou financovány prostřednictvím personálního fondu dle čl. 13 tohoto řádu. Personální náklady těch zaměstnanců povšechného sboru, pro něž byl zřízen jiný účelový fond, jsou přednostně financovány z takového fondu.

ŘHC čl. 11 odst. 3

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 11 odst. 3 písm. a). Dosavadní písmeno a) se mění takto:

Čl. 11 Povšechný sbor

3. Synodní rada hospodaří za pomoci Ústřední církevní kanceláře podle rozpočtu při dodržování zásady opatrnosti a účelnosti jednotlivých výdajů. K povinnostem synodní rady patří zejména:

a. sestavovat rozpočet a předkládat jej do 1531. ledna k projednání a k předběžnému schválení hospodářské komisi synodu, která jej projedná do 31. ledna 15. února. Předběžně schválený rozpočet projedná synod a rozhodne o něm.

Do schválení rozpočtu synodem hospodaří povšechný sbor podle předběžně schváleného rozpočtu, který je rozpočtovým provizoriem. Do doby, než o rozpočtu rozhodne synod, může hospodářská komise omezit čerpání finančních prostředků.

ŘHC čl. 11 odst. 4

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 11 odst. 4 písm. j). Dosavadní písmeno j) se mění takto:

Čl. 11 Povšechný sbor

4. Synodní rada v rámci povšechného sboru plní mj. tyto úkoly:

j. jedná jako zaměstnavatel všech farářů a jáhnů působících v církvi, zaměstnanců ústřední církevní kanceláře a zaměstnanců kanceláře Jeronýmovy jednoty a dalších zaměstnanců povšechného sboru uvedených v odst. 1.

ŘHC čl. 12 odst. 4 a 5

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 12 odst. 4 a 5. Dosavadní odstavce 4 a 5 se mění takto:

Čl. 12 Základní organizačně ekonomické dokumenty

4. Evidence HIM, NIM, DHIM, DNIM dlouhodobého majetku a inventarizační řád stanovují způsob zařazování, evidence, odpisování a vyřazování hmotného a nehmotného tohoto majetku a periodicitu, průběh a náležitosti dokladové a fyzické inventury.

5. Pravidla hospodaření s fondy popisují účel jednotlivých fondů a stanovují způsob schvalování, účtování a hospodaření s prostředky shromážděnými ve fondech (např. uložení na zvl.áštním účtu). Jednotlivá ustanovení pravidel hospodaření nesmějí být v rozporu s tímto řádem a se statuty příslušných fondů, jinak jsou neplatná. Jednotlivá ustanovení statutů fondů nesmějí být v rozporu s tímto řádem, jinak jsou neplatná.

ŘHC čl. 13

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 13. Dosavadní článek 13 se mění takto:

Čl. 13 Personální fond

 1. Personální fond byl zřízen zřídil synodem. Za hospodaření s prostředky Personálního fondu odpovídá synodní rada. Pravidla hospodaření s Personálním fondem schvaluje synod a platí pro ně ustanovení čl. 12 odst. 5 tohoto řádu. Pravidla hospodaření s Personálním fondem stanovuje synod. Za hospodaření s prostředky Personálního fondu odpovídá synodní rada.
 2. O sSprávu prostředků Personálního fondu provádí pečuje správní rada Personálního fondu a investiční výbor synodní rady.
 3. Složení a kompetence správní rady Personálního fondu a investičního výboru synodní rady upravuje Statut Personálního fondu, který schvaluje synod, a platí pro něj ustanovení čl. 12 odst. 5 tohoto řádu.
 4. Personální fond slouží k získávání, zhodnocování a správě zajištění finančních prostředků pro na účely vymezené Statutem Personálního fondu.
 5. Prostředky Personálního fondu jsou přísně účelové. K úhradám personálních nákladů duchovenských zaměstnanců mezd farářů a jáhnů mohou být použity pouze v souladu se mzdovým řádem, který schvaluje synod.
 6. Příjmem Personálního fondu jsou povinné odvody církevních sborů do Personálního fondu stanovené Statutem Personálního fondu a dále veškeré příspěvky na podporu činnosti a finanční náhrady, které Česká republika vyplatila či vyplatí Českobratrské církvi evangelické na základě vzájemné smlouvy o vypořádání po vydání zákona 428/2012 Sb. po odečtení finančních prostředků na diakonické a rozvojové projekty a finančních prostředků určených pro Jeronýmovu jednotu. Příjmy Personálního fondu i podmínky a způsob nakládání s prostředky Personálního fondu upravuje Statut Personálního fondu.

 

ŘHC čl. 14

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 14 odst. 4. Dosavadní odstavec 4 se mění takto:

Čl. 14. Repartice

4. Výši celocírkevních repartic na příští kalendářní rok a jejich rozdělení na senioráty stanovuje synod. Rozdělení celocírkevních repartic na farní sbory seniorátu stanovuje konvent. Přehled celocírkevních repartic předepsaných jednotlivým sborům seniorátu pro daný rok předkládají seniorátní výbory synodní radě nejpozději do 31. prosince předchozího roku. Celocírkevní repartice slouží v rámci příslušného rozpočtu zejména na úhradu nákladů synodu, synodní rady, ústřední církevní kanceláře, kanceláře Jeronýmovy jednoty, církevního soudu, poradních odborů a komisí synodní rady, na údržbu majetku povšechného sboru, na poskytování pomoci církevním sborům a na sociální výpomoc pracovníkům církve.

ŘHC čl. 23

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 23 Vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církví. Dosavadní čl. 23 se vypouští.

Čl. 23 Vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církví

Dosavadní čl. 24 se přečísluje na čl. 23.

 

Usnesení č. 18: Změny Statutu Jeronýmovy jednoty

SJJ čl. 23

Synod usnáší změnu Statutu Jeronýmovy jednoty čl. 2 odst. 3. Dosavadní odstavec 3 se mění takto:

Čl. 2. Činnost Jeronýmovy jednoty

 1. Pracovníci Pracovníkům Jeronýmovy jednoty s výjimkou zaměstnanců kanceláře Jeronýmovy jednoty nevzniká nárok na odměnu za výkon této funkce, pokud mzdový řád nestanoví jinak. vykonávají svou činnost bezplatně a Všichni pracovníci Jeronýmovy jednoty mají nárok na náhradu cestovních výloh.

 

 

Usnesení č. 19: Změny Statutu Personálního fondu

SPF čl. 1

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 1 odst. 1 a 3. Dosavadní odstavce 1 a 3 se mění takto:

Čl. 1 Účel Personálního fondu

1. V Personálním fondu shromažďuje povšechný sbor za podmínek stanovených Řádem hospodaření církve (dále jen „ŘHC“), zejména čl. 13 ŘHC, a tímto statutem peněžní prostředky potřebné k úhradě následujících nákladů:

a. náklady na mzdy duchovenských zaměstnanců uvedených v ŘHC čl. 11 odst. 1. písm. a), farářů, jáhnů, pastoračních pracovníků, vikářů a jáhenských praktikantů vyplácené dle mzdového řádu schváleného synodem, jakož i na veškeré s uvedenými mzdami související daně, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a další platby, jež je ČCE jakožto zaměstnavatel dle právních předpisů povinna platit (ve statutu dále jen "mzdové náklady");

b. náklady na stravenky a na příspěvky povšechného sboru na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění nebo na jiné pojištění vyplácené poskytované povšechným sborem na účty farářů, jáhnů, pastoračních pracovníků, vikářů či jáhenských praktikantů vedené u příslušných institucí duchovenským zaměstnancům (dále společně jen „benefity“);

c. část nákladů na mzdy vyplácené povšechným sborem zaměstnancům zařazeným do Ústřední církevní kanceláře dle ŘHC čl. 11 odst. 1 písm. b) a c), jakož i na veškeré s těmitouvedenými mzdami související daně, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a další platby, jež je ČCE jakožto zaměstnavatel dle právních předpisů povinna platit;

d. odměny členů investičního výboru synodní rady.

3. Část nákladů na mzdy dle odst. 1 písm. c) shora činí v roce 2015 částku 5 milionů Kč.

V jednotlivých následujících kalendářních letech pak tato část nákladů činí, nerozhodne-li pro jednotlivý kalendářní rok svým usnesením synod jinak, částku 5 miliónů Kč každoročně zvýšenou o inflaci, nerozhodne-li pro jednotlivý kalendářní rok svým usnesením synod jinak., k níž dojde v jednotlivých předcházejících kalendářních letech počínaje rokem 2015.

Inflací se pro účely tohoto statutu rozumí míra inflace vyjádřenáprocentní přírůstkemy průměrnéhoých ročníhoch indexuů spotřebitelských cen stanovenáé pro jednotlivé kalendářní roky Českým statistickým úřadem.

SPF čl. 2

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 2 odst. 7 a 9. Dosavadní odstavce 7 a 9 se mění takto:

Čl. 2 Provozní a investiční část Personálního fondu

7. VýnosZisk vyplacený povšechnému sboru akciovými společnostmi se stává součástí provozní části Personálního fondu.

9. Peněžní prostředky shromážděné v Personálním fondu je synodní rada oprávněna dle svého rozhodnutí buď ukládat na bankovní účty anebo je použít k pořízení aktivhodnot vymezených tímto statutem.

SPF čl. 3

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 3 odst. 5 písm. b), d) a g). Dosavadní písmena b), d) a g) se mění takto:

Čl. 3 Správní rada Personálního fondu

5. Správní rada PF plní především tyto úkoly:

b. prostřednictvím synodní rady navrhuje synodu podíl, který bude z provedených odvodů do Personálního fondu oddělen do tzv. solidárních prostředků a rezerv Personálního fondu;

d. předkládástanovuje pro každý kalendářní rok synodní radě s dostatečným předstihem předpokládanou výši a strukturu mzdových nákladů duchovenských zaměstnanců povšechného sboru a způsob jejich zajištění;

g. prostřednictvím synodní rady informuje synod o objemu a časovém rozložení finančních prostředků pro podporovaná, misijní a strategická kazatelská místa. předkládá synodní radě návrh nejvyššího možného počtu podporovaných a misijních míst.

SPF čl. 5

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 5 odst. 1 písm. a), b) a d). Dosavadní písmena a), b) a d) se mění takto:

Čl. 5 Příjmy Personálního fondu

1. Příjmy Personálního fondu tvoří:

a. pravidelné odvody všech církevních sborů dle čl. 6 tohoto statutu, v nichž jsou povoláni faráři, jáhnové nebo pastorační pracovníci,

b. výnosy provozní i investiční části Personálníhom fondu dle příslušných odstavců čl. 2 tohoto statutu,

d. paušální finanční náhrada a příspěvek na podporu činnosti dle ŘHC čl. 13 odst. 6vyplacené ČCE státem dle zák. č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,

SPF čl. 6

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 6 odst. 1 písm. c). Dosavadní písmeno c) se mění takto:

Čl. 6 Povinnosti církevních sborů a orgánů při odvádění odvodů do Personálního fondu

1. Sbory jsou povinny provádět odvody do Personálního fondu podle těchto pravidel:

c. Administrované sbory, v nichž je kazatelské místo obsazeno jáhnem, odvádějí plný roční odvod stanovený synodem. Ostatní administrované sbory odvádějí do Personálního fondu částku, která se rovná příplatku za administraci stanovenému mzdovým řádem, navýšenou o pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem. Současně přispívají sboru administrátora částkou, která činí nejméně 20 % ročního odvodu stanoveného synodem. Na tento příspěvek není možné žádat podporu ze solidárních prostředků.

SPF čl. 11

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 11. Do článku 11 se vkládá nový odstavec 1 v tomto znění:

Čl. 11 Použití dočasně volných prostředků Personálního fondu povšechným sborem

1. Dočasně volnými prostředky Personálního fondu jsou všechny nezainvestované prostředky provozní části Personálního fondu.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se přečíslují na 2 a 3.

 

Usnesení č. 20: Změna Pravidel povolávání farářů a jáhnů

PPFJ oddíl C

Synod usnáší změnu Pravidel povolávání farářů a jáhnů. Oddíl C čl. 1 se mění takto:

C) Směrnice pro tvorbu ujednání souvisejících s povolací listinou

Ujednání faráře/jáhna a staršovstva sboru se uzavírají formou samostatné smlouvy nebo smluv. Jsou nedílnou součástí povolací listiny. Tato ujednání musejí odpovídat obecně platným právním předpisům a vnitřním směrnicím ČCE. Lze je později měnit písemnou dohodou faráře/jáhna a staršovstva sboru.

1. UŽÍVÁNÍ BYTU

a. Smlouva o bydlení

Sbor a farář/jáhen uzavřou smlouvu. Při sestavování této smlouvy postupuje staršovstvo a farář/jáhen dle Řádu v souladu s Řádem hospodaření církve čl. 2, odst. 5 a příslušnou prováděcí směrnicí synodní rady, která upravuje i podmínky spoluúčasti faráře nebo jáhna na nákladech spojených s užíváním bytu, podmínky poskytování příspěvků na bydlení farářům a jáhnům z prostředků sborů a refundaci nákladů spojených s používáním vlastního bytu faráře nebo jáhna pro služební činnost.

b. Spoluúčast faráře/jáhna na nákladech spojených s užíváním bytu

Pokud ve smlouvě není stanovena spoluúčast faráře/jáhna na nákladech spojených s užíváním bytu přímo nebo není-li k tomu uzavřena smlouva samostatná, bude se farář/jáhen na nákladech spojených s užíváním bytu (energie, otop, vodné a stočné, odvoz odpadu) podílet částkou rovnající se 10% hrubého základního platu, který pobírá od ČCE.

c. Příspěvek sboru na bydlení faráře/jáhna

V případě, že sbor neposkytuje faráři/jáhnovi bydlení, má farář/jáhen nárok dostávat od sboru příspěvek na bydlení. Neuzavře-li sbor s farářem/jáhnem jinou písemnou smlouvu, hradí sbor faráři/jáhnovi finanční částku, o niž výlohy spojené s užíváním jeho bytu (energie, otop, vodné a stočné, odvoz odpadu) převyšují 10% jeho hrubého základního platu.

 

Usnesení č. 21: Změna Pravidel hospodaření s Personálním fondem

Synod usnáší změnu Pravidel hospodaření s Personálním fondem. Schválené znění PHPF je v příloze Novela PHPF.

 

 

C) SPRÁVA CÍRKVE

 

ÚKOLY PRO 1. ZASEDÁNÍ 35. SYNODU

pro synodní radu, seniorátní výbory a ostatní církevní orgány

 

Usnesení č. 22: Strategický plán ČCE

 1. Synod ukládá synodní radě, aby před projednáváním konečné verze strategického plánu na synodu uspořádala celocírkevní konferenci, věnovanou tomuto tématu a otevřenou všem členům Českobratrské církve. Toto setkání by mělo proběhnout s dostatečným předstihem, aby strategická komise měla možnost zapracovat podněty do definitivní verze strategického plánu.
 2. Synod bere na vědomí dokument “Reformanda 2030: Strategický plán ČCE – první část” a pověřuje synodní radu, aby 1. zasedání 35. synodu předložila konečnou podobu celého strategického plánu.

3. Synod se usnáší, že v rámci restrukturalizace ČCE a na cestě k úplnému samofinancování se výše kazatelských úvazků ve farních sborech bude stanovovat podle následujících zásad a pověřuje synodní radu, aby pro 1. zasedání 35. synodu připravila návrh provedení tohoto usnesení:

a. Výše kazatelského úvazku ve farním sboru je dána životem a zájmem tohoto sboru.

b. Standardní náplň plného kazatelského úvazku stanovuje a průběžně aktualizuje synodní rada.

c. Výši konkrétního kazatelského úvazku stanoví při každé volbě kazatele seniorátní výbor, a to s přihlédnutím k údajům o životě sboru z výročního evidenčního dotazníku (viz výše písm. a.) a celocírkevních standardů (viz výše písm. b.).

d. Pokud život daného sboru nekoresponduje s dosavadní výší úvazku kazatelského místa, bude výše úvazku před volbou přiměřeně upravena.

e. Případné zvýšení úvazku kazatele bude v průběhu doby povolání ve sboru možné jen se souhlasem seniorátního výboru.

f. Před volbou nového kazatele bude moci sbor požádat o dočasné zvýšení kazatelského úvazku, jehož je nositelem.

 

4. Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 35. synodu předložila návrh změny řádů nově upravujících společné povolávání faráře nebo jáhna dvěma nebo více farními sbory (čl. 8 ŘSC). Synod ukládá synodní radě, aby se při přípravě této novely řídila následujícími požadavky:

a. Sdružení farních sborů bude moci vzniknout pouze za účelem povolání společného faráře nebo jáhna ve dvou nebo více farních sborech. Společného faráře nebo jáhna lze povolat pouze ve farních sborech tvořících sdružení farních sborů.

b. Sdružení farních sborů již nebude vznikat na základě dohody podle stávajícího znění čl. 8 odst. 2 ŘSC, ale na základě společné povolací listiny příslušných farních sborů, ve které budou uvedeny skutečnosti služby ve všech sborech tvořících sdružení a jejich vzájemné spolupráce.

c. Součástí společné povolací listiny bude povinně ujednání o nejméně šesti každoročních společných zasedáních správních orgánů sborů sdružení.

d. Kterýkoliv z farních sborů tvořících sdružení bude moci ze sdružení vystoupit ke dni skončení doby povolání faráře nebo jáhna v příslušných farních sborech.

e. Součástí novely bude též změna Jednacího a volebního řádu a Pravidel povolávání farářů a jáhnů.

 

5. Synod bere na vědomí následující koncept směrnice synodní rady k § 21 odst. 1-2 Církevního zřízení a k čl. 6 odst. 1, písm. b) a čl. 7 odst. 1, písm. a) Řádu o správě církve o možném sloučení či zrušení sboru, pokud neplní své základní funkce. Za základní funkce sboru považujeme:

a. schopnost shromáždit k pravidelným nedělním bohoslužbám v sídle sboru v průměru více než 10 osob

b. schopnost získat během kalendářního roku pro svůj vlastní život a službu nejméně 50.000 Kč (v součtu vybraných sbírek pro potřeby sboru, vybraných tuzemských darů a vybraného saláru)

c. schopnost staršovstva pravidelně se scházet v usnášeníschopném počtu

d. schopnost vytvořit dostatečnou poptávku po práci kazatele a schopnost aktivně hledat nového kazatele tak, aby administrace sboru netrvala více než 10 let

e. schopnost pravidelně konat přiměřenou misijní, diakonickou či pastorační aktivitu pro okolí sboru

f. schopnost zvládnout samostatně příslušnou správní agendu (vč. správy nemovitostí)

V případě, že některý farní sbor neplní některou z těchto základních funkcí, příslušný seniorátní výbor zahájí konzultace s jeho staršovstvem. Výstupem těchto konzultací bude buďto společný plán sboru a seniorátního výboru mající za cíl jejich opětovné naplňování nebo návrh seniorátního výboru příslušnému konventu na sloučení či zrušení daného farního sboru.

 

Usnesení č. 23: Text modlitby Páně a vyznání víry

Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 35. synodu předložila upravené znění Nicejsko-cařihradského a Apoštolského vyznání víry a modlitby Páně, opatřené řádným vysvětlením změn.

 

Usnesení č. 24: Postavení kaplanů v ČCE

 1. Synod pověřuje synodní radu, aby se dále zabývala postavením kaplanů v ČCE v intenci předložené zprávy o plnění usnesení 3. zasedání 34. synodu č. 36 a předložila 1. zasedání 35. synodu příslušné návrhy změn Církevního zřízení a řádů.
 2. Synod pověřuje synodní radu, aby v rámci návrhu změn stávající právní úpravy zohlednila kromě specifik duchovenské služby ve zdravotnictví a školství též duchovenskou službu v oblasti sociálních služeb, především v Diakonii ČCE.

 

Usnesení č. 25: Propagace Jeronýmovy jednoty

Synod ukládá ústřednímu představenstvu Jeronýmovy jednoty podat zprávu o plnění usnesení 3. zasedání 34. synodu č. 40 v rámci pravidelné zprávy Jeronýmovy jednoty pro 1. zasedání 35. synodu.

 

Usnesení č. 26: Duchovní cvičení v rámci celoživotního vzdělávání kazatelů

Synod pověřuje synodní radu, aby do plánu celoživotního vzdělávání kazatelů zařadila nabídku duchovních cvičení, tzv. exercicií, případně obdobných programů duchovní obnovy.

 

OSTATNÍ USNESENÍ KE SPRÁVĚ CÍRKVE

 

Usnesení č. 27: Prohlášení synodu

Synod Českobratrské církve evangelické, který se sešel v Litomyšli ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2018, přijal toto prohlášení:

„Českobratrská církev evangelická je spjata se společností, ve které žije. Proto nesmíme připustit, aby někdo o své vlastní vůli například určoval, co smí herci hrát, nebo na co se smí diváci dívat, jak se stalo při divadelním představení Naše násilí a vaše násilí v Brně 26. 5. 2018. Nejde nám o interpretaci divadelní hry. Odmítáme však, aby skupiny spojené s fašismem či neonacismem používaly křesťanské hodnoty jako zástěrku pro své jednání.

V následování Krista se potkávají lidé všech ras a národů, sociálního a ekonomického postavení. Proto odmítáme, aby lidé, kteří šíří nenávist a brání svobodě, mluvili jménem křesťanů.“

Litomyšl, 2. 6. 2018, 4. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické

 

Usnesení č. 28: Rozhodnutí o předložených zprávách

a. Synod přijímá Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5A.

b. Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 5B.

c. Synod přijímá Zprávu Evangelické akademie předloženou v tisku č. 7A.

d. Synod přijímá Zprávu Nadačního fondu na podporu církevního školství předloženou v tisku č. 7B. Synod bere na vědomí záměr zrušit Nadační fond pro podporu církevního školství.

e. Synod přijímá Zprávu o Semináři církevní hudby Evangelické akademie předloženou v tisku č. 7C.

f. Synod přijímá Zprávu nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 8.

g. Synod přijímá Zprávu Sdružení evangelické mládeže v České republice předloženou v tisku č. 9.

h. Synod přijímá Zprávu Církevní pastýřské rady předloženou v tisku č. 10.

i. Synod přijímá zprávu koordinátora supervize v ČCE předloženou v tisku č. 6.

j. Synod přijímá Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení 3. zasedání 34. synodu předloženou v tisku č. 11.

k. Synod přijímá Zprávu Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 12.

l. Synod přijímá zprávy o životě sborů s podporovanými a misijními místy předložené v tisku č. 15B.

m. Synod přijímá Zprávu o činnosti Diakonie ČCE v roce 2017 předloženou v tisku č. 16A.

n. Synod přijímá Zprávu o činnosti Dozorčí rady Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 16B.

o. Synod přijímá Zprávu Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE za rok 2017 předloženou v tisku č. 16C.

 

Usnesení č. 29: Postavení farářů v církvi

 1. Synod ukládá sborům, aby dbaly na časté přímluvné modlitby za kazatele nové i stávající.
 2. Synod ukládá staršovstvům, aby věnovala zvýšenou péči svým kazatelům, dbala na vzájemně otevřené vztahy, dopřávala jim čas na zasloužený odpočinek a na rodinný život, podporovala je v jejich dalším vzdělávání a využívání supervize.
 3. Synod ukládá synodní radě, aby ve spolupráci se svými poradními odbory dbala na připomínání výzev mladým lidem i lidem středního věku ke studiu teologie, zejména při celocírkevních kurzech, setkáních, sjezdech.
 4. Synod ukládá synodní radě, aby synod v roce 2021 informovala o aktuálním vývoji v postavení farářů ČCE.

 

Usnesení č. 30: Ochrana osobních údajů v ČCE

Synod zmocňuje synodní radu, aby s prozatímní platností do 1. zasedání 35. synodu ČCE vydala Pravidla ochrany osobních údajů v Českobratrské církvi evangelické.

 

Usnesení č. 31: Vyplácení cestného výpomocným kazatelům

Synod vyzývá staršovstva sborů, aby v případě, že zvou k vedení nedělních bohoslužeb výpomocné kazatele, jim řádně vypláceli cestné dle platných předpisů, a žádá seniory, aby o tom všechny farní sbory svých seniorátů zpravili.

 

Usnesení č. 32: Revitalizace Ústeckého seniorátu

 1. Synod bere na vědomí zprávu komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu ČCE.
 2. Synod bere na vědomí ukončení činnosti komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu ČCE.

 

Usnesení č. 33: Příprava nového evangelického zpěvníku

 1. Synod bere na vědomí zprávu o práci komise pro přípravu nového EZ předloženou v tisku č. 18/5.
 2. Synod bere na vědomí, že usnesení 3. zasedání 34. synodu č. 29/5 (posouzení textových částí zpěvníku) je průběžně plněno.
 3. Synod bere na vědomí zprávu o připravované propagaci nového EZ.

 

Usnesení č. 34: Příprava nové agendy

 1. Synod děkuje poradnímu odboru liturgickému za přípravu bohoslužebných formulářů A, A s VP, E, E s VP.
 2. Synod se seznámil s novými bohoslužebnými formuláři A, A s VP, E, E s VP, včetně návrhů direktorií pro novou agendu a než bude rozhodovat o jejich přijetí či nepřijetí, ukládá farářům/farářkám, sborům i seniorátům tyto formuláře i direktoria řádně a podrobně projednat na pastorálkách a na staršovstvech.
 3. Dále synod ukládá seniorátním výborům, aby do konce roku 2019 předaly výsledky rozhovorů synodní radě.
 4. Nakonec synod ukládá synodní radě seznámit s těmito výsledky synod 2020.

 

Usnesení č. 35: Zřízení druhého kazatelského místa ve FS ČCE v Praze 8 – Libni

Synod zřizuje druhé kazatelské místo ve Farním sboru ČCE v Praze 8 – Libni.

 

Usnesení č. 36: Zřízení druhého kazatelského místa ve FS ČCE v Jihlavě

Synod zřizuje druhé kazatelské místo ve Farním sboru ČCE v Jihlavě.

 

Usnesení č. 37: Prohlášení kazatelského místa ve FS ČCE v Bošíně za podporované

Synod prohlašuje kazatelské místo ve FS ČCE v Bošíně za podporované na 4 roky, a to od 1. 7. 2018 s podporou 100 % pro 1. a 2. rok a 80 % pro 3. a 4. rok.

 

Usnesení č. 38: Prohlášení kazatelského místa celocírkevního faráře pro Ústí nad Labem za podporované

 1. Synod prohlašuje místo celocírkevního kazatele s určením pro FS ČCE v Ústí nad Labem za podporované na dobu čtyř let s výší podpory 100 % odvodu do Personálního fondu po celou dobu trvání podpory.
 2. Další náklady související s činností celocírkevního faráře s určením pro FS ČCE v Ústí nad Labem se po dobu podpory místa budou hradit ze solidárních prostředků.

 

Usnesení č. 39: Prodloužení podpory kazatelského místa ve FS ČCE v Berouně

Synod prodlužuje dobu podpory kazatelského místa ve FS ČCE v Berouně o dva roky, a to na období od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020. Výše podpory bude činit 70 % stanoveného odvodu do Personálního fondu.

 

Usnesení č. 40: Prodloužení podpory kazatelského místa ve FS ČCE ve Kdyni na Šumavě

Synod prodlužuje dobu podpory kazatelského místa ve FS ČCE ve Kdyni na Šumavě o dva roky, a to na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Výše podpory bude činit 70 % stanoveného odvodu do Personálního fondu.

 

Usnesení č. 41: Usnesení o datu a místě konání 2. zasedání 35. synodu

Synod stanovuje dobu konání 2. zasedání 35. synodu na dny 21. – 23. května 2020. Místem konání bude Praha.

 

 

D) Hospodaření církve

ÚKOLY PRO 1. ZASEDÁNÍ 35. SYNODU

 

Usnesení č. 42: Variantní koncepce odvodů do Personálního fondu

Synod přijímá koncepci kombinovaného odvodu za kazatele do Personálního fondu, jak je uvedena v tisku 18/10, a ukládá synodní radě, aby pro 1. zasedání 35. synodu připravila návrhy změn církevních řádů tak, aby odvody do Personálního fondu mohly být podle této nové koncepce prováděny co nejdříve.

Příjmem z hospodářské činnosti se rozumí čistý příjem z této činnosti zahrnutý do hospodaření sboru.

 

Usnesení č. 43: Investiční kodex

Synod ukládá synodní radě, aby předložila 1. zasedání 35. synodu znění investičního kodexu, který vymezí, do čeho může investiční výbor investovat.

 

Usnesení č. 44: Budoucnost objektu Doubravka v Luhačovicích

Rozhodnutí o převodu nemovitosti Vila Doubravka v Luhačovicích z Povšechného sboru na Farní sbor ČCE v Uherském Hradišti synod odkládá na 1. zasedání 35. synodu a ukládá synodní radě, aby ve spolupráci se seniorátním výborem VMS a s FS ČCE v Uherském Hradišti shromáždila veškeré relevantní podklady pro toto rozhodnutí včetně informace o rozsahu nutných oprav, rozpočtu na jejich provedení a finančních zdrojích, z nichž budou nutné opravy financovány.

 

OSTATNÍ USNESENÍ K HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

 

Usnesení č. 45: Zpráva revizorů hospodaření povšechného sboru

Synod přijímá Zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru předloženou v tisku č. 13B.

 

Usnesení č. 46: Hospodaření povšechného sboru ČCE v r. 2017

 1. Synod přijímá Zprávu o hospodaření povšechného sboru v roce 2017 předloženou v tisku č. 13A.
 2. Synod schvaluje účetní závěrku povšechného sboru za rok 2017 dle předložených účetních výkazů.
 3. Synod rozhodl, že účetní ztráta ve výši 2 015 000 Kč bude hrazena z rezervního fondu.
 4. Synod schvaluje Zprávu o hospodaření s Personálním fondem v roce 2017 předloženou v tisku č. 13C.
 5. Synod přijímá Zprávu investičního výboru synodní rady za r. 2017 předloženou v tisku č. 13D.

 

Usnesení č. 47: Rozpočet povšechného sboru pro rok 2018

Synod schvaluje rozpočet hospodaření povšechného sboru pro rok 2018 předložený v tisku č. 14.

 

Usnesení č. 48: Revitalizace nakladatelství a knihkupectví Kalich

Synod souhlasí se záměrem revitalizace nakladatelství a knihkupectví Kalich dle tisku 8, včetně možnosti zrušení knihkupectví. Synod pověřuje synodní radu a jednatele s.r.o. k realizaci záměru po další analýze.

 

Usnesení č. 49: Příspěvek z celocírkevních repartic do supervizního fondu

 1. Synod stanovuje příspěvek z celocírkevních repartic do supervizního fondu pro rok 2019 ve výši 165 000 Kč.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby náklady na supervizi zahrnovala nadále do rozpočtu jako běžnou činnost církve.

 

Usnesení č. 50: Celocírkevní repartice v roce 2019

 1. Synod schvaluje celocírkevní repartice (rozpočítané dle stávajícího poměru na senioráty) pro rok 2019 v celkové výši 6,5 mil. Kč, pro rok 2020 v celkové výši 8 mil. Kč s tím, že se očekává nárůst v dalších letech vždy o 25 – 30 %.

 

Seniorát

Repartice 2019

Seniorát

Repartice 2019

I

Pražský

1 106 200

VIII

Chrudimský

523 900

II

Poděbradský

488 200

IX

Poličský

297 800

III

Jihočeský

129 300

X

Horácký

402 900

IV

Západočeský

260 300

XI

Brněnský

792 100

V

Ústecký

198 100

XII

Východomoravský

998 800

VI

Liberecký

152 400

XIII

Moravskoslezský

702 300

VII

Královéhradecký

377 100

XIV

Ochranovský

70 600

Celkem

6 500 000

 

2. Synod ukládá synodní radě provést inventuru a ocenění činností povšechného sboru a připravit reálný systém jejich financování nejpozději do 2. zasedání 35. synodu.

 

Usnesení č. 51: Celocírkevní sbírky v r. 2019

3. Synod usnáší, že počínaje rokem 2019 celocírkevní sbírka konaná na Boží hod vánoční ponese název „Sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů“.

4. Synod bere na vědomí, že sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů je příjmem Fondu pro přípravu ke kazatelské službě a další vzdělávání kazatelů a bude s ní tudíž nakládáno v souladu se statutem tohoto fondu.

5. Synod usnáší, že v roce 2019 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:

  1. Sbírka na křesťanskou službu – do konce ledna
  2. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – postní neděle
  3. Sbírka Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty – Boží hod velikonoční
  4. Sbírka pro Diakonii – svatodušní svátky
  5. Sbírka solidarity sborů – červen
  6. Sbírka pro Evangelickou akademii – první neděle v září
  7. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – Díkčinění
  8. Sbírka na Jubilejní toleranční dar Jeronýmovy jednoty – do konce října
  9. Sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů – Boží hod vánoční

 

Usnesení č. 52: Dlužné celocírkevní sbírky za r. 2017

Synod ukládá sborům, které v roce 2017 neodvedly některou z celocírkevních sbírek (viz tisk č. 11), aby tak učinily do 30. 9. 2018. O výjimce může na základě žádosti sboru a doporučení seniorátního výboru rozhodnout synodní rada. Synod současně ukládá seniorátním výborům, aby dohlédly na splnění tohoto usnesení a do 31. 10. 2018 podaly zprávu o plnění usnesení předsedovi synodu.

 

Usnesení č. 53: Zvýšení mezd duchovenských zaměstnanců v letech 2019 a 2020

Synod ukládá synodní radě, aby v rozpočtech pro léta 2019 a 2020 počítala s navýšením objemu prostředků na mzdy duchovenských zaměstnanců povšechného sboru na úroveň umožňující meziroční nárůst pohyblivé složky mzdy k 1. 1. 2019 a k 1. 1. 2020 průměrně o 1 000 Kč/měsíc na jeden celý úvazek. Konkrétní úprava mzdy duchovenského zaměstnance se bude týkat jeho osobního příplatku, stanoveného rozhodnutím nadřízeného správního orgánu.

 

Usnesení č. 54: Mzdy duchovenských zaměstnanců ČCE

Synod schvaluje Pravidla pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru ČCE předložená v tisku č. 20 na str. 3–7.

 

Usnesení č. 55: Odvod do Personálního fondu pro roky 2019 a 2020

Synod stanovuje odvod do Personálního fondu za každé plně obsazené kazatelské místo pro roky 2019 až 2020 takto:

 • pro rok 2019 ve výši 129 000,- Kč,
 • pro rok 2020 ve výši 150 000,- Kč.

Pro roky 2021–2025 je předpokládaná výše odvodu tato:

 • pro rok 2021 170 000,- Kč,
 • pro rok 2022 190 000,- Kč,
 • pro rok 2023 210 000,- Kč,
 • pro rok 2024 235 000,- Kč,
 • pro rok 2025 260 000,- Kč.

Toto usnesení nahrazuje stanovenou výši odvodu do Personálního fondu pro roky 2019 a 2020 učiněné usnesením 1. zasedání 34. synodu č. 77.

 

Usnesení č. 56: Odvody neobsazených sborů do Personálního fondu

Synod stanovuje roční výši odvodu neobsazeného sboru do Personálního fondu za administraci pro rok 2019 na 17 700,- Kč.

 

Usnesení č. 57: Odvod za pastoračního pracovníka

Synod stanovuje odvod za pastoračního pracovníka povolaného na plný úvazek ve výši 85 % výše odvodu za kazatele, a to s účinností od 1. 1. 2019.

 

Usnesení č. 58: Hodnocení systému správy majetku Personálního fondu

 1. Synod přijímá zhodnocení systému správy majetku Personálního fondu dle tisku 13D a souhlasí s pokračováním stávajícího systému.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby další hodnotící zprávu správy majetku Personálního fondu předložila 4. zasedání 35. synodu.

 

Usnesení č. 59: Finanční pomoc kazatelům při pořízení vlastního bydlení

 1. Synod bere na vědomí předloženou zprávu o plnění usnesení č. 59.
 2. Synod souhlasí s výplatou příspěvku pro zajištění vlastního bydlení formou navýšení měsíčního příspěvku na kapitálové životní pojištění z prostředků Personálního fondu.
 3. Synod bere na vědomí informaci o plánovaném zabezpečení přechodného období prostřednictvím Fondu klidného stáří.

 

Usnesení č. 60: Nadační fond Evangelické dílo

 1. Synod bere na vědomí zprávu o přípravách založení Nadačního fondu Evangelické dílo.
 2. Synod navrhuje synodní radě jako kandidáty na členy dozorčí rady Nadačního fondu Evangelické dílo Radka Vondru, Martina Balcara, Hanu Řezáčovou a Petra Šilara.

 

Usnesení č. 61: Využití restitucí pro diakonické a rozvojové projekty

Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o využití prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty předloženou v tisku č. 18 na str. 21.

 

Usnesení č. 62: Projekt nových budov pro pražské školy Evangelické akademie

 1. Synod bere na vědomí informaci o stavu příprav projektů nových budov pro Evangelickou akademii Praha – VOŠSP a SOŠ a Bratrskou školu – CZŠ v Praze předloženou v tisku č. 18/11.
 2. Synod schvaluje rámcový návrh financování obou projektů předložený v tisku č. 18/11 s tím, že celková půjčka z Personálního fondu nepřevýší 80 mil. Kč a bude mít splatnost maximálně 20 let.
 3. Synod schvaluje následující změnu usnesení 1. mimořádného zasedání 34. synodu č. M9 bodu 1 odst. 3):

3) Přibližně 0,5 mil. Kč ročně bylo po stanovenou dobu (např. pět let) určeno pro přímé financování stálých osvědčených projektů povšechného sboru, např. pobyty pro lidi s postižením. Seznam takových projektů povšechného sboru by podléhal každoročnímu schválení synodní radou. V letech 2019 až 2028 bude z prostředků určených pro DaRP každoročně vyčleněna částka ve výši 4 mil. Kč pro účely financování výstavby budov pro Evangelickou akademii – VOŠSP a SOŠ Praha a pro Bratrskou školu – CZŠ v Praze.

4. Synod ukládá synodní radě maximálně předem eliminovat potenciální rizika staveb škol EA, vypracovat krizové scénáře a stanovit body zlomu pro plánování a řízení projektu.

5. Synod ukládá synodní radě zřídit řídící výbor, který bude profesionálně projekty výstavby řídit a ve všech fázích intenzivně dozorovat.

 

Usnesení č. 63: Úhrada nákladů synodu

Náklady 4. zasedání 34. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic.

Jízdní výdaje budou poslancům a poradcům synodu proplaceny v souladu s ustanovením zákoníku práce o cestovních náhradách takto:

Jízdní výdaje za použití osobního automobilu v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu budou proplaceny poslancům a poradcům synodu, kteří k cestě na zasedání synodu použili osobní automobil, v němž vezli alespoň další 2 poslance či poradce synodu.

Ostatním poslancům a poradcům synodu budou jízdní výdaje vyplaceny ve výši jízdného za vlak či autobus, a to jak v případech, kdy k cestě použijí hromadný dopravní prostředek, tak v případech, kdy pojedou osobním automobilem.

Z obtížně dostupných oblastí budou jízdní výdaje za jízdu osobním automobilem v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu hrazeny v každém případě do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.

Do cestovních nákladů lze započítat i cestu na návštěvu ve sboru v neděli 3. 6. 2018 dle rozpisu předsednictva synodu.

 

 

Za předsednictvo synodu:

Jiří Gruber, předseda 34. synodu ČCE

Za synodní radu ČCE:

Daniel Ženatý, synodní senior,

Vladimír Zikmund, synodní kurátor