Sborová zásilka

Sborová zásilka 6/2018 - červenec

Milé sestry, milí bratři,

přijměte několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

  • Usnesení 4. zasedání 34. synodu ČCE

Usnesení jsou dostupná na webu www.ustredicce.cz pod rubrikami Vedení církve / Synod / Usnesení synodů.

Kromě přímého náhledu je soubor usnesení včetně příslušných tisků k dispozici ke stažení zde (velkost zipu = 15 MB).

Budeme Vás také informovat o tom, až bude na www.evangnet.cz k dispozici aktuální znění církevního zřízení a církevních řádů, tj. ve znění po 4. zasedání 34. synodu.

Prosíme, věnujte usnesením pozornost. Slouží nám ve všech rovinách církve, tedy ve sborech, seniorátech i v církvi povšechné.

S usneseními, prosíme, seznamujte vhodným způsobem členy sboru a všechny, o nichž víte, že se o život církve zajímají. Zveřejněte přístup k usnesením na svých webových stránkách, nástěnkách atp.

 

  • Usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 12 – Změny Řádu sborového života

- Průvodní dopis

- Uzavírání sňatků z hlediska řádů ČCE a českého právního řádu

 

  • Usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 20 – Změna Pravidel povolávání farářů a jáhnů

V důsledku změny Řádu hospodaření církve a Pravidel povolávání farářů a jáhnů a aktualizace směrnice synodní rady o bydlení farářů a jáhnů byl aktualizován i Praktický rádce pro povolávání farářů a jáhnů ve farních sborech ČCE. Věnujte, prosíme, tomuto manuálu zvýšenou pozornost.

V zásilce Vám posíláme:

- Směrnici synodní rady o bydlení farářů a jáhnů

- Vzor smlouvy o refundaci nákladů spojených s používáním vlastního bytu kazatele pro služební činnost

- Vzor smlouvy o příspěvku na bydlení kazatele

- Praktický rádce pro povolávání farářů a jáhnů ve farních sborech ČCE

Všechny výše uvedené dokumenty jsou k dispozici též na https://www.ustredicce.cz/rubrika/801-Ustredni-cirkevni-kancelar-Dokumenty-Pro-farni-sbory/index.htm.

Co se týče změny režimu úhrady energií (čl. III směrnice) a příspěvku na bydlení (čl. IV směrnice a přílohy č. 7 Rádce), synodní rada sděluje, že tyto změny se týkají všech opakovaných voleb a kandidatur kazatelů, k nimž synodní rada vydá pokyn k volbě po 1. září 2018. V případě opakovaných voleb a kandidatur kazatelů, k nimž synodní rada již pokyn vydala a volba se uskutečnila, popř. synodní rada pokyn vydá do 31. srpna 2018, se bude uplatňovat dosavadní režim, aby se předešlo zmatkům v případech, kdy je už povolací listina s přílohami připravena, příp. schválena. Všechny nové povolací listiny, jakož i „prodloužení“ stávajících povolacích listin se však od intimace usnesení synodu mají sepisovat podle nového znění směrnice.

 

  • Usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 59 – Finanční pomoc kazatelům při pořízení vlastního bydlení

Synodní rada v důsledku usnesení č. 59, které přijal na svém 4. zasedání 34. synod, vydala nový statut Fondu klidného stáří, který stanoví podmínky poskytování příspěvku na bydlení kazatelům odcházejícím do starobního důchodu. Věnujte, prosíme, pozornost znění statutu, jakož i informativnímu materiálu Příklady poskytování příspěvku na bydlení a formuláři žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu klidného stáří.

Všechny výše uvedené dokumenty jsou k dispozici též na https://www.ustredicce.cz/rubrika/802-Ustredni-cirkevni-kancelar-Dokumenty-Pro-kazatele/index.htm.

 

 

 

Informativní pošta:

 

Se srdečným pozdravem a přáním pěkného léta

 

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník ÚCK

Daniel Ženatý, synodní senior