Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 02.10.2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sbory a pracovníci

Synodní rada ČCE bere na vědomí povolání sestry Lenky Ridzoňové za 1. náměstkyni seniora Pražského seniorátu ČCE na období od 11.09.2018 do nejbližšího zasedání konventu pražského seniorátu.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jana Lavického za faráře FS ČCE v Klášteře nad Dědinou na období od 01.10.2018 do 30.09.2023 na plný pracovní úvazek.

Správa církve

Synodní rada stanovuje termíny zasedání SR během roku 2019 takto: 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 16.7., 20.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12. + tematická zasedání SR: 2.4., 17.9., 26.11.

Zahraniční sbory

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Vladimíra Zikmunda o návštěvě sboru ve Velkém Pereku (Peregu Mare) ve dnech 14.–16.09.2018. Označuje současnou situaci krajanské komunity jako „dost silnou“, ale nastiňuje zároveň budoucí problémy.

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Pavla Pokorného z návštěvy ve sboru Veliko Srediště v Srbsku. Cestu podnikl ve dnech 21.–23.09.2018. Zmiňuje, že se sbor snaží získat právní subjektivitu pro případnou hmotnou podporu. Píše o nízké životní úrovni a nepříliš nadějných výhledech do budoucna. Doporučuje pokračovat v praxi max. dvou návštěv ročně.

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu členky rady LWF sestry Olgy Navrátilové o první účasti na jednání rady LWF, které se konalo ve dnech 27.06. až 02.07.2018 v Ženevě. Rada vydala poselství církvím, ve kterém odsuzuje populismus a „má povzbudit církve k tomu, aby se nenechaly zahnat strachem do kouta a bránily snahám o instrumentalizaci křesťanství pro politické cíle nacionalistických skupin.“ Další poselství rady povzbuzuje členské církve podpořit účast mládeže na životě a práce církve.

Synodní rada bere na vědomí zprávu sestry Jany Potočkové o účasti na AMD Bibelwochenkonferenz 10.–13.09.2018 v Hannoveru. Akce měla dobrou úroveň, tématem bylo Lukášovo evangelium.

Synodní rada bere na vědomí zprávu z česko-nizozemského semináře o sekularizaci, který proběhl v týdnu po Velikonocích 2018 v Horním Maršově. Zpráva rozsáhle popisuje teoreticko-teologické úvahy a myšlenky, které však byly spojené také s otázkami praktické teologie. Další setkání skupiny bude na jaře 2019 v Nizozemí.

Evangelická akademie

Synodní rada jmenuje členkou rady Školské právnické osoby církevní základní školy v Brně-Židenicích sestru Alžbětu Mackovou.

Různé

Synodní rada uvolňuje 200 000 Kč z Fondu sociální a charitativní pomoci v cizině jako pomoc zemětřesením postiženým obyvatelům Indonésie, a to prostřednictvím partnerské organizace HEKS. Synodní rada vyzývá sbory, aby podpořily sbírku vyhlášenou Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, zprávám z jednání seniorátních výborů, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání a provozním a organizačním záležitostem.

Během jednání přijala synodní rada sestru Olgu Navrátilovou, která byla nově zvolena do Rady LWF.