Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 16.10.2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sbory a pracovníci

Synodní rada bere na vědomí povolání bratra Jiřího Malého za náměstka seniora Východomoravského seniorátu ČCE na období od 01.09.2018 do nejbližšího zasedání konventu Východomoravského seniorátu.

Synodní rada uděluje bratru Miloši Ferjenčíkovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve.

Synodní rada prodlužuje pověření bratra Daniela Blažka vězeňskou duchovenskou službou ve Věznici Břeclav na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2023.

Synodní rada se na základě podnětů vzešlých z jednání komise pro pastorační pracovníky šířeji zabývala postavením pastoračních pracovníků v církvi. Synodní rada podporuje návrhy komise a pověřuje ÚCK realizací návrhu č. 1 (aby byli pastorační pracovníci do svých funkcí řádně instalováni při bohoslužebném shromáždění) formou úpravy Zásad synodní rady pro pověřování pastoračních pracovníků. A dále synodní rada pověřuje bratra Pavla Pokorného jednáním s výborem Spolku evangelických kazatelů (SpEK) o možné účasti pastoračních pracovníků na farářském kurzu. Synodní rada je (při kladných ohlasech ze strany SpEKu) připravena následně vyzvat sbory k umožnění účasti pastoračních pracovníků na farářském kurzu (např. výzvou, aby své pastorační pracovníky v účasti na kurzu aktivně podpořili podobně, jako své kazatele - tj. finančně a uvolněním ze sboru).

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Petra Mazura za jáhna FS ČCE v Bošíně na období od 11.10.2018 do 31.12.2020 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jana Mikschika za faráře FS ČCE v Krouně na období od 01.10.2018 do 30.09.2023 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Martina Bánociho za faráře FS ČCE v Teplicích na období od 01.10.2018 do 30.09.2023 na plný pracovní úvazek.

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu Idy Tenglerové ze synodu skotské církve (19.-25.05.2018) v Edinburghu. Zpráva se vyjadřuje k tématům jednání synodu, mezi jinými i mezináboženskému dialogu, 50 letům ordinace žen, dále zmiňuje příspěvky ze 14 komisí církve. Projednávalo se téma církevně uzavíraných svazků homosexuálních párů, aktualizace formulací Westminsterské konfese, která je dosud jedinou uznávanou konfesí Church of Scotland, přistupování k večeři Páně, oslovení mladých lidí v církvi, etiky hospodaření církve, objevilo se také téma nepotřebných nemovitostí církve a jak s nimi naložit.

Různé

Synodní rada se zabývala příspěvky seniorům na rekreační pobyty pořádané ČCE. Vzhledem k tomu, že dárce této podpory Gustav-Adolf-Werk e.V. se rozhodl nově dar vázat účelově, a to výhradně na podporu farářů ČCE v penzi, končí i možnost plošné podpory seniorských pobytů. Dosavadní zdroje budou rozpuštěny poměrně dle potřeb stávajících žadatelů. Dalším žádostem již nebude možné vyhovět.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, zprávám z jednání seniorátních výborů, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání, revitalizací nakladatelství a knihkupectví Kalich a provozním a organizačním záležitostem.

Během jednání přijala synodní rada zástupce tzv. komise „Truhlářská“. Tématem setkání byla činnost komise, aktuální stav jednání kolem domu v Truhlářské ul. v Praze, nakládání s hmotným dědictvím církve, archiváliemi a (především pro nás evangelíky) historicky cennými bohoslužebnými předměty a mobiliářem z různých sborů ČCE.