Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 11.12.2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sbory a pracovníci

Synodní rada bere na vědomí ukončení zaměstnaneckého poměru pastorační pracovnice ve FS ČCE v Liptále sestry Blanky Vaculíkové ke dni 31.12.2018 uplynutím sjednané doby. Synodní rada děkuje sestře Vaculíkové za její dosavadní práci.

Synodní rada zřizuje místo seniorátního pastoračního pracovníka pro mládež Moravskoslezského seniorátu ČCE od 01.01.2019. a pověřuje sestru Alenu Zapletalovou jako seniorátní pastorační pracovnici pro mládež Moravskoslezského seniorátu ČCE od 01.01.2019 do 31.12.2020 na pracovní úvazek 100%.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Michala Brandy za seniorátního jáhna Chrudimského seniorátu ČCE na období od 01.01.2019 do 31.12.2021 na pracovní úvazek 50%.

Synodní rada uděluje bratru Ondřeji Pellarovi v souladu s ustanovením ŘK čl. 13 odst. 11 osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře ČCE.

Vyznání a život církve

Synodní rada uděluje příspěvek Spolku evangelických kazatelů na pořádání Farářského kurzu ve dnech 28.01.-01.02.2019 ve výši 30 000 Kč. Synodní rada podporuje účast kazatelů, výpomocných kazatelů a pastoračních pracovníků na FK 2019 a doporučuje staršovstvům, aby jim účast umožnila.

Správa církve

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Tomáše Molnára seniorem Královéhradeckého seniorátu ČCE, bratra Marka Bárty náměstkem seniora a bratra Tomáše Vítka 2. náhradníkem SV z řad farářů na období od 10.11.2018 do 09.11.2024.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Daniela Matějky náměstkem seniora Horáckého seniorátu ČCE na období od 10.11.2018 do 09.11.2024. Synodní rada potvrzuje volbu bratra Hynka Tkadlečka 1. náhradníkem SV z řad kazatelů, sestry Markéty Slámové 2. náhradnicí SV z řad kazatelů a bratra Pavla Šilara 1. náhradníkem SV z řad presbyterů.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Evy Šormové za náměstkyni seniora na období od 10.11.2018 do 09.11.2024 a volbu sestry Anny Kracíkové 1. náhradnicí SV Ochranovského seniorátu při ČCE z řad kazatelů.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Marka Lukáška 1. náhradníkem a sestry Marty Zemánkové 2. náhradnicí SV Poděbradského seniorátu ČCE z řad kazatelů.

Výchova a vzdělávání

Synodní rada bere na vědomí rezignaci sestry Anny Lavické na post předsedkyně Komise pro péči o výpomocné kazatele k 31.12.2018 a jmenuje bratra Petra Tomáška předsedou Komise pro péči o výpomocné kazatele k 01.01.2019.

Hospodářské věci – vnitřní

Synodní rada schvaluje žádost FS ČCE v Dambořicích a poskytuje sboru dar ze solidárních prostředků PF ve výši 30.000 Kč.

Synodní rada doporučuje žádost FS ČCE v Hrabové o dar ze solidárních prostředků PF ve výši 50.000 Kč 1. zasedání 35. synodu. 

Synodní rada neschvaluje žádost FS ČCE v Praze 4 - Nuslích o dar ze solidárních prostředků PF a navrhuje sboru splátkový kalendář na odvod do PF za rok 2019 na dobu pěti let (2020–2024).

Ekumenické vztahy

Synodní rada vzala na vědomí zápis z Valného shromáždění (VS) ERC ze dne 20.11.2018. VS navrhuje, aby na místě bývalého mariánského sloupu na Staroměstském náměstí vznikl symbolický památník smíření. VS dále vyslovuje záměr pořádat ve spolupráci s ČBK ekumenické kající shromáždění k výročí bitvy na Bílé hoře v roce 2020. Dlouhá diskuse proběhla také o pastoraci v nemocnicích. VS vyjádřilo znepokojení nad neekumenickým postupem ŘK pražské arcidiecéze. Oproti tomuto znepokojení stojí však naděje, že vznikne ministerská vyhláška, která by zohlednila konfesní rozmanitost. VS záleží na dobré spolupráci mezi ERC a ČBK v oblasti nemocniční duchovenské služby, kterou chce nadále rozvíjet ve vzájemném dialogu i při přípravě nových smluv mezi ERC, ČBK a jednotlivými nemocnicemi. VS bylo dále schváleno usnesení, že ERC „podporuje pojetí manželství jako svazku muže a ženy“. Tím se VS nepřipojilo k volání o dodatku ústavního zákona.

Synodní rada jmenuje bratra Jindřicha Halamu a sestru Janu Hofmanovou do jihovýchodní skupiny Společenství evangelických církví v Evropě.

Různé

Synodní rada souhlasí s rozdělením prostředků z letošní sbírky na školy Evangelické akademie na základě předloženého návrhu.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, zprávám z jednání konventů a seniorátních výborů, zprávám z vizitací SV ve farních sborech, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání a provozním a organizačním záležitostem.

Během jednání přivítala synodní rada k rozhovoru zástupce SV Poděbradského seniorátu a FS ČCE v Bošíně.