Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 12.02.2019

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sbory a pracovníci 

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru bratra Jaroslava Kučery dohodou ke dni 31.07.2019 děkuje mu za dlouholetou službu a váží si jeho ochoty i nadále podle potřeby sloužit vcírkvi. Proto souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE. 

Synodní rada bere na vědomí ukončení zaměstnaneckého poměru pastorační pracovnice sestry Kristiny Camidge ke dni 31.01.2019 uplynutím sjednané doby a děkuje za její službu. 

Fakulta a bohoslovci 

Synodní rada bere na vědomí rezignaci PhDr. Dany Krejčířové, která byla pověřena synodní radou funkcí církevního psychologa a děkuje za její službu. 

Výchova a vzdělávání 

Synodní rada uděluje bratru faráři Martinu Horákovi dlouhodobé studijní volno v termínu od 27.04. do 26.07.2019. 

Synodní rada vzala na vědomí zprávu sestry farářky Martiny Kadlecové o činnosti během dlouhodobého studijního volna. 

Hospodářské věci 

Synodní rada souhlasí s předloženým textem pro vyhlášení výběrového řízení na dlouhodobý pronájem a provozování ubytovacích prostor Husova domu a ukládá ÚCK výběrové řízení vyhlásit. 

Ekumenické vztahy 

Synodní rada bere na vědomí výsledky z jednání s HEKS a ukládá ÚCK, aby vypracovala spolu s HEKS novou podobu spolupráce. 

Synodní rada bere na vědomí zprávu bratra faráře Davida Sedláčka a sestry farářky Ivy Květonové z Dne reformace ve Vídni (24.10.2018). Téma bylo "Zodpovědnost evangelíků za Evropu" - šlo o sjednocenou Evropu, občanskou společnost, svobodu, otevřenost, odpovědnost. Rakouští evangelíci se z úst svých zástupců a elit nebojí jednoznačně pojmenovat, kým chtějí do budoucna být, co chtějí říkat a zastávat veřejně a hlasitě. 

Synodní rada vzala na vědomí záznam z jednání s RKCS na Slovensku.  

Evangelická akademie 

Synodní rada jmenuje bratra Michala Šourka členem rady ŠPO na EA Praha a bratra Ondřeje Koláře členem rady ŠPO v Bratrské škole. 

Další jednání 

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, zprávám z jednání seniorátních výborů, zprávám z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání a provozním a organizačním záležitostem.