Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 26.03.2019

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sbory a pracovníci

Synodní rada uděluje sestře Martině Čapkové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocné kazatelky z řad ostatních členů církve.

Synodní rada poskytuje sestře Romaně Čunderlíkové neplacené volno do 4 let věku dítěte. Neplacené volno se poskytuje v době od 16.01.2019 do 15.01.2020.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Jany Gruberové za farářku FS ČCE v Dambořicích na období od 01.07.2019 do 30.06.2022 na plný pracovní úvazek.

Fakulta a bohoslovci

Synodní rada pověřuje Mgr. Marka Macáka funkcí církevního psychologa.

Jeronýmova jednota

SR souhlasí s poskytnutím půjčky na předfinancování projektu FS ČCE v Opatovicích ve výši 698.119 Kč z volných finančních prostředků umístěných ve fondech SR.

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí záznam z jednání s vedením Evangelické církve Berlín-Brandenburg-slezská Horní Lužice (EKBO), které se uskutečnilo ve dnech 01.-03.03.2019. Po setkání poslal biskup Dröge děkovný dopis, ve kterém vyjadřuje záměr pokračovat v rozhovorech o aktuálních tématech na úrovni vedení církví. Obzvlášť pozitivně hodnotili hosté setkání v obou sborech (Praha-Kobylisy a Praha-Strašnice) a nabízí intenzivnější spolupráci v agendě ochrany životního prostředí a sborových partnerství.

Ve dnech 27.–28.02.2019 se konalo setkání synodní rady s vedením Evangelické luterské církve v Maďarsku (ELCM). Setkání se konalo na pozvání ELCM v městě Győr. Synodní rada ukládá ÚCK hledat další zájemce z řad členů ČCE o účast na bilaterálních vztazích s ELCM a dohodnout konkrétní způsoby další spolupráce.

Synodní rada souhlasí s rámcovým programem setkání s církevním vedením Evangelické církve ve Falci ve dnech 15.–17.08.2019.

Evangelická akademie

Synodní rada žádá předsednictvo synodu o zařazení bodu představení nových ředitelů EA na program 1. zasedání 35. synodu, vč. krátké prezentace o školách EA v max. délce 15 min.

Synodní rada souhlasí s rozšířením rady školské právnické osoby (ŠPO) Bratrské školy na 5 členů/členek a jmenuje JUDr. Marii Pokornou členkou rady ŠPO Bratrské školy.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, přípravám tisků na 1. zasedání 35. synodu, zprávám z jednání seniorátních výborů, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání a provozním a organizačním záležitostem.