Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 16.04.2019

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sbory a pracovníci

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru bratra Aloise Němce dohodou ke dni 31.03.2019. Synodní rada si váží ochoty bratra Aloise Němce i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Synodní rada si váží ochoty sestry Idy Tenglerové i nadále sloužit v církvi a s okamžitou účinností jí obnovuje způsobilost k ordinované službě farářky v ČCE.

Synodní rada poskytuje sestře Emilii Ouzké neplacené volno do konce měsíce, ve kterém její dcery, Anežka a Naděje, dosáhnou věku 7 let. Toto neplacené volno se poskytuje v době od 20.05.2019 do 31.05.2022.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Anny Kracíkové za farářku FS ČCE v Jičíně na období od 01.09.2019 do 31.08.2024 na pracovní úvazek ve výši 50%.

Synodní rada uděluje bratru Radovanu Rosickému osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře ČCE.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, přípravám tisků na 1. zasedání 35. synodu, zprávám z jednání seniorátních výborů, přípravám stavby nové školní budovy EA, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání a provozním a organizačním záležitostem.