Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 30.04.2019

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sbory a pracovníci

Synodní rada uděluje bratru Danielu Freitingerovi dispens od setrvání na místě faráře ve FS ČCE v Českých Budějovicích do konce doby jeho povolání, tj. do 31.08.2022.

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru pastorační pracovnice sestry Pavly Queisnerové dohodou ke dni 30.06.2019 a děkuje za její službu.

Synodní rada schvaluje změnu povolací listiny bratra Hynka Schustera, na jejímž základě je povolán za faráře s účinností od 01.04.2019.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Štěpána Janči za faráře FS ČCE v Orlové na období od 01.04.2019 do 31.07.2019 na plný pracovní úvazek.

Ekumenické vztahy

Synodní rada pověřuje Adama Csukáse studijní cestou do Skotska v období 18.-27.06.2019.

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Petra Peňáze a Filipa Kellera z farářského kurzu URC Spring School (Spojená reformovaná církev v Anglii). Účastníky zaujalo, jak se URC vyrovnává s nedostatkem farářů: většina farářů působí na dvou, třech, čtyřech i pěti sborech. Trend ubývání členů je v URC setrvalý, nedostatek kazatelů a financí pro ně taktéž. Církev nemá pravomoc, jak sbory přimět ke slučování. Na druhou stranu církev určuje výši úvazku na konkrétním sboru (zjednodušeně řečeno naší terminologií: synod určí kolik úvazků do kterého seniorátu, senioráty si „distribuují“ úvazky do sborů). Asi 30% nedělních bohoslužeb vedou faráři/ky, 70% vedou laici. Ordinovaní jsou jen někteří z nich. Míra zapojení laiků je veliká.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, přípravám tisků na 1. zasedání 35. synodu, zprávám z jednání seniorátních výborů, přípravám stavby nové školní budovy EA, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání a provozním a organizačním záležitostem.