Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 28.05.2019

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sbory a pracovníci

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru bratra Jana Krupy dohodou ke dni 30.06.2019. Synodní rada si váží ochoty bratra Jana Krupy i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru sestry Evy Halamové dohodou ke dni 30.06.2019. Synodní rada si váží ochoty sestry Evy Halamové i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním její způsobilosti k ordinované službě farářky v ČCE.

Synodní rada uděluje sestře Lence Ridzoňové dispens od setrvání na místě farářky ve FS ČCE v Praze 6 - Střešovicích do konce doby jejího povolání, tj. do 31.07.2022.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Ladislava Havelky za faráře FS ČCE ve Džbánově - Ústí nad Orlicí na období od 01.07.2019 do 30.06.2024 na plný pracovní úvazek.

Fakulta a bohoslovci

Synodní rada bere na vědomí informaci paní Vlčinské o připravovaném kurzu psychologie pro studenty teologie. Aktuálně nemá zájem o jeho využití a ukládá ÚCK dát prostřednictvím oddělení výchovy a vzdělávání informaci o kurzu k dispozici komisi pro vikariát, komisi pro celoživotní vzdělávání kazatelů a poradnímu odboru pro práci s laiky.

Vikariát

Synodní rada souhlasí s návrhem umístění sestry Světlany Greplové k mentorovi Michalu Voglovi do Uherského Hradiště pro jáhenskou praxi v roč. 2019/2020.

Hospodářské věci – vnitřní

Synodní rada schvaluje grantové výzvy na rok 2020 a ukládá ÚCK jejich rozeslání do farních sborů a seniorátů spolu s průvodním dopisem. Synodní rada ukládá ÚCK stanovit rozdělení prostředků na mikroprojekty 2020 pro jednotlivé senioráty a informovat o tom seniorátní výbory.

Synodní rada jmenuje Evu Zadražilovou předsedkyní poradního odboru ekonomického.

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu z jednání Kulatého stolu dne 18.03.2019 ve Frankfurtu n. M. Příprava a administrativa ze strany ČCE sklidily pochvalu. Ohledně nových náplní vztahů se setkal s velkým zájmem nápad výměny farářů. Právní rámec pro takovou výměnu momentálně řeší jednotlivé německé církve mezi sebou a tento materiál by měl být jeden z podkladů pro další práci. Výměna mezi ČCE a německými církvemi navíc naráží na jazykovou bariéru. Ohledně tématu nevyužitých církevních budov existuje nejen u Kulatého stolu mnoho zkušeností. V plánu je uspořádat společnou konferenci v roce 2021.

Různé

Synodní rada bere na vědomí zprávu z jednání valné hromady České biblické společnosti (VH ČBS) 21.05.2019, pověřuje bratra Lukáše Klímu jako delegáta na VH ČBS a děkuje bratru Martinu Férovi za dosavadní zastupování.

Synodní rada souhlasí s převodem 250.000 Kč z prostředků Fondu sociální a charitativní pomoci v ČR do Fondu humanitární pomoci spravovaného střediskem humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, zprávám z jednání seniorátních výborů a z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání a provozním a organizačním záležitostem.