Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 11.06.2019

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Vyznání a život církve

Synodní rada souhlasí s ustavením mediální rady a jmenuje následující členy za ÚCK: Jiří Hofman (weby, sociální sítě), Tomáš Najbrt (správa webů), Monika Voženílková (propagace), Daniela Ženatá (periodika), Oliver Engelhardt (ekumena, fundraising), Eva Marková (celocírkevní aktivity). Dále jmenuje externí členy: Vilém Branda (video), Ivo Mareš (PR), Jakub Malý (video), Jan Bouček (publikace), Karel Müller (video), Matouš Roskovec (design, fotografie a video). Za synodní radu jmenuje Jiřího Schneidera.

Sbory a pracovníci

Synodní rada uděluje sestře Darině Hybské Majdúchové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě farářky v ČCE a v souladu s čl. 10 odst. 2 ŘK jí promíjí povinnost absolvovat vikariát.

Synodní rada prodlužuje pověření ke službě kaplana Tomáše Mencla v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa od 01.10.2019 do 30.09.2023.

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru bratra Vojena Syrovátky dohodou ke dni 31.07.2019. Synodní rada děkuje bratru Syrovátkovi za jeho službu a váží si jeho ochoty i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Bronislava Czudka za faráře FS ČCE ve Vsetíně–Dolním sboru na období od 01.07.2019 do 30.06.2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jana Kellera za faráře FS ČCE ve Veselí na období od 01.06.2019 do 31.05.2021 na pracovní úvazek 60%.

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru sestry Heleny Junové dohodou ke dni 31.08.2019. Synodní rada děkuje sestře Junové za její službu a váží si její ochoty i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním její způsobilosti k ordinované službě farářky v ČCE.

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru bratra Michaela Hány dohodou ke dni 31.08.2019. Synodní rada děkuje bratru Hánovi za jeho službu a váží si jeho ochoty i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky bratra Martina C. Putny a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Martinu C. Putnovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve.

Správa církve

Synodní rada po dohodě s předsednictvem synodu a v souladu s usnesením 1. zasedání 35. synodu pověřuje ÚCK přípravou 2. zasedání 35. synodu v Praze.

Zahraniční sbory

Synodní rada vzala na vědomí zprávu bratra Miroslava Pfanna z jeho cesty na Ukrajinu (kterou vykonal na přelomu dubna a května 2019). Bratr Pfann hodnotil velice kladně zvolení nového staršovstva v Bohemce a popsal přípravy na návštěvy nebo delší pobyt na Ukrajině a na letní aktivity v České republice.

Výchova a vzdělávání

Synodní rada uděluje bratru Daliboru Antalíkovi dlouhodobé studijní volno v termínu od 01.10.2019 do 31.12.2019.

Hymnologie

Synodní rada bere na vědomí výsledek závěrečných zkoušek studentů Semináře církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA) a pověřuje Ludmilu Jiráčkovou, Kláru Hanychovou, Víta Henycha, Petra Šplíchala, Tomáše Grulicha, Barboru Šimečkovou, Radka Féra, Jana Sypáka, Evu Freitingerovou, Martu Pražanovou, Lýdii Špánikovou, Jitku Katovskou a Jitku Voglovou službou kantora v ČCE a uděluje jim osvědčení o způsobilosti k této službě.

Ekumenické vztahy

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z 26. zasedání Komitétu členských církví Světového luterského svazu (SLS) v České republice (27.05.2019 v Českém Těšíně). Komitét jednal o nové strategii SLS, o plánovaných akcích v rámci širší regionální skupiny a o pozvání generálního tajemníka SLS Martina Jungeho na podzim roku 2020. Další zasedání rady SLS bude od 10. do 19. června 2019 v Ženevě.

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z konference o partnerství (duben 2019, Atlanta, USA). Materiál zpracovává téma jednotlivých partnerství mezi sbory ČCE a Presbyterní církví USA. Velmi pozitivní byl dojem z návštěvy sboru v Athens (Georgia), partnerského sboru Olomouce, kde většina českých účastníků trávila neděli před konferencí. Příští konference by se měla konat v roce 2022 v České republice.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, zprávám z jednání seniorátních výborů, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání a provozním a organizačním záležitostem.